Κανονιστική Συμμόρφωση

icon
icon
icon

Τιμές που έλαβε το θέμα στη διαδικασία Ουσιαστικότητας σε κλίμακα [0–10]
όπου 0 «Καθόλου σημαντικό» και 10 «Πολύ σημαντικό»

Όρια Ουσιαστικού Θέματος [GRI 102-46] [GRI 103-1b]

Που προκαλούνται οι επιδράσεις:
Οι επιδράσεις της μη συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς λαμβάνουν χώρα πρωτίστως στα όρια λειτουργίας της Εταιρείας, των θυγατρικών της εταιριών και των στρατηγικών συνεργατών και προμηθευτών της. Επίσης μπορούν να επεκταθούν συνολικά στην οικονομία την κοινωνία και το περιβάλλον στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και συνολικά στην κοινωνία.

Από ποιον προκαλούνται οι επιδράσεις:
Οι επιδράσεις δύναται να προκληθούν από τους ΤΕΔ της MYTILINEOS, τους εργαζόμενους, τις θυγατρικές της εταιρείες, από τους επιχειρηματικούς της εταίρους καθώς και από την αλυσίδα εφοδιασμού της.

Η διαχείριση του θέματος από τη MYTILINEOS συμβάλλει στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης:

 • Στην εφαρμογή και συμμόρφωση με τους νόμους που δεν δημιουργούν διακρίσεις και στοχεύουν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Θέμα αυξημένης σημαντικότητας για:
 • Εργαζόμενους
 • Προμηθευτές
 • Μετόχους / Επενδυτές / Οικονομικούς Αναλυτές
 • Μ.Κ.Ο.
 • Δημοσιογράφους
 • Τοπικές Κοινότητες

στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη MYTILINEOS.

Διοικητική Προσέγγιση
[GRI 102-11] [GRI 103-2c]

Βασική και μη διαπραγματεύσιμη αρχή για την MYTILINEOS, είναι η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας ώστε η επιχειρηματική της δραστηριότητα να υλοποιείται σε πλήρη αρμονία, συμμόρφωση και τήρηση προς την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές λειτουργίας που την διέπουν σε κάθε περιοχή ή χώρα δραστηριοποίησής της. Η κανονιστική συμμόρφωση (περιβαλλοντική, κοινωνική, προϊοντική), αποτελεί βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της MYTILINEOS και τουλάχιστον ίσης σημασίας με θέματα τα οποία διαχειρίζεται στο πλαίσιο της συνεχούς και υπεύθυνης ανάπτυξής της. Η θέση αυτή, βασίζεται πρωτίστως στην αρχή της τήρησης των εκ του νόμου απαιτήσεων, καθώς και των συμφωνιών και των δεσμεύσεων που έχει οικειοθελώς αναλάβει η MYTILINEOS μέσω των Τομέων Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας. [GRI 103-2b]

Βασικές Προκλήσεις / Επιδράσεις
[GRI 103-1a] [GRI 102-15]

Η διατήρηση της κανονιστικής συμμόρφωσης σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και προϊοντικό επίπεδο, με σκοπό τη διασφάλιση ότι η συνολική εταιρική δραστηριότητα είναι σύννομη και ανταποκρίνεται σε υψηλά επίπεδα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, ενισχύοντας το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ της MYTILINEOS και των Κοινωνικών Εταίρων που συναλλάσσονται μαζί της (πελατών, εργαζομένων, προμηθευτών, διοικητικών αρχών κ.α.).

Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην κερδοφορία, τη χρηματοοικονομική θέση και τις ταμειακές ροές, στη φήμη και κατά συνέπεια, στην ικανότητα της MYTILINEOS να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

Δέσμευση
[GRI 103-2c]

Λειτουργία σε πλήρη αρμονία, συμμόρφωση και τήρηση προς την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές λειτουργίας σε κάθε περιοχή ή χώρα δραστηριοποίησης, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών.

Κυριότεροι κίνδυνοι
[GRI 102-15]

 • Κίνδυνοι οικονομικής φύσεως, από ενδεχόμενες αρνητικές εκβάσεις δικαστικών διενέξεων που αφορούν στη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία εν γένει.
 • Ενδεχόμενη μη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα με τους όρους των περιβαλλοντικών αδειών των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση παράβασης των ισχυουσών ρυθμίσεων, οι αρμόδιες αρχές ενδέχεται να επιβάλουν πρόστιμα ή κυρώσεις, καθώς και να ανακαλέσουν ή να αρνηθούν να ανανεώσουν άδειες και εγκρίσεις.
 • Η MYTILINEOS δραστηριοποιείται σε χώρες με αναδυόμενες οικονομίες, στις οποίες οι λειτουργίες της ενδεχομένως να επηρεάζονται από τις πολιτικές συνθήκες και τις μεταβολές σε αυτές. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Διαχείριση / Τακτικές Αντιμετώπισης
[GRI 103-2a]

 • Στην κατεύθυνση της πρόληψης των προαναφερόμενων κινδύνων η MYTILINEOS: α) συμμορφώνεται με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται, β) διασφαλίζει ότι οι σχέσεις και οι δραστηριότητές της συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία και το εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο, γ) ενημερώνεται για τις ισχύουσες διαχρονικά νομικές της υποχρεώσεις, και δ) έχει διαδικασίες παρακολούθησης των νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν τους τομείς δραστηριοποίησής της και επανεξετάζει και αξιολογεί σε τακτική βάση τη συμμόρφωση της με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
 • Επιπροσθέτως, η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις εγκεκριμένες περιβαλλοντικές άδειες των επιχειρησιακών μονάδων της Εταιρείας είναι μία διαδικασία η οποία διεξάγεται εσωτερικά, σε τακτική βάση σε κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, από εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και ετησίως από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο τρίτο φορέα που αναλαμβάνει τον έλεγχο και την πιστοποίηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Η Εταιρεία, ως μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (Global Compact), μεριμνά ώστε οι επιχειρηματικές της πρακτικές να συμβαδίζουν με τις δέκα (10) διεθνώς αναγνωρισμένες Αρχές του Συμφώνου. Επίσης, μέσω της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας, η MYTILINEOS δεσμεύεται στην υιοθέτηση μιας υπεύθυνης, βιώσιμης και ηθικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς, που αξιολογείται τακτικά βάσει των αποτελεσμάτων της, ενώ παράλληλα δεσμεύεται στη βελτίωση των επιδόσεών της σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, διαφάνειας και εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Κατά τη διάρκεια υποβολής προσφορών για ένα έργο, εφαρμόζονται οι πολιτικές και οι διαδικασίες (σύστημα διαχείρισης ή διαδικασίες δέουσας επιμέλειας) για την αποτροπή της δωροδοκίας και της διαφθοράς καθώς και της αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς.
 • Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει αναπτύξει δύο εκπαιδεύσεις για το προσωπικό: την εκπαίδευση στην προστασία προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και την εκπαίδευση στον Κώδικα Δεοντολογίας της MYTILINEOS (CoC). Οι εκπαιδεύσεις αυτές είναι υλοποιημένες στη φιλοσοφία της απομακρυσμένης πρόσβασης λόγω των συνθηκών τηλεργασίας και περιορισμού των δια ζώσης συναντήσεων και υλοποιούνται ασύγχρονα μέσω υπολογιστή διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι τις έχουν πλήρως παρακολουθήσει και κατανοήσει. Οι εκπαιδεύσεις περιλαμβάνουν πλήρη αναφορά στη θεωρία, αναλύσεις περιπτωσιολογίας στην καθημερινή εργασία, αφύπνιση στον επερχόμενο κίνδυνο και μεθοδολογία ανταπόκρισης και αναβάθμισης περιστατικών όπου απαιτείται. Κατόπιν όλοι οι εργαζόμενοι της MYTILINEOS συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων των θυγατρικών, κατηγοριοποιήθηκαν σε σχέση με τη φύση εργασίας τους και τα καθήκοντά τους (target group) ώστε να ενταχθούν στις σχετικές εκπαιδεύσεις ανάλογα με την έκθεσή τους στον κίνδυνο. Επιπλέον έχει αναπτυχθεί υλικό και πραγματοποιούνται θεματικές εκπαιδεύσεις σε συγκεκριμένους εργαζόμενους τους οποίους η θεματολογία αφορά:
  • Αρχική εκπαίδευση στην Κανονιστική Συμμόρφωση για νέους εργαζόμενους,
  • Δίκαιο του υγειούς ανταγωνισμού,
  • Ενδελεχής έλεγχος τρίτων μερών με τη χρήση της ενδοεταιρικής πλατφόρμας ελέγχου ακεραιότητας,
  • Διαχείριση πλατφόρμας καταγγελιών και διερεύνηση αυτών.

Αποτελέσματα
[GRI 103-3a-ii] [SASB EM-MM-140a.2] [SASB IF-EU-140a.2]

 • Η τήρηση της εφαρμοστέας νομοθεσίας, καθώς και εφαρμογή δικλείδων ελέγχου συμμόρφωσης με τους κανόνες που αφορούσαν στη δραστηριότητα της MYTILINEOS, κατά το 2021, είχαν σαν αποτέλεσμα την απουσία περιστατικών μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και του συναφούς αντικτύπου σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. [GRI 307-1] [GRI 419-1] [SASB IF-EN-160a.1]
 • Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης συνέχισε την υλοποίηση της εκπαίδευσης για την προστασία προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και της εκπαίδευσης στον Κώδικα Δεοντολογίας της MYTILINEOS (CoC). Το 2020 οι εκπαιδεύσεις αυτές αφορούσαν τα Διευθυντικά στελέχη, τους εργαζομένους οι οποίοι έχουν υπό την εποπτεία τους προσωπικό, τους εργαζομένους σε θέσεις των οποίων η φύση εργασίας ενέχει κίνδυνο μη συμμόρφωσης και τους εργαζομένους οι οποίοι εκτελούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση 500 εργαζόμενοι (ποσοστό ολοκλήρωσης 83%). Το 2021 εντάχθηκαν στην εκπαίδευση οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του target group και ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση 90 εργαζόμενοι (ποσοστό ολοκλήρωσης 98%), ενώ υπάρχει ορίζοντας ολοκλήρωσης το 2022.
 • Το 2021 δεν σημειώθηκαν περιστατικά ένδικης προσφυγής ή οικονομικές κυρώσεις για συμπεριφορές αντίθετες προς τον ανταγωνισμό, αντιμονοπωλιακές ή μονοπωλιακές πρακτικές, θέματα διαφθοράς, δωροδοκίας, δραστηριότητες καρτέλ ή καθορισμού τιμών. [GRI 206-1] [SASB IF-EN-510a.2] [SASB EM-CM-520a.1]