Άλλα σημαντικά Κοινωνικά θέματα

Εργασιακές Πρακτικές

Εκπαίδευση εργαζομένων

Η δραστηριότητα της MYTILINEOS σε διαφορετικούς τομείς, προκαλεί διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ προσφέρει παράλληλα στους εργαζομένους ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων, δίνοντας τους την ευκαιρία να αναπτύξουν ικανότητες διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων, καθώς έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις. Με στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και των μελλοντικών προκλήσεων της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας, αλλά και της προσωπικής ζωής των εργαζομένων, συνεχίστηκε και το 2021, η επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της. Συγκεκριμένα, εντός του 2021 επενδύθηκαν €414.741 για την υλοποίηση 41.879 ανθρωποωρών εκπαίδευσης (2020: 38.476) αριθμός αυξημένος κατά 8,8%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό ωρών του 2020.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εταιρείας, στο οποίο συμμετείχε το 54% του άμεσου προσωπικού, εστίασε κυρίως στις ακόλουθες βασικές ενότητες: [GRI 404-2]

 • Induction
 • Ξένες γλώσσες
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων και προσωπικών ικανοτήτων
 • Ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων
 • Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Εσωτερικές διαδικασίες & Συστήματα Διαχείρισης
 • Πρόγραμμα για Θέματα Εταιρικής Συμμόρφωσης
 • Ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων & ηγεσίας
 • Ψηφιακή Ασφάλεια
Στοιχεία υπαλλήλων (άμεσα εργαζόμενοι) Μ.Ο. ανθρωποωρών κατάρτισης / υπάλληλο [GRI 404-1]

2019

2020

2021

Ανάλυση / φύλο

Σύνολο

24,6

15,7

14,5

Άνδρες

26,1

16,2

14,5

Γυναίκες

17,3

13,7

14,3

Ανάλυση / ηλικία

<30 ετών

n/a

n/a

39,5

30-50 ετών

n/a

n/a

12,4

>50 ετών

n/a

n/a

6,4

Ανάλυση / κατηγορία προσωπικούΈχουν ανανεωθεί τα στοιχεία για το 2020 λόγω πιο ακριβούς υπολογισμού. [GRI 102-48]

Στελεχιακό προσωπικόΗ αύξηση του Μ.Ο. οφείλεται στην πραγματοποίηση εξειδικευμένου performance management training σε όλα τα διευθυντικά στελέχη της MYTILINEOS.

24,5

14,6

29,0

Διοικητικό προσωπικό

16,7

12,8

12,8

Εργατοτεχνικό προσωπικό

29,1

18,2

13,7

Αξιολόγηση της επίδοσης των εργαζομένων

Επιπροσθέτως, το 2021, συνεχίσθηκε η εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης της επίδοσης των εργαζομένων, σύμφωνα με το ενιαίο σύστημα αξιολόγησης της Εταιρείας, συμμετέχοντας σε αυτή σχεδόν το 80% των εργαζομένων από όλες τις κατηγορίες του προσωπικού οι οποίοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθούν στη διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης της απόδοσης. Το 2021 το Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης αναθεωρήθηκε με στόχο τη βελτιστοποίηση και διαφοροποίησή του σε βασικά σημεία, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε ένα πλάνο εκπαίδευσης στους εργαζομένους της Εταιρείας με στόχο το νέο Πρόγραμμα να υλοποιηθεί το 2022. Οι στόχοι του Συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης είναι:

 • η υποστήριξη της υλοποίησης της στρατηγικής μέσα από ατομικούς, μετρήσιμους στόχους,
 • η ενίσχυση της κατανόησης των εργαζομένων σε σχέση με τις προσδοκίες της Εταιρείας (ποσοτικά αποτελέσματα) και τις απαιτούμενες δεξιότητες,
 • η παροχή του πλαισίου για παραγωγικές συζητήσεις σε σχέση με την απόδοση και αναπτυξιακή ανατροφοδότηση,
 • η ενδυνάμωση των Προϊσταμένων των ομάδων προκειμένου να επιβραβεύσουν την υψηλή απόδοση, να ενισχύσουν τη δέσμευση των ανθρώπων και να συμβάλουν στα εταιρικά αποτελέσματα.
Στοιχεία υπαλλήλων (άμεσα εργαζόμενοι)Σημειώνεται ότι στα παραπάνω στοιχεία δεν περιλαμβάνεται η εκπαίδευση σε θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση αυτή περιλαμβάνονται στην ενότητα Κανονιστική Συμμόρφωση της παρούσας Έκθεσης. Συνολικό ποσοστό εργαζομένων που αξιολογήθηκαν για την επίδοσή τουςΠοσοστό επί του συνόλου των άμεσα εργαζομένων. Το αντίστοιχο ποσοστό στους εργαζομένους οι οποίοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθούν στη διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης της απόδοσης (δηλαδή εκτός αυτών που εργάζονται στην Εταιρεία διάστημα μικρότερο των 6 μηνών, καθώς και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων βάσει ρόλου / αντικειμένου) είναι σχεδόν 80%.Αναφέρεται σε αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε εντός του ημερολογιακού έτους 1/1/2021-31/12/2021.[GRI 404-3]

2019

2020

2021

Ανάλυση / φύλο

Σύνολο

55,9%

51,9%

50,2%

Άνδρες

59,2%

53,9%

1,8%

Γυναίκες

40,8%

43,4%

43,4%

Ανάλυση / κατηγορία προσωπικού

Στελεχιακό προσωπικό

48,2%

61,1%

53,2%

Διοικητικό προσωπικό

48,6%

47,9%

47,8%

Εργατοτεχνικό προσωπικό

64,1%

54,0%

44,1%

Παράλληλα, από το 2021 υλοποιούνται Κέντρα Ανάπτυξης δεξιοτήτων στα οποία συμμετέχουν Στελέχη της εταιρείας για λόγους: α) εντοπισμού και ανάπτυξης διαδόχων για κρίσιμες θέσεις, β) επιλογή των καταλληλότερων για προαγωγή και γ) εντοπισμός και επιτάχυνση της ανάπτυξης ταλέντων.

Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων εργαζομένων
[GRI 404-2]

Virtual Advance Negotiation Skills (strategic & selling)
Στόχος ήταν να γνωρίσουν οι εργαζόμενοι τις δεξιότητες αλλά και τη φιλοσοφία της διαπραγμάτευσης, και να αποκτήσουν τα εφόδια που θα τους παρέχουν τους τρόπους και τα εργαλεία για να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στην καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε στόχο την εκπαίδευση εργαζομένων που ειδικεύονται σε μεγάλες ή στρατηγικές διαπραγματεύσεις καθώς και αυτών που ασχολούνται με πωλήσεις και πελάτες σε καθημερινή βάση. Το πρόγραμμα περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, εκπαίδευση σε στρατηγικές και τεχνικές διαπραγματεύσεων, στην επιτυχή αντιμετώπιση αρνήσεων, αδιεξόδων, ελιγμών και παραπλανητικών τακτικών, στην πρόληψη αδιεξόδων και συγκρουσιακών καταστάσεων. Το ποσοστό των εργαζομένων που παρακολούθησε το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανήλθε σε 97%.

Επικοινωνία και Συνεργασία
Λόγω του μεγέθους και της διασποράς των δραστηριοτήτων της MYTILINEOS συνεπώς και των ανθρώπων σε πολλές χώρες, η επικοινωνία και η συνεργασία είναι καταλύτης για την επιτυχία του οργανισμού, γι’ αυτό είναι δύο βασικές δεξιότητες που περιλαμβάνονται στο σύστημα του Διαλόγου της Απόδοσης. Σε συνεργασία με την Dynargie, διεξήχθησαν στοχευμένες εκπαιδεύσεις για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων δύο δεξιοτήτων. Μέσω του micro-site my-spark.gr, καθώς και του διαδραστικού gamification που επιβραβεύει την προσπάθεια, όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τη γνώση τους, αλλά και τη μεταξύ τους διάδραση & συνεργασία. Το πρόγραμμα περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, εκπαίδευση στην κατανόηση της αξίας της αποτελεσματικής επικοινωνίας, των διαφορετικών τύπων επικοινωνίας, την αξία της συνεργασίας και της δια-τμηματικής ομαδικότητας. Το ποσοστό των εργαζομένων που παρακολούθησε το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανήλθε σε 93%.

Ποιότητα & Ασφάλεια Προϊόντων

Η MYTILINEOS δίνει έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων της ώστε να είναι ασφαλή, πέρα από τις υπάρχουσες ή όχι νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις ασφάλειας. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις ποιοτικές προδιαγραφές των προϊόντων και των υπηρεσιών της Εταιρείας επηρεάζει την υπεύθυνη λειτουργία της, με επιπτώσεις στο επίπεδο ικανοποίησης των πελατών της, στη φήμη, την αξιοπιστία και κατ’ επέκταση στα οικονομικά της αποτελέσματα.

Σε κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, λόγω της διαφορετικής φύσης των δραστηριοτήτων, παρουσιάζονται διαφορετικές προκλήσεις:

 • Στον Τομέα Μεταλλουργίας, οι επιδράσεις στις προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας των πρωτογενών προϊόντων της Εταιρείας σχετίζονται με την τελική χρήση των δευτερογενών προϊόντων που θα προκύψουν από τους μεταποιητές πελάτες της. Η Εταιρεία δεσμεύεται και φροντίζει να εξασφαλίζει τη βέλτιστη ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων της (αλουμίνα και πρωτόχυτο αλουμίνιο), σύμφωνα με τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των πελατών της. ASI
 • Στον Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και στον Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, εκτός του ότι λαμβάνονται υπόψη οι διεθνώς ισχύοντες κανονισμοί για τη σχεδίαση όλων των έργων βιομηχανικής παραγωγής και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υφίσταται λεπτομερής παρακολούθηση των μέτρων και των χαρακτηριστικών ποιότητας κατά την προμήθεια των υλικών και την κατασκευή του τελικού προϊόντος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ικανοποίηση των καθορισμένων απαιτήσεων των πελατών.
 • Στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου είναι πολύ σημαντικό για τη MYTILINEOS να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία των θερμικών της μονάδων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που τη συνοδεύουν, αξιοποιώντας παράλληλα τις νέες εξελίξεις σε τομείς όπως η ηλεκτροκίνηση, η ενεργειακή αποδοτικότητα και ο συμψηφισμός ενέργειας.

Σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας εφαρμόζεται πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο συνοδεύεται από επιμέρους πολιτικές Ποιότητας. Ειδικότερα:

 • Στον Τομέα Μεταλλουργίας, τα εργαστήρια της Εταιρείας, που αποτελούν βασικό συντελεστή του προγράμματος ποιότητας, ελέγχουν συστηματικά όλα τα στάδια της παραγωγής, από τις πρώτες ύλες μέχρι τα τελικά προϊόντα. Στην κατεύθυνση αυτή η επίσημη έκδοση δελτίων SDS (Safety Data Sheets) περιγράφει τους κινδύνους που σχετίζονται με τα προϊόντα, καθώς επίσης και όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν για αποφυγή/αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων. Η Εταιρεία δεσμεύεται και φροντίζει να εξασφαλίζει τη βέλτιστη ποιότητα των προϊόντων της, σύμφωνα με τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των πελατών της, προσφέροντάς τους προϊόντα αλουμίνα και πρωτόχυτο αλουμίνιο καθώς και συναφείς προς αυτά υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, για την παρακολούθηση της απόδοσης σε θέματα ασφάλειας προϊόντων, συστηματικά συλλέγονται, αναλύονται και αντιμετωπίζονται μέσω συγκεκριμένων διορθωτικών ενεργειών, τυχόν παράπονα των πελατών που μπορεί να σχετίζονται με την ασφάλεια των προϊόντων, ενώ στόχος είναι να εκλείπουν τέτοιου είδους παράπονα. Επίσης, οι δραστηριότητες του Τομέα έχουν εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού «REACH» περί αποτελεσματικής διαχείρισης των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανικές διεργασίες. Στο πλαίσιο του ISO 9001:2015, εφαρμόζονται μεθοδολογίες για την αναγνώριση και ανάλυση λειτουργικών κινδύνων αλλά και ευκαιριών βελτίωσης όπως η ανάλυση διακινδύνευση και πραγματοποιούνται εξωτερικές επιθεωρήσεις ποιότητας που περιλαμβάνουν την ασφάλεια των προϊόντων. Το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου του Τομέα, είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 17025:2017, από το Ε.ΣΥ.Δ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης), με πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης την ανάλυση των βωξιτών, της αλουμίνας, του αλουμινίου και των κραμάτων του. Τέλος, σημειώνεται ότι στα προϊόντα του Τομέα δεν περιλαμβάνονται επιβλαβείς χημικές ουσίες. ASI
 • Στον Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και στον Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, εφαρμόζονται τα υψηλότερα διεθνή κριτήρια ποιότητας και οι απαιτήσεις εξειδικευμένων διεθνών προδιαγραφών και κωδίκων, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των βαριών και/ή σύνθετων μεταλλικών κατασκευών που αναλαμβάνει. Για κάθε κατασκευαστικό έργο που αναλαμβάνει η Εταιρεία και πριν την έναρξη της κατασκευής, διενεργείται Μελέτη Επικινδυνότητας και Λειτουργικότητας (Hazard and Operability Study – HAZOP) ή Εκτίμηση Επικινδυνότητας (Risk Assessment). Σκοπός του HAZOP είναι να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν τα προβλήματα που ενδέχεται να αντιπροσωπεύουν κινδύνους για το προσωπικό ή τον εξοπλισμό που δεν έχουν εντοπιστεί στα στάδια της μελέτης και σχεδιασμού του έργου.
 • Στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου στόχος είναι να διασφαλίζεται η αξιόπιστη τροφοδότηση ηλεκτρικού ρεύματος στο δίκτυο (ΑΔΜΗΕ) και φυσικού αερίου σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των πελατών για ανταγωνιστικές τιμές, μέσα από μια σειρά ειδικά διαμορφωμένων σύγχρονων και αξιόπιστων διαδικασιών, συμβουλών και υπηρεσιών ενεργειακής εξοικονόμησης. Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της Εμπορικής Διεύθυνσης του Τομέα και να αναγνωριστούν τα περιθώρια βελτίωσής της, μετριέται η ικανοποίηση των πελατών λιανικής, μέσω Ερευνών Ικανοποίησης Πελατών, σε ετήσια βάση. Συγκεκριμένα, εντός του 2021 ανατέθηκαν σε εταιρεία καταναλωτικών ερευνών και πραγματοποιήθηκαν 2 τέτοιες έρευνες, μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, εφαρμόζοντας συγκεκριμένα στατιστικά κριτήρια. Το ποσοστό ικανοποίησης των πελατών που έλαβαν μέρος στις 2 έρευνες ήταν 80% και 76% αντίστοιχα. Σημειώνεται επίσης ότι το ποσοστό των πελατών που χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία (π.χ. Online πληρωμές, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας, υπηρεσίες μέσω διαδικτύου κλπ.) ανήλθε σε 55% το 2021.

Συγκεκριμένα για το 2021:

 • Δεν καταγράφηκαν περιστατικά μη συμμόρφωσης με κανονισμούς και εθελοντικούς κώδικες που αφορούν στις επιδράσεις των προϊόντων και υπηρεσιών της MYTILINEOS στην υγεία και την ασφάλεια. [GRI 416-2]
 • Στoν Τομέα Μεταλλουργίας σχετικά με τις απαιτήσεις σήμανσης που αφορούν στα προϊόντα αλουμινίου και αλουμίνας προς πώληση, για κάθε σχετικό φορτίο εκδόθηκε «Certificate of Conformity/Analysis», το οποίο περιείχε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. ASI
 • Στον Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και στον Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, τα έργα και οι υπηρεσίες της Εταιρείας ήταν σε συμφωνία με τους όρους των Συμβάσεων και τις Συμβατικές της υποχρεώσεις προς τους πελάτες της, στους οποίους παραδίδονται οι πληροφορίες και προειδοποιήσεις για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον όπως: α) Οδηγίες χρήσης, συντήρησης και απόρριψης για το σύνολο του παρεχόμενου εξοπλισμού (Operation & Maintenance Manuals) και των υλικών, β) Σήμανση όλων των υλικών και εξοπλισμού (σήματα, προειδοποιήσεις και σχετικές οδηγίες) σε εμφανές σημείο και γ) οδηγίες χρήσης – ανακύκλωσης ως Safety Data Sheets (SDS) για όλα τα επικίνδυνα υλικά.

Επικοινωνία & Marketing

H MYTILINEOS, εξαιτίας του εύρους των δραστηριοτήτων της, ενεργεί σε πολλά επίπεδα επικοινωνίας, όπως: γνωστοποίηση χρηματιστηριακών πληροφοριών, γνωστοποίηση νέων δραστηριοτήτων και έργων, ενημέρωση καταναλωτών, ενημέρωση λοιπών Κοινωνικών Εταίρων όπως λόγου χάρη εκείνων των τοπικών κοινωνιών. Ταυτόχρονα η διεθνής δραστηριότητα της Εταιρείας, σε 30 χώρες και στις 5 ηπείρους αυξάνει το βαθμό δυσκολίας και την πρόκληση της έγκαιρης και σωστής ενημέρωσης, καθώς κάθε χώρα δραστηριοποίησης έχει διαφορετικά ήθη, κουλτούρα, νοοτροπία αλλά και θεσμικό πλαίσιο, που καλείται η Εταιρεία να εναρμονιστεί. Συνεπώς τα πολλά και διαφορετικά κοινά σε συνάρτηση με την πληθώρα δραστηριοτήτων αποτελούν μία εκ προοιμίου σημαντική πρόκληση.

Αναγνωρίζοντας αυτές τις διαστάσεις, η Εταιρεία προχωρά στον σχεδιασμό και υλοποίηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας και Marketing, μέσω της υλοποίησης ετήσιου πλάνου στρατηγικής επικοινωνίας και επιμέρους πλάνων, ανάλογα και με τους επιχειρηματικούς στόχους. Αντίστοιχα, τα πλάνα αυτά αξιολογούνται, προκειμένου να διερευνηθεί αν απαιτούνται διορθωτικές ή επικαιροποιημένες κινήσεις. Η επικοινωνία και το marketing σχεδιάζεται και υλοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας και Στρατηγικής Marketing, ωστόσο το πεδίο της άπτεται όλων των Γενικών Διευθύνσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, και για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί συνεργασίας με όλες τις Γενικές Διευθύνσεις, τις Επιτροπές, καθώς και τη Διοίκηση της Εταιρείας.

Παράλληλα, η MYTILINEOS παρακολουθεί τις εξελίξεις στη σχετική νομοθεσία και εθελοντικούς κώδικες συμπεριφοράς, με στόχο να διασφαλίζει τη νομιμότητα των επικοινωνιακών και προωθητικών ενεργειών της. Στην κατεύθυνση αυτή, οι συνεργάτες επικοινωνίας της Εταιρείας δεσμεύονται στον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας, του οποίου η συμμόρφωση διαπιστώνεται συμβουλευτικά, προληπτικά ή και κατασταλτικά από το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας στο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας. Οι αρχές του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας προϋποθέτουν ότι όλες οι προωθητικές δράσεις πρέπει να είναι νόμιμες, ευπρεπείς, έντιμες, να δημιουργούνται με πνεύμα κοινωνικής ευθύνης και να είναι σύμφωνες με τις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού, όπως αυτός είναι γενικά παραδεκτός στην αγορά.

Επιπλέον, η Εταιρεία συμμετέχει σε θεσμικά όργανα όπως: ο ΣΕΒ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος που διαθέτουν σειρά υποχρεώσεων, δεσμεύσεων και κανόνων που η MYTILINEOS ασπάζεται και λαμβάνει υπόψη για τον τρόπο που κινείται στα θέματα Επικοινωνίας και Marketing.

Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και η Εκτελεστική Επιτροπή, ενημερώνονται και αξιολογούν την πρόοδο και τις επιδόσεις της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Στρατηγικής Marketing σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα του 2021:

 • Δε σημειώθηκαν περιστατικά µη συμμόρφωσης κατά την υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής της MYTILINEOS µε τους κανονισμούς και τους προαιρετικούς επικοινωνιακούς κώδικες, συμπεριλαμβανομένων των προωθητικών ενεργειών και των χορηγιών. [GRI 417-3]
 • Τα προϊόντα της Εταιρείας δεν εμπίπτουν σε οποιοδήποτε περιορισμό διάθεσής τους σε συγκεκριμένες αγορές, ενώ δεν υπήρξαν σημαντικά ζητήματα, σχετικά με την επικοινωνία των προϊόντων, που να απασχολήσαν τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων.
 • Αναφορικά με την παροχή επαληθεύσιμων και σαφών πληροφοριών που αφορούν στη σήμανση των προϊόντων της, η MYTILINEOS ανταποκρίνεται πλήρως. Ο εκάστοτε πελάτης διαθέτει τα μέσα ελέγχου όλων των σημαντικών πληροφοριών και εφόσον το επιθυμεί προβαίνει στον ανάλογο έλεγχο. Το 2021 δεν καταγράφηκαν περιστατικά μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς που αφορούν στις πληροφορίες και τη σήμανση των προϊόντων της Εταιρείας. [GRI 417-2]

Τύπος πληροφοριών που αφορούν στη σήμανση των προϊόντων [GRI 417-1] ASI

Βασικές κατηγορίες προϊόντων που υπόκεινται στις ακόλουθες απαιτήσεις πληροφόρησης Αλουμίνιο Αλουμίνα

Πληροφορίες για την προέλευση στοιχείων ή συστατικών του προϊόντος.

100%

100%

Πληροφορίες για το περιεχόμενο, ιδίως όσον αφορά στις ουσίες που ενδέχεται να έχουν περιβαλλοντική ή κοινωνική επίδραση.

Πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Μη εφαρμόσιμες απαιτήσεις

Πληροφορίες για τη μέθοδο απόρριψης του προϊόντος και των περιβαλλοντικών/κοινωνικών επιδράσεων που μπορεί να έχει.

Στoν Τομέα Μεταλλουργίας προαναφερόμενες απαιτήσεις σήμανσης αφορούν στα προϊόντα προς πώληση, κολόνες και πλάκες αλουμινίου καθώς και σε άνυδρη και ένυδρη αλουμίνα. Για κάθε φορτίο αλουμινίου ή αλουμίνας εκδίδεται «Certificate of Conformity», το οποίο περιέχει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ποιότητας για κάθε φορτίο και υπάρχει διαθέσιμο το Safety Data Sheet (SDS) του κάθε προϊόντος.

Photo