Επιχειρηματική Ηθική

icon
icon
icon

Τιμές που έλαβε το θέμα στη διαδικασία Ουσιαστικότητας σε κλίμακα [0–10]
όπου 0 «Καθόλου σημαντικό» και 10 «Πολύ σημαντικό»

Όρια Ουσιαστικού Θέματος [GRI 102-46] [GRI 103-1b]

Που προκαλούνται οι επιδράσεις:
Οι επιδράσεις του φαινομένου της Διαφθοράς σε όλες του τις μορφές αποτελούν τροχοπέδη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και μπορούν να συμβούν σε όλο το φάσμα της λειτουργίας της Εταιρείας, με συνέπειες στις τοπικές της κοινότητες, στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον καθώς και συνολικά στην κοινωνία.

Από ποιον προκαλούνται οι επιδράσεις:
Οι επιδράσεις δύναται να προκληθούν από τους ΤΕΔ της MYTILINEOS, τους εργαζόμενους, τις θυγατρικές της εταιρείες, από τους επιχειρηματικούς της εταίρους καθώς και από την αλυσίδα εφοδιασμού της.

Η διαχείριση του θέματος από τη MYTILINEOS συμβάλλει στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης:

 • Στη μείωση κάθε μορφής διαφθοράς και δωροδοκίας και στη διασφάλιση της επιχειρηματικής ηθικής.
Θέμα αυξημένης σημαντικότητας για:

Όλες τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη MYTILINEOS.

Διοικητική Προσέγγιση
[GRI 102-11] [GRI 103-2c]

Η MYTILINEOS αναγνωρίζει ότι η διασφάλιση της διαφάνειας σε όλες τις συναλλαγές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων αποτελεί κομβικό σημείο για τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξή της στο πλαίσιο της διεθνούς δραστηριότητάς της. Στόχος της συγκεκριμένης δημοσίευσης είναι η ενημέρωση των Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζεται η Εταιρεία τόσο τον περιορισμό της έκθεσής της σε συνθήκες διαφθοράς & δωροδοκίας, όσο και την ενίσχυση της κουλτούρας συμμόρφωσης με τη νομοθεσία κατά της διαφθοράς. [GRI 103-2b]

Η αντιμετώπιση της διαφθοράς και της δωροδοκίας και η Επιχειρηματική Ηθική αποτελούν ουσιαστικό θέμα για την MYTILINEOS γιατί δύναται α) να συμβάλει στην αναγνώριση, στην καταγραφή, στην καλύτερη αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων, καθώς και στη νομοθετική συμμόρφωση που αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή για την MYTILINEOS σε κάθε περιοχή ή χώρα δραστηριοποίησής της, β) να εξυπηρετήσει τους επιχειρηματικούς στόχους (όπως π.χ. κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων στο πλαίσιο της υποβολής προσφορών για την ανάληψη κατασκευαστικών έργων από πελάτες ή από χρηματοδοτικά ιδρύματα) και γ) να ενισχύσει την προστασία της Εταιρείας από τυχόν φαινόμενα διαφθοράς, απάτης, υπεξαίρεσης και κατάχρησης ενισχύοντας περαιτέρω την εταιρική της εικόνα.

Βασικές Προκλήσεις / Επιδράσεις
[GRI 103-1a] [GRI 102-15]

Η MYTILINEOS αναγνωρίζει ότι τα φαινόμενα της διαφθοράς, της δωροδοκίας, της απάτης, της παραβίασης του υγειούς ανταγωνισμού, και του ξεπλύματος χρήματος από παράνομες δραστηριότητες υπονομεύουν το ηθικό περιβάλλον κάθε επιχείρησης. Ανάμεσα στις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν περιλαμβάνονται η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και η παρεμπόδιση της διανομής του πλούτου και της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών. Τα φαινόμενα αυτά αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με δυσανάλογο αντίκτυπο στις φτωχές κοινότητες, διαβρώνοντας τη δομή της κοινωνίας.

Δέσμευση
[GRI 103-2c]

Μηδενική ανοχή σε καταστάσεις διαφθοράς και δωροδοκίας, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και του
Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών.

Κυριότεροι κίνδυνοι
[GRI 102-15]

Η MYTILINEOS μέσω της δραστηριοποίησης της σε αναπτυσσόμενες χώρες με μεγάλες ενεργειακές ανάγκες όπου σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Οργανισμού Transparency International (Δείκτης αντίληψης της διαφθοράς), βρίσκονται στην περιοχή υψηλού κινδύνου διαφθοράς, ενδέχεται να εκτεθεί σε πληρωμές διευκόλυνσης ή λοιπές παροχές προς τους τοπικούς εταίρους ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των έργων.

Οποιαδήποτε τυχόν παρέκκλιση από τις αρχές και τις ηθικές πρακτικές της Εταιρείας θέτει σε κίνδυνο την καλή φήμη, την αξιοπιστία, την εμπιστοσύνη των κοινωνικών εταίρων και κατ’ επέκταση τα οικονομικά της αποτελέσματα και την δυνατότητα να αναλαμβάνει έργα.

Διαχείριση / Τακτικές Αντιμετώπισης
[GRI 103-2a] [SASB EM-MM-510a.1] [SASB IF-EN-510a.3]

H αντιμετώπιση της διαφθοράς και της δωροδοκίας αποτελεί βασικό στοιχείο του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών της MYTILINEΟS. Για την Εταιρεία, το σημείο αναφοράς στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και της δωροδοκίας, αποτελεί η αρχή της ακεραιότητας, η οποία συνδέεται με την πάγια δέσμευσή της για μηδενική ανοχή στα θέματα αυτά και υλοποιείται με τον ενδελεχή έλεγχο τρίτων μερών πριν τη σύναψη συμφωνίας ή την πληρωμή αυτών και την αποφυγή κάθε συναλλαγής και επαφής με κάθε τρίτο μέρος που έχει συμμετάσχει στη δημιουργία συνθηκών για τη ανάπτυξη περιστατικών διαφθοράς, εκβιασμού ή δωροδοκίας.

Η Εταιρεία λαμβάνει πλήθος μέτρων για την υλοποίηση της εν λόγω δέσμευσης:

 • Η λειτουργία της Εταιρείας ως «Υπεύθυνος Εταιρικός Πολίτης» αποτυπώνεται από τη συμμετοχή της σε διεθνείς πρωτοβουλίες ενίσχυσης της διαφάνειας (UN Global Compact), σε εθνικές ομάδες εργασίας και γενικότερα και την προσήλωσή της στις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση. Η MYTILINEOS έχει δεσμευθεί επισήμως στην 10η αρχή του UN Global Compact, σύμφωνα με την οποία «Είναι αντίθετη σε κάθε μορφή διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού, της δωροδοκίας και των πληρωμών διευκόλυνσης» και η οποία λειτουργεί καταλυτικά στην ανάπτυξη της σχετικής κουλτούρας ηθικής σε όλη την Εταιρεία.
 • Η MYTILINEOS διενεργεί σε ετήσια βάση στο πλαίσιο της Εταιρικής Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου (Enterprise Risk Management), μελέτη διακινδύνευσης σχετιζόμενη με την εν δυνάμει διαφθορά και δωροδοκία στις διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητές της και προδιαγράφει μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων αυτών.
 • Σε χώρες υψηλού κινδύνου διαφθοράς, η Εταιρεία εγκαθιστά μηχανισμό καταγγελιών (Grievance Mechanism) στον οποίο κάθε εργαζόμενος (άμεσος ή έμμεσος) έχει πρόσβαση είτε επώνυμα, είτε ανώνυμα για να καταγγείλει παραβιάσεις σε σχέση με τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, δωροδοκίας και διαφθοράς, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του κώδικα δεοντολογίας της Εταιρείας. Η Εταιρεία προστατεύει τους καταγγέλλοντες από αντίποινα υπό την προϋπόθεση ότι η καταγγελία γίνεται καλή τη πίστη ακόμη και εάν το αποτέλεσμα της διερεύνησης δεν την επιβεβαιώσει. Επιπροσθέτως η Εταιρεία λειτουργεί μηχανισμό καταγγελιών σε κεντρικό επίπεδο δια της υποβολής αναφορών παραβιάσεων στον Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Ο μηχανισμός αυτός βρίσκεται υπό εμπλουτισμό σε σχέση με την οδηγία 1937/2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μετά την σχετική τοπική νομοθετική ρύθμιση η αναθεωρημένη του έκδοση θα τεθεί σε λειτουργία.
 • Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της MYTILINEOS εξέδωσε το 2021 πολιτική σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων των εργαζομένων και συνεργατών αυτής και συνέλεξε τις σχετικές δηλώσεις στελεχών και εργαζομένων σε καίριες Διοικητικές θέσεις.
 • Η Εταιρεία μεριμνά για τη συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού ανά κατηγορία έκθεσης σε κανονιστικό κίνδυνο σε θέματα του κώδικα δεοντολογίας με εμπεριστατωμένη ανάλυση των θεμάτων διαφθοράς και δωροδοκίας, υγειούς ανταγωνισμού, απάτης, ενδελεχούς ελέγχου επιχειρηματικών εταίρων και σύγκρουσης συμφερόντων.

Επιχειρηματική ηθική στη συνεργασία της MYTILINEOS με τρίτα μέρη

 • Η MYTILINEOS μεριμνά για την ανάλυση των συνθηκών και την αναγνώριση πιθανών κινδύνων ή απειλών που μπορεί να ενθαρρύνουν την ύπαρξη περιστατικών διαφθοράς και δωροδοκίας στο εταιρικό περιβάλλον, μέσω μιας διαδικασίας ενδελεχούς ελέγχου και δέουσας επιμέλειας των τρίτων μερών. Η συγκεκριμένη πρακτική καλύπτει εταιρικές δραστηριότητες που ενέχουν κινδύνους για την εμφάνιση τέτοιων περιστατικών, όπως: οι φιλανθρωπικές συνεισφορές, οι χορηγίες, τα δώρα και η φιλοξενία, οι έλεγχοι τρίτων μερών σε σχέση με τις λίστες περιορισμών για την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, και έχει στόχο τη δημιουργία διαδικασιών πρόληψης, όπου δεν υφίστανται. Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει αναπτύξει ενδοεταιρική εφαρμογή για τον ενδελεχή έλεγχο τρίτων μερών και τη λήψη απόφασης συνεργασίας ή μη μαζί τους. Η εφαρμογή περιλαμβάνει την κατηγοριοποίηση των τρίτων μερών ανάλογα με την έκθεση της εταιρείας σε κανονιστικό κίνδυνο, τον σε βάθος έλεγχο τον τρίτων μερών ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου στην οποία κατατάσσονται, την αλληλεπίδραση των εμπορικών τμημάτων, της κανονιστικής συμμόρφωσης και της Διοίκησης με την απαραίτητη τεκμηρίωση και την διατήρηση όλων των δικαιολογητικών και απαντήσεων του τρίτου μέρους.
 • Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών της MYTILINEOS προβλέπει την αντιμετώπιση συνθηκών Διαφθοράς και Δωροδοκίας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η MYTILINEOS διενεργεί ελέγχους ακεραιότητας προμηθευτών πριν την έναρξη της συνεργασίας και στον Κώδικα προβλέπονται έλεγχοι, οι οποίοι στοχεύουν στην διασφάλιση της εφαρμογής του Κώδικα και στην παροχή συστάσεων για διορθωτικά μέτρα όπου τυχόν απαιτηθούν.
 • Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι όλες οι συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα για λογαριασμό της, εκ μέρους των μετόχων, των εργαζομένων, και των βασικών συνεργατών και προμηθευτών της, διέπονται από υψηλό βαθμό ακεραιότητας. Μέσω καθορισμένων διαδικασιών, που εφαρμόζονται κυρίως στα Τμήματα Αγορών-Προμηθειών καθώς και διαχείρισης έργων για την επιλογή προμηθευτών και άλλων συνεργατών, ελέγχονται σε ετήσια βάση οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται κάθε συναλλαγή, με στόχο τον εντοπισμό και την εξάλειψη αυτών που μπορεί να οδηγήσουν σε περιστατικά διαφθοράς ή απάτης.
 • Στην Εταιρεία εφαρμόζονται συστήματα και έλεγχοι σε προληπτικό αλλά και σε ανιχνευτικό επίπεδο ώστε να διασφαλίζεται ότι οι προμηθευτές τηρούν τα πρότυπα της MYTILINEOS, να αποφεύγονται αμφισβητούμενες πληρωμές και να γίνεται η σωστή και με διαφάνεια αναγνώρισή τους στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας.

Η Γενική Διεύθυνση Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων, στην οποία εντάσσεται η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance) της Εταιρείας, είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία και την εφαρμογή περαιτέρω μηχανισμών διασφάλισης της προστασίας της Εταιρείας από συνθήκες διαφθοράς και δωροδοκίας σε προληπτικό αλλά και ελεγκτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, ο Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή Νομικών, Ρυθμιστικών & Κανονιστικών Θεμάτων και στην Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου από την οποία εγκρίνεται και παρακολουθείται το πλάνο εργασιών της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Η MYTILINEOS, βάσει του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, δεν πραγματοποιεί οποιεσδήποτε δωρεές σε πολιτικούς σχηματισμούς ή σχετιζόμενα με αυτούς πρόσωπα.

Αποτελέσματα
[GRI 103-3a-ii]

 • Το 2021, η MYTILINEOS εφάρμοσε όλες τις απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες για τη διασφάλιση της πολιτικής της. Μέσω των μηχανισμών ελέγχου που εφαρμόζονται στα Τμήματα Αγορών – Προμηθειών των Τομέων Δραστηριότητας της Εταιρείας, όπου εξετάστηκαν τόσο η επιλογή των συνεργατών όσο και κάθε είδους συναλλαγή, δεν υπήρξαν επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς, περιστατικά τα οποία να οδήγησαν στη απομάκρυνση ή την πειθαρχική δίωξη εργαζομένων για λόγους διαφθοράς, επιβεβαιωμένα περιστατικά που σχετίζονταν με τη διαφθορά και τα οποία να οδήγησαν στον τερματισμό ή τη μη ανανέωση της συνεργασίας με συνεργάτες ή δημόσιες δικαστικές υποθέσεις σχετικές με τη διαφθορά κατά της Εταιρείας ή των εργαζομένων της. [GRI 205-3]
 • Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης ανέλαβε και διένειμε με βεβαίωση υπογραφής και τήρησης τον ανανεωμένο Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας (Νοέμβριος 2019) σε όλους τους εργαζομένους και τις θυγατρικές της Εταιρείας. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε κάθε νέο εργαζόμενο και προβλέπεται να επαναληφθεί στους υφιστάμενους εργαζομένους σε περίπτωση σημαντικής ανανέωσης του Κώδικα.
 • Ο Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS δεν έχει παραγωγική δραστηριότητα στις 20 χώρες που έχουν τη χαμηλότερη κατάταξη με βάση τον οργανισμό Transparency International. [SASB EM-MM-510a.2]