Προφίλ, τομείς & περιοχές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

To Όραμά μας

icon Με έμπνευση και κίνητρο την Ελληνική κληρονομιά μας, να οδηγήσουμε την επιχείρησή μας στην παγκόσμια επιτυχία. icon

Η Αποστολή μας

icon Επιχειρούμε σε απαιτητικές τοπικές και διεθνείς αγορές, με ευρηματικότητα, αποτελεσματικότητα και σεβασμό για το περιβάλλον και την κοινωνία. Στηριζόμαστε στο δυναμικό των ανθρώπων μας και δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας, τους μετόχους, τους εργαζόμενους μας και την Ελληνική Οικονομία. icon

Οι Εταιρικές μας Αξίες
[GRI 102-16]

  • Αποτελεσματικότητα με Προτεραιότητα την Ασφάλεια.

  • Αδιάκοπος αγώνας των Ανθρώπων μας για Ανταγωνιστικότητα.

  • Σεβασμός και Σημαντικός Ρόλος για κάθε Εργαζόμενο.

  • Δύο Παράγοντες Επιτυχίας: Ομαδικότητα και Αριστεία.

  • Συνεχής Πρόοδος από Όλους σε Όλα όσα κάνουμε.

Προφίλ

Η MYTILINEOS [GRI 102-1] ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1995 και αποτελεί μέλος του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE LARGE CAP και κορυφαία διεθνή βιομηχανική και ενεργειακή Εταιρεία. Η σύνθετη επιχειρηματική της δραστηριότητα αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ελληνική οικονομία, ενώ διαθέτει δυναμική παρουσία και στις 5 ηπείρους. Ως υπεύθυνη βιομηχανική Εταιρεία επιδιώκει, μέσω της συνεχούς επανεπένδυσης, την διαρκή ανάπτυξη και μεγιστοποίηση των επιχειρησιακών και οικονομικών συνεργιών, τη διατήρηση της ηγετικής θέσης σε κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας καθώς και την εφαρμογή των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλο το φάσμα της βασικής της δραστηριότητας. Στο τέλος του 2021, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της MYTILINEOS ήταν σχεδόν €2.6 δισ. Η MYTILINEOS δραστηριοποιείται στους τομείς της Μεταλλουργίας, της Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, των Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, και του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, με 4.823 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους και περισσότερους από 10.000 προμηθευτές (σε Ελλάδα και εξωτερικό). [GRI 102-2] [GRI 102-6]

Τομέας Μεταλλουργίας

Η MYTILINEOS διαθέτει τη μόνη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και εμπορίας αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας κυρίως σε επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων έλασης, μεταποίησης / διέλασης αλουμινίου και βιομηχανίες παραγωγής μετάλλου αλουμινίου. Βασικές κατηγορίες πελατών ένυδρης αλουμίνας αποτελούν οι βιομηχανίες προϊόντων επεξεργασίας νερού, βιομηχανίες χημικών προϊόντων, παραγωγής φθοριούχου αλουμινίου, παραγωγής καταλυτών και επιβραδυντών καύσης. Η διεθνής επιχειρηματική της δραστηριότητα αποτελεί κινητήρια δύναμη για την εθνική οικονομία, αλλά και για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας. ASI

Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

Η δραστηριότητα της MYTILINEOS εκτείνεται από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λειτουργία θερμικών μονάδων και μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, την σωρευτική εκπροσώπηση παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, μέχρι την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στον τελικό καταναλωτή. Είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, ο οποίος με ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας 1.200 MW θερμικών μονάδων και άνω των 200 MW Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κάλυψε περίπου το 11% της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα για το 2021. Στον τομέα του διασυνοριακού εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας, κατέγραψε συνολικό όγκο συναλλαγών 2,69 TWh για το 2021. Στον τομέα του φυσικού αερίου διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο το 2021 με ποσοστό 22% επί των συνολικών εισαγωγών της χώρας, ενώ ειδικά στον τομέα των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) το ποσοστό αυτό ήταν 26%. Αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε τελικούς καταναλωτές, η Protergia εκπροσωπούσε στο τέλος του 2021 περί τους 335.000 πελάτες συνολικά (συγκεκριμένα στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας το μερίδιο αγοράς καταγράφηκε στο 6,9% στα τέλη του 2021). Στο τέλος του 2021 είχαμε επίσης τη δεύτερη μεγαλύτερη δραστηριότητα σωρευτικής εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ/ ΣΗΘΥΑ στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, με συνολική δυναμικότητα 444MW (που αφορά σχεδόν 300 μεμονωμένα έργα παραγωγής ενέργειας) διαφορετικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων φωτοβολταϊκών, αιολικών, μικρών υδροηλεκτρικών, μικρών μονάδων βιοαερίου και μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης

H Εταιρεία προχώρησε στον μετασχηματισμό του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων EPC – METKA σε ένα νέο, σύγχρονο και καινοτόμο Business Unit, τον Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Engineering Solutions - SES BU). Ο Τομέας με αναβαθμισμένη κατεύθυνση, πέραν της κατασκευής θερμικών μονάδων και επιλεγμένων έργων υποδομών που παραδοσιακά εκτελεί, επικεντρώνεται στη δυναμική ανάπτυξη έργων που προάγουν την Ενεργειακή Μετάβαση και τη Βιωσιμότητα. Ενδεικτικά, όσον αφορά τα έργα ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων (Energy Recovery Facilities), η MYTILINEOS, εντοπίζει μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές στο χώρο των περιβαλλοντικών λύσεων και εμπλέκεται ενεργά σε συζητήσεις για την ανάληψη παρόμοιων έργων μεγάλης κλίμακας. Επιπρόσθετα, το SES BU αναλαμβάνει τα πλέον σύνθετα και απαιτητικά έργα για λογαριασμό πελατών και επενδυτών στους τομείς: Ανάπτυξης, κατασκευής και λειτουργίας μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και κατασκευή έργων δικτύων μεταφοράς και υποσταθμών, έργων υποδομών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων έργων παραχωρήσεων και συμπράξεων (ΣΔΙΤ), έργων περιβαλλοντικής διαχείρισης και επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων, ανάπτυξης, κατασκευής και λειτουργίας έργων ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων έργων υλοποιούμενων μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (Σ.Ε.Α.), ανάπτυξης και κατασκευής υβριδικών έργων και έργων εκτός δικτύου (off-grid), έργων βιώσιμης ανάπτυξης με χρήση νέων τεχνολογιών, ψηφιοποίησης και έξυπνης διαχείρισης συστημάτων παραγωγής ενέργειας, έργων σχεδιασμού και κατασκευής υποδομών φύλαξης και επεξεργασίας δεδομένων (data centers), καθώς και ανάπτυξης, κατασκευής και λειτουργίας έργων που αφορούν την οικονομία του υδρογόνου, με έμφαση στη παραγωγή μπλε και πράσινου υδρογόνου.

Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας

Η MYTILINEOS επενδύει στρατηγικά στον εθνικό και παγκόσμιο στόχο της ενεργειακής μετάβασης. Η Εταιρεία, αναγνωρίζοντας πως η θυγατρική της METKA EGN έχει ήδη καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών έργων και έργων αποθήκευσης ενέργειας παγκοσμίως, προχώρησε στη δημιουργία του νέου Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας. Ο νέος Τομέας έχει εξελιχθεί σε έναν ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης, ενώ παράλληλα παρέχει εγγενείς συνέργειες για την Εταιρεία. Ο νέος Τομέας της MYTILINEOS είναι παγκόσμιος κατασκευαστής και ανάδοχος έργων ηλιακής ενέργειας προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις σε όλο το φάσμα ανάπτυξης αυτών των έργων, από αυτόνομα ηλιακά πάρκα και έργα αποθήκευσης ενέργειας έως πολύπλοκα υβριδικά έργα. Με ισχυρή τεχνογνωσία, δραστηριοποίηση σε διεθνές επίπεδο και απαράμιλλη ανταπόκριση, η Εταιρεία σχεδιάζει και υλοποιεί έργα υψηλής ποιότητας για τους πελάτες της. Η ευρύτερη στρατηγική του Τομέα περιλαμβάνει επίσης το επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης φωτοβολταϊκών έργων Build-Own-Transfer (BOT) που αξιοποιεί τεχνογνωσία κατασκευής εταιρείας. Η συνολική ισχύς των ώριμων και σε λειτουργία BOT έργων ανέρχεται σε 1.963 MW ενώ η συνολική ισχύς του BOT χαρτοφυλακίου για έργα που βρίσκονται σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης ανέρχεται σε ~3,0GW. Πελάτες του τομέα αποτελούν οι παγκόσμιες αγορές παραγωγής και αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας και ειδικότερα εταιρείες Παραγωγής-Διανομής Ρεύματος, Θεσμικοί Επενδυτές, Βιομηχανίες και Ιδιώτες Επενδυτές.

Βασικά Μεγέθη (2021)
[GRI 102-7]

28
Μονάδες Παραγωγής

(Βιομηχανικές μονάδες: 10 - Μονάδες ΑΠΕ σε λειτουργία: 18)

4.823
Εργαζόμενοι

(Άμεσα & Έμμεσα)

€2.664 εκ.
Κύκλος εργασιών

55%
Των συνολικών εσόδων προέρχονται από προϊόντα
και υπηρεσίες με περιβαλλοντικά
οφέληΠεριλαμβάνονται μόνο οι δραστηριότητες που θεωρούνται επιλέξιμες με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ταξινομίας βιώσιμων επενδύσεων και με την προϋπόθεση ότι τα έσοδα αυτά δεν αφορούν κάλυψη ιδίων αναγκών ή ενδοομιλικές πωλήσεις.

€162 εκ.
Καθαρά Κέρδη

€5.089,2 εκ.
Συνολική Κεφαλαιοποίηση

(Ίδια Κεφάλαια 31,9% - Υποχρεώσεις 68,1%)

721,4 χιλ. τον.
Πωλήσεις προϊόντων Μεταλλουργίας

(Αλουμίνα: 67,2% - Αλουμίνιο: 32,8%)

5.621 GWh
Πώληση
Ηλεκτρικής Ενέργειας

photo