Σύνοψη Επίδοσης ESGΟ όρος «ESG» αναφέρεται σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας & διακυβέρνησης (Environment-Social-Governance)

H παρούσα σύνοψη έχει ως στόχο την άμεση ενημέρωση των Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης που τους ενδιαφέρουνΣύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας καθορισμού Ουσιαστικών θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 (σελ.40-41), ενώ παρουσιάζει συνοπτικά και τις ESG επιδόσεις της Εταιρείας, για το έτος 2021.

Το 2021, η Sustainalytics, που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς αξιολόγησης ESG στον κόσμο, συμπεριέλαβε τη MYTILINEOS στη λίστα με τις «Industry Top Rated Companies», που περιλαμβάνει εταιρείες που παρουσίασαν κατά το 2021 «Ισχυρή ESG επίδοση στην κατηγορία δραστηριοποίησης στην οποία κατατάσσονται». Επιπλέον, ένας ακόμα κορυφαίος ευρωπαϊκός οργανισμός για την αξιολόγηση της επίδοσης των εταιρειών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, η EcoVadis, απένειμε στη MYTILINEOS το χρυσό βραβείο, βραβεύοντάς την για τις επιχειρηματικές της πρακτικές και την προσήλωσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη. Τέλος η MYTILINEOS έλαβε τη μέγιστη βαθμολογία στην Κατηγορία «Περιβάλλον» στον οργανισμό αξιολόγησης ESG, ISS Quality Score ενώ διατήρησε και το 2021 την αντίστοιχη μέγιστη επίδοση στην κατηγορία «Κοινωνία».

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν το επιστέγασμα της συστηματικής προσπάθειας που πραγματοποιεί η MYTILINEOS για πάνω από 10 χρόνια όσον αφορά την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενώ παράλληλα έχει τεθεί στόχος για περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων μέχρι το 2025.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι ESG αξιολογήσεις στις οποίες συμμετέχει η MYTILINEOS και τα αποτελέσματα αυτών για το 2021. Η Εταιρεία κατάφερε να βελτιώσει ή να διατηρήσει τις επιδόσεις της σχεδόν στο σύνολο των αξιολογήσεων που συμμετείχε, ενώ βάσει αυτών των επιδόσεων, βρίσκεται στο καλύτερο 15% των εταιρειών με τις καλύτερες επιδόσεις σε 9 από τους 11 ESG Raters που συμμετέχει.

icon
icon
icon
icon


Κλίμακα (Υψηλή/Χαμηλή) 2020 2021
ESG Raters
icon

0/100

30

22,4

icon
icon

1/10

2,3

1,3

icon
icon

D-/A+

Β+

Α

icon
icon

100/0

38

48

icon
icon

100/0

62,4

66,2

icon
icon

100/0

62,8

66,5

icon
icon

5/0

4,1

3,9

icon
icon

300/0

265

275

icon
Θεματικοί Raters

icon Climate Change

A/D

C

icon Water Security

A/D

B

B

icon UN Global Compact

100/0

71

71

Επιδόσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2021

Επίδοση ESG
icon

Κλιματική Αλλαγή:

 • Δημοσιοποιούμε για πρώτη φορά τις έμμεσες εκπομπές Scope 3 από τις ανάντη και κατάντη δραστηριότητες μας.
 • Δημοσιοποιήσαμε για πρώτη φορά στοιχεία για την προσαρμογή μας στην κλιματική αλλαγή, μέσω του του διεθνούς οργανισμού CDP.
 • Ενισχύουμε σταθερά με επενδύσεις σε έργα Α.Π.Ε. την παραγωγή καθαρής ενέργειας, η οποία το 2021 ανήλθε στο 9,7% της συνολικής μας παραγωγής, αυξημένη κατά 12,8% σε σχέση με το 2020.
 • Oι απόλυτες άμεσες και έμμεσες εκπομπές CO2 (Scope 1 & Scope 2) κατέγραψαν μείωση κατά 12,4% σε σχέση με τα επίπεδα του έτους βάσης 2019.

Ποιότητα αέρα: Μειώσαμε περαιτέρω, κατά 2%, τη συνολική ποσότητα εκπομπών NOx/SΟx, και κατά 48,3%την ποσότητα εκπομπών σωματιδίων σε σχέση με το 2020.

Περιβαλλοντική διαχείριση:

 • Εφαρμόζουμε πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2015 σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε συνδυασμό με τη συστηματική εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής μας Δραστηριότητας.
 • Το 2021, οι δαπάνες μας για την προστασία του περιβάλλοντος ανήλθαν σε €82,8 εκ.
 • Το 2021 δεν υπήρξαν περιστατικά οποιασδήποτε μορφής ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος από την παραγωγική μας δραστηριότητα.

Κυκλική οικονομία:

 • Αυξήσαμε την παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου, χρησιμοποιώντας scrap αλουμινίου ως πρώτη ύλη, που ανήλθε στο ~20% της συνολικής παραγωγής της Εταιρείας, συμβάλλοντας σημαντικά στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των αέριων εκπομπών.
 • Το ποσοστό στερεών αποβλήτων που ανακυκλώθηκε και επαναχρησιμοποιήθηκε, εντός του 2021, αυξήθηκε στο 25%
 • Το ποσοστό υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων, περιορίστηκε στο 2,0%.
 • Μειώσαμε τη συνολική ποσότητα των επικίνδυνων αποβλήτων κατά σχεδόν 19% από το 2020.

Έρευνα & Ανάπτυξη:

 • Συνεχίσαμε να επενδύουμε στην έρευνα και την καινοτομία με τη συμμετοχή του Τομέα Μεταλλουργίας σε 24 ευρωπαϊκά προγράμματα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών αξιοποίησης των καταλοίπων βωξίτη, ενώ οι συνολικές επενδύσεις R&D της MYTILINEOS ανήλθαν σε €2,5 εκ.

Οικολογικές Επιδράσεις:

 • Κατά τη διάρκεια του 2021 δεν σημειώθηκαν περιστατικά υποβάθμισης της βιοποικιλότητας, από τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
 • Συνεχίσαμε την εξορυκτική μας δραστηριότητα με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο, αυξάνοντας το ποσοστό αποκατάστασης του συνόλου της εκμεταλλεύσιμης περιοχής στο 84% χωρίς να δεσμεύουμε παράλληλα νέες εκτάσεις.

Νερό:

 • Αντλούμε νερό από ανανεώσιμες πηγές, ενώ η δραστηριότητά μας δεν περιορίζει ούτε απειλεί την επάρκεια του διαθέσιμου νερού στον υδροφόρο ορίζοντα.
 • Το 2021, η συνολική άντληση φρέσκου νερού ανήλθε σε 5,6 χιλ. ML, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση κατά 2,1% σε σχέση με το 2020.
 • Η ποσότητα νερού που επαναχρησιμοποιήθηκε σε άλλες μονάδες της Εταιρείας, αποτρέποντας επιπλέον ποσότητα άντλησης, ανήλθε σε 7,5 ML, αυξημένη κατά 10,7% από το 2020.

Περιβαλλοντική συμμόρφωση: Δεν υπήρξαν περιστατικά μη συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς αποφεύγοντας έτσι άμεσους χρηματοοικονομικούς κινδύνους (π.χ. πρόστιμα) και κατ’ επέκταση έμμεσους που σχετίζονται με την εικόνα και τη φήμη μας.

icon

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία:

 • Δεν καταγράφηκαν δυστυχήματα ούτε επαγγελματικές ασθένειες στους άμεσα εργαζόμενους, ενώ παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται, υπήρξε ένα δυστύχημα εργαζόμενου εργολάβου.
 • Οι δείκτες συχνότητας ατυχημάτων με διακοπή εργασίας (>=3ημερών) ανά 200.000 ώρες εργασίας των άμεσα και έμμεσα εργαζομένων διατηρήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα (0,37 & 0,22 αντίστοιχα).
 • Οι δείκτες συχνότητας των συνολικών ατυχημάτων παρουσίασαν μικρή αύξηση σε σχέση με το 2020 και ανήλθαν σε 0,85 και 0,29 ατυχήματα ανά 200.000 ώρες εργασίας αντίστοιχα για άμεσα και έμμεσα εργαζομένους.

Απασχόληση:

 • Ως βιομηχανική Εταιρεία, αυξήσαμε το ποσοστό της συνολικής απασχόλησης (άμεσης & έμμεσης) κατά 25% κρατώντας παράλληλα σε πολύ χαμηλά επίπεδα τα ποσοστά εργαζομένων μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου εργασίας.
 • Συνεχίσαμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη τεχνικών και προσωπικών δεξιοτήτων, καλύπτοντας το 54%του ανθρώπινου δυναμικού μας με στοχευμένα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Το 2021, περισσότεροι από 4 στους 10 εργαζόμενους καλύπτονταν από επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Ανθρώπινα Δικαιώματα:

 • Υλοποιήσαμε για 5η συνεχόμενη χρονιά, τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της διαδικασίας, δεν καταγράφηκαν περιοχές που να παρατηρούνται ελλείψεις τέτοιες που να μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
 • Επίσης, υλοποιήσαμε ειδική εκπαίδευση σε 730 στελέχη μας, μέσω της διαδικασίας e-learning, στην θεματική των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ίσες Ευκαιρίες:

 • Συνεχίσαμε τη διαμόρφωση μεθοδολογίας συλλογής και ανάλυσης δεδομένων για την κατανόηση του δείκτη ισότητας αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.
 • Συνεχίσαμε την αξιολόγηση για την αναθεώρηση των Πολιτικών Ανθρώπινου Δυναμικού για τη διασφάλιση της ενσωμάτωσης των Ίσων Ευκαιριών σε αυτές και διερευνήσαμε το εύρος εφαρμογής και το πλαίσιο για τη διαμόρφωση της Πολιτικής Πολυμορφίας, Ίσων Ευκαιριών & Συμπερίληψης.
 • Το 2021, το ποσοστό γυναικών που ανήκουν στο Στελεχιακό προσωπικό της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω, και ανήλθε στο 21,1%.

Κοινωνικές επενδύσεις:

 • Συνεχίσαμε την εφαρμογή της κοινωνικής μας πολιτικής, υλοποιώντας 16 κοινωνικά προγράμματα και κοινωνικές πρωτοβουλίες σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο με ωφελούμενους σχεδόν 53.000 πολίτες συμβάλλοντας σημαντικά σε όλο το κοινωνικό φάσμα των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • Παράλληλα, η διαχείριση των κοινωνικών θεμάτων, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, απέτρεψε την ύπαρξη κινδύνων που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στα χρηματοοικονομικά μας αποτελέσματα.

Υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα:

 • Έχουμε ολοκληρώσει την εκπαίδευση συνολικά 80 βασικών προμηθευτών μας, στην Ελλάδα, στις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (Global Compact) και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 • Ξεκινήσαμε τις επίσημες ESG αξιολογήσεις των βασικών προμηθευτών, εισάγοντας παράλληλα τη διαδικασία αξιολόγησης νέων και υφιστάμενων προμηθευτών σε θέματα βιώσιμής ανάπτυξης σε όλα τα τμήματα/διευθύνσεις αγορών και προμηθειών όλων των τομέων της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.
icon

Εταιρική Συμπεριφορά:

 • Συνεχίσαμε την εκπαίδευση των εργαζομένων στον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Εταιρείας.
 • Εφαρμόσαμε τη «Μηδενική Ανοχή» σε περιστατικά διαφθοράς και δωροδοκίας σε όλες τις δραστηριότητές μας, σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.
 • Δεν υπήρξαν οικονομικές επιβαρύνσεις από περιστατικά παραβίασης του Κώδικα Επιχειρηματικής μας Δεοντολογίας.
 • Τηρήσαμε την ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με τη δραστηριότητά μας, σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, με αποτέλεσμα την απουσία περιστατικών μη συμμόρφωσης.
 • Συνεχίσαμε με επιτυχία τη Διαβούλευση με τους Κοινωνικούς μας Εταίρους σε τοπικό επίπεδο, υλοποιώντας ειδική θεματική Διαβούλευση στον Τομέα Μεταλλουργίας με θέμα «Covid-19: Μέτρα και δράσεις για την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας - Προστασία της υγείας και επιχειρησιακή συνέχεια».

Εταιρική Διακυβέρνηση:

 • Συνεχίζουμε, την οικειοθελή προσαρμογή μας στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης - 2018 του Ηνωμένου Βασιλείου, έχοντας ήδη ευθυγραμμιστεί με το 75% των σχετικών απαιτήσεων.
 • Ενισχύσαμε την εποπτεία με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιβλέπει τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης με τη δημιουργία Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης επί του Δ.Σ.
 • Ενσωματώνουμε ESG KPIs στις μεταβλητές αποδοχές των αποδοχών των μελών του Δ.Σ.
 • Αυξήσαμε το ποσοστό γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο στο 27,3%.