Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους

Οι σχέσεις και η συνεργασία της MYTILINEOS με τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων αποτελούν δομικά στοιχεία της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας. Συμβάλλουν στην περαιτέρω κατανόηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της καθώς και στην προσπάθεια της Εταιρείας να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις προσδοκίες των κοινωνικών της εταίρων χτίζοντας αμοιβαίες σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί τους.

Οι διαφορετικές ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων καταγράφονται, ιεραρχούνται και χαρακτηρίζονται κάποιες από αυτές ως «βασικές» για την Εταιρεία, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια όπως : α) τη θέση που έχουν στη σφαίρα επιρροής της, β) το βαθμό σημασίας και σχετικότητας που αποδίδουν ή έχουν στις δραστηριότητες της και γ) τον τρόπο που επηρεάζουν συνολικά την ικανότητα της να εκπληρώσει το όραμα και την αποστολή της.

Πίνακας καθορισμού των Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS [GRI 102-42] ΤΕΔ Μεταλλουργίας
ASI
ΤΕΔ Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου ΤΕΔ Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης / ΤΕΔ Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας

Α Κατηγορία:

Ομάδες Κοινωνικών Εταίρων που επηρεάζουν και επηρεάζονται σημαντικά από τη λειτουργία των ΤΕΔ της Εταιρείας.

 • Εργαζόμενοι
 • Πελάτες
 • Τοπική κοινωνία /αυτοδιοίκηση
 • Προμηθευτές
 • Εργαζόμενοι
 • Πελάτες
 • Τοπική κοινωνία / αυτοδιοίκηση
 • Προμηθευτές
 • Ρυθμιστικοί φορείς
 • Εργαζόμενοι
 • Πελάτες
 • Προμηθευτές

Β Κατηγορία:

Ομάδες Κοινωνικών Εταίρων που επηρεάζουν τη λειτουργία των ΤΕΔ της Εταιρείας αλλά η αντίστοιχη επιρροή προς αυτές είναι μικρότερης εμβέλειας.

 • Ρυθμιστικοί φορείς
 • Εκπρόσωποι Τύπου
 • Ακαδημαϊκή Κοινότητα
 • Εκπρόσωποι Τύπου
 • Επιχειρηματικοί φορείς
 • Φορείς Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Τοπική κοινωνία / αυτοδιοίκηση
 • Επιχειρηματικοί φορείς
 • Φορείς Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Ρυθμιστικοί φορείς

Γ Κατηγορία:

Ομάδες με περιορισμένη επιρροή από και προς τη λειτουργία των ΤΕΔ της Εταιρείας.

 • Επιχειρηματικοί φορείς
 • Φορείς Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
 • Ακαδημαϊκή Κοινότητα
 • Εκπρόσωποι Τύπου
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
 • Ακαδημαϊκή Κοινότητα

Σημειώσεις:

 1. Κατά τη διαδικασία καθορισμού των ομάδων χρησιμοποιήθηκαν τα 5 βασικά κριτήρια (εξάρτηση, ευθύνη, ένταση, επιρροή και προοπτική) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο AA1000 Stakeholder Engagement – 2015, που οδήγησαν στην κατηγοριοποίηση των Κοινωνικών Εταίρων στις παραπάνω τρεις βασικές κατηγορίες.
 2. Η ομάδα των Μετόχων/Επενδυτών, δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των ομάδων των Κοινωνικών Εταίρων των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, γιατί η διαχείριση της, ως βασική ομάδα, υλοποιείται κεντρικά από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της MYTILINEOS.

Η MYTILINEOS διαθέτει ποικίλους τρόπους συνεργασίας με τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων, η συχνότητα των οποίων απορρέει από το είδος της σχέσης που έχει αναπτύξει με την κάθε ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι η Εταιρεία κατανοεί και ανταποκρίνεται ενεργά στις ανάγκες των ατόμων, οργανισμών και επιχειρήσεων με τους οποίους αλληλεπιδρά ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και την «κοινωνική» άδεια λειτουργίας της.

Τρόποι επικοινωνίας & συνεργασίας της MYTILINEOS με τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων

Βασικές ομάδες Κοινωνικών Εταίρων [GRI 102-40] Διαχρονικοί τρόποι επικοινωνίας & συνεργασία [GRI 102-43] Θέματα που αναδείχτηκαν [GRI 102-44]

Εργαζόμενοι

 • Ετήσιος Θεσμός Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς ΕταίρουςΗ συμμετοχή της ομάδας στον συγκεκριμένο τρόπο σύμπραξης εξαρτάται από τη θεματική της Διαβούλευσης..
 • Διαδικασία καθορισμού Ουσιαστικών θεμάτων Βιώσιμης ΑνάπτυξηςΣυμμετοχή στη σχετική έρευνα Κοινωνικών Εταίρων που υλοποιείται κάθε δύο χρόνια..
 • Ετήσια θεσμοθετημένη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης και των δεξιοτήτων των εργαζομένων.
 • Ανοιχτή καθημερινή επικοινωνία με όλο το ανθρώπινο δυναμικό μέσω του ρόλου του ΗR-Business Partner.
 • Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Γνωστοποίηση πολιτικών όποτε απαιτείται.
 • Τακτικές και έκτακτες συναντήσεις μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων (ετήσιος θεσμός Ημερίδων ιεραρχίας, ετήσιες συναντήσεις της Διεύθυνσης με εργαζομένους ανά ομάδες των 25 ατόμων).
 • Ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • Ανακοινώσεις μέσω online πλατφόρμας Intranet.
 • HR Call Center για εξυπηρέτηση εργαζομένων.
 • Ενιαία εταιρική κουλτούρα.
 • Ενδυνάμωση του corporate innovation.
 • Σύστημα αξιολόγησης προσωπικού και κίνητρα.
 • Εκπαίδευση & κατάρτιση προσωπικού.
 • Θέματα ποιότητας εργασίας και εξέλιξης εργαζομένων.
 • Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία.
 • Ενημέρωση για τις καλές πρακτικές της Εταιρείας.
 • H προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.
 • Επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ.
 • Προστασία από την πανδημία COVID-19.
 • Ψυχική υγεία και ευεξία εργαζομένων.
 • Πρωτοβουλίες για προώθηση της Ηλεκτροκίνησης.
 • Διακράτηση και ανάπτυξη ταλέντων.

Επενδυτική κοινότητα (Μέτοχοι – Επενδυτές – Οικονομικοί αναλυτές)

 • Έκτακτες και τακτικές συνελεύσεις μετόχων σε ετήσια βάση.
 • Ετήσιες παρουσιάσεις οικονομικών αποτελεσμάτων (δελτία Τύπου, τηλεδιασκέψεις, διαδίκτυο).
 • Roadshow Εταιρικής Διακυβέρνησης: Διάλογος (shareholder engagement) με τα τμήματα μετοχικής επιμέλειας (stewardship teams) των επενδυτών και πληρεξουσίων συμβούλων.
 • Διαδικασία καθορισμού Ουσιαστικών θεμάτων Βιώσιμης ΑνάπτυξηςΣυμμετοχή στη σχετική έρευνα Κοινωνικών Εταίρων που υλοποιείται κάθε δύο χρόνια..
 • Γνωστοποίηση των εκάστοτε επιχειρηματικών εξελίξεων (δελτία Τύπου, διαδίκτυο).
 • Ετήσιες συναντήσεις με οικονομικούς αναλυτές.
 • Καθημερινή επικοινωνία μέσω της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων της MYTILINEOS.
 • Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός και Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • Οι επιδόσεις της Εταιρείας σε διεθνείς ESG δείκτες.
 • Εφαρμογή του Βρετανικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
 • Κλιματική Αλλαγή: Προοπτική προσαρμογής στις συστάσεις TCFD, υπολογισμός και δημοσίευση εκπομπών Scope 3.
 • Υιοθέτηση της μεθοδολογίας SASB.
 • Πολυμορφία Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Αναβάθμιση του ρόλου του Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου.
 • Έργο διαδοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Σύνδεση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου με δείκτες ESG.

Συνεργάτες & Προμηθευτές

 • Ετήσιος Θεσμός Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς ΕταίρουςΗ συμμετοχή της ομάδας στον συγκεκριμένο τρόπο σύμπραξης εξαρτάται από τη θεματική της Διαβούλευσης..
 • Διαδικασία καθορισμού Ουσιαστικών θεμάτων Βιώσιμης ΑνάπτυξηςΣυμμετοχή στη σχετική έρευνα Κοινωνικών Εταίρων που υλοποιείται κάθε δύο χρόνια..
 • Τακτική επικοινωνία (ακόμα και σε καθημερινή βάση) μέσω των τμημάτων αγορών των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας.
 • Προώθηση του «Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών» της MYTILINEOS.
 • Αξιολόγηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων κάθε 2-3 χρόνια.
 • Ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασικών προμηθευτών (Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη).
 • Αξιοκρατία.
 • Προστιθέμενη αξία των μακροχρόνιων συνεργασιών.
 • Η ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.
 • Στήριξη Ελλήνων προμηθευτών.
 • Συνεργασία για την ενσωμάτωση των 10 Αρχών UN Global Compact στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πελάτες

 • Προώθηση και ενημέρωση για προϊόντα και υπηρεσίες (συνεχής επικοινωνία των αρμοδίων τμημάτων).
 • Ετήσιος Θεσμός Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς ΕταίρουςΗ συμμετοχή της ομάδας στον συγκεκριμένο τρόπο σύμπραξης εξαρτάται από τη θεματική της Διαβούλευσης..
 • Διαδικασία καθορισμού Ουσιαστικών θεμάτων Βιώσιμης ΑνάπτυξηςΣυμμετοχή στη σχετική έρευνα Κοινωνικών Εταίρων που υλοποιείται κάθε δύο χρόνια..
 • Καθημερινή επικοινωνία μέσω των Εμπορικών Διευθύνσεων της Εταιρείας.
 • Συνεργασία στο πλαίσιο της υλοποίησης ετήσιων ερευνών ικανοποίησης πελατών.
 • Ποιότητα προϊόντων.
 • Διεκπεραίωση των παραγγελιών.
 • Πρόληψη και μέτρα εξυπηρέτησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.
 • Επίδοση της MYTILINEOS στον κορυφαίο οργανισμό αξιολόγησης προμηθευτών, EcoVadis, σε θέματα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Τοπική Αυτοδιοίκηση (τοπικές κοινωνίες)

 • Ετήσιος Θεσμός Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς ΕταίρουςΗ συμμετοχή της ομάδας στον συγκεκριμένο τρόπο σύμπραξης εξαρτάται από τη θεματική της Διαβούλευσης..
 • Διαδικασία καθορισμού Ουσιαστικών θεμάτων Βιώσιμης ΑνάπτυξηςΣυμμετοχή στη σχετική έρευνα Κοινωνικών Εταίρων που υλοποιείται κάθε δύο χρόνια.
 • Τακτική και έκτακτη επικοινωνία (πολιτική «ανοιχτής πόρτας», συναντήσεις, συμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις ή διαβουλεύσεις όποτε κριθεί απαραίτητο).
 • Επικοινωνία σε ετήσια στο πλαίσιο της υλοποίησης της Κοινωνικής πολιτικής της MYTILINEOS.
 • Ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • Διαδικασία Διαχείρισης Αιτημάτων & Παραπόνων από Τρίτους σε θέματα ESG & EKE από το Αλουμίνιον της Ελλάδος
 • Στήριξη τοπικών υποδομών και τοπικών πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων.
 • Ενίσχυση τοπικής απασχόλησης.
 • Το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα της Εταιρείας.

Επιχειρηματικοί Φορείς

 • Ετήσιος Θεσμός Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς ΕταίρουςΗ συμμετοχή της ομάδας στον συγκεκριμένο τρόπο σύμπραξης εξαρτάται από τη θεματική της Διαβούλευσης..
 • Διαδικασία καθορισμού Ουσιαστικών θεμάτων Βιώσιμης ΑνάπτυξηςΣυμμετοχή στη σχετική έρευνα Κοινωνικών Εταίρων που υλοποιείται κάθε δύο χρόνια..
 • Επικοινωνία σε ετήσια βάση (παροχή στοιχείων και πληροφοριών, συναντήσεις, συμμετοχή σε διαβουλεύσεις).
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις όποτε κριθεί απαραίτητο.
 • Κοινωνικό Αποτύπωμα της MYTILINEOS στις τοπικές της κοινωνίες.
 • Δίκαιη μεταχείριση εργαζομένων - εργολάβων.

Ρυθμιστικοί Φορείς &Φορείς Βιώσιμης Ανάπτυξης

 • Ετήσιος Θεσμός Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς ΕταίρουςΗ συμμετοχή της ομάδας στον συγκεκριμένο τρόπο σύμπραξης εξαρτάται από τη θεματική της Διαβούλευσης..
 • Διαδικασία καθορισμού Ουσιαστικών θεμάτων Βιώσιμης ΑνάπτυξηςΣυμμετοχή στη σχετική έρευνα Κοινωνικών Εταίρων που υλοποιείται κάθε δύο χρόνια..
 • Τακτική και έκτακτη επικοινωνία (παροχή στοιχείων και πληροφοριών μέσω ερωτηματολογίων, συναντήσεις, συμμετοχή σε διαβουλεύσεις, όποτε ζητηθούν).
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις των φορέων σε ετήσια βάση.
 • Ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στη χρηματοδότηση επενδύσεων της Εταιρείας.
 • Εκπαίδευση στελεχών στην αντιμετώπιση της Διαφθορά και της Δωροδοκίας.
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέχρι το 2025.
 • Ενσωμάτωση των συστάσεων TCFD.
 • Μεγαλύτερη ανάπτυξη των θεμάτων Diversity & Inclusion.
 • Αύξηση του αριθμού γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Ακαδημαϊκή κοινότητα

 • Ετήσιος Θεσμός Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς ΕταίρουςΗ συμμετοχή της ομάδας στον συγκεκριμένο τρόπο σύμπραξης εξαρτάται από τη θεματική της Διαβούλευσης..
 • Διαδικασία καθορισμού Ουσιαστικών θεμάτων Βιώσιμης ΑνάπτυξηςΣυμμετοχή στη σχετική έρευνα Κοινωνικών Εταίρων που υλοποιείται κάθε δύο χρόνια..
 • Συνεργασίες σε ετήσια βάση στο πλαίσιο της υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων και της εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής της Εταιρείας.
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις σταδιοδρομίας & ημερών καριέρας σε πανεπιστήμια.
 • Ανάπτυξη συμπράξεων (π.χ. Υποτροφίες, θέσεις πρακτικής άσκησης).
 • Υλικοτεχνική υποστήριξη σχολείων.

Εκπρόσωποι Τύπου

 • Ετήσιος Θεσμός Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς ΕταίρουςΗ συμμετοχή της ομάδας στον συγκεκριμένο τρόπο σύμπραξης εξαρτάται από τη θεματική της Διαβούλευσης..
 • Διαδικασία καθορισμού Ουσιαστικών θεμάτων Βιώσιμης ΑνάπτυξηςΣυμμετοχή στη σχετική έρευνα Κοινωνικών Εταίρων που υλοποιείται κάθε δύο χρόνια..
 • Άμεση καθημερινή επικοινωνία μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας & Marketing της MYTILINEOS για θέματα που αφορούν στους τομείς που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
 • Γνωστοποίηση των εκάστοτε επιχειρηματικών εξελίξεων (Δελτία Τύπου, επικοινωνία στο Διαδίκτυο, newsletters κ.ο.κ.).
 • Οργάνωση συναντήσεων ενημέρωσης με Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους όποτε κριθεί απαραίτητο.
 • Οργάνωση συναντήσεων με αναλυτές.
 • Η πορεία της Εταιρείας υπό το πρίσμα της πανδημίας: α) ενεργειακή ασφάλεια β) χρηματοοικονομική σταθερότητα γ) συμβολή στην εθνική προσπάθεια, δ) διατήρηση των μεγεθών της Εταιρείας στα προ πανδημίας επίπεδα.
 • Αναβάθμιση του Τομέα Έργων EPC σε Τομέα SES – ανάδειξη της αναγκαιότητας στροφής σε έργα βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Ανάδειξη του RSD μέσω νέων έργων και μέσω της πλατφόρμας BOT.
 • Αναβάθμιση του Τομέα Μεταλλουργίας μέσω ανάδειξης ειδήσεων σχετικών με commodities.
 • Συμβολή της Εταιρείας στην ορθή λειτουργία της ενεργειακής αγοράς.
 • Παρουσίαση νέων προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτει η Εταιρεία προς τρίτους (Protergia retail).
 • Προώθηση θεμάτων corporate governance.
 • Ενημέρωση για τα θέματα ESG και τους στόχους της Εταιρείας για τη δέσμευσή της για τη μείωση κατά 30% των εκπομπών ρύπων έως το 2030 και σε μηδενικές εκπομπές έως το 2050.
 • Κοινωνικό προφίλ της Εταιρείας Προώθηση της Εταιρείας σε media και κοινά εξωτερικού.

Εθελοντικές Οργανώσεις

 • Ετήσιος Θεσμός Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς ΕταίρουςΗ συμμετοχή της ομάδας στον συγκεκριμένο τρόπο σύμπραξης εξαρτάται από τη θεματική της Διαβούλευσης..
 • Διαδικασία καθορισμού Ουσιαστικών θεμάτων Βιώσιμης ΑνάπτυξηςΣυμμετοχή στη σχετική έρευνα Κοινωνικών Εταίρων που υλοποιείται κάθε δύο χρόνια..
 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα κατάθεσης κοινωνικών αιτημάτων διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
 • Συναντήσεις με εκπροσώπους MKO, όποτε κριθεί απαραίτητο, ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης των αιτημάτων τους.
 • Ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων συνεργασιών για την υποστήριξη δράσεων σύμφωνα με τους άξονες της κοινωνικής πολιτικής της MYTILINEOS.
 • Η ανάδειξη του θετικού αντίκτυπου στην κοινωνία.
 • Δέσμευση της MYTILINEOS για τον σεβασμό & την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Προώθηση της Εταιρείας στα Social media μέσω του μηχανισμού της κάθε οργάνωσης.
 • Ενίσχυση του Εταιρικού Εθελοντισμού της MYTILINEOS.
 • Δικαίωμα στην εκπαίδευση και δια βίου μάθηση.
 • Η συμβολή της Εταιρείας στις κλιμακούμενες κλιματικές αλλαγές.

Σε ειδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2021 στις ομάδες Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS, σημειώθηκε περαιτέρω ενίσχυση (από την αντίστοιχη μέτρηση του 2019) του ποσοστού της θετικής άποψης που έχουν σχετικά με τη βελτίωση των επιδόσεων της MYTILINEOS, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης (2021: ποσοστό 88% - 2019: ποσοστό 84%).

Ποσοστό θετικής άποψης των ομάδων Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS σχετικά με τη βελτίωση των επιδόσεών της
chart

Ο θεσμός της Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς Εταίρους
[GRI 102-43]

Η πρακτική της Διαβούλευσης (ή του Διαλόγου) των Κοινωνικών Εταίρων αποτελεί την εφαρμογή της διαχρονικής δέσμευσης της MYTILINEOS στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και στον ανοιχτό, κοινωνικό διάλογο. Μέσω της συγκεκριμένης πρακτικής η Εταιρεία βελτιώνει το βαθμό κατανόησης των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των Κοινωνικών της Εταίρων διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητάς της και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

H Διαβούλευση, ως θεσμός της MYTILINEOS, διέπεται από συγκεκριμένες αρχές και στόχους(mytilineos.gr/el/viosimi-anaptiksi/i-proseggisi-mas/oi-sxeseis-mas-me-tous-koinwnikous-etairous/), ενώ πραγματοποιείται σε ετήσια βάση με απόλυτη συνέπεια κυρίως σε τοπικό επίπεδο, αντιμετωπίζοντας τα σύγχρονα θέματα βιωσιμότητας. Η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια της διαδικασίας, διασφαλίζεται μέσω του συστήματος της διακυβέρνησης της Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας σύμφωνα με το οποίο οι επιμέρους Sustainability/ESG leaders και owners των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS καταγράφουν και αξιολογούν όλες τις προτάσεις, τις ιδέες αλλά και τους προβληματισμούς των Κοινωνικών Εταίρων. Στη συνέχεια τα πιο σημαντικά θέματα προωθούνται στις αντίστοιχες Γενικές Διευθύνσεις προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο ανταπόκρισης σε αυτά αλλά και αποφάσεις που επιτρέπουν, όπου είναι εφικτό, την ενσωμάτωσή τους στην εταιρική στρατηγική. [GRI 102-21]

Ο θεσμός της Διαβούλευσης, από το 2015, υλοποιείται κυρίως μέσω τοπικών θεματικών ημερίδων διαλόγου και την εφαρμογή ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων.

Πίνακας θεματικών Διαβουλεύσεων της MYTILINEOS ASI

Θεματική Διαβούλευση Θεματολογία Υλοποίηση Διακρίσεις

2021

“Covid-19: Μέτρα και δράσεις για την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας - Προστασία της υγείας και επιχειρησιακή συνέχεια”

Τομέας Μεταλλουργίας

2020

“Εταιρική Πολιτική για το σεβασμό και την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων”

Διεύθυνση Αειφόρου Ανάπτυξης (Κεντρικές Υπηρεσίες)

2019

“Εκπαιδευση – Ανάπτυξη δεξιοτήτων & Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης”

Τομέας Μεταλλουργίας

2018

“Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα”

Τομέας Μεταλλουργίας

icon icon

2017

“Μεταφράζοντας το επιχειρείν σε ΑΞΙΑ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ”

Τομέας Μεταλλουργίας

2016

“Μιλάμε για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”

Τομέας Μεταλλουργίας

2015

“ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ στην εργασία”

Τομέας Μεταλλουργίας

icon

Θεματική Διαβούλευση 2021

Ο Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS, λαμβάνοντας υπόψιν τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας, υλοποίησε την 7η θεματική ετήσια Διαβούλευση της Εταιρείας διαδικτυακά, με θέμα: «Covid-19: Μέτρα και δράσεις για την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας - Προστασία της υγείας και επιχειρησιακή συνέχεια».

Ο σκοπός της Διαβούλευσης ήταν διττός:

 • Η παρουσίαση όλων των μέτρων και των δράσεων που υλοποιήθηκαν από το εργοστάσιο Αλουμινίου για την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας, το χρονικό διάστημα 2020-2021.
 • Η ενημέρωση και παρουσίαση της νέας διαδικασίας διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων που εγκρίθηκε πρόσφατα στον Τομέα Μεταλλουργίας με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας με τις τοπικές ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση όλων των αιτημάτων, σχολίων, παραπόνων που αφορούν σε θέματα Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και ESG που λαμβάνει η Εταιρεία.

Θεματική Διαβούλευση 2021:«Covid-19: Μέτρα και δράσεις για την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας - Προστασία της υγείας και επιχειρησιακή συνέχεια»

icon icon icon icon icon

37
Συμμετέχοντες

Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκκλησία, Αστυνομία, ΜΜΕ, Προμηθευτές – Συνεργάτες, Συνδικαλιστικές οργανώνεις – Σωματεία, Σύνδεσμοι, Άλλες επιτροπές, ΜΚΟ

2
Θέματα προς ανάπτυξη

 1. Διαχείριση της πανδημίας από τον Τομέα Μεταλλουργίας
 2. Νέα διαδικασία διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων των Κοινωνικών Εταίρων του ΑτΕ

Υλοποίηση Διαβούλευσης με χρήση τεχνολογίας (μέσω Microsoft Teams) & συμμετοχή σε 2 ερωτηματολόγια 5βάθμιας κλίμακας μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (slido.gr) ανώνυμα.

 • Α Eρωτηματολόγιο: Ημερίδα Διαλόγου 2021 (8 ερωτήσεις με θέμα την αξιολόγηση της Διαβούλευσης)
 • Β Eρωτηματολόγιο: Επικοινωνία φορέων με ΤΕΔ Μεταλλουργίας (6 ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο και τον λόγο επικοινωνίας των φορέων με τον Τομέα Μεταλλουργίας καθώς και τον βαθμό ικανοποίησης από την διαχείριση τους)

37
Τοποθετήσεις/ προτάσεις/ προβληματισμοί

77%
των συμμετεχόντων
αναγνώρισε και χαρακτήρισε ως χρήσιμα τα θέματα που συζητήθηκαν

Αποτελέσματα

Ο βασικός στόχος της διαβούλευσης επιτεύχθηκε, σύμφωνα με το 76% των συμμετεχόντων. Παράλληλα, περισσότερο από το 70% των συμμετεχόντων δήλωσε αρκετά ικανοποιημένο τόσο με τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας, όσο και από τη διαχείριση των αιτημάτων/παραπόνων τους από τον Τομέα Μεταλλουργίας. Δεν καταγράφηκαν συγκεκριμένες αναφορές για περαιτέρω βελτίωση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τους συμμετέχοντες στην ανάπτυξη του πλάνου της Εταιρείας και τα κίνητρα προς εργαζόμενους για αύξηση των εμβολιασμών στις μονάδες της ΜΥΤILINEOS, στη συνέχιση ελέγχων με τεστ γρήγορης ανίχνευσης καθώς και στη διαχείριση του 4ου κύματος της πανδημίας και των ενεργειών μετάβασης στην επόμενη μέρα.

Διαβούλευση με Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς 2021

Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο υλοποίησης της πολιτικής της αναφορικά με τη διαβούλευση και τη σύμπραξη της με τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων, πραγματοποίησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έναν εποικοδομητικό διάλογο με Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς.

Η Εταιρεία, πιστή στην διαχρονική δέσμευση της, μέσω της Διαβούλευσης με τους φορείς εστίασε στους ακόλουθους στόχους:

 • την περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη επιτυχημένων συνεργασιών που έχουν αναπτυχθεί με συνεργαζόμενους φορείς,
 • τον εντοπισμό και την αναφορά τυχόν προβλημάτων αλλά και την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων σύμπραξης στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνεργασιών,
 • την γνωριμία με νέους φορείς και το σχεδιασμό νέων προγραμμάτων.

Η Διαβούλευση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 18 Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

 1. η αξιολόγηση της συνεργασίας, συνέχιση τρέχοντος προγράμματος/εκκίνηση νέου καθώς και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων,
 2. η ενημέρωση των οργανώσεων για τους στόχους της κοινωνικής πολιτικής της Εταιρείας για το 2021 και την σύνδεσή τους με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και η αντίστοιχη ενημέρωση της Εταιρείας για νέα προγράμματα των Μ.Κ.Ο. που μπορούν να εξυπηρετήσουν τους στόχους αυτούς,
 3. η συζήτηση γύρω από την καλύτερη δυνατή αποτύπωση των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων που έχουν τα προγράμματα και οι δράσεις,
 4. η δυνατότητα εφαρμογής της μεθοδολογίας Social Return on Investment (SROI), αναδεικνύοντας τον κοινωνικό αντίκτυπο των κοινωνικών προγραμμάτων, όπου είναι εφικτό και
 5. η συζήτηση για τη δυνατότητα εφαρμογής του Εταιρικού Εθελοντισμού, αποσκοπώντας στην ανάμειξη των εργαζομένων σε δράσεις των φορέων.

Τα αποτελέσματα της Διαβούλευσης ήταν η επιβεβαίωση της διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ωφέλειας, η εύκολη επικοινωνία και η άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε ζήτημα παρουσιάστηκε, η πληρέστερη ενημέρωση των οργανώσεων για τις τρέχουσες εξελίξεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και η ανάπτυξη νέων καινοτόμων συνεργασιών για την υποστήριξη δράσεων σύμφωνα με τους άξονες της κοινωνικής πολιτικής της Εταιρείας προς την περαιτέρω ανάπτυξη του θετικού της αντικτύπου στην κοινωνία. Επιπλέον, παρατηρήθηκε βελτίωση της προβολής της συνεισφοράς της MYTILINEOS στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (εκ μέρους των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών) σε σχέση με τα αποτελέσματα της περσινής διαβούλευσης.