Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί ένα δομημένο εργαλείο διαφάνειας και αυτοδέσμευσης των ελληνικών Οργανισμών/Επιχειρήσεων και έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Sustainable Greece 2020». Ανταποκρίνεται στην ανάγκη μέτρησης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης των Οργανισμών/ Επιχειρήσεων με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους ως προς την ενσωμάτωση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας στη λειτουργία τους και την ανταπόκριση τους στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για δημοσιοποίηση Μη-χρηματοοικονομικών στοιχείων. Ακολουθεί ο πίνακας ανταπόκρισης της MYTILINEOS στα κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας (LEVEL A) τα οποία βασίζονται στα ακόλουθα διεθνή πρότυπα: GRI, GLOBAL COMPACT, EFFAS, ISO & EMAS.

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

MYTILINEOS

Πυλώνας

Κριτήρια

Αναφορά
(Ενότητες Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021)

Στρατηγική

Στρατηγική Ανάλυση & Δράση

Ουσιαστικότητα

Στοχοθέτηση

Διαχείριση Αλυσίδας Εφοδιασμού

Διαδικασία Διαχείρισης

Υπευθυνότητα

Διακυβέρνηση

Κανόνες & Διαδικασίες

Καταγραφή & παρακολούθηση

Πολιτικές αμοιβών & κίνητρα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Προϊοντική υπευθυνότητα και καινοτομία

Κοινωνία

Περιβάλλον

Χρήση φυσικών πόρων

Περιβάλλον

Διαχείριση πόρων

Εκπομπές αερίων & Κλιματική Αλλαγή

Κοινωνία

Εργασιακά δικαιώματα

Κοινωνία