Δείκτες Επίδοσης ESG

icon Περιβαλλοντικοί Δείκτες 2019 2020 2021

Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων

Ποσοστό βιομηχανικών μονάδων & μονάδων ΑΠΕ με πιστοποίηση ISO 14001:2015

84%

87,5%

89,3%

Περιβαλλοντικές δαπάνες (εκ. €)Περιβαλλοντικές Δαπάνες: Κόστος διάθεσης αποβλήτων, διαχείρισης εκπομπών αερίων, αγοράς δικαιωμάτων CO2, περιβαλλοντικής αποκατάστασης και συνολικής πρόληψης και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

61,0

71,6

82,8

Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς και σχετικά πρόστιμα

0

0

0

Ενέργεια & Αέριες εκπομπές

Άμεσες εκπομπές GHG (Scope 1 – CO2 χιλ. t)

2.798,0

2.885,5

2.276,0

Έμμεσες εκπομπές GHG (Scope 2 - CO2 χιλ. t)

1.841,3

1.573,9

1.337,9

Εκπομπές (Scope 3 - CO2 χιλ. t)Ο υπολογισμός των Scope 3 εκπομπών βασίζεται στο GHG Protocol.

N/A

6.991,4

5.612,4

Συνολικές εκπομπές NOx (t)

1.553,3

1.480,0

1.363,4

Συνολικές εκπομπές SOx (t)

3.634,0

3.190,1

3.214,3

Εκπομπές σωματιδίων (t)

94,3

80,5

41,8

Εκπομπές Φθορίου (t)

258,3

262,2

210,8

Εκπομπές CF4 (t)

11,8

13,3

10,8

Εκπομπές C2F6 (t)

1,4

1,6

1,3

Ειδικές εκπομπές NOx (t/Tj παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας)Περιλαμβάνονται οι εκπομπές και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου.

0,054

0,046

0,042

Ειδικές εκπομπές SOx (t/Tj παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας)Περιλαμβάνονται οι εκπομπές και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου.

0

0

0

Συνολική Παραγωγή Ενέργειας (Tj)

20.816,5

21.856,6

20.235,6

Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ (% επί της συνολικής παραγωγής ενέργειας)

6,5%

8,6%

9,7%

Συνολική Κατανάλωση Ενέργειας (Tj)

53.353,0

54.621,9

52.423,7

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (% επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας)

19,4%

18,9%

20,0%

Ειδική κατανάλωση παραγωγής δευτερόχυτου Αλουμινίου (Gj/t παραγωγής)

4,82

5,05

5,02

Ειδική κατανάλωση προϊόντος (Tj /Tj παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας)

1,7

1,6

1,6

Διαχείριση Νερού

Συνολική Κατανάλωση Νερού (ML)Η διαφορά της συνολικής ποσότητας άντλησης νερού από την συνολική ποσότητα απόρριψης νερού.

6.533,6

6.603,4

6.950,5

Συνολική Άντληση Νερού (ML)

170.788,2

170.327,5

169.080,5

Συνολική Άντληση Νερού από Επιφανειακά ύδατα (ML)

162.296,5

161.162,0

159.838,4

Συνολική Άντληση Νερού από Υπόγεια ύδατα (ML)

8.223,6

8.564,8

8.599,2

Συνολική Άντληση Νερού από Δημόσιες επιχειρήσεις νερού (ML)

74,6

146,1

194,7

Εξοικονόμηση νερού στην παραγωγή (% επί της συνολικής άντλησης νερού)

3,9%

3,9%

4,4%

Κατανάλωση Νερού / t παραγωγής ένυδρης αλουμίνας (m3) ASI

3,24

3,61

3,37

Κατανάλωση Νερού / t παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου (m3) ASI

1,23

1,37

1,29

Κυκλική Οικονομία

Συνολική παραγωγή στερεών αποβλήτων (χιλ. t)

849,1

839,4

934,1

Επικίνδυνα απόβλητα (χιλ. t)

22,8

24,0

19,5

Μη-Επικίνδυνα απόβλητα (χιλ. t)

826,3

815,4

914,6

Στερεά απόβλητα που επαναχρησιμοποιήθηκαν ή ανακυκλώθηκαν (% επί της συνολικής ποσότητας παραγόμενων αποβλήτων)

17,8%

18,6%

25,0%

Υγειονομική ταφή στερεών αποβλήτωνΤο ποσοστό υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων υπολογίζεται ως ποσοστό επί των συνολικών παραγόμενων μη-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων εξαιρουμένων των καταλοίπων βωξίτη που υφίστανται ειδική επεξεργασία. (% επί των συνολικών παραγόμενων μη-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων)

3,9%

2,4%

2,0%

Οικολογικές Επιδράσεις

Ποσοστό αποκατάστασης χρησιμοποιημένης περιοχής κατά την εξορυκτική διαδικασία ASI

82,3%

83,3%

84,3%

Πρώτες Ύλες & Υλικά

Συνολική κατανάλωση Βωξίτη (t) ASI

1.871.395

1.878.949

1.963.041

Συνολική κατανάλωση Φυσικού Αερίου (εκ. Nm3)

1.133,7

1.177,0

1.106,8