Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστo στοιχείο της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής στρατηγικής της MYTILINEOS. Αποτελεί την κινητήρια δύναμη μέσω της οποίας η Εταιρεία φιλοδοξεί να παραμείνει ανταγωνιστική σε βάθος χρόνου, να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις και, αναπτύσσοντας τις κατάλληλες συνεργασίες, να συμβάλλει σε ένα νέο αποδοτικό μοντέλο ανάπτυξης χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, όπως έχει αποτυπωθεί μέσω των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας στοχεύει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης και βιώσιμης αξίας, για τους μέτοχους και τις υπόλοιπες ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης που συνδυάζει την οικονομική σταθερότητα με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Υλοποιείται μέσω τριών βασικών επιπέδων, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους, ενώ διέπεται από συγκεκριμένες Αρχές που διασφαλίζουν την πληρότητα (Αρχή Ουσιαστικότητας), την ποιότητα (Αρχή Συμμετοχικότητας Κοινωνικών Εταίρων) και τη διαφάνεια (Αρχή Λογοδοσίας) σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς της.

icon Δημιουργούμε μακροπρόθεσμη και βιώσιμη αξία για όλους τους Κοινωνικούς μας Εταίρους συμβάλλοντας στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και στις αντίστοιχες εθνικές προτεραιότητες. icon

icon
Επιχειρηματικό Μοντέλο

Συγκεκριμένα:

Το πρώτο επίπεδο εκφράζει τη δέσμευση της Εταιρείας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη συμβολή της προς μια οικονομία χαμηλών ρύπων. H MYTILINEOS έχει πλήρη επίγνωση ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα πιο επείγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Επιπλέον, η Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή ένταση εκπομπών CO2 στις παραγωγικές της διαδικασίες έχει αναδείξει την προσαρμογή των δραστηριοτήτων της στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και την εφαρμογή πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της, ως βασικό στοιχείο για τη βιώσιμη λειτουργία της. Στην κατεύθυνση αυτή, σχεδίασε μια επίκαιρη στρατηγική αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής η οποία κατευθύνει τις πρωτοβουλίες της για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα όπως ορίζονται από το πρωτόκολλο του Κιότο, τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή και το αντίστοιχο Εθνικό Σχέδιο της Ελλάδας, που καθορίζει τη συμβολή της στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EU Green Deal).

Στρατηγικές προτεραιότητες

 • Προσαρμογή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής αναλύοντας τους σχετικούς κινδύνους, αξιοποιώντας παράλληλα τις ανάλογες ευκαιρίες,
 • εφαρμογή, έλεγχος και αναθεώρηση των πρωτοβουλιών και των αντίστοιχων στόχων μείωσης εκπομπών CO2 και ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα για το 2030 και το 2050,
 • ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων στο στρατηγικό σχεδιασμό και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων,
 • υλοποίηση πλάνου επενδύσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας >2.5GW μέχρι το 2030,,
 • ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, στην παραγωγική δραστηριότητα, με στόχο τη μείωση της έντασης εκπομπών CO2,
 • περαιτέρω ανάπτυξη των νέων τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας.

Το δεύτερο επίπεδο εστιάζει στη συστηματική προσέγγιση της MYTILINEOS στην καταγραφή, τη βέλτιστη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση των ESG κινδύνων και ευκαιριών που δύναται να επηρεάσουν τις επιδόσεις της όπως και την προσπάθειά της να εφαρμόσει τη στρατηγική της. Μέσω της ESG προσέγγισης η MYTILINEOS ενισχύει την ικανότητά της να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία και να διαχειρίζεται τις σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Με τον τρόπο αυτό ανταποκρίνεται τόσο στις σύγχρονες απαιτήσεις βιωσιμότητας της επενδυτικής κοινότητας, των κεφαλαιαγορών και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όσο και στις προσδοκίες της κοινωνίας για δέσμευση και διαφάνεια στα ζητήματα αυτά, που ολοένα αυξάνουν.

Στρατηγικές προτεραιότητες

 • Καθορισμός Ουσιαστικών ESG θεμάτων και σύνδεσή τους με την οικονομική επίδοση της Εταιρείας,
 • βέλτιστη διαχείριση των ESG κινδύνων και ευκαιριών για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας,
 • ενίσχυση εμπιστοσύνης και διευκόλυνση ροής πληροφοριών μεταξύ της Εταιρείας και της επενδυτικής κοινότητας,
 • υπεύθυνη δημοσιοποίηση Μη Χρηματοοικονομικών στοιχείων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα,
 • συνεχής βελτίωση/διατήρηση των ESG επιδόσεων,
 • ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στις επενδυτικές αποφάσεις και σε βασικές λειτουργικές διαδικασίες της Εταιρείας.

Το τρίτο επίπεδο, επικεντρώνεται στην υπεύθυνη λειτουργία της MYTILINEOS που καλλιεργείται συστηματικά, από το 2008, μέσω της εφαρμογής της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της δέσμευσης της Εταιρείας στις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact) του ΟΗΕ. H Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα για την MYTILINEOS αποτελεί μια συνεχή διαδικασία αυτοβελτίωσης και αδιάκοπης μάθησης ενώ λειτουργεί και ως βασικός μηχανισμός ανανέωσης της «κοινωνικής» άδειας λειτουργίας της, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στρατηγικές προτεραιότητες

 • Η σταθερή προσήλωση στο στόχο της να διασφαλίσει ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας χωρίς ατυχήματα, με γνώμονα την πρόληψη,
 • συνεχής μετριασμός των περιβαλλοντικών επιδράσεων,
 • ανάπτυξη, διαχείριση και διατήρηση ενός αφοσιωμένου ανθρώπινου δυναμικού, με πρακτικές που προάγουν ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, με προώθηση των ίσων ευκαιριών και σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα,
 • συνέχιση της λειτουργίας της με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους ανθρώπους της παραμένοντας η πρώτη τους επιλογή σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας, επενδύοντας παράλληλα στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους,
 • υλοποίηση δράσεων υψηλής κοινωνικής αξίας μέσω και της ανάπτυξης του εθελοντισμού των εργαζομένων,
 • συστηματικός και ειλικρινής διάλογος με τις βασικές ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων επιδιώκοντας τη διατήρηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης αλλά και την πληρέστερη κατανόηση εκ μέρους της Εταιρείας των επιδράσεων της λειτουργίας της,
 • συνεισφορά στην ανάπτυξη των τοπικών υποδομών και συνολικά στην ευημερία και το σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών των τοπικών κοινοτήτων που γειτνιάζουν με τις βιομηχανικές μονάδες της Εταιρείας,
 • ανάπτυξη υπεύθυνων προμηθειών / αγορών με την επέκταση της δέσμευσης των βασικών προμηθευτών και συνεργατών της Εταιρείας στη βιώσιμη ανάπτυξη,
 • έμφαση στην ποιότητα και τις προδιαγραφές ασφάλειας χρήσης των προϊόντων τις Εταιρείας καθώς και στη συνεχή υποστήριξη, εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών.

Η συμβολή της MYTILINEOS στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030)

Η υιοθέτηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) από όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, το 2015, αποτελεί ορόσημο για τη διεθνή κοινότητα. Πρόκειται για οικουμενικούς στόχους, στην επίτευξη των οποίων καλούνται να συμβάλλουν από κοινού, όχι μόνο όλες οι ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και οι επιχειρήσεις, η Ακαδημαϊκή κοινότητα, οι ΜΚΟ και οι οργανώσεις πολιτών, που θα πρέπει να συμπράξουν για την επίτευξή τους. Για την Ελλάδα, οι στόχοι παρέχουν μία σημαντική ευκαιρία για την ανάκαμψη και μετάβαση προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, με έμφαση και στους 3 βασικούς πυλώνες: περιβάλλον, κοινωνία και οικονομία, καθώς εστιάζουν στο να μη «μείνει κανείς πίσω» («leaving no one behind») και στην άρση των ανισοτήτων κάθε είδους.

Η MYTILINEOS, από το 2016, εφαρμόζοντας το εργαλείο «SDG Compass Tool», του ΟΗΕ, προσδιόρισε τη συνάφειά τους με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και εντόπισε τους τρόπους συμβολής της στην επίτευξή τους, στο μέτρο που της αναλογεί. Από τότε συμβάλλει σταθερά στην επίτευξη 40 υπο-στόχων, εστιάζοντας σε 6 βασικές κατευθύνσεις:

1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (SDGs: 7 & 13)

Η MYTILINEOS εκτιμά ότι η ανάκαμψη της οικονομίας και της απασχόλησης, και ειδικότερα μετά την πανδημία, μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μέσα από τη μετάβαση προς ένα νέο κοινωνικοοικονομικό μοντέλο που θα είναι κλιματικά ουδέτερο, ανθεκτικό, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, και σύμφωνα με τη δραστηριότητά της, η Εταιρεία έχει αναδείξει τους Παγκόσμιους Στόχους 7 (προσιτή και καθαρή ενέργεια) και 13 (δράση για το κλίμα), ως βασικές στρατηγικές της προτεραιότητες υλοποιώντας ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες μείωσης των συνολικών εκπομπών άνθρακα (CO2) κατά -30% μέχρι το 2030 και επίτευξης ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα μέχρι το 2050.

2. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (SDGs: 9 & 12)

Ως μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρείες η MYTILINEOS επενδύει στην κυκλική οικονομία, την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων αξιοποίησης αποβλήτων και στην εφαρμογή «καθαρών» βιομηχανικών μεθόδων, μέσω της συμμετοχής της σε 24 ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Παράλληλα ενισχύει σταθερά την απασχολησιμότητα στον εγχώριο βιομηχανικό κλάδο και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα, σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει ενεργά, στο μέτρο που της αναλογεί, στους Παγκόσμιους Στόχους 9 (βιομηχανία & καινοτομία) και 12 (υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή).

3. ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (SDGs 3 & 8)

Η MYTILINEOS στο πλαίσιο της συμβολής της στους Παγκόσμιους Στόχους 3 (καλή υγεία και ευεξία) και 8 (Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη) προάγει και διασφαλίζει ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας για τους άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους της με γνώμονα την πρόληψη.

Όλες σχεδόν οι παραγωγικές της μονάδες διαθέτουν συστήματα διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία πιστοποιημένα από ανεξάρτητους φορείς (ISO 45001:2018) ενώ, από τις πρώτες στιγμές που εντοπίστηκε η απειλή της πανδημίας, η MYTILINEOS έθεσε σε εφαρμογή ένα πολύπλευρο σχέδιο δράσης που συνεχίζει να εστιάζει στην προστασία των εργαζομένων της και των οικογενειών τους, καθώς και στη διασφάλιση της αδιάληπτης λειτουργίας της.

H Εταιρεία, παράλληλα με την οικονομική της ανάπτυξη, συνεχίζει την ενσωμάτωση πολιτικών & πρακτικών για την ενίσχυση της πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης, μέσω της δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων εργασίας για όλους.

4. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ (SDGs: 5 & 10)

Η MYTILINEOS, καθώς αναπτύσσεται, προωθεί στο εργασιακό της περιβάλλον πολιτικές και πρακτικές που ενισχύουν τις ίσες ευκαιρίες, τον σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την ενίσχυση της ισότητας μεταξύ των φύλων. Με τον τρόπο αυτό ενισχύει, τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, την ένταξη νέων εργαζομένων 30< ετών στο δυναμικό της καθώς και την προσπάθειά της για την ένταξη ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας άμεσα στους Παγκόσμιους Στόχους 5 (ισότητα των φύλλων) και 10 (λιγότερες ανισότητες).

5. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (SDGs: 6, 14 & 15)

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της Εταιρείας για την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος εφαρμόζονται Βέλτιστες Διεθνείς Τεχνικές για τη σωστή διαχείριση και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.

Πραγματοποιούνται επενδύσεις αναβάθμισης στην παραγωγική διαδικασία αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, ενώ σχεδόν όλες οι παραγωγικές μονάδες της Εταιρείας διαθέτουν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένα με τα πιο σύγχρονα διεθνή πρότυπα ISO 14001:2015 καθώς και περιβαλλοντικά σχέδια αποκατάστασης εκμεταλλεύσιμων περιοχών, όπου απαιτούνται, συμβάλλοντας έτσι άμεσα στους Παγκόσμιους Στόχους 6 (διαχείριση του νερού), 14 (ζωή στη θάλασσα) και 15 (ζωή στην ξηρά).

6. ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ (SDGs 1, 2, 4 & 11)

H MYTILINEOS συμβάλλει έμμεσα και στους υπόλοιπους Παγκόσμιους Στόχους με την συνεπή εφαρμογή της κοινωνικής της πολιτικής με δράσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αρμονία συνύπαρξης με τις τοπικές της κοινότητες αλλά και την ευρύτερη κοινωνία.

Με στόχο, για την πενταετία 2020-2025, τους 250.000 ωφελούμενους από την κοινωνική μας πολιτική, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη της τοπικής απασχόλησης και οικονομίας με την δημιουργία θέσεων εργασίας (Στόχος 1) και την ενίσχυση τοπικών προμηθευτών και υποδομών (Στόχος 11), στη μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Στόχος 2), στην υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης σε τομείς νέων τεχνολογιών στα σχολεία, καθώς και προγράμματα ανάπτυξης των επαγγελματικών δεξιοτήτων της νέας γενιάς (Στόχος 4).

Αναλυτική παρουσίαση της συμβολής της MYTILINEOS στην επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις αντίστοιχες Εθνικές προτεραιότητες (περίοδος 2016-2021)

Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης & ΥΠΟ στόχοι που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα της MYTILINEOS Η συμβολή της MYTILINEOS (2016–2021)
icon

(1.2) Συμβάλλουμε στη μείωση του αριθμού ανδρών, γυναικών και παιδιών που ζουν στη φτώχεια υπό όλες τις μορφές της.

(1.5) Συμβάλλουμε στη μείωση της έκθεσης και της ευαισθησίας των φτωχών αλλά και εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, απέναντι σε οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.

 • Θεωρώντας ως βασικό παράγοντα άμβλυνσης της φτώχειας τη μείωση της ανεργίας έχουμε δημιουργήσει, στο πλαίσιο της δραστηριότητας μας, 1.044 νέες θέσεις εργασίας.
 • Στηρίζουμε και καλύπτουμε τις καθημερινές ανάγκες, σε ετήσια βάση, 806 οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και προβλήματα υγείας, στις τοπικές μας κοινωνίες.
 • Δώσαμε πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε 99 νέους άνεργους μηχανικούς μέσω της υλοποίησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.
 • Επιπλέον μέσα από 6 κεντρικά κοινωνικά προγράμματα και δράσεις που υλοποιήσαμε αμβλύναμε τις συνέπειες της φτώχειας για περισσότερα από 482 άτομα (ενήλικες και παιδιά) που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια και κοινωνικό αποκλεισμό αποκλείοντας κάθε μορφή διάκρισης.
icon

(2.1) Συμβάλλουμε στη διασφάλιση της πρόσβασης σε επαρκή τροφή θρεπτικής αξίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σε παιδιά που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση.

(2.2) Συμβάλλουμε στη μείωση όλων των μορφών κακής διατροφής, αντιμετωπίζουμε τις διατροφικές ανάγκες των παιδιών και των έφηβων.

 • Μειώσαμε τους δείκτες επισιτιστικής ανασφάλειας σε 63 σχολεία των νομών Αττικής, Βοιωτίας, Καβάλας, Τρικάλων και Φωκίδας, προσφέροντας 150.486 ζεστά και υγιεινά σχολικά γεύματα σε 1.487 μαθητές.
 • Εξασφαλίσαμε πρωινό γεύμα σε 3.784 παιδιά σε 25 ιδρύματα-συσσίτια της Αθήνας, προσφέροντας 61.338 ποτήρια γάλα με δημητριακά.
 • Συμβάλλαμε στην άμβλυνση των συνεπειών της πανδημίας COVID 19, διασφαλίζοντας την δυνατότητα σίτισης 80 ευάλωτων ατόμων (ενήλικες και παιδιά) στο Νομό Αττικής.
 • Διασφαλίσαμε τη δυνατότητα σίτισης 411 παιδιών σε ετήσια βάση, που ζουν σε έντονη φτώχεια, με την κατασκευή μιας νέας αίθουσας εστίασης και την αναβάθμιση του εστιατορικού εξοπλισμού του St. Nicolas Preparatory School, στην Γκάνα καθώς και την διανομή φαγητού στα σπίτια των παιδιών την περίοδο της πανδημίας COVID-19.
icon

(3.2) Συμβάλλουμε στη μείωση των θανάτων νεογνών και παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε ετών.

(3.6) Συμβάλλουμε στη μείωση του αριθμού των θανάτων που οφείλονται σε τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα.

(3.7) Συμβάλλουμε στην αποφυγή θανάτων και των ασθενειών που οφείλονται σε επικίνδυνες χημικές ουσίες καθώς και στη ρύπανση και τη μόλυνση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους.

 • Έχουμε ολοκληρώσει την αναβάθμιση/δημιουργία 13 Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, προσφέροντας συνολικά 168 μηχανήματα για την αντιμετώπιση των παιδικών τραυματισμών ,στα Δημόσια Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της χώρας. Άμεσα ωφελούμενους περισσότερα από 108.000 παιδιά σε ετήσια βάση.
 • Αναβαθμίσαμε τον ιατρικό εξοπλισμό Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου καλύπτοντας τις ανάγκες νοσηλείας 700 νεογνών.
 • Στηρίζουμε έμπρακτα, καμπάνιες ενημέρωσης σε σχολεία και Τοπικές Μονάδες Υγείας ανά την Ελλάδα, έχοντας ενημερώσει από το 2018 έως σήμερα 10.264 παιδιά, γονείς & εκπαιδευτικούς με την έκδοση εξειδικευμένων εντύπων ετησίως («Ασφάλεια στο Σχολείο», «Ασφάλεια στο Σπίτι», «Αθλητισμός με Ασφάλεια», «Προσοχή στα Εγκαύματα» και «Προσοχή στην επιλογή παιχνιδιών»). Συγκεκριμένα, έχουν μοιραστεί 86.340 έντυπα έως σήμερα σε νοσοκομεία και σχολεία.
 • Καλύψαμε τα έξοδα νοσηλείας, 6 απαιτούμενων χειρουργικών επεμβάσεων παιδιών, ευπαθών οικονομικά οικογενειών που έχρηζαν άμεσης καρδιοχειρουργικής επέμβασης.
 • Συμβάλλαμε στην άμβλυνση των συνεπειών της πανδημίας COVID 19, προσφέροντας 3.400 μάσκες, 30.000 γάντια και 60 λίτρα αντισηπτικό σε 156 άτομα σε 3 Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.
 • Πραγματοποιήσαμε 1.201 οδοντιατρικές εξετάσεις σε 450 παιδιά ευπαθών κοινωνικών ομάδων εκ των οποίων τα 388 παιδιά έχρηζαν οδοντιατρικών παρεμβάσεων.
 • Εκπληρώσαμε τις ευχές 2 ευάλωτων παιδιών αποσκοπώντας στην ανάκτηση σωματικής και συναισθηματικής δύναμης για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας.
 • Υλοποιήσαμε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την Ασφαλή Οδήγηση με άμεσα ωφελούμενους περισσότερα από 700 άτομα (εργαζομένους, επαγγελματίες οδηγούς και τους μαθητές των τοπικών μας κοινωνιών).
 • Καταγράψαμε μηδενικά περιστατικά υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και ως αποτέλεσμα μηδενικά περιστατικά επαγγελματικών ασθενειών από την παραγωγική μας δραστηριότητα.
icon

(4.1) Συμβάλλουμε στη διασφάλιση, ότι όλα τα αγόρια και όλα τα κορίτσια θα ολοκληρώνουν ισότιμα και ποιοτικά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

(4.3) Συμβάλλουμε στην ισότιμη πρόσβαση όλων σε ποιοτική, τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση καθώς και την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

(4.4) Συμβάλλουμε στην αύξηση του αριθμού των νέων οι οποίοι έχουν τις κατάλληλες επαγγελματικές τεχνικές δεξιότητές, παρέχοντας τους πρόσβαση στον εργασιακό χώρο, σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας.

(4.b) Συμβάλλουμε στην αύξηση του αριθμού των υποτροφιών ωθώντας έτσι τους μαθητές να φοιτήσουν στην ανώτατη εκπαίδευση και να συμμετάσχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε διάφορους τομείς.

 • Δημιουργήσαμε 251 νέες ποιοτικές θέσεις επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.
 • Εφοδιάσαμε με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό 54 σχολεία της ελληνικής περιφέρειας αναβαθμίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία για περισσότερους από 2.000 μαθητές και καθηγητές.
 • Προσφέραμε την δυνατότητα σε 4.004 μαθητές 45 σχολείων ανά την Ελλάδα, με την χρήση της τεχνολογίας και με την βοήθεια 115 καθηγητών, μέσω live mentoring, να επικοινωνήσουν με επιτυχημένους επαγγελματίες (255 μέντορες) και να λάβουν απαντήσεις σε ερωτήσεις για το μέλλον τους μέσω 340 ομαδικών συνεδριών.
 • Προσφέραμε 75 υποτροφίες τους θεσμούς του Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Ο.Π.Α. και του Προγράμματος υποτροφιών του ΠΑ.ΠΕΙ.
 • Ενισχύσαμε προγράμματα S.T.E.M. Education, προσφέροντας συνολικά 89 πακέτα με εξοπλισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής και εκπαιδευτικού υλικού “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας” σε αντίστοιχο αριθμό σχολείων που δεν έχουν τη δυνατότητα αγοράςτους.
 • Με την υλοποίηση 3 κεντρικών κοινωνικών προγραμμάτων, #skills4engineers, #HoMellon & #Mellonabilities ενισχύσαμε τις επαγγελματικές δεξιότητες 378 ατόμων.
 • Ενισχύσαμε με 100 tablets, 21 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας συμβάλλοντας στην άμβλυνση των συνεπειών της πανδημίας COVID 19.
 • Δημιουργήσαμε 15 σχολικές βιβλιοθήκες σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νομών Βοιωτίας, Μαγνησίας και Πρεβέζης προς όφελος 2.198 μαθητών και 251 εκπαιδευτικών.
 • Στηρίξαμε για τρία χρόνια 56 μαθητές από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με στόχο την ολοκλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης μέσα από το πρόγραμμα αντιμετώπισης της Σχολικής Διαρροής, «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ».
 • Επίσης, ενισχύσαμε με 2 robots και 18 robot kits το Κέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστημών Κρήτης για τη διοργάνωση περισσότερων από 100 εργαστηρίων, σε όλο το φάσμα του S.T.E.M., στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και S.T.E.M. Κρήτης, με ωφελούμενους πάνω από 1.000 παιδιά και ενήλικες.
 • Ολοκληρώσαμε την οικοδόμηση ενός σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Νιγηρία, και την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού αιθουσών διδασκαλίας σε σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ουγκάντα, δίνοντας πρόσβαση στην εκπαίδευση σε περισσότερα από 1.000 παιδιά ετησίως.
icon

(5.1) Υποστηρίζουμε το τέλος σε κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών οπουδήποτε.

Είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφή διάκρισης κατά των γυναικών και το πιστοποιούμε με συγκεκριμένους δείκτες:

 • Ποσοστό συμμετοχής γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας: 2016: 14% - 2021: 27%
 • Ποσοστό συμμετοχής γυναικών στην άμεση απασχόληση: 2016: 13% - 2021: 18,7%
 • Ποσοστό συμμετοχής γυναικών σε θέσεις ευθύνης: 2016: 18% - 2021: 21,1%
 • Ποσοστό παραμονής γυναικών στην εργασία, 12 μήνες μετά την επιστροφή τους από την γονική άδεια: 65%
 • Συχνότητα ατυχημάτων γυναικών με διακοπή εργασίας (=>3ημερών) ανά 200.000 ώρες εργασίας: 2016: 0,0 - 2021: 0,0
icon

(6.1) Συμβάλλουμε στην καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλές και πόσιμο νερό για όλους.

(6.2.) Συμβάλλουμε στην επαρκή και ισότιμη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής για όλους.

(6.3.) Συμβάλλουμε στην προστασία των υδάτινων πόρων καθώς και στην ουσιαστική αύξηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης του νερού.

(6.4) Συμβάλλουμε στην αποτελεσματικότητα της χρήσης του νερού και στη διασφάλιση της βιώσιμης άντλησης του.

 • Προστατεύουμε από οποιοδήποτε αναγνωρισμένο κίνδυνο ρύπανσης τους υδάτινους πόρους που χρησιμοποιούμε στη δραστηριότητα μας.
 • Μέσω των υπεύθυνων πρακτικών που εφαρμόζουμε, οι βασικές πηγές άντλησης νερού που χρησιμοποιούμε (θάλασσα, υπόγεια ύδατα, δημόσιες υπηρεσίες) δεν επηρεάζονται από παράγοντες όπως: η ελάττωση του νερού στον υδροφόρο ορίζοντα, η έλλειψη νερού, o περιορισμός της ικανότητας των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με το νερό να εκτελέσουν τις λειτουργίες τους και η μείωση του διαθέσιμου πόσιμου νερού.
 • Διαχειριζόμαστε υπεύθυνα ένα ελεγχόμενο δίκτυο γεωτρήσεων μικρού βάθους που επιτρέπει την ανανέωση της ποσότητας του αντλούμενου νερού με φυσικό τρόπο (ανανεώσιμες πηγές).
 • Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα, τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για σχεδόν 2.000 πολίτες των τοπικών οικισμών Άσπρα Σπίτια, Αντίκυρα και Αγ. Νικόλαου του νομού Βοιωτίας, προμηθεύοντας περισσότερο από 1 εκ. m3 πόσιμου νερού σε ετήσια βάση.
 • Μέσω της διαδικασίας επαναχρησιμοποίησης απορρίψεων νερού στις ηλεκτροπαραγωγικές μας μονάδες, στο ενεργειακό συγκρότημα του Αγ. Νικολάου Βοιωτίας, αποφεύγουμε, σε ετήσια βάση, την επιπλέον άντληση περισσότερων από 7 εκ. m3 θαλασσινού νερού.
 • Στον Τομέα Μεταλλουργίας βρίσκεται σε εφαρμογή ένα ειδικό πρόγραμμα μείωσης της κατανάλωσης βιομηχανικού και πόσιμου νερού με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.
icon

(7.1) Συμβάλλουμε στη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες και σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας.

(7.2) Συμβάλλουμε στην αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα.

(7.3) Στοχεύουμε στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

(7.a) Ενισχύουμε την πρόσβαση στην «καθαρή» έρευνα και ενεργειακή τεχνολογία, προωθώντας τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, επίσης τις επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές και στην

καθαρότερη τεχνολογία της ενέργειας.

 • Μερίδιο αγοράς στη λιανική αγορά ενέργειας: 2016: 2,69% - 2021: 6,91% (αύξηση 157%)
 • O Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS με σταθερή προτεραιότητα τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της βρίσκεται κοντά στις εξελίξεις της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας επιλέγοντας στρατηγικά να συμμετέχει σε διεθνείς πρωτοβουλίες που επεξεργάζονται νέες ενεργειακές υπηρεσίες. Το 2021, ο Τομέας συμμετείχε σε πάνω από 10 ερευνητικά έργα.
 • Χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε λειτουργία: 2016: 130 MW - 2021: 222 MW (αύξηση 71%)
 • Παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: 2016: 175.530 MWh - 2021: 544.360 MWh, (αύξηση 210%) με αποτέλεσμα την αποφυγή εντός του 2021, σχεδόν 250.100 τόνων εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα.
icon

(8.1) Συμβάλλουμε στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

(8.4) Διαχωρίζουμε την οικονομική μας ανάπτυξη από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, προωθούμε τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση.

(8.5) Συμβάλλουμε στην πλήρη και παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες και για τους νέους ανθρώπους.

(8.7) Συμβάλλουμε στην εξάλειψη της αναγκαστικής και παιδικής εργασίας.

(8.8) Προστατεύουμε τα εργασιακά δικαιώματα και προάγουμε ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζόμενους χωρίς διακρίσεις.

 • Από τη συνολική μας δραστηριότητα δημιουργούμε προστιθέμενη αξία €2,16 δις ίση με το 1,21% του ΑΕΠ της χώρας. (ΑΕΠ 2021: €178.900 εκ. – Πηγή Eurostat)
 • Μηδενικά περιστατικά υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος από την παραγωγική μας δραστηριότητα. – Εφαρμογή υπεύθυνων και βιώσιμων πρακτικών στην εξορυκτική δραστηριότητα.
 • Οι εργασιακές μας πρακτικές συμμορφώνονται κατ’ ελάχιστο με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας με σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές, όπως αυτές ορίζονται στη διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) για τις Θεμελιώδεις Αρχές και τα Δικαιώματα στην Εργασία.
 • Δημιουργήσαμε 502 νέες θέσεις εργασίας για νέους ανθρώπους <30 ετών.
 • Μειώσαμε περαιτέρω το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό εργαζομένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης. 2016: 1,2% - 2021: 0,6% (-49%)
 • Η πλήρης συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία σε κάθε χώρα δραστηριοποίησης και εφαρμογή δεσμεύσεων, που έχουμε αναλάβει, απέναντι σε διεθνείς πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης (UN Global Compact) έχουν σαν αποτέλεσμα την αποφυγή συνθηκών ύπαρξης περιστατικών παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας.
 • Δείκτης συχνότητας Ατυχημάτων με διακοπή εργασίας (άμεσα εργαζόμενοι) 2016: 0,21 - 2021: 0,37
 • Δείκτης συχνότητας Ατυχημάτων με διακοπή εργασίας (έμμεσα εργαζόμενοι) 2016: 0,49 - 2021: 0,22
 • Μηδενικός αριθμός δυστυχημάτων & επαγγελματικών ασθενειών για τους άμεσα εργαζόμενους.
icon

(9.2) Συμβάλλουμε στην βιώσιμη βιομηχανοποίηση και στην αύξηση του ποσοστού της απασχολησιμότητας στον βιομηχανικό κλάδο.

(9.4) Συμβάλλουμε στην αναβάθμιση της βιομηχανίας με την υιοθέτηση περισσότερων «καθαρών» και περιβαλλοντικά ορθών τεχνολογιών και βιομηχανικών μεθόδων.

(9.5) Συμβάλλουμε στην ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, για την αναβάθμιση των τεχνολογικών ικανοτήτων του βιομηχανικού κλάδου.

 • Αριθμός άμεσα εργαζομένων: 2016: 1.888 - 2021: 2.889 (αύξηση 53%)
 • Εφαρμογή Προγράμματος έμμισθης πρακτικής εκπαίδευσης «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ». Ένα πρότυπο και υψηλού επιπέδου «Σχολείο Μηχανικών», που τροφοδοτεί σταθερά την ελληνική βιομηχανία και επιχειρηματικότητα, με ταλαντούχα και ικανά στελέχη.
 • Στον Τομέα Μεταλλουργίας ολοκληρώθηκε η επένδυση της νέας σύγχρονης μονάδας διαπύρωσης αλουμίνας αξίας €15 εκ. προς αντικατάσταση μονάδων πεπερασμένης τεχνολογίας και υψηλής θερμικής κατανάλωσης.
 • Πρωτοποριακή 11ετής συνεργασία του Τομέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS με την General Electric (GE) για την υλοποίηση του πρώτου στον κόσμο Digital Smelter, μία καινοτόμα ψηφιακή λύση στην διαδικασία της ηλεκτρόλυσης με στόχο την βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστους ενέργειας.
icon

(10.2) Συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση και προαγωγή της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ένταξης όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, φυλής, εθνικότητας, καταγωγής, θρησκείας ή οικονομικής ή άλλης κατάστασης.

 • Ενισχύσαμε την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων και των ιδιαίτερων προσωπικών χαρισμάτων 25 ατόμων με αναπηρία (κινητική, όρασης, ακουστική) ώστε να ενταχθούν και να εξελιχθούν στην αγορά εργασίας.
icon

(11.1) Συμβάλλουμε στην ενίσχυση των τοπικών υποδομών.

(11.4) Συμβάλλουμε στην προσπάθεια για την

προστασία και τη διαφύλαξη της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομίας.

(11.5) Συμβάλλουμε στη μείωση του αριθμού των ανθρώπων που έχουν επηρεαστεί από τις φυσικές καταστροφές.

 • Επενδύσεις άνω των €9,6 εκ. για την κάλυψη αναγκών που αφορούν σε τοπικές υποδομές & υπηρεσίες με άμεσο δημόσιο όφελος. (Προμήθεια οχημάτων σε δήμους, ανακαίνιση υποδομών πρόσβασης σε παιδικές χαρές, ιερούς ναούς και δημοτικές βιβλιοθήκες, ασφαλτόστρωση και συντήρηση κεντρικών και αγροτικών δρόμων καθώς και οι επισκευές σε σχολικά κτίρια, χρηματοδότηση υλοποίησης μελετών για τον εκσυγχρονισμό σταθμού βιολογικού καθαρισμού, ύδρευσης οικισμού, κατασκευής συγκοινωνιακού κόμβου τοπικών κοινοτήτων κ.α.).
 • Στηρίξαμε μελέτες που αφορούν σε Προγράμματα Πολιτιστικών Διαδρομών & Αρχαιολογικών πάρκων τα οποία σταδιακά επεκτείνονται σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες της χώρας.
 • Προχωρήσαμε στην ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου και του όμορου κλειστού γυμναστηρίου της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, όπου στεγάζονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες και αθλητικές δραστηριότητες 1.700 παιδιών από τις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου και των όμορων Δήμων.
 • Δωρίσαμε 6 αυτόνομα πυροσβεστικά οχήματα στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα της υπηρεσίας.
 • Στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την κατάσβεση των πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα το καλοκαίρι 2021, ενισχύσαμε τον εναέριο στόλο παραχωρώντας στο Ελληνικό Δημόσιο για 60 ημέρες 4 υψηλής ποιότητας ελικόπτερα BELL 214BI.
icon

(12.4) Συμβάλλουμε στην ορθή διαχείριση όλων των αποβλήτων σύμφωνα με τα διεθνώς συμφωνηθέντα πλαίσια.

(12.5) Συμβάλλουμε στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων μέσω της πρόληψης, της μείωσης, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης.

 • Συμμετέχουμε, μέσω του Τομέα Μεταλλουργίας, σε 24 Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, ορισμένα εκ των οποίων αφορούν στην ανάπτυξη τεχνολογιών που θα επιτρέψουν την ολιστική αξιοποίηση των καταλοίπων βωξίτη.
 • Αυξήσαμε δραστικά την ποσότητα των αποβλήτων, από τη δραστηριότητα μας, που ανακυκλώθηκε, επαναχρησιμοποιήθηκε ή και αξιοποιήθηκε σε άλλες βιομηχανικές χρήσεις: 2016: 36.000 τόνοι - 2021: 233.000 τόνοι (Αύξηση 547%)
 • Πετύχαμε 97% αύξηση της ποσότητας ανακυκλωμένου αλουμινίου (σε σχέση με το 2019).
icon

(13.1) Ενισχύουμε την προσαρμοστική ικανότητα της δραστηριότητας μας απέναντι στις φυσικές καταστροφές και στους κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή.

(13.3) Συμβάλλουμε στη βελτίωση της εκπαίδευσης, της ενημέρωσης, σχετικά με θέματα που αφορούν τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη μείωση των επιπτώσεων και την έγκαιρη προειδοποίηση σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

 • Έχουμε θέσει απαιτητικούς στόχους μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος κατά -30% και απανθρακοποίησης του 50% (σε σχέση με τα δεδομένα του 2019) των Τομέων Επιχειρηματικής μας δραστηριότητας μέχρι το 2030.
 • Συμμετέχουμε στη διεθνή Πρωτοβουλία Υπεύθυνης Διαχείρισης Αλουμινίου - Aluminium Stewardship Initiative (ASI) ως μέλος Παραγωγής & Μεταποίησης. Αποκτήσαμε τη σχετική πιστοποίηση ενσωματώνοντας στην αλυσίδα αξίας του Τομέα Μεταλλουργίας τις δεσμεύσεις της Αειφόρου Ανάπτυξης.
 • Συμμετείχαμε για πρώτη φορά στον δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης «CDP Climate Change» παραθέτοντας εκτενή πληροφόρηση προς τους Κοινωνικούς μας Εταίρους για την προσέγγισή μας στην προσαρμογή και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
 • Υλοποιήσαμε ειδικό πρόγραμμα: «Ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας» σε 42 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα με άμεσα ωφελούμενους περίπου 1.250 μαθητές και 76 εκπαιδευτικούς.
icon

(14.1) Συμβάλλουμε στην αποτροπή όλων των μορφών της θαλάσσιας ρύπανσης και ειδικά από τις βιομηχανικές δραστηριότητες.

 • Σχετικά με τη χρήση και απόρριψη του θαλασσινού νερού στις δραστηριότητες μας (διαδικασία ψύξης της μονάδας συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας του Τομέα Μεταλλουργίας), τηρούνται αυστηρά οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο της αποφυγής οποιασδήποτε περιβαλλοντικής επίπτωσης. Επιπλέον σε συνεργασία με τον έγκυρο οργανισμό (ΕΛΚΕΘΕ) έχουμε εκπονήσει ήδη 5 ερευνητικές μελέτες για την παρακολούθηση της κατάστασης των ζωικών οργανισμών στον βυθό του Όρμου της Αντίκυρας. Οι μελέτες εκπονούνται με βάση τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους και τα αποτελέσματά τους κοινοποιούνται κάθε χρόνο όπως προβλέπεται στις αρμόδιες αρχές (ΥΠΕΝ και Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας). Τα συμπεράσματα των πρόσφατων μελετών (2019-2021) δείχνουν σταθερή οικολογική κατάσταση με τάσεις βελτίωσης σε αρκετούς σταθμούς παρατήρησης. Οι συγκεκριμένες μελέτες θα συνεχιστούν για μια ακόμη τουλάχιστον πενταετία.
icon

(15.1) Συμβάλλουμε στην προστασία των φυσικών οικότοπων και στην αποτροπή της απώλειας της βιοποικιλότητας.

 • Δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά υποβάθμισης της βιοποικιλότητας από τις δραστηριότητες της Εταιρείας, ενώ υλοποιούνται σε ετήσια βάση οι προγραμματισμένες ενέργειες αποκατάστασης των εκμεταλλεύσιμων περιοχών από την δραστηριότητά της.
 • Έχουμε αποκαταστήσει σε ποσοστό 84,34%, αυξημένο κατά 4,3% από το 2016, το σύνολο της εκμεταλλεύσιμης έκτασης στο πλαίσιο της εξορυκτικής μας δραστηριότητας.
 • Έχουμε αναδασώσει 707 στρέμματα, στο πλαίσιο της κατασκευής και λειτουργίας μονάδων ΑΠΕ. Παράλληλα διενεργούμε ετήσιες μελέτες παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας, ενώ η διακίνηση των ζώων δεν εμποδίζεται εφ’ όσον δεν υπάρχει περίφραξη και η όχληση στα πτηνά είναι επίσης αμελητέα, ενώ όπου χρειάζεται, εγκαθίστανται τεχνικά συστήματα προστασίας τους.
icon

(16.2) Συμβάλλουμε στη μείωση κάθε μορφής διαφθοράς και δωροδοκίας.

(16.5) Συμβάλλουμε στο τέλος της κακοποίησης, και της εκμετάλλευσης των παιδιών.

 • Εφαρμόζουμε ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ σε κάθε μορφή διαφθοράς και δωροδοκίας σε όλο το φάσμα της δραστηριότητάς μας.
 • Υλοποιήσαμε δύο εκπαιδεύσεις για το προσωπικό: την εκπαίδευση στην προστασία προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και την εκπαίδευση στον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της MYTILINEOS. Από το 2019, 693 εργαζόμενοι έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση στο GDPR.
 • Υλοποιήσαμε 12 ενημερωτικά σεμινάρια σε 10 πόλεις της Ελλάδας με θέμα «Προστάτεψε το Παιδί σου από το Ηλεκτρονικό Έγκλημα» με άμεσα ωφελούμενους 3.166 γονείς & παιδιά.
 • Στηρίξαμε την καμπάνια «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Αναλάβαμε την αναπαραγωγή 20.000 αντιτύπων DVD με το ενημερωτικό υλικό της πρωτοβουλίας. Η εκστρατεία επισκέφτηκε πάνω από 85 δήμους και 50 πόλεις της επικράτειας, ενώ φιλοξενήθηκε σε 164 τηλεοπτικές εκπομπές.
icon

(17.17) Στοχεύουμε στις εταιρικές συνεργασίες και τις αποτελεσματικές συμπράξεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά και με την κοινωνία των πολιτών.

 • Έχουμε υλοποιήσει 7 θεματικές διαβουλεύσεις με τους Κοινωνικούς μας Εταίρους σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο καθώς και 2 διαβουλεύσεις με Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς στο πλαίσιο των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • Συμμετέχουμε σε 11 σημαντικές πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης και δημιουργούμε στοχευμένες συμπράξεις με ακαδημαϊκά ιδρύματα στο πλαίσιο της έρευνας και της ανάπτυξης.
 • Διατηρούμε σταθερή συνεργασία με περισσότερες από 20 εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για την υλοποίηση της κοινωνικής μας πολιτικής.
 • Συμμετοχή σε 11 διεθνείς δείκτες ESG με στόχο την αξιολόγηση, την άντληση καλών πρακτικών και τη συνεχή βελτίωση.
 • 3ετές πρόγραμμα συνεργασίας με το Δήμο Λειβαδέων (πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας (2016-2018) με προσφορά υλικών και οικονομικών πόρων για την ανακαίνιση δημόσιων υποδομών, ενώ ταυτόχρονα προωθήθηκε η απασχόληση σχεδόν 90 ανέργων συμπολιτών μας.