Εταιρική Διακυβέρνηση
[GRI 102-18]

Η παρούσα ενότητα περιγράφει συνοπτικά το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης της MYTILINEOS. Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στην ενότητα «Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης» της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2021 της Εταιρείας. Οισχετικοί δείκτες δημοσιοποίησης αναφέρονται στο σχετικό GRI Content Index (σελ. 134-146), με τις αντίστοιχες αναφορές τόσο στον Ετήσιο Απολογισμό όσο και στην παρούσαΈκθεση.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) θέτει τον τόνο σε σχέση με τα πρότυπα της εταιρικής διακυβέρνησης. Για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να υιοθετήσει οικειοθελώς τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την 01.01.2019, αναγνωρίζοντας ότι ο κώδικας αυτός είναι ευρέως αναγνωρισμένος ως το καλύτερο πρότυπο εταιρικής διακυβέρνησης. Ο Κώδικας, καθώς και απόδοση στην ελληνική γλώσσα, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [mytilineos.gr/el/i-etaireia-mas/diakuvernisi/etairiki-diakyvernhsh/kwdikas-etairikis-diakyvernhshs/] και στον ιστότοπο του Financial Reporting Council (FRC) του Ηνωμένου Βασιλείου [frc.org.uk/directors/corporate-governance-and-stewardship/uk-corporate-governance-code].

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκ των οποίων: α) τρία μέλη, ήτοι ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ο Αντιπρόεδρος Β’ και ένα ακόμα μέλος, είναι στελέχη της Εταιρείας, β) ο Αντιπρόεδρος Α’ είναι μη-εκτελεστικό μέλος, και γ) επτά μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει να αξιολογεί το θέμα του διαχωρισμού ή του διπλού ρόλου του Διευθύνοντος Συμβούλου, για το οποίο περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης (Διάταξη 9). Οι δύο επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, είναι πλήρως ανεξάρτητες. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει τον Διευθυντή Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας ως Εταιρικό Γραμματέα, ώστε να λαμβάνει την απαραίτητη καθοδήγηση και συμβουλές σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Οι μέτοχοι εγκρίνουν την ανεξαρτησία των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όταν τα μη εκτελεστικά μέλη υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για την εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Εταιρεία εφαρμόζει Πολιτική Πολυμορφίας, στην οποία αναγνωρίζει ότι η πολυμορφία στο χώρο εργασίας με την ευρύτερη έννοια μπορεί να αυξήσει τις δυνατότητες πρόσβασης σε ευρύτερο φάσμα λύσεων σε θέματα επιχειρηματικής στρατηγικής, αυξάνοντας έτσι το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Η Εταιρεία είχε θέσει μετρήσιμους στόχους σχετικά με την εκπροσώπηση των γυναικών έως το 2020. Η Εταιρεία, το 2021, υπερέβη τον τεθέντα στόχο, καθώς τα νέα μέλη που εξελέγησαν κατά την 15.06.2021 ανέβασαν τον αριθμό των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο σε τρεις, ήτοι ποσοστό 27%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, επωμίζεται την ευθύνη της Διοίκησης (διαχείρισης και διάθεσης) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπησή της, επιδιώκοντας την ενίσχυση της οικονομικής αξίας και της αποδοτικότητάς της και την προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως περισσότερες φορές αναλόγως με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και την ανάγκη άμεσης λήψης απόφασης, εκτός προσωπικού κωλύματος. Συνήθως στις τακτικές συνεδριάσεις παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι την παρούσα ουδέποτε συνέτρεξε περίπτωση κατά την οποία να μην καταστεί δυνατόν να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω έλλειψης απαρτίας.

Η Εταιρεία έχει κατανείμει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες μεταξύ της Διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου όπως περιγράφεται στο Καταστατικό. Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου και των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται στο Καταστατικό της Εταιρείας που εγκρίθηκε από τους μετόχους στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2019. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης (Διάταξη 12 και κεφάλαιο 1.2).

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Όπως προαναφέρθηκε, οι δύο επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, είναι πλήρως ανεξάρτητες.

Ειδικότερα:

Η Εταιρεία διαθέτει κοινή Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων η οποία, εξετάζει και επεξεργάζεται θέματα: (α) αποδοχών των μελών του Δ.Σ. και των ανώτατων και λοιπών διευθυντικών στελεχών, και (β) της καταλληλότητας των υφιστάμενων και υποψηφίων μελών του, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων είναι αρμόδια να εξετάζει την ανεξαρτησία των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από την υποβολή της υποψηφιότητάς τους.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας έχει συσταθεί με το σκοπό να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώσει τις εποπτικές αρμοδιότητές του στις διαδικασίες ελέγχου, σε συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο όσον αφορά: (α) τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση β) τον εσωτερικό έλεγχο, γ) το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και το σύστημα διαχείρισης κινδύνων, και δ) την εποπτεία του (τακτικού) υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρότησε το 2021 Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης, με το σκοπό την παροχή συνδρομής στο Δ.Σ. σε ότι αφορά την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης δέσμευσης της Εταιρείας για τη δημιουργία αξίας και στους τρεις πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης (οικονομία, περιβάλλον, και κοινωνία) και την εποπτεία της εφαρμογής της υπεύθυνης και ηθικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς, που αξιολογείται τακτικά βάσει των αποτελεσμάτων και των επιδόσεών της σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG). Η Επιτροπή επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την ενσωμάτωση των πολιτικών και διαδικασιών της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και λειτουργίες της Εταιρείας.

Το οργανόγραμμα της Εταιρείας αναθεωρήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 04.02.2020 ως mytilineos.gr/el-gr/company-structure/of-mytilineos.

scheme

Κυριότερες Εξελίξεις 2021

  • Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρότησε το 2021 Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε και επικύρωσε την πολιτική και διαδικασία της MYTILINEOS για τις συγκρούσεις συμφερόντων, η οποία ισχύει τόσο για το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και για όλους τους υπαλλήλους της MYTILINEOS.
  • Από τον Φεβρουάριο του 2021, η Εταιρεία έχει επιτύχει ποσοστό 27% όσον αφορά την εκπροσώπηση των δύο φύλων στο Διοικητικό της Συμβούλιο, σύμφωνα με τον στόχο που έχει θέσει η ίδια, ενώ στον ελληνικό νόμο 4706/2020 το σχετικώς προβλεπόμενο ποσοστό είναι 25%.
  • Η συμμόρφωση με τον Βρετανικό κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ανήλθε σε ποσοστό 75% σύμφωνα με ανεξάρτητο αξιολογητή.
  • Με σκοπό την πλήρωση κενής θέσης δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η κοινή Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων λαμβάνοντας υπόψη α) την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, β) τη στρατηγική της Εταιρείας και γ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, περιέγραψε τον ρόλο της, τις ικανότητες και τα απαραίτητα προσωπικά χαρακτηριστικά που θα ενισχύσουν τις γνώσεις και δεξιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολό του.
  • Η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων συζήτησε και υιοθέτησε Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Πολιτική Καταλληλότητας), η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση με την από 15.06.2021 απόφασή της, κατόπιν εγκρίσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 12.05.2021 απόφασή του, και αποτελεί το σύνολο των αρχών και κριτηρίων που εφαρμόζονται κατά την επιλογή, την αντικατάσταση και ανανέωση της θητείας των μελών του Δ.Σ., στο πλαίσιο της αξιολόγησης της καταλληλότητάς τους σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Μέσω της Πολιτικής επιδιώκεται η διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Δ.Σ. με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.
  • Το πρώτο επίσημο έργο για τον σχεδιασμό διαδοχής ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2021 με την υποστήριξη εξωτερικού συμβούλου. Το πλαίσιο αξιολόγησης στελεχών ακολούθησε μια ολιστική προσέγγιση για τη βαθμονόμηση των ηγετικών ικανοτήτων που είναι κρίσιμες για την επιτυχία της Εταιρείας, μέσω προσωπικών συνεντεύξεων καθώς και μέσω της χρήσης εργαλείων αξιολόγησης της διοίκησης. Οι κρίσιμες ικανότητες που εξετάστηκαν περιλάμβαναν: τον στρατηγικό προσανατολισμό, τον προσανατολισμό στα αποτελέσματα, τη συνεργασία και την άσκηση επιρροής, την ηγεσία ομάδων, την ηγεσία αλλαγών και την οικοδόμηση οργανωτικών ικανοτήτων.
  • Η αποτελεσματικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου αντιμετωπίστηκε μέσω 2 πρωτοβουλιών – πρώτον, μιας εξωτερικής αξιολόγησης των συλλογικών ικανοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου που συζητήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο το 2020 και δεύτερον, μιας επακόλουθης αξιολόγησης που ξεκίνησε το 2021 και ολοκληρώθηκε το 2022 και εστιάζει στις ατομικές ικανότητες και τη συνεισφορά του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι 2 ασκήσεις αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου ενίσχυσαν την πορεία του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη συνεχή βελτίωση, ενώ οι πρωτοβουλίες που υιοθετήθηκαν έχουν ήδη οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση της ικανότητας του Διοικητικού Συμβουλίου να προσθέτει αξία μέσω ενισχυμένης και πιο διαρκούς συμμετοχής.
  • Το Δ.Σ. ενέκρινε την Πολιτική για την Ανεξαρτησία των Μελών του σύμφωνα με την οποία η Εταιρεία πρέπει να διασφαλίζει ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει κατάλληλος αριθμός ανεξάρτητων μελών (τουλάχιστον 60%).
  • Κατά το 2021 διοργανώθηκε το δεύτερο Corporate Governance Road Show απευθυνόμενο στα τμήματα μετοχικής επιμέλειας (stewardship teams) των επενδυτών. Στην Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιγράφεται πως ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις σημαντικών θεσμικών μετόχων της Εταιρείας, όπως προέκυψαν από τη διαβούλευση με τα τμήματα μετοχικής επιμέλειας (stewardship teams) των επενδυτών.
People

Διακυβέρνηση Βιώσιμης Ανάπτυξης
[GRI 102-18]

Η διαχείριση της Βιώσιμης Ανάπτυξης βρίσκεται στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο της MYTILINEOS. Ενσωματώνεται σταθερά στην οργανωτική δομή και το λειτουργικό μοντέλο της Εταιρείας μέσω της τακτικής ανασκόπησης όλων των ουσιαστικών θεμάτων, του σχεδιασμού των κατάλληλων δράσεων και στόχων, καθώς και της εφαρμογής περιβαλλοντικών, κοινωνικών πρακτικών και πρακτικών διακυβέρνησης. Η διαχείριση των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης υλοποιείται μέσω του εταιρικού συστήματος διακυβέρνησης Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας, στοχεύοντας:

I. στην ανάδειξη της σημασίας της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με απώτερο σκοπό την πρόληψη των επιχειρηματικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων,

II. στην υιοθέτηση πρωτοβουλιών και δράσεων που συμβάλλουν ουσιαστικά στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030) και τις αντίστοιχες εθνικές προτεραιότητες, και

III. στην εξισορρόπηση των οικονομικών, κοινωνικών, και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας της MYTILINEOS με ταυτόχρονη ενίσχυση της παραγόμενης αξίας προς όλες τις ομάδες των βασικών Κοινωνικών της Εταίρων.

Το σύστημα διακυβέρνησης Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS έχει την ακόλουθη δομή:

Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης επί του Διοικητικού Συμβουλίου [GRI 102-32]

Ο σκοπός της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης είναι η παροχή συνδρομής στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης δέσμευσης της Εταιρείας για τη δημιουργία αξίας και στους τρεις πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης (οικονομία, περιβάλλον και κοινωνία) και η εποπτεία της εφαρμογής της υπεύθυνης και ηθικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς, που αξιολογείται τακτικά βάσει των αποτελεσμάτων και των επιδόσεών της σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG).

Η Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης συστάθηκε με την από 02.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Επιτροπή απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος ορίζεται από τα μέλη της Επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον Κανονισμό Λειτουργίας τηςΕπιτροπής.

Γενική Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης και Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Γενική Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης και Αειφόρου Ανάπτυξης, μέσα από το νευραλγικό και συντονιστικό της ρόλο, καθορίζει τις βραχυπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες αλλά και τη μακροπρόθεσμη συνολική στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας. Ενημερώνει την Εκτελεστική Επιτροπή της Εταιρείας και παρέχει πληροφορίες στο Δ.Σ., μέσω της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης, σε θέματα βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων της πορείας των κλιματικών στόχων. Συνεργάζεται άμεσα με τις Κεντρικές Υπηρεσίες για θέματα βιωσιμότητας, και έχει την ευθύνη της υποστήριξης όλων των νεοσύστατων ομάδων Sustainability/ESG ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας σχετικά με τα πρότυπα και τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS. Επιπλέον, συντονίζει, παρακολουθεί, συγκεντρώνει και συνθέτει τις ενέργειες βιώσιμης ανάπτυξης που γίνονται σε όλη την Εταιρεία, εξασφαλίζοντας ότι, συλλογικά, παράγουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με βάση τα ESG κριτήρια και τις σχετικές αξιολογήσεις, διατηρώντας τις ESG επιδόσεις της Εταιρείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και ικανοποιώντας τις αυξημένες απαιτήσεις της επενδυτικής κοινότητας στον τομέα αυτό.

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων

Το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων της MYTILINEOS λειτουργεί με σκοπό να περιορίσει τις πιθανότητες και επιπτώσεις των κινδύνων και να μεγιστοποιήσει το όφελος από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και αφορούν, μεταξύ άλλων, και στα Ουσιαστικά Θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει υιοθετηθεί μια μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνων (Enterprise Risk Assessment), η οποία βασίζεται σε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της MYTILINEOS, προωθώντας ενιαία κουλτούρα που ενσωματώνει τη διαχείριση κινδύνων στις διαδικασίες, στις δραστηριότητες και στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδά της.

Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Οι Γενικές Διευθύνσεις των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας καθορίζουν τις κατευθύνσεις στις αντίστοιχες ομάδες Sustainability/ESG του τομέα τους, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης και Αειφόρου Ανάπτυξης, διασφαλίζοντας ότι οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs) συμβαδίζουν με τους στρατηγικούς στόχους της MYTILINEOS. Επιπλέον οι νέες ομάδες Sustainability/ESG, με τη δημιουργία ειδικών ρόλων “BU Sustainability leaders” και “BU Sustainability/ESG initiative owners”, είναι υπεύθυνες για την οργάνωση και υλοποίηση των πρωτοβουλιών βιώσιμης ανάπτυξης ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας.

Θεσμός της Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς Εταίρους

Ο θεσμός της Διαβούλευσης των Κοινωνικών Εταίρων, αποτελεί διαχρονική αρχή της υπεύθυνης λειτουργίας της MYTILINEOS η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση της διαφάνειας, της κοινωνικής αποδοχής της λειτουργίας της MYTILINEOS και της περαιτέρω βελτίωσης των πρωτοβουλιών υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης της Εταιρείας.

Κώδικες Δεοντολογίας

Σημαντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης έχουν:

α) O «Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας» της Εταιρείας που αφορά στους κανόνες αποδεκτής συμπεριφοράς της Διοίκησης της MYTILINEOS απέναντι στους εργαζομένους, τις αρχές της επαγγελματικής ηθικής, αλλά και τους κανόνες που καθορίζουν την συμπεριφορά μεταξύ των εργαζομένων και τρίτων.

β) O «Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών» ο οποίος περιγράφει τις ελάχιστες προϋποθέσεις/προσδοκίες της εταιρείας από την αλυσίδα εφοδιασμού της σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (ESG) ως μία από τις βασικές προϋποθέσεις εμπορικής συνεργασίας.