Στρατηγικές προτεραιότητες

Βασικός στόχος της Εταιρείας είναι η συνεχής και υπεύθυνη ανάπτυξή της, καθώς και η διατήρηση της ηγετικής της θέσης σε όλους τους Τομείς της Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας μέσω της συνεχούς επανεπένδυσης διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα της και τις σταθερές αποδόσεις των μετόχων της:

Τομέας Μεταλλουργίας ASI

icon
 • Συνεχής βελτίωση και προσήλωση στον τομέα Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία.
 • Συνεχής βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας με στόχο τη διατήρηση της θέσης της στο πρώτο τεταρτημόριο της παγκόσμιας καμπύλης κόστους παραγωγής.
 • Αύξηση της παραγόμενης ποσότητας αλουμίνιου μέσω της παραγωγής δευτερόχυτου αλουμινίου.
 • Μείωση των συνολικών εκπομπών CO2 (κατηγορίας 1 & 2) κατά 65% και των ειδικών εκπομπών παραγωγής ανά τόνο αλουμινίου κατά 75% μέχρι το 2030, σε σχέση με τα δεδομένα του 2019.
 • Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με διαρκείς επενδύσεις, την ανάπτυξη σχετικής τεχνογνωσίας και καινοτόμων λύσεων.
 • Διασφάλιση προμήθειας πρώτων υλών.
 • Παροχή βέλτιστων προϊόντων και λύσεων στους πελάτες, πέρα από απλή διάθεση εμπορευμάτων.
 • Αξιοποίηση ευκαιριών για την διεύρυνση του Τομέα Μεταλλουργίας σε νέα πεδία δραστηριοποίησης.
 • Ενίσχυση καθετοποίησης ή διεύρυνσης, για την ισχυροποίηση του Τομέα Μεταλλουργίας.
 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας µέσω στρατηγικών επενδύσεων και μεθόδων αντιστάθμισης κινδύνων.
image
image

Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

icon
 • Η μεγαλύτερη καθετοποιημένη ιδιωτική εταιρεία στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (utility) στην Ελλάδα.
 • Ο κορυφαίος ιδιώτης προμηθευτής στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με αυξανόμενη παρουσία και στην λιανική φυσικού αερίου με στόχευση την περαιτέρω διεύρυνση του μεριδίου αγοράς, και με ισχυρό μερίδιο αγοράς στην χονδρεμπορική αγορά Φ/Α, εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής ενέργειας.
 • Ισχυρή παρουσία στον τομέα ΑΠΕ, με περεταίρω υλοποίηση ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προσπάθεια του ελληνικού τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να διπλασιάσει την εγκατεστημένη δυναμικότητα των ανανεώσιμων πηγών και σταδιακή δραστηριοποίηση σε έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Λειτουργία νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο (CCGT), ισχύος 826MW, για περαιτέρω εδραίωση της θέσης της Εταιρείας ως κορυφαίου ιδιώτη παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
 • Μείωση των ειδικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά MWh παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά σχεδόν 50%, μέχρι το 2030, σε σχέση με τα δεδομένα του 2019.
 • Διατήρηση της ηγετικής της θέσης στις εισαγωγές φυσικού αερίου, με ισχυρή παρουσία και στο διασυνοριακό εμπόριο.
 • Επέκταση στην ενεργειακή αγορά γειτονικών χωρών.

Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας

icon
 • Ηγετική θέση στην υλοποίηση έργων EPC για Φωτοβολταικά έργα και έργα Αποθήκευσης Ενέργειας με ισχυρή διεθνή παρουσία.
 • Επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ που αποτελούν σημαντική παράμετρο για την επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης των οικονομίων παγκοσμίως.
 • Επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα των δραστηριοτήτων μέχρι το 2030 με την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και δράσεων.
 • Η περαιτέρω υλοποίηση έργων αποθήκευσης ενέργειας που αποτελεί σημαντικό παράγοντα προς την αυξανόμενη ανάπτυξη παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.
 • Υιοθέτηση μια συνολικής προσέγγισης για την ανάπτυξη και υλοποίηση έργων που εμπίπτουν στον Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας και λήψη αποφάσεων αναφορικά με την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου επενδυτικού συνδυασμού.
 • Συνεχής εκμετάλλευση νέων ευκαιριών που αναδεικνύονται από την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
 • Ενίσχυση σχέσεων και στρατηγικών συνεργασιών με σημαντικούς επενδυτές στον κλάδο.
image
image

Τομέας Έργων Bιώσιμης Ανάπτυξης

icon
 • Δυναμική διείσδυση σε έργα Βιώσιμης Ανάπτυξης στους τομείς της κυκλικής οικονομίας, υβριδικών, off-grid και καινοτόμων ενεργειακών έργων (π.χ. έργα υδρογόνου), στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Είσοδος και δυναμική παρουσία σε έργα ενεργειακής αξιοποίησης οικιακών και βιομηχανικών απορριμμάτων σε συνεργασία με εξειδικευμένους παρόχους τεχνολογίας αλλά και έργα επεξεργασίας βιομηχανικών και άλλων λυμάτων με πρωτοπόρα τεχνολογία κυριότητας της MYTILINEOS.
 • Επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα των δραστηριοτήτων μέχρι το 2030 με την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και δράσεων.
 • Διατήρηση και ενδυνάμωση της θέσης μας στην Ελληνική και διεθνή αγορά έργων παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο και έργων διανομής & δικτύου (Τ&D).
 • Περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας μας σε έργα Υποδομών υψηλής προστιθέμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένων ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων, με προτεραιότητα στην Ελληνική αγορά αλλά και σε επιλεγμένες αναπτυσσόμενες χώρες.
 • Διαρκής διερεύνηση και υλοποίηση συνεργειών με τους άλλους επιχειρηματικούς τομείς της MYTILINEOS, αλλά και με διεθνείς εταίρους σε νέες τεχνολογίες και στρατηγικές.
 • Ισορροπημένη γεωγραφική επέκταση σε νέες αγορές που παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και ενίσχυση παρουσίας σε χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε σήμερα.
 • Εκμετάλλευση των ευκαιριών σε θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης αναπτύσσοντας λύσεις για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και πελατών.
 • Διερεύνηση και αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση των ενεργειακών υπηρεσιών σε υφιστάμενες και νέες δραστηριότητες.

Παράλληλα, η δυναμική επιχειρηματική ανάπτυξη της Εταιρείας συνδέεται άρρηκτα με τις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. H MYTILINEOS συμμετέχει ενεργά σε εγχώριες και διεθνείς πρωτοβουλίες και οργανισμούς που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της Βιώσιμης Ανάπτυξης. [GRI 102-12] [GRI 102-13]

icon

Η MYTILINEOS, από το 2008, δηλώνει ανελλιπώς τη δέσμευσή της στην τήρηση των δέκα αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου Global Compact, δημοσιοποιώντας σε ετήσια βάση τις σχετικές της επιδόσεις.

icon

Η MYTILINEOS, από το 2019, συμμετέχει στη διεθνή Πρωτοβουλία Υπεύθυνης Διαχείρισης Αλουμινίου, Aluminium Stewardship Initiative (ASI), ως μέλος Παραγωγής & Μεταποίησης.

icon

Η MYTILINEOS ως ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου του ΣΕΒ, από το 2008, δεσμεύεται πλήρως στο σχετικό Κώδικα Αρχών και συμμετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες του για την προώθηση και διάδοση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

icon

Η MYTILINEOS από το 2016 υποστηρίζει την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030), συμβάλλοντας στις αντίστοιχες εθνικές προτεραιότητες.

icon

Από το 2012 η MYTILINEOS έχει λάβει υπόψη τις Αρχές του διεθνούς προτύπου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη λειτουργία της, δημοσιοποιώντας σε ετήσια βάση την πρόοδο και τις επιδόσεις της.

icon

Η MYTILINEOS, είναι πρεσβευτής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, από το 2015, ενώ συμμετείχε ενεργά στη συνδιαμόρφωση του, είτε καταθέτοντας τις απόψεις και τις πρωτοβουλίες του μέσω της διαδικασίας της ανοιχτής διαβούλευσης στο πλαίσιο του σχετικού διαλόγου, είτε συμμετέχοντας στις σχετικές ομάδες εργασίας.

icon

Η MYTILINEOS, από το 2006, είναι επίσημο μέλος του Δικτύου CSR Hellas συμμετέχοντας ενεργά και υποστηρίζοντας τις ποικίλες πρωτοβουλίες του για την προώθηση και διάδοση των αρχών και πρακτικών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

icon

Η MYTILINEOS, είναι μέλος του «Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξαρτήτων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας», από το 2010, μιας πρωτοβουλίας με βασικό στόχο την προώθηση και διαχείριση θεμάτων παραγωγής και διάθεσης αξιόπιστης, οικονομικής και φιλικής προς το περιβάλλον ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την απελευθέρωση της αγοράς όλων των ενεργειακών πρώτων υλών.

icon

Η MYTILINEOS, συμμετέχει εθελοντικά από το 2016 στην παγκόσμια πρωτοβουλία βιώσιμης ανάπτυξης CDP Water Security ενώ από το 2021 συμμετέχει και στο Climate Change δημοσιοποιώντας εκτενή ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που αφορούν στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της.

icon

O Ecovadis αποτελεί τον κορυφαίο οργανισμό αξιολόγησης προμηθευτών, σε θέματα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, παγκοσμίως. H MYTILINEOS με τη συμμετοχή της στην πλατφόρμα αξιολόγησης EcoVadis, ανταποκρίνεται στο σχετικό αίτημα των πελατών της, δίνοντας τους πρόσβαση στις σχετικές αναφορές και τις επιδόσεις της, στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως κριτήριο αγοράς.

icon

Η MYTILINEOS, μέσω του ΣΕΒ, ανήκει στην πρωτοβουλία Business Europe που έχει στόχο την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και την υποστήριξη των ευρωπαϊκών εταιρειών για τα ζητήματα που επηρεάζουν περισσότερο τις επιδόσεις τους.

Διακρίσεις

Σημαντική ήταν, και το 2021 η «συγκομιδή» της Εταιρείας σε διακρίσεις και βραβεία.

icon
 • Ένταξη της MYTILINEOS στις «The Most Sustainable Companies in Greece 2022».
icon
 • Η MYTILINEOS στην 19η διοργάνωση του θεσμού «Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2021» διακρίθηκε στην κατηγορία: Εταιρικής διακυβέρνησης - 2021: 1ο βραβείο.
icon

Hellenic Responsible Business Awards 2021

 • Βραβείο GOLD, για την υλοποίηση του προγράμματος “Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας” που αφορά στην καλύτερη δυνατή ενημέρωση μαθητών και εκπαιδευτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από εξειδικευμένους επιστήμονες για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών καθώς και στην κατανόηση της αξίας του δάσους μέσα από την διαδικασία σποροφύτευσης/δεντροφύτευσης σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές.
 • Βραβείο GOLD, για τη στήριξη της πρωτοβουλίας «The Tipping Point» του οργανισμού «The Tipping Point».
 • Βραβείο GOLD, για την υλοποίηση του Εκπαιδευτικoύ Προγράμματος Προμηθευτών «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη» που πραγματοποίησε η MYTILINEOS σε συνεργασία με το δίκτυο CSR Hellas.
icon

Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2021

 • Διάκριση στον πυλώνα BRAVO Society για την υλοποίηση του προγράμματος «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών» σε συνεργασία με τον φορέα «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος».
 • Διάκριση στον πυλώνα BRAVO In Action για την υλοποίηση του προγράμματος «Χαρίζουμε Παιδικά Χαμόγελα» σε συνεργασία με τον φορέα «Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ».
 • Διάκριση για τη συμμετοχή της MYTILINEOS στο Διάλογο Bravo 2021 στην ενότητα «Η συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα για την υποστήριξη του συστήματος Δημόσιας Υγείας», για την πρωτοβουλία «Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19».
icon icon icon

Energy Mastering Awards 2021

 • Βραβείο GOLD, στην κατηγορία Energy Engagement για την υποψηφιότητα «Protergia’s shaping of users’ energy efficient behavior».
 • Βραβείο SILVER, στην κατηγορία Reduction / Minimization Emissions για την υποψηφιότητα: «Protergia Charge Business Complete».
 • Βραβείο SILVER, στην κατηγορία Energy Transition Leadership για την υποψηφιότητα: «Protergia’s shaping of energy communities».
 • Βραβείο BRONZE, στην κατηγορία Smart Building Technologies για την υποψηφιότητα: «Protergia Charge Home Complete».
 • Βραβείο BRONZE, στην κατηγορία Energy Efficiency in Mobility για την υποψηφιότητα: «Protergia Charge City – Project Υιοθέτησε την Πόλη».
 • Έργο της χρονιάς 2021 ανακηρύχθηκε το έργο CCGT, για την Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής «Άγιος Νικόλαος» στη Βοιωτία, της MYTILINEOS.
icon

HR Awards 2021

 • Βραβείο BRONZE, στην κατηγορία Excellence in Performance Management Strategy / Initiative για την υποψηφιότητα: Performance Management: It’s About You Not The Process.