Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

icon icon
icon
icon

Τιμές που έλαβε το θέμα στη διαδικασία Ουσιαστικότητας σε κλίμακα [0–10]
όπου 0 «Καθόλου σημαντικό» και 10 «Πολύ σημαντικό»

Όρια Ουσιαστικού Θέματος [GRI 102-46] [GRI 103-1b]

Που προκαλούνται οι επιδράσεις:

Στους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους αλλά και σε τρίτους που εργάζονται ή επισκέπτονται τους εργασιακούς χώρους των ΤΕΔ, των θυγατρικών εταιρειών και των μόνιμων εργολάβων και προμηθευτών της Εταιρείας.

Από ποιον προκαλούνται οι επιδράσεις:

Οι επιδράσεις προκαλούνται από τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς και από τους ανεξάρτητους εργολάβους και τους βασικούς προμηθευτές, που συνεργάζονται με την Εταιρεία.

Η διαχείριση του θέματος από τη MYTILINEOS συμβάλλει στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης:

 • Στην προαγωγή ασφαλών συνθηκών εργασίας για όλους τους εργαζόμενους χωρίς διακρίσεις.
 • Στη μείωση δυστυχημάτων και ατυχημάτων στην εργασία αλλά και μείωση τροχαίων ατυχημάτων σε εθνικό επίπεδο.
 • Στην αξιοπρεπή εργασία και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.
Θέμα αυξημένης σημαντικότητας για:
 • Εργαζομένους
 • Προμηθευτές
 • Πελάτες
 • Μετόχους / Επενδυτές / Οικονομικούς Αναλυτές
 • Μ.Κ.Ο.
 • Τοπικές Κοινότητες

στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη MYTILINEOS.

Διοικητική Προσέγγιση
[GRI 102-11] [GRI 103-2c]

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση στοχεύει στην καλύτερη δυνατή κατανόηση εκ μέρους των Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS για το πώς η Εταιρεία διαχειρίζεται το συγκεκριμένο ουσιαστικό θέμα το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξή της. [GRI 103-2b]

Η Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα της δραστηριότητας της MYTILINEOS και πρωταρχικό επιχειρησιακό στόχο. Ως υπεύθυνη επιχείρηση, η MYTILINEOS αναγνωρίζει τόσο την ευθύνη της για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας της, όσο και το δικαίωμα των εργαζομένων της αλλά και των εργαζομένων των ανεξάρτητων εργολάβων που εκτελούν εργασίες στους χώρους της, να εργάζονται χωρίς να εκτίθενται σε κινδύνους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό ή επαγγελματική ασθένεια. [GRI 103-1a]

Βασικές Προκλήσεις / Επιδράσεις
[GRI 103-1a] [GRI 102-15]

 • Η εξάλειψη ατυχημάτων και περιστατικών επαγγελματικών ασθενειών στους χώρους εργασίας ιδιαίτερα στις παραγωγικές μονάδες της MYTILINEOS, που προάγει τη διαρκή, βιώσιμη, παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία, ενώ συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας.
 • Η θετική συνεισφορά της MYTILINEOS στην ευημερία, των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται, με την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των άμεσα και έμμεσα εργαζομένων της.

Κυριότεροι κίνδυνοι
[GRI 102-15]

 • Έμμεσα ή Άμεσα Ατυχηματικοί Κίνδυνοι: Οι έμμεσοι κίνδυνοι δημιουργούν τις συνθήκες που οδηγούν σε ατύχημα και περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση, τη λειτουργικότητα, την πρόσβαση – εκκένωση, τον φωτισμό και το θερμοκρασιακό περιβάλλον των χώρων εργασίας. Οι άμεσοι κίνδυνοι οδηγούν σε ατύχημα ή επαγγελματικό νόσημα (φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί παράγοντες).
 • Μη Ατυχηματικοί Κίνδυνοι, οι οποίοι αφορούν σε οργανωτικούς, ψυχολογικούς και εργονομικούς παράγοντες, που δεν οδηγούν σε ατύχημα αλλά επηρεάζουν βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα την ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων.

Δέσμευση
[GRI 103-2c]

Η MYTILINEOS συνεχίζει να εργάζεται αδιάκοπα, σε όλους τους Τομείς της Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας, για την επίτευξη του στόχου «ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» που αποτελεί μία από τις κυρίαρχες προκλήσεις στο χώρο της βιομηχανίας, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας της MYTILINEOS.

Στόχος
[GRI 103-2c-iii]

Στόχοι της Εταιρείας, σε ετήσια βάση, είναι η επίτευξη μηδενικών δυστυχημάτων, ατυχημάτων με σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή των εργαζομένων, επαγγελματικών ασθενειών καθώς και η διατήρηση στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα του δείκτη συχνότητας των συνολικά καταγεγραμμένων ατυχημάτων.

Διαχείριση / Τακτικές Αντιμετώπισης
[GRI 103-2a]

 • Στο σύνολο των Τομέων Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας, η Εταιρεία εφαρμόζει εθελοντικά ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία τηρώντας παράλληλα τις ελάχιστες νομοθετικές απαιτήσεις, το οποίο είναι σχεδιασμένο για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, τη συνεχή λήψη μέτρων για την πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων καθώς και την ενίσχυση της εργασιακής κουλτούρας. Το σύστημα έχει βασιστεί και είναι πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018 καλύπτοντας, στο τέλος του 2021, σχεδόν το 90% του συνόλου των βιομηχανικών μονάδων και των μονάδων ΑΠΕ της Εταιρείας που βρίσκονται σε κανονική λειτουργία. Το σύστημα Υγείας & Ασφάλειας καλύπτει το σύνολο των άμεσων και έμμεσων εργαζομένων στους ΤΕΔ και στις θυγατρικές εταιρείες που εφαρμόζεται πιστοποιημένο σύστημα βάσει ISO 45001. Επιπλέον το 99% των εργαζομένων καλύπτεται από σύστημα Υγείας & Ασφάλειας, το οποίο υπόκεινται σε εσωτερικό έλεγχο, ενώ από το σύστημα Υγείας & Ασφάλειας που ελέγχεται ή έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο φορέα καλύπτεται το 84% των εργαζομένων. [GRI 403-1] [GRI 403-8]
 • H MYTILINEOS τηρεί απαρέγκλιτα την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις που σχετίζονται με την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία. Αρκετές φορές, η διασφάλιση της εναρμόνισης της λειτουργίας των Τομέων Δραστηριοποίησής της με τη σχετική νομοθεσία επιτυγχάνεται μέσω πολύ αυστηρότερων ορίων που θέτει η ίδια μέσω των σχετικών προγραμμάτων και συστημάτων Διαχείρισης που εφαρμόζει.
 • Η συστηματική και συνεχής προσπάθεια προώθησης και διαμόρφωσης μιας εταιρικής Κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας, ενθαρρύνει όλους τους εργαζόμενους να συμπεριφέρονται υπεύθυνα για την προσωπική τους ασφάλεια αλλά και την ασφάλεια των συναδέλφων τους, και αποτελεί πάγια καθημερινή δέσμευση.
 • Η Υγεία και η Ασφάλεια στην εργασία αποτελεί μια γραμμή ευθύνης που ξεκινά από τη Διοίκηση και τις Γενικές Διευθύνσεις και φτάνει έως τα στάδια παραγωγής όλων των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS. Για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, η Εταιρεία έχει προβεί στην αυστηρή εφαρμογή συστημάτων και μετρήσεων ασφαλείας ώστε να εκτιμηθεί η επίδρασή τους στους εργαζόμενους αλλά και να εντοπιστούν οι ανάγκες παρεμβάσεων σε όλους τους χώρους εργασίας (γραφείων και βιομηχανικών μονάδων). Παράλληλα, η επίτευξη της συνεχούς προόδου και βελτίωσης, στο συγκεκριμένο θέμα, είναι συνάρτηση τόσο των προληπτικών ενεργειών που αναλαμβάνει, όσο και των ευρύτερων εμπειριών που αποκομίζει η Εταιρεία από κάθε περιστατικό και παρ΄ ολίγον ατύχημα που αναλύει, ενώ η εκπαίδευση και η κατάρτιση του προσωπικού έχει καθοριστική σημασία για τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της νοοτροπίας πρόληψης ατυχημάτων.
 • Ο εντοπισμός των κινδύνων γίνεται με τη χρήση εργαλείων ασφάλειας, που σκοπό έχουν στην πρόληψη των επικίνδυνων ενεργειών και καταστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ατυχήματα ή επαγγελματικές ασθένειες, τα οποία περιγράφονται σε μία σειρά από εσωτερικές διαδικασίες σε κάθε ένα Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, τόσο για τους άμεσα όσο και για τους έμμεσα εργαζομένους και τους συνεργάτες. Ενδεικτικά αναφέρονται: Επισκέψεις Ασφάλειας Ιεραρχίας, Αναγνώριση Κινδύνων και Επιθεωρήσεις ΣΑΥΠ έμμεσων εργαζομένων (Σχέδια Ασφάλειας Υγείας και Περιβάλλοντος), η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) η οποία συντάσσεται σύμφωνα με την αντίστοιχη διαδικασία και υπάρχει για κάθε θέση εργασίας, η διαχείριση κινδύνων ενεργειακού κέντρου και η οδηγία εργασίας σταθμών ΑΠΕ. Η αναφορά κινδύνων και επικίνδυνων καταστάσεων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας αναφοράς επικίνδυνων καταστάσεων και της διαδικασίας αναγνώρισης κινδύνου καθώς και μέσω του συστήματος αναφορών του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Εταιρείας. Όσον αφορά τη διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση των ατυχημάτων που σχετίζονται με την εργασία, ακολουθούνται διαδικασίες καταγραφής τους στο βιβλίο ατυχημάτων, διαδικασίες αναγγελίας και ανάλυσης περιστατικών, διαδικασίες χαρακτηρισμού και διερεύνησης συμβάντων, καθώς και σε ανώτερο επίπεδο επιλέγονται περιστατικά που αναλύονται με χρήση δένδρου βαθύτερων αιτιών. Μέσω της διαδικασίας αυτής, καθορίζονται κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες ώστε να προσδιοριστούν οι απαιτούμενες βελτιώσεις στο σύστημα διαχείρισης ΥΑΕ. Παράλληλα, μέσω εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων εξασφαλίζεται η ποιότητα των διαδικασιών και η συνεχής βελτίωση του συστήματος Υγείας & Ασφάλειας. Οι εργαζόμενοι μπορούν να απομακρύνονται από τις συνθήκες εργασίας που πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό ή ασθένεια και προστατεύονται από τυχόν αντίποινα, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Οι υπεύθυνοι για την Υγεία και Ασφάλεια δύναται να εισηγηθούν την απομάκρυνση εργαζομένων εφόσον συντρέχει λόγος. Τέλος, τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας ενσωματώνονται στο κεντρικό εταιρικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων (ERM) προκειμένου να διασφαλιστεί περαιτέρω η ιεράρχηση τους, καθώς και η απαιτούμενη κατανομή των σχετικών πόρων για την βελτίωσή τους. [GRI 403-2] [GRI 403-7]
 • Η MYTILINEOS εφαρμόζει πρακτικές επαγγελματικής υγείας που συμβάλλουν στον εντοπισμό και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων Υγείας & Ασφάλειας. Στις πρακτικές αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η λειτουργία Ιατρείου με συνεχή παρουσία νοσοκόμων και τακτική παρουσία Ιατρών. Τακτικές επισκέψεις και επιθεωρήσεις των χώρων εργασίας από ειδικό Ιατρό Εργασίας, ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται σε καθημερινή βάση τις εργάσιμες ώρες στο Ιατρείο των γραφείων χωρίς κόστος για όλους τους εργαζομένους. Κατά το 2021, λόγω της πανδημίας SARS-CoV-2 εφαρμόστηκαν επιπλέον πρακτικές επαγγελματικής υγείας με σημαντικότερες: τη διενέργεια δωρεάν test COVID-19 για όλο το προσωπικό βάσει προγραμματισμού ή έκτακτου συμβάντος, η παροχή προληπτικής τηλεργασίας σε ευπαθείς και όχι μόνο ομάδες, η τακτική διανομή ειδικού ατομικού πακέτου, ειδικές εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις σχετικά με τα μέτρα πρόληψης καθώς και τακτικές απολυμάνσεις. [GRI 403-3]
 • Για την προώθηση της υγείας των εργαζομένων, εκτός από την πρόσβαση στις κρατικές δομές υγείας, η Εταιρεία παρέχει πρόσθετο πρόγραμμα ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους εργαζομένους της. Επιπλέον παρέχει γενικές ιατρικές υπηρεσίες στους εργαζομένους της σε καθημερινή βάση στο οργανωμένο ιατρείο που διαθέτει στις εγκαταστάσεις της και εφαρμόζει ειδικό πρόγραμμα εμβολιασμών σε κατηγορίες των εργαζομένων της. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, διοργανώνονται προγράμματα εθελοντικής αιμοδοσίας στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας. Το 2021, εντάχθηκαν δράσεις που επικεντρώνονται στην ενδυνάμωση της ψυχικής υγείας των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης Εργαζομένων (Employee Assistance Program) δημιουργήθηκε η Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης. Mία υπηρεσία που παρέχει στους εργαζομένους και στις οικογένειές τους εικοσιτετράωρη συμβουλευτική στήριξη μέσα από ένα δίκτυο έμπειρων ψυχολόγων και ειδικών σε προσωπικά, οικογενειακά και εργασιακά θέματα, καθώς και δωρεάν εξατομικευμένες δια ζώσης ή εξ αποστάσεως συνεδρίες. Παράλληλα, με αφορμή το μήνα Ψυχικής Υγείας διοργανώθηκε μία σειρά βιωματικών διαλέξεων για ενημέρωση και συζήτηση επί μίας σειράς θεμάτων που αφορούν στη συναισθηματική και ψυχική υγεία, αλλά και εν γένει στην υιοθέτηση καθημερινών συνηθειών που προάγουν την υγεία και την ευεξία. [GRI 403-6]
 • Τα θέματα υγείας και υγιεινής αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και κατ’ επέκταση των τοπικών κοινοτήτων που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η MYTILINEOS επενδύει συστηματικά στον τομέα αυτό, παρακολουθώντας, αξιολογώντας και ελέγχοντας, όλους τους παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος, αποσκοπώντας στη συνεχή βελτίωση της καλής υγείας και της υγιεινής διαβίωσης των εργαζομένων. Η έκθεση στη σκόνη, στο θόρυβο, στις υψηλές θερμοκρασίες, όπως επίσης και σε ουσίες όπως: οι ενώσεις του φθορίου, το διοξείδιο του θείου, το μονοξείδιο του άνθρακα, και οι αρωματικοί πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες είναι τα βασικά ζητήματα που παρακολουθούνται συστηματικά.
 • Η διαμόρφωση και η υλοποίηση διαδικασιών και ενεργειών που συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου της Υγείας και της Ασφάλειας αξιοποιώντας τα ευρήματα των προγραμματισμένων ή έκτακτων επιθεωρήσεων ασφάλειας που υλοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της Εταιρείας μας, πελάτες, συνεργάτες, δημόσιους φορείς και ανεξάρτητους οργανισμούς.
 • Επιπλέον, ο Διευθύνων Σύμβουλος και η Εκτελεστική Επιτροπή, κάθε 3 μήνες, ενημερώνονται και αξιολογούν την πρόοδο και τις επιδόσεις Υγείας & Ασφάλειας της Εταιρείας δίνοντας τις κατάλληλες κατευθύνσεις.

Στο πλαίσιο της οργάνωσης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία λειτουργούν αντίστοιχες Διευθύνσεις σε κάθε τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας της MYTILINEOS. Επιπλέον, η MYTILINEOS διασφαλίζει το δικαίωμα των εργαζομένων να εκφράζουν σχόλια, προτάσεις και απόψεις επί των διαδικασιών, των πολιτικών και των διοικητικών πρακτικών για τη διασφάλιση και την ανάπτυξη θετικής κουλτούρας για την ασφάλεια και την υγεία του ανθρώπινου δυναμικού. Για το λόγο αυτό λειτουργούν ειδικές Επιτροπές Υγείας & Ασφάλειας σε βασικές δραστηριότητες της Εταιρείας και ειδικότερα στους Τομείς Μεταλλουργίας και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι επιτροπές καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους και εκπροσωπούνται οι άμεσα και έμμεσα εργαζόμενοι οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες που καθορίζουν τους τρόπους διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας στο χώρο εργασίας. [GRI 103-2c-iv]

Στον Τομέα Μεταλλουργίας λειτουργεί επίσημη Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας Εργοστασίου (ΕΥΑΕ), στην οποία εκπροσωπείται το 100% των εργαζομένων. Η Επιτροπή αποτελείται από 6 μέλη τα οποία εκλέγονται από τους εργαζόμενους του Τομέα. Οι αρμοδιότητες της ΕΥΑΕ είναι διευρυμένες και τα μέλη της συμμετέχουν σε όλες τις βασικές διαδικασίες και επιτροπές ή ομάδες εργασίας. Κυρίως όμως οι ίδιοι οι εργαζόμενοι όλων των ιεραρχικών βαθμίδων συμμετέχουν ενεργά στη συστηματική και μεθοδική διεργασία για τη διαμόρφωση των κανόνων ασφάλειας. Επίσης έχουν συσταθεί επιπλέον επιτροπές ασφάλειας, οι οποίες καθοδηγούνται από διευθυντικά στελέχη, ενώ συμμετέχουν σε αυτές αντιπρόσωποι από όλα τα τμήματα του εργοστασίου. Οι επιτροπές αυτές είναι: Επιτροπή εργασιών σε Ύψος, Επιτροπή Ασφάλισης Απασφάλισης και κλειστών χώρων, Επιτροπή κυκλοφορίας, Επιτροπή εργολαβιών και Επιτροπή εκπαίδευσης. Τα θέματα που πραγματεύονται είναι τα αντίστοιχα των κύριων διαδικασιών του εργοστασίου ενώ σε αυτές συζητούνται προτάσεις βελτίωσης και αναθεώρησης των διαδικασιών. Στο εργοστάσιο του Βόλου υφίσταται τριμελής Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας, η οποία αποτελείται από εργαζόμενους, μέλη του Σωματείου και μέλη της Διοίκησης και η οποία συστήνεται και συγκροτείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ελληνική Νομοθεσία. [GRI 403-4] ASI

Στον Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης η επιτροπή Υγείας & Ασφάλειας λειτουργεί σε επίπεδο εγκατάστασης (σε κάθε εργοτάξιο) και εκπροσωπεί το 100% των άμεσα εργαζόμενων και πάνω από το 90% των εργαζομένων των ανεξάρτητων εργολάβων. Παράλληλα ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Ιατρός Εργασίας βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με την Επιτροπή για θέματα που αφορούν στην ασφάλεια, στην προστασία και στην υγιεινή των εργαζομένων. Τα μέλη της Επιτροπής, ο Τεχνικός Ασφαλείας, ο Ιατρός Εργασίας και οι εκπρόσωποι της εταιρείας συμμετέχουν όλοι σε εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν την Υγιεινή και Ασφάλεια, όπως και σε σχετικές επίσημες ενημερωτικές ημερίδες. Στον Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας πραγματοποιείται διαβούλευση των στελεχών Υγείας και Ασφάλειας, των Τεχνικών και των Συντονιστών Ασφαλείας με τους εργαζόμενους, στο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. Επίσης σε κάθε εγκατάσταση εργοταξίου υπάρχει συνεχής παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού για την διαχείριση των θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας, Υπηρεσία παροχής Α’ βοηθειών (προσωπικό και εξοπλισμός), καθώς και διαθεσιμότητα Ασθενοφόρου και Ιατρού Εργασίας για την παροχή Α’ βοηθειών και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. [GRI 403-4]

Στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου δεν έχουν συσταθεί επίσημες Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ). Εφαρμόζεται όμως διαδικασία διαβούλευσης με ενεργή συμμετοχή του προσωπικού των Ενεργειακών Κέντρων της Εταιρείας επί των θεμάτων αυτών, στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. Σχετικές διαβουλεύσεις λαμβάνουν χώρα τουλάχιστον 1 φορά κατ’ έτος με στόχο την προώθηση της εφαρμογής της ισχύουσας πολιτικής της εταιρείας για την ΥΑΕ, την επικοινωνία των δράσεων και των προγραμμάτων ΥΑΕ και την εμπλοκή των εργαζομένων δια μέσου ενεργού συμμετοχής και διαβούλευσης στη διαχείριση του επαγγελματικού κινδύνου. Επίσης, στο πλαίσιο ελέγχων ΥΑΕ, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης, έχει καθιερωθεί σχετικός μηχανισμός για την παρακολούθηση της εφαρμογής των κανονισμών ΥΑΕ στις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες των Ενεργειακών Κέντρων των Κεντρικών Γραφείων, των καταστημάτων και των εγκαταστάσεων ΑΠΕ. [GRI 403-4]

Αποτελέσματα
[GRI 103-3a-ii] [SASB EM-CM-320a.1] [SASB EM-MM-320a.1] [SASB IF-EU-320a.1] [SASB IF-EN-320a.1]

 • Οι τομείς δραστηριότητας της MYTILINEOS και οι θυγατρικές της, εκτός από τους τακτικούς εσωτερικούς ελέγχους που διενεργούν, υποβάλλονται και σε συχνές εξωτερικές επιθεωρήσεις από πελάτες, κρατικούς φορείς και ανεξάρτητους ελεγκτές για την αξιολόγηση και τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία. Το 2021 πραγματοποιήθηκαν 57 εσωτερικοί έλεγχοι και 76 εξωτερικές επιθεωρήσεις.
 • Aναφέρθηκαν και διερευνήθηκαν 85 (2020: 88) περιστατικά που αφορούσαν άμεσους και έμμεσους εργαζομένους στις παραγωγικές διαδικασίες που θα μπορούσαν, αν έμεναν αδιερεύνητα, να αποτελέσουν πιθανό κίνδυνο για τους εργαζόμενους (παρ’ ολίγον ατυχήματα – near misses) σημειώνοντας μείωση κατά 3%.

Άμεσα εργαζόμενοι

 • Επετεύχθη ο στόχος για μηδενικά δυστυχήματα και μηδενικά σοβαρά περιστατικά επαγγελματικών νοσημάτων. [GRI 403-10]
 • Τα συνολικά καταγεγραμμένα ατυχήματα ήταν 23, με τον αντίστοιχο δείκτη συχνότητας ανά 200.000 ώρες εργασίας να ανέρχεται σε 0,85 ατυχήματα.
 • Εξέλιξη αριθμού ατυχημάτων στην εργασία (άμεσα εργαζόμενοι)
  chart
 • Σημειώθηκαν 10 ατυχήματα με απώλεια χρόνου εργασίας, με τον δείκτη συχνότητας να διαμορφώνεται σε 0,37 ατυχήματα ανά 200.000 ώρες εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, υπήρξε ένα σοβαρό ατύχημα που αφορούσε ακρωτηριασμό άνω άκρου εργαζομένου, ενώ τα υπόλοιπα λιγότερο σοβαρά ατυχήματα αφορούσαν σε περιπτώσεις καταγμάτων, διαστρεμμάτων, εξαρθρωμάτων και εγκαυμάτων. Όλα τα συμβάντα αναλύθηκαν με βάση τη μέθοδο της «Ανάλυσης του Δέντρου των Αιτιών», ώστε να εξασφαλισθεί η καταγραφή των αιτίων που τα προξένησαν και η διάδοση των αποτελεσμάτων της διερεύνησης, για να μην επιτραπεί η επανάληψή τους.
 • Ο συνολικός αριθμός επισκέψεων στα ιατρεία ανήλθε σε 15, αυξημένος κατά 40% από το 2020.
 • Δεν υπήρξαν εργαζόμενοι που να εκτέθηκαν σε δραστηριότητες που ενέχουν κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών σχετικές με την εργασία τους. [GRI 403-10]

Για μία ακόμα χρονιά, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων μέσω της εκπαίδευσης. Σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας υλοποιήθηκαν 6.608 ώρες εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας, στις οποίες συμμετείχε το 61% του άμεσου προσωπικού. Η εκπαίδευση η οποία καλύπτει γενικά και ειδικά θέματα Υγείας & Ασφάλειας, περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, την παρακάτω θεματολογία: [GRI 103-2c-vii] [GRI 403-5]

 • Αναγνώριση Κινδύνων
 • Πυροπροστασία, πυρασφάλεια
 • Εργασία σε ύψος, σε κλειστούς χώρους, σε υπόγειες εκμεταλλεύσεις
 • Εκτίμηση Επικινδυνότητας
 • Ασφαλής κίνηση πεζών, μηχανημάτων και οχημάτων
 • Μυοσκελετικοί κίνδυνοι
 • Σχέδια έκτακτης ανάγκης
 • Ασφαλής εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών
 • Ασφάλιση-Απασφάλιση Εγκαταστάσεων
 • Υγεία & Ασφάλεια στα γραφεία
 • Επείγουσες Πρώτες Βοήθειες στην εργασία
 • Εισαγωγική εκπαίδευση Ασφάλεια στην Εργασία
 • Καθαριότητα χώρων
 • Ενημέρωση για COVID-19
 • Ψυχική υγεία στην εργασία (COVID-19)

Επιπλέον, το 2021, η Εταιρεία διοργάνωσε βιωματικές διαλέξεις για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εργαζομένων, την υγεία και την ευεξία. Στο πρόγραμμα που αποτελούνταν από 11 προγράμματα, δήλωσαν συμμετοχή 151 εργαζόμενοι σε εκπαιδεύσεις, στις εξής θεματολογίες:

 • Εισαγωγή στο πρόγραμμα Wellbeing
 • «Η ορθή στάση του σώματος»
 • «Διακοπή του Καπνίσματος»
 • «Η ικανότητα της συγκέντρωσης σε πιεστικές συνθήκες»
 • «Ψυχολογικές Α’ Βοήθειες»
 • «Διαχείριση Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων»
 • «Διαχείριση Έκτακτων Περιστατικών»
 • «Επαγγελματική Εξουθένωση (Burn out)»
 • «Κατάθλιψη»
 • «Ανάλυση Συμπεριφοράς ως μέθοδος αποκλιμάκωσης φοβιών και κρίσης πανικού»
 • «Διατροφή & τα 4Σ (Σκέψη, Συναίσθημα, Σωματική απόκριση, Συμπεριφορά)»
Δείκτες Υγείας & Ασφάλειας [GRI 403-9] 2019 2020 2021

Δείκτης Συχνότητας Δυστυχημάτων (FR) / 200.000 ώρες εργασίας

FR (Συνολικός Δείκτης)

0,00

0,00

0,00

FR (Ανδρών)

0,00

0,00

0,00

FR (Γυναικών)

0,00

0,00

0,00

Δείκτης Συχνότητας Ατυχημάτων με σοβαρές συνέπειες (HCIR) / 200.000 ώρες εργασίας

HCIR (Συνολικός Δείκτης)

n/a

0,00

0,07

HCIR (Ανδρών)

n/a

0,00

0,09

HCIR (Γυναικών)

n/a

0,00

0,00

Δείκτης Συχνότητας Συνολικών Ατυχημάτων (TRIR) / 200.000 ώρες εργασίας

TRIR (Συνολικός Δείκτης)

n/a

0,53

0,85

TRIR (Ανδρών)

n/a

0,60

1,01

TRIR (Γυναικών)

n/a

0,21

0,20

Δείκτης Συχνότητας Ατυχημάτων με διακοπή εργασίας (LTIR) / 200.000 ώρες εργασίας

LTIR (Συνολικός Δείκτης)

0,04

0,19

0,37

LTIR (Ανδρών)

0,05

0,18

0,41

LTIR (Γυναικών)

0,00

0,22

0,20

 • FR (Fatalities Rate), HCIR (High Consequence Injury Rate), TRIR (Total Recordable Injury Rate), LTIR (Lost Time Injury Rate).
 • Ο δείκτης συχνότητας ατυχημάτων με διακοπή εργασίας (LTIR) περιλαμβάνει ατυχήματα με απώλεια χρόνου εργασίας ≥ 3 ημερών.

Έμμεσα εργαζόμενοι

Η διαχείριση της ασφάλειας των εργαζομένων των ανεξάρτητων εργολάβων αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για την MYTILINEOS. Η Εταιρεία εμμένει στις προσπάθειές της και εστιάζει στην ανάγκη για αλλαγή της συμπεριφοράς και της νοοτροπίας όλων ως προς την πρόληψη των ατυχημάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι εργολάβοι, που απασχολούν σημαντικό αριθμό προσωπικού εντός των χώρων του εργοστασίου αλουμινίου, του Τομέα Μεταλλουργίας, υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας κατά ISO 45001, ενώ η Εταιρεία αξιολογεί συστηματικά τις σχετικές επιδόσεις τους με συγκεκριμένα κριτήρια. Αντίστοιχα, η διαχείριση των θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας στον Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης διέπεται από μία σειρά ενεργειών που έχουν καθήκον να υλοποιούν οι συνεργαζόμενοι εργολάβοι, για τη σωστή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας που συντάσσεται για κάθε έργο ξεχωριστά και την λήψη των καταλλήλων μέτρων στο πλαίσιο του έργου που αναλαμβάνουν. ASI

Εξέλιξη αριθμού ατυχημάτων στην εργασία (έμμεσα εργαζόμενοι)
chart
 • Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, μετά λύπης ανακοινώνουμε ένα δυστύχημα εργαζομένου εργολάβου, από πτώση από ύψος, στον Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • Τα συνολικά καταγεγραμμένα ατυχήματα ανήλθαν σε 14 και ο δείκτης συχνότητας ατυχημάτων ανά 200.000 ώρες εργασίας ήταν 0,29 ατυχήματα.
 • Σημειώθηκαν 11 ατυχήματα με απώλεια χρόνου εργασίας, με τον δείκτη συχνότητας να διαμορφώνεται σε 0,22 ατυχήματα ανά 200.000 ώρες εργασίας.
 • Καταγράφηκαν συνολικά 41 επισκέψεις εργαζομένων στα ιατρεία (πρώτες βοήθειες), αριθμός αυξημένος σε σχέση με το 2020.
 • Με σκοπό να ενισχυθεί και να εμπεδωθεί κοινή κουλτούρα ασφάλειας σε όλους τους συνεργάτες της MYTILINEOS, υλοποιήθηκαν από όλους τους Τομείς Δραστηριότητας για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων περίπου 28.000 ανθρωποώρες εκπαίδευσης, σε θεματολογία αντίστοιχη με αυτή των άμεσα εργαζομένων. [GRI 103-2c-vii] [GRI 403-5]
Δείκτες Υγείας & Ασφάλειας [GRI 403-9] 2019 2020 2021

Δείκτης Συχνότητας Δυστυχημάτων (FR) / 200.000 ώρες εργασίας

FR (Συνολικός Δείκτης)

0,00

0,03

0,02

FR (Ανδρών)

0,00

0,04

0,02

FR (Γυναικών)

0,00

0,00

0,00

Δείκτης Συχνότητας Ατυχημάτων με σοβαρές συνέπειες (HCIR) / 200.000 ώρες εργασίας

HCIR (Συνολικός Δείκτης)

n/a

0,03

0,00

HCIR (Ανδρών)

n/a

0,04

0,00

HCIR (Γυναικών)

n/a

0,00

0,00

Δείκτης Συχνότητας Συνολικών Ατυχημάτων (TRIR) / 200.000 ώρες εργασίας

TRIR (Συνολικός Δείκτης)

n/a

0,38

0,29

TRIR (Ανδρών)

n/a

0,38

0,30

TRIR (Γυναικών)

n/a

0,41

0,00

Δείκτης Συχνότητας Ατυχημάτων με διακοπή εργασίας (LTIR) / 200.000 ώρες εργασίας

LTIR (Συνολικός Δείκτης)

0,19

0,14

0,22

LTIR (Ανδρών)

0,19

0,11

0,24

LTIR (Γυναικών)

0,00

0,41

0,00

 • FR (Fatalities Rate), HCIR (High Consequence Injury Rate), TRIR (Total Recordable Injury Rate), LTIR (Lost Time Injury Rate).
 • Ο δείκτης συχνότητας ατυχημάτων με διακοπή εργασίας (LTIR) περιλαμβάνει ατυχήματα με απώλεια χρόνου εργασίας ≥ 3 ημερών.

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία SARS-CoV-2

Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία η MYTILINEOS κατάφερε να αντιδράσει γρήγορα και αποτελεσματικά, εφαρμόζοντας ένα πολύπλευρο σχέδιο δράσης που στήριξε το ανθρώπινο δυναμικό της με βασικό στόχο την ασφάλεια του, διατήρησε σε λειτουργία το σύνολο των παραγωγικών της μονάδων και συνέβαλε στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημικής κρίσης. Οι πρωταρχικοί στόχοι της MYTILINEOS το 2021, για τους οποίους διέθεσε περισσότερα από €4 εκ., ήταν:

1. Η υγεία των εργαζομένων της, η ασφάλεια στην εργασία τους, καθώς και η υγεία των οικογενειών τους

Υπενθυμίζεται ότι από το 2020 η MYTILINEOS:

 • συγκρότησε ειδική ομάδα (Covid Management Team) που ανέλαβε την παρακολούθηση της πανδημίας, την αξιολόγηση των κινδύνων και τη διαχείριση τους με σκοπό την προστασία των εργαζομένων της,
 • κατάρτισε ολοκληρωμένο πρόγραμμα προληπτικών ενεργειών 2 βδομάδες πριν το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στη χώρα,
 • ενημέρωνε διαρκώς τους εργαζομένους και συνεργάτες της για την εφαρμογή των κανόνων ατομικής υγιεινής με σαφείς οδηγίες από τους αρμόδιους διεθνείς και εγχώριους φορείς,
 • ενεργοποίησε την τηλεργασία από τον πρώτο μήνα της πανδημίας,
 • προχώρησε στη δημιουργία ειδικού microsite “SARS-CoV-2 - Τι πρέπει να γνωρίζω”, καθώς και στη σύσταση “HR Call Centre” για διαρκή ενημέρωση των εργαζομένων ενώ,
 • προμήθευε σε τακτά χρονικά διαστήματα τους εργαζομένους με ειδικό ατομικό πακέτο που περιλαμβάνει μάσκες και αντισηπτικά,
 • εφάρμοζε τακτικές απολυμάνσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις και
 • διενήργησε μοριακά tests (PCR) και rapid test συνολικού κόστους (για το 2021) σχεδόν €1,8εκ. για τους εργαζομένους, Αθήνας, Βόλου και εργοστασίου Αλουμινίον της Ελλάδος.

2. Η διασφάλιση της αδιάληπτης λειτουργίας της

Βασικός στόχος της MYTILINEOS ήταν η απρόσκοπτη λειτουργία της. Σε αυτό το πλαίσιο:

 • διατήρησε τη λειτουργία σχεδίων επιχειρηματικής συνέχειας (Business Continuity) με στοχευμένα μέτρα που προσαρμόζονταν και στήριζαν τις παραγωγικές μονάδες της εταιρείας που ενδεχομένως έμεναν σε ισχύ,
 • συνέχισε να διατηρεί δίκτυο επικοινωνίας και διαχείρισης που αποτελείται από ειδικές ομάδες σε όλες τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
 • επανεξέταζε σε συνεχή βάση την αναγκαιότητα των επαγγελματικών ταξιδιών και επισκέψεων στις παραγωγικές μονάδες, καθώς και στα καταστήματα λιανικής της Protergia,
 • εφάρμοσε ειδικά μέτρα προφύλαξης για τους πωλητές και τους πελάτες,
 • συνέχισε την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος.

Συμπερασματικά, η MYTILINEOS, με την ολιστική προσέγγιση που εφάρμοσε και συνεχίζει να εφαρμόζει για τον περιορισμό της πανδημίας και την εξασφάλιση της επιχειρηματικής της συνέχειας, διατηρεί τα εχέγγυα για τους επενδυτές της και με φιλόδοξες επιχειρηματικές αποφάσεις αξιοποιεί τις ευκαιρίες που αναδύονται από την υγειονομική κρίση επιταχύνοντας την πορεία της προς μια ακόμη πιο ενισχυμένη πράσινη οικονομία.

Photo
Photo