Άλλα σημαντικά Περιβαλλοντικά θέματα

Πρώτες Ύλες & Υλικά

Σχετικά με την χρήση βασικών φυσικών πόρων, που αξιοποιήθηκαν στην παραγωγή βασικών προϊόντων της MYTILINEOS, το 2021, η ποσότητα βωξίτη που χρησιμοποιήθηκε στον Τομέα Μεταλλουργίας για την παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου παρουσίασε μικρή αύξηση συγκριτικά με το 2020 (4,5%), ενώ η συνολική ποσότητα κατανάλωσης φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, παρουσίασε μείωση κατά 10,9%. Στους τομείς Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης & Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, δεν υφίσταται διαχείριση πρωτογενών φυσικών πόρων, αλλά διαχείριση ημι-έτοιμων ή έτοιμων προϊόντων.

Αναλυτικά:

Στον Τομέα Μεταλλουργίας, το 2021, χρησιμοποιήθηκαν περίπου 2,6 εκατ. τόνοι πρώτων υλών για την παραγωγή προϊόντων αλουμίνας, πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου, ποσότητα αυξημένη από το 2020. Το 74% της ποσότητας αυτής ήταν βωξίτης, ενώ το υπόλοιπο 26% αφορούσε στη χρήση άλλων πρώτων υλών από μη ανανεώσιμες πηγές.

Η MYTILINEOS, στην προσπάθειά της να περιορίσει την κατανάλωση φυσικών πόρων αλλά και να μειώσει την ενέργεια που απαιτείται στην παραγωγή αλουμινίου, έχει υιοθετήσει στην παραγωγική της διαδικασία την πρακτική της επαναχύτευσης scrap αλουμινίου που αντικαθιστά τη χρήση πρώτων υλών. Επίσης, στην κατεύθυνση αυτή, η Εταιρεία προχώρησε και στην επέκταση των δραστηριοτήτων της στην βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία μετάλλων και ιδιαίτερα των κραμάτων αλουμινίου και των προϊόντων τους, επενδύοντας στην τεχνογνωσία της βέλτιστης επεξεργασίας του scrap αλουμινίου, ώστε να είναι σε θέση τα επόμενα χρόνια να παράγει εκ νέου πρώτη ύλη, καταναλώνοντας πολύ μικρότερη ποσότητα ενέργειας, περιορίζοντας έτσι σημαντικά το κόστος αλλά και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. ASI

Στους τομείς Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης & Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, δεν υφίσταται διαχείριση πρωτογενών φυσικών πόρων, αλλά διαχείριση ημι-έτοιμων ή έτοιμων προϊόντων σύμφωνα με συγκεκριμένα για το κάθε έργο σχέδια και διαδικασίες που προσδιορίζουν ακριβώς τη χρήση του κάθε υλικού, τον τρόπο μεταποίησης και την ακριβή θέση και λειτουργία του. Επίσης, κατά τη φάση σχεδίασης των έργων που εκτελεί ο τομέας, κριτήριο αποτελεί η χρήση ανακυκλώσιμων υλικών. Στις αιτήσεις προσφορών και στις συμβάσεις με προμηθευτές υλικών και εξοπλισμού υπάρχει ειδικός όρος για συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 και συγκεκριμένα για τη μη χρήση επικίνδυνων για το περιβάλλον υλικών καθώς και για τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών στο μέγιστο βαθμό.

Στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου, η πρώτη ύλη στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής είναι το φυσικό αέριο που αποτελεί το καύσιμο μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλότερων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου, στις θερμικές μονάδες της Εταιρείας, συνδέεται με τις αυξομειώσεις της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση και το 2021 σημείωσε μείωση κατά 10,9% σε σχέση με το 2020 κυρίως λόγω της προγραμματισμένης συντήρησης της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Korinthos Power. Όσον αφορά υλικά που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής και δεν περιλαμβάνονται στο τελικό προϊόν όπως λάδια λίπανσης και χημικά, παρέμειναν το 2021 περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2020.

Βάρος (σε τόνους) χρησιμοποιούμενων υλικών για την παραγωγή και τη συσκευασία των κύριων προϊόντων της Εταιρείας [GRI 301-1]
2019 2020 2021 Βασικά Υλικά
Τομέας Μεταλλουργίας ASI

Πρώτες Ύλες

2.265.428

2.278.815

2.373.121

Βωξίτης, Αλουμίνα, Scrap Αλουμινίου

Υλικά (που δεν συμπεριλαμβάνονται στο τελικό προϊόν)

237.655

250.133

264.995

Άνοδοι, Ασβέστης, Σόδα, Κοκ, Πίσσα

Υλικά συσκευασίας

1.309

1.192

1.125

Καδρόνι πεύκης, Τσέρκια

Σύνολο

2.504.392

2.530.140

2.638.928

Ανακυκλωμένα Υλικά

39.922

49.012

50.181

Scrap Αλουμινίου

Ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών εισροής [GRI 301-2]

1,59%

1,94%

1,90%

Μονάδες Σύνθετων Κατασκευαστικών Εργασιών και Κατεργασίας Χάλυβα

Υλικά (που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής και δεν συμπεριλαμβάνονται στο τελικό προϊόν)

256,0

309,9

313,3

Οξυγόνο, Αργό, Άζωτο

Ημικατασκευασμένα προϊόντα

649,3

1.043,2

1.301,1

Χάλυβας

Υλικά συσκευασίας

4,5

8,2

8,1

Νάιλον

Σύνολο

909,8

1.361,3

1.622,5

Ανακυκλωμένα Υλικά

235,2

372,6

440,8

Ανακυκλωμένος Χάλυβας

Ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών [GRI 301-2]

25,8%

27,4%

27,2%Από τους 1.309,2 tn του συνολικού βάρους των χρησιμοποιούμενων υλικών που αποτελούν μέρος του τελικού προϊόντος, οι 1.102 tn περίπου ήταν υλικά Χάλυβα (σε μορφή λαμαρίνας, μορφοσιδήρου ή άλλων υλικών έργου). Το 40% περίπου της παραγωγής χάλυβα στην ΕΕ προέρχεται από καμίνους ηλεκτρικού τόξου που επιτρέπουν την παραγωγή χάλυβα από 100% ανακυκλωμένη πρώτη ύλη σκραπ (Πηγή: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0407:FIN:EL:PDF, Στρασβούργο, 11.6.2013, COM(2013) 407 final, p.11 ). Επομένως οι 440,8 tn (40% των 1.102 tn υλικών χάλυβα) αντιστοιχούν σε ανακυκλωμένο Χάλυβα.

Έρευνα & Ανάπτυξη

Η Έρευνα και η Ανάπτυξη δεν αποτελούν μία ακόμα επιχειρηματική επιλογή αλλά μία σύγχρονη αναγκαιότητα, στο πλαίσιο των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Στην κατεύθυνση αυτή η MYTILINEOS επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη με στόχο να συμβάλλει, στο μέτρο που της αναλογεί, στην ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, στην αναβάθμιση των τεχνολογικών ικανοτήτων του βιομηχανικού κλάδου της χώρας, στην ενθάρρυνση της καινοτομίας διασφαλίζοντας την βιομηχανική διαφοροποίηση και την προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Στον Τομέα Μεταλλουργίας, η Εταιρεία συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει στην εγκατάσταση πιλοτικών μονάδων για την ανάπτυξη της έρευνας στους τομείς:

 • Αξιοποίησης των καταλοίπων βωξίτη, συμμετέχοντας και διενεργώντας πιλοτικές δοκιμές στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων αποδοτικών πράσινων τεχνολογιών για την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων και υλικών (σιδήρου, αλουμίνας, προσθέτων τσιμέντου και δομικών προϊόντων) καθώς και στην ανάπτυξη τεχνολογίας για την εξαγωγή σπάνιων γαιών.
 • Νέων τεχνολογιών ανακύκλωσης αλουμινίου, συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα σχεδιασμού και ελέγχου παραγωγής ανακυκλωμένων προϊόντων Αλουμινίου χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Παράλληλα η Εταιρεία συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει στην έρευνα για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας για τις νέες τεχνολογίες συμμετέχοντας ενεργά σε ερευνητικές δράσεις στους τομείς:

 • Αξιοποίησης ανθρακούχων παραπροϊόντων ηλεκτρόλυσης αλουμίνας, διερευνώντας τεχνολογία ανακύκλωσης μέσα στον κύκλο παραγωγής του αλουμινίου.
 • Ανάκτησης και αξιοποίησης θερμότητας από ροές καυσαερίων της παραγωγικής διεργασίας Αλουμινίου.
 • Χρήσης ΑΠΕ στην παραγωγή Αλουμίνας / Αλουμίνιου, με συμμετοχή σε Δίκτυο μελέτης των δυνατοτήτων απευθείας εφαρμογής ΑΠΕ στη βιομηχανία.
 • Ψηφιοποίησης διεργασιών στην παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου.
 • Εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, μέσω προγραμμάτων που στοχεύουν στην διαμόρφωση νέων εργαλείων και κύκλων εκπαίδευσης για μηχανικούς και εργατοτεχνίτες που εργάζονται στον κλάδο πρώτων υλών και μεταλλουργίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, συστάθηκε η δραστηριότητα Έρευνας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ε.Β.Α.) υπό την διεύθυνση Καινοτομίας, του Τομέα Μεταλλουργίας της Εταιρείας. Η Εταιρεία συμμετέχει σε περίπου 24 ερευνητικά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. ή το Ελληνικό κράτος μέσω των προγραμμάτων Horizon 2020, ΕΙΤ Raw Materials, EIT Manufacturing, ERA-NET Cofund on Raw Materials (ERA-MIN 2) και προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Η συμμετοχή της MYTILINEOS στα προγράμματα αυτά γίνεται με γνώμονα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας αλλά και τη διερεύνηση εφαρμογής βιομηχανικής κυκλικής οικονομίας.

Η συνολική χρηματοδότηση των προγραμμάτων, στο διάστημα 2017-2025, ξεπερνά τα €120 εκ. εκ των οποίων €8.7 εκ. αφορούν σε επενδύσεις του Τομέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS, ενώ η εφαρμοσμένη έρευνα πραγματοποιείται σε συνεργασίες με βιομηχανικούς συνεργάτες, ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Συνοπτικά εντός του 2021, η δραστηριότητα Ε.Β.Α. του Τομέα, ανακοίνωσε τα παρακάτω ερευνητικά αποτελέσματα σε πιλοτική κλίμακα, ενώ συνεχίστηκε η λειτουργία των δύο πιλοτικών μονάδων για τη δοκιμή νέων μεταλλουργικών διεργασιών στο εργοστάσιο αλουμινίου:

 • icon

  Παραγωγή του 1ου συμπυκνώματος σκανδίου από τα κατάλοιπα βωξίτη.

  Στο πλαίσιο του προγράμματος SCALE (scale-project.eu/) πραγματοποιήθηκε κατεργασία 10 κυβικών μέτρων διαλύματος εκχύλισης καταλοίπων βωξίτη με την τεχνολογία SIR της εταιρείας ΙΙ-VI. Η κατεργασία είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή 200 gr στερεού συμπυκνώματος με περιεκτικότητα 34% κατά βάρος σε οξείδιο του σκανδίου. Η συνολική διεργασία έχει επιτύχει την αναβάθμιση της περιεκτικότητας του σκανδίου από τα κατάλοιπα βωξίτη στο συμπύκνωμα κατά 3.000 φορές (youtu.be/qFE8nrcRDHY). Η τεχνολογία θα βελτιστοποιηθεί περαιτέρω στο πρόγραμμα SCALE-Up που ξεκινά το 2022 με συγχρηματοδότηση από το EIT Raw Materials.

  To Σκάνδιο είναι μεταλλικό στοιχείο που ανήκει στις σπάνιες γαίες, η παγκόσμια παραγωγή του δεν υπερβαίνει τους 15 τόνους (κυρίως από βιομηχανικά παραπροϊόντα) και χρησιμοποιείται σε «ανερχόμενες» τεχνολογικές εφαρμογές όπως: α) «Ηλεκτρολυτική» παραγωγή ρεύματος από φυσικό αέριο (SOFC) με διπλάσια απόδοση από της σημερινές θερμοηλεκτρικές μονάδες, β) Κράματα Αλουμινίου – Σκανδίου πολύ υψηλής αντοχής, όπως για παράδειγμα το κράμα Al-Sc-Mg που χρησιμοποιείται από την AIRBUS σε τεχνολογία 3D εκτύπωσης εξαρτημάτων (scale-project.eu). ASI

 • icon

  Ανάκτηση σόδας από τα κατάλοιπα βωξίτη.

  Στο πλαίσιο του προγράμματος RemovAl (https://www.removal-project.com/) 600kg καταλοίπων βωξίτη κατεργάστηκαν υδρομεταλλουργικά για την ανάκτηση της περιεχόμενης σόδας. Το νέα «απαλκαλιωμένα» κατάλοιπα βωξίτη περιέχουν λιγότερο από 0.5% κ.β. σόδα και θα δοκιμαστούν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή τσιμέντου ανάμιξης στα πλαίσια του προγράμματος ReActiv. Σήμερα τα κατάλοιπα βωξίτη αξιοποιούνται σε μικρό βαθμό ως πρώτη ύλη για την παραγωγή της «φαρίνας» του τσιμέντου. Η μετατροπή τους σε «ενεργό συστατικό» (το επονομαζόμενο supplementary cementious material) είναι η βασική επιδίωξη του προγράμματος ReActiv (https://reactivproject.eu/) που συντονίζει η εταιρεία Holcim σε συνεργασία με την MYTILINEOS.

 • icon

  Ανάκτηση αλουμίνας από σκωρία καταλοίπων βωξίτη.

  Στο πλαίσιο του προγράμματος RemovAl 300kg σκωρίας καταλοίπων βωξίτη, που είχαν παραχθεί στην Ε.Β.Α. το 2020, κατεργάστηκαν υδρομεταλλουργικά για την ανάκτηση της περιεχόμενης αλουμίνας. Το 70% της αλουμίνας εκχυλίστηκε στο διάλυμα και στη συνέχεια καταβυθίστηκε με χρήση αερίου CO2, παράγοντας περίπου 40kg ένυδρης αλουμίνας ως τελικό προϊόν.

 • icon

  Κατεργασία ελληνικού βωξίτη με τη μέθοδο Pedersen.

  Στο πλαίσιο του προγράμματος ENSUREAL (https://ensureal.com/), 2t ελληνικού Βωξίτη (ΔΕΛΦΟΊ-ΔΊΣΤΟΜΟΝ) κατεργαστήκαν πυρομεταλλουργικά για την εξαγωγή προϊόντος χυτοσιδήρου, ενώ η παραγόμενη σκωρία κατεργάστηκε υδρομεταλλουργικά για την παραγωγή ένυδρης αλουμίνας. Η διεργασία αυτή αποτελεί μια τεχνολογία εναλλακτική της Bayer, για την κατεργασία βωξιτών, η οποία οδηγεί σε λιγότερα και πιο εύκολα αξιοποιήσιμα παραπροϊόντα.

Οι παραπάνω τεχνολογίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας του Τομέα Μεταλλουργίας για την παραγωγή νέων προϊόντων, την διερεύνηση τεχνικών λύσεων σε προβλήματα βιωσιμότητας, καθώς επίσης και την ενδεχόμενη μελλοντική δραστηριοποίηση της MYTILINEOS σε νέες αγορές εάν και εφόσον κριθούν κερδοφόρες.

Επιπλέον, στη θυγατρική εταιρεία εξόρυξης βωξίτη ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ, της MYTILINEOS, τέθηκε σε εφαρμογή ένα πιλοτικό πρόγραμμα ψηφιακής παρακολούθησης αερισμού σ’ ένα υπόγειο εργοτάξιο. Η λύση που χρησιμοποιήθηκε (Ventilation-on-Demand) έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει την ποιότητα του αέρα σε υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις και να μειώνει την ενεργειακή κατανάλωση του συστήματος αερισμού. Συνδυάζει τεχνολογίες αιχμής όπως Internet of Things, Cloud big data, Sensors.

Στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, υπάρχει τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Κατά το 2021, βρίσκονταν σε εξέλιξη πάνω από 10 έργα στο τμήμα, συμπεριλαμβανομένων των:

 • Energy Blockchain - Green PPAs: Έκδοση Green Power Purchase Agreements (PPAs), που αποτελούν σύμβαση μεταξύ των 2 μερών και πιστοποιούν τον πάροχο «πράσινης» ενέργειας, το ποσό ενέργειας, την αξία της ενέργειας, τις γεωγραφικές πληροφορίες του τόπου προέλευσης της συμφωνημένης ενέργειας, κτλ.
 • Digital Innovations: νέα mobile apps, marketplaces και καινοτόμες ψηφιακές διαδικασίες για την αναβάθμιση του ψηφιακού customer engagement και on-boarding των πελατών του Retail (Protergia ON).
 • AI Factory: δημιουργία διαδικασιών, τεχνογνωσίας και οργάνωσης εσωτερικής δομής ΑΙ και Data Factory για την εισαγωγή στρατηγικής Τεχνητής Νοημοσύνης στην MYTILINEOS.
 • Πρόβλεψη παραγωγής Η.Ε. από ανεμογεννήτριες – ποσοτικοποίηση αβεβαιότητας.
 • Έγκριση κατά το 2021 για συμμετοχή στο νέο Ελληνικό Ενεργειακό Κέντρο, πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η προώθηση της καινοτομίας στην εγχώρια επιχειρηματικότητα, με έμφαση στην παραγωγή ενέργειας στη μεταλιγνιτική εποχή, στα έργα ΑΠΕ, στην αποκεντρωμένη παραγωγή, στην εξοικονόμηση, στις έξυπνες πόλεις και κοινότητες, καθώς και στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ενέργειας.

Οι συνολικές επενδύσεις στο πλαίσιο της έρευνας και ανάπτυξης από τους Τομείς Μεταλλουργίας και Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου ήταν, το 2021, σχεδόν €2,5 εκ., ενώ συνολικά, ο αριθμός εργαζομένων που ασχολούνται στα τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης της Εταιρείας ανέρχεται σε 17 άτομα.

Photo
Photo