Πίνακας Αρχών Προτύπου Υπευθυνότητας AA1000

Αρχή που εφαρμόζεται

Μέθοδοι

Αναφορά στην Έκθεση

Συμμετοχικότητα

Ορισμός των βασικών ενδιαφερόμενων μερών και διάλογος για την κατανόηση βασικών θεμάτων

Πως δημιουργούμε αξία

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους

Διαδικασία Ουσιαστικότητας

Ουσιαστικότητα

Ορισμός των θεμάτων που είναι σημαντικά για την εταιρεία και τα ενδιαφερόμενα μέρη

Διαδικασία Ουσιαστικότητας

Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους

Ανταπόκριση

Ανταπόκριση σε βασικά θέματα και διαφάνεια όσον αφορά στην απόδοση

Η ανταπόκριση της MYTILINEOS
στην πανδημία SARS-CoV-2

Στρατηγικές Προτεραιότητες

Πως δημιουργούμε αξία

Επιχειρηματικό Μοντέλο

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Βιωσιμότητα Τοπικών κοινοτήτων

Ίσες Ευκαιρίες

Επιχειρησιακή Συνέχεια

Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα

Επίδραση

Ανάλυση άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων των δράσεων της εταιρείας

Σύνοψη Επίδοσης ESG

Στρατηγικές Προτεραιότητες

Πως δημιουργούμε αξία

Επιχειρηματικό Μοντέλο

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Διαδικασία Ουσιαστικότητας

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Ενέργεια & Αέριες Εκπομπές

Οικολογικές Επιδράσεις

Κυκλική Οικονομία

Διαχείριση Νερού

Πρόληψη της ρύπανσης

Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

Απασχόληση

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ίσες Ευκαιρίες

Επιχειρησιακή Συνέχεια

Βιωσιμότητα Τοπικών Κοινοτήτων

Επιχειρηματική Ηθική

Κανονιστική Συμμόρφωση