Οικολογικές Επιδράσεις

icon
icon
icon

Τιμές που έλαβε το θέμα στη διαδικασία Ουσιαστικότητας σε κλίμακα [0–10]
όπου 0 «Καθόλου σημαντικό» και 10 «Πολύ σημαντικό»

Όρια Ουσιαστικού Θέματος [GRI 102-46] [GRI 103-1b]

Που προκαλούνται οι επιδράσεις:

Στην περιοχή που λαμβάνει χώρα η εξορυκτική δραστηριότητα της εταιρείας ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ, αλλά και στο πλαίσιο της λειτουργίας των εταιρειών ΑΠΕ σε προστατευμένες περιοχές Natura.

Από ποιον προκαλούνται οι επιδράσεις:

Οι επιδράσεις προκαλούνται από τον ΤΕΔ Μεταλλουργίας και συγκεκριμένα από τη θυγατρική εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ καθώς και από τις θυγατρικές εταιρείες παραγωγής αιολικής ενέργειας.

Η διαχείριση του θέματος από τη MYTILINEOS συμβάλλει στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης:

 • Στη διατήρηση των οικοσυστημάτων των βουνών, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας.
 • Στην αποκατάσταση της εκμεταλλεύσιμης γης που επηρεάστηκε από την επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Στην αύξηση της δάσωσης και της αναδάσωσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Θέμα αυξημένης σημαντικότητας για:
 • Εργαζομένους
 • Προμηθευτές
 • Μετόχους / Επενδυτές / Οικονομικούς Αναλυτές
 • Μ.Κ.Ο.
 • Ακαδημαϊκή Κοινότητα
 • Τοπικές Κοινότητες

στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη MYTILINEOS.

Διοικητική Προσέγγιση
[GRI 102-11] [GRI 103-2c]

Στόχος της συγκεκριμένης δημοσιοποίησης είναι η παροχή πληροφοριών και στοιχείων προς τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS όσον αφορά την προσέγγιση της Εταιρείας που περιλαμβάνει έναν συνδυασμό στοιχείων που σχετίζονται με την πρόληψη, τη διαχείριση και την αποκατάσταση των εκμεταλλεύσιμων εκτάσεων από τη δραστηριότητά της, περιορίζοντας στο ελάχιστο δυνατό τις επιδράσεις στη βιοποικιλότητα. [GRI 103-2b]

Βασικές Προκλήσεις / Επιδράσεις
[GRI 103-1a] [GRI 102-15]

H προστασία της βιοποικιλότητας και η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου των εκμεταλλεύσιμων περιοχών που συνδέονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, αποτελούν ουσιαστική πρόκληση για την MYTILINEOS στο πλαίσιο της μείωσης των οικολογικών επιδράσεων και της συμβολής της στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Κυριότεροι κίνδυνοι
[GRI 102-15]

Η μη αποτελεσματική πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων, στη χλωρίδα και την πανίδα της ευρύτερης περιοχής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, θα οδηγούσε σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος, εγείροντας θέματα μη συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, οι συνέπειες για την εταιρεία θα περιλάμβαναν τη διατάραξη του σχεδιασμού επιχειρησιακής ανάπτυξης και εξέλιξης, λόγω επιπτώσεων στη φήμη και την οικονομική της θέση.

Δέσμευση
[GRI 103-2c]

Προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων κατά την εξορυκτική δραστηριότητα και την ανάπτυξη και λειτουργία ΑΠΕ σε προστατευμένες περιοχές Natura, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της πολιτικής Περιβάλλοντος της MYTILINEOS.

Διαχείριση / Τακτικές Αντιμετώπισης
[GRI 103-2a] [SASB EM-MM-160a.1]

Στον Τομέα Μεταλλουργίας, το εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος (ΑτΕ), σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένων των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων), εφαρμόζει μία σειρά μέτρων πρόληψης και ελέγχου για τον περιορισμό των εκπομπών στους φυσικούς αποδέκτες, διαφυλάττοντας έτσι την ποιότητά τους και κατ’ επέκταση τις συνθήκες ανάπτυξης της τοπικής χλωρίδας και πανίδας. Τα μέτρα πρόληψης περιλαμβάνουν επενδύσεις σε αντιρρυπαντικό εξοπλισμό όπως φίλτρα προηγμένης τεχνολογίας στις καμινάδες και στην εκβολή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αερίων από διεργασίες, κλπ. Επίσης, το εργοστάσιο της Αλουμίνιον της Ελλάδος πραγματοποιεί αποκαταστάσεις των ανενεργών επιφανειών των Χώρων Διάθεσης Καταλοίπων Βωξίτη και Χώρων Διάθεσης Αδρανών Αποβλήτων, ενώ έχει αναθέσει σε εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη τη συντήρηση των νέων αλλά και παλαιών αποκατεστημένων χώρων διάθεσης αποβλήτων (π.χ. παλαιός αποκατεστημένος ΧΥΤΕΑ, ανενεργά πρανή ΧΔΑΑ και λατομείου ασβεστόλιθου). ASI

Αντίστοιχα, στα μέτρα ελέγχου περιλαμβάνονται:

 • Οι τακτικές δειγματοληψίες στα υπόγεια και θαλάσσια ύδατα, τα αποτελέσματα των οποίων επιβεβαιώνονται από δειγματοληψίες και αναλύσεις ανεξάρτητων φορέων.
 • Η λειτουργία σταθμού μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας που βρίσκεται εγκατεστημένος στην Ιερά Μονή Οσίου Λουκά Στειρίου.
 • Η αποτίμηση και οικολογική αξιολόγηση της ευρύτερης περιοχής του εργοστασίου ΑτΕ, μελέτη που έλαβε χώρα το 2021, λαμβάνοντας υπόψη επιπρόσθετα ότι το εργοστάσιο αναπτύσσεται αμιγώς σε χερσαία έκταση, η οποία όμως βρίσκεται σε άμεση επαφή με θαλάσσια έκταση του δικτύου NATURA 2000 (πΤΚΣ: GR2530007 – ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ), που αποτελεί προτεινόμενο Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (πΤΚΣ).
 • Η αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης του κόλπου Αντίκυρας σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ.
 • Η διαχείριση των κάθε φύσεως επικίνδυνων και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων ακολουθεί τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η διάθεση τους γίνεται είτε στους κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους της Εταιρείας είτε από κατάλληλα αδειοδοτημένους και πιστοποιημένους φορείς-εργολάβους.

Το επίπεδο λειτουργίας του κρίσιμου εξοπλισμού λειτουργίας (φίλτρα κλπ.) και μέτρησης (αναλυτές συνεχούς μέτρησης κλπ.), όσο και τα αποτελέσματα μελετών και ελέγχων στους φυσικούς αποδέκτες της ευρύτερης περιοχής του εργοστασίου από το ίδιο το εργοστάσιο ή /και τους ανεξάρτητους φορείς, αποτελούν αντικείμενο της τακτικής τεκμηριωμένης ενημέρωσης που έχει απαιτηθεί από τις Αρμόδιες Αρχές.

Η εξορυκτική δραστηριότητα, που εκτελείται από την Εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ, θυγατρική της MYTILINEOS, και αφορά σε υπόγειες εκμεταλλεύσεις στην περιοχή της Φωκίδας, γίνεται με σεβασμό στη βιοποικιλότητα της περιοχής. Πριν από την έναρξη κάθε νέας μεταλλευτικής δραστηριότητας εκπονούνται Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης, στη βάση των οποίων υλοποιούνται οι φάσεις τόσο της εξόρυξης όσο και της αποκατάστασης. Τα σημεία εξόρυξης και αποκατάστασης, καθορίζονται με ακρίβεια, ενώ ο σχεδιασμός της κάθε εκμετάλλευσης γίνεται με κριτήριο τη μικρότερη δυνατή αλλοίωση στο φυσικό περιβάλλον και το τοπίο. ASI

Μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποφυγή αλλοίωσης του φυσικού τοπίου:

 • Χρήση υφιστάμενου οδικού δικτύου και απαγόρευση διάνοιξης νέων οδών.
 • Χρήση υφιστάμενων προσπελαστικών έργων και υπαίθριων εγκαταστάσεων.
 • Απαγόρευση επιφανειακής απόθεσης ή διαχείρισης των παραγόμενων στείρων ασβεστολιθικών υλικών των μεταλλείων.
 • Συστηματική διαβροχή των χώρων υπαίθριας αποθήκευσης χύδην υλικών για τη καταστολή εκπομπής της σκόνης.
 • Η διαχείριση των κάθε φύσεως μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων ακολουθεί τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η διάθεση τους γίνεται από αποκλειστικά κατάλληλα αδειοδοτημένους και πιστοποιημένους φορείς-εργολάβους.

Επίσης, γίνεται ακριβής χαρτογράφηση της μορφής και του είδους της βλάστησης, ώστε η αποκατάσταση να γίνει με τα δεδομένα του τοπικού οικοσυστήματος. Η περιβαλλοντική πολιτική της Εταιρείας ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ (alhellas.com/el-gr/enviromental-policy/enviromental-policy) αναδεικνύει τη δέσμευσή της για την προστασία της βιοποικιλότητας τόσο στη φάση των προπαρασκευαστικών εργασιών κατασκευής του έργου, όσο και στη φάση της αποκατάστασης, περιορίζοντας τις ήδη πολύ μικρές και προσωρινές αρνητικές επιπτώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιείται ετήσια παρακολούθηση των κινδύνων και των επιδράσεων στη βιοποικιλότητα στις ΑΕΠΟ που εμπίπτουν σε περιοχές Natura. ASI

Η ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ ασχολείται συστηματικά εδώ και σχεδόν 50 χρόνια με τις αποκαταστάσεις, ενώ δεν υπάρχει καμία ολοκληρωμένη εκμετάλλευση της που να μην έχει αποκατασταθεί. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος γίνεται με τη συστηματική δεντροφύτευση περίπου 10-15.000 φυτών/ έτος, ενώ κατά τη διάρκεια του 2021, φυτεύτηκαν 11.550 δασικών ειδών. ASI

Η ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ, μέχρι σήμερα, έχει φυτεύσει περίπου 1.199.977 δέντρα σε σύνολο αναδασωμένης επιφάνειας που ξεπερνά τα 1,82 km2. Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί 98 km περίφραξης (για την προστασία της δεντροφύτευσης) καθώς και ένα δίκτυο σωλήνων ποτίσματος – άρδευσης των δέντρων αυτών μήκους 740 km. ASI

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι τελευταία 6 χρόνια, κατά μέσο όρο, παράγονται 300.000 τόνοι στείρων ασβεστόλιθου κατά την εξορυκτική διαδικασία. Η ποσότητα αυτή αποτίθεται σε ήδη υπάρχοντα έγκοιλα επιφανειακών και υπόγειων εργοταξίων με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται η δέσμευση ούτε ενός τετραγωνικό μέτρου επιφάνειας για απόθεση του συγκεκριμένου τύπου αποβλήτων.

Στον Τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου αναφορικά με τις δραστηριότητές που αφορούν στην κατασκευή αιολικών πάρκων, τα οποία βρίσκονται κοντά ή και εντός περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπόνηση των αντίστοιχων προβλεπόμενων μελετών (ειδική οικολογική αξιολόγηση, ετήσιο monitoring προστατευόμενης περιοχής) και η επιβεβαίωση είτε της μη ύπαρξης επιπτώσεων είτε, στην περίπτωση επιπτώσεων, της δυνατότητας λήψης μέτρων αποφυγής αυτών. Στην περίπτωση μη δυνατότητας λήψης μέτρων, γίνεται επανασχεδιασμός του έργου. Για το λόγο αυτό, όπου υπάρχουν δραστηριότητες της Εταιρείας, η διακίνηση των ζώων δεν εμποδίζεται, διότι δεν υπάρχει περίφραξη και η όχληση στα πτηνά είναι αμελητέα, ενώ όπου χρειάζεται εγκαθίστανται τεχνικά συστήματα προστασίας των πτηνών. Αναφορικά με την αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο νέων αιολικών πάρκων, η Εταιρεία εφαρμόζει την υποχρέωση αναδάσωσης ίσων εκτάσεων με την επιφάνεια επέμβασης και, όπου είναι δυνατόν, την αποκατάσταση παρανόμων ή ανενεργών λατομείων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες των αντίστοιχων δασαρχείων. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη υλοποιηθεί 617,7 στρέμματα αναδάσωσης. Εντός του 2022 αναμένεται να έχουν υλοποιηθεί επιπλέον 37 δασοτεχνικά έργα ισοδύναμης επιφάνειας αναδάσωσης 289,9 στρεμμάτων.

Αναφορικά με το έργο κατασκευής του νέου θερμικού σταθμού (CCGT II) και των συνοδών του έργων διασύνδεσης, στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, έχουν ήδη αναδασωθεί εκτάσεις εμβαδού 89,1 στρεμμάτων και εντός του 2022 θα αναδασωθούν επιπλέον 80,9 στρέμματα.

Για όλα τα υλοποιημένα έργα αναδάσωσης υπάρχει υποχρέωση συντήρησης και άρδευσης για 3 ως 5 χρόνια, ανάλογα με το έργο, η οποία τηρείται ανελλιπώς.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος που εφαρμόζει η Εταιρεία (βάσει ISO 14001), εκτός από τις εσωτερικές επιθεωρήσεις, δέχεται και επιθεωρήσεις από ανεξάρτητους τρίτους φορείς.

Τέλος, η MYTILINEOS είναι μέλος του Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΕΒ που συμμετέχει στη διεθνή συμμαχία Business for Nature για την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ως μέλος του World Business Council for Sustainable Development WBCSD, αφού συνυπέγραψε τη Διακήρυξη της Λισαβόνας άνοιξε τον δρόμο στις ελληνικές επιχειρήσεις να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας πρόκλησης που αφορά την περιβαλλοντική ισορροπία και αειφορία αλλά και να αναδείξουν τις στρατηγικές που εφαρμόζουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει καθώς και τις καλές πρακτικές που υλοποιούν.

Η ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ ασχολείται συστηματικά εδώ και σχεδόν 50 χρόνια με τις αποκαταστάσεις

Αποτελέσματα
[GRI 103-3a-ii] [SASB EM-CM-160a.2]

 • Κατά τη διάρκεια του 2021 δεν σημειώθηκαν περιστατικά υποβάθμισης της βιοποικιλότητας από τις δραστηριότητες της Εταιρείας, ενώ υλοποιήθηκαν κανονικά οι προγραμματισμένες ενέργειες αποκατάστασης των εκμεταλλεύσιμων περιοχών.
 • Αναφορικά με την εξορυκτική δραστηριότητα στο τέλος του 2021: α) η συνολική επιφάνεια που χρησιμοποιήθηκε για εκμετάλλευση, ήταν 86 στρέμματα, μειωμένη κατά 28,3% σε σχέση με το 2020, β) η επιφάνεια της γης που βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης ανέρχεται σε 153 στρέμματα μειωμένη κατά 18,2% από την προηγούμενη χρονιά, ενώ γ) το ποσοστό του εδάφους που έχει αποκατασταθεί από την έναρξη της εξορυκτικής δραστηριότητας της Εταιρείας, στο σύνολο της εκμεταλλεύσιμης έκτασης, ανέρχεται στο 84,34%, ποσοστό αυξημένο κατά 1,24% από το 2020. ASI
 • Στο πλαίσιο της κατασκευής και λειτουργίας των αιολικών πάρκων και του νέου θερμικού σταθμού, το σύνολο της έκτασης που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναδάσωσης έφτασε τα 706,9 στρέμματα (617,7 και 89,1 αντίστοιχα) ενώ διενεργήθηκαν και τρεις μελέτες παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας.
Ποσοστό αποκατάστασης συνολικής εκμεταλλεύσιμης περιοχής από την εξορυκτική δραστηριότητα
chart
Photo

Ακολουθεί πίνακας στον οποίο αναφέρονται οι πολύ περιορισμένες επιδράσεις στο πλαίσιο της κατασκευής και της λειτουργίας των αιολικών πάρκων της Εταιρείας, που βρίσκονται σε προστατευμένες περιοχές (π.χ. Δίκτυο NATURA 2000 και Αρχαιολογικούς χώρους ASI).

Εκμισθωμένες λειτουργικές εγκαταστάσεις της MYTILINEOS σε προστατευμένες περιοχές [GRI 304-1] Αξία βιοποικιλότητας προστατευμένης περιοχής [GRI 304-2]

1. Α.Σ.Π.Η.Ε. στη θέση «Κορυφή» του Δήμου Σιντικής, Π.Ε. Σερρών, ισχύος 17,0 MW, σε λειτουργία, της εταιρείας Αιολική Σιδηροκάστρου Α.Ε., που βρίσκεται σε μέση απόσταση 1,5 km εντός των ορίων της περιοχής ΦΥΣΗ 2000, με τον κωδικό «GR 1260001» και περισσότερο από 7,0 km από την «GR 1260008».

Αφορά σε μίσθωση 80,2 στρεμμάτων από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου.

Μέγεθος λειτουργικής εγκατάστασης 0,12 km2.

Η περιοχή «GR 1260001» περιλαμβάνει υγρότοπους και ορεινά οικοσυστήματα μεγάλης εθνικής και διεθνούς σημασίας. Υποστηρίζει πλούσιους πληθυσμούς πτηνών τόσο σε αριθμό όσο και σε ποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων και απειλούμενων ειδών. Ο υγρότοπος είναι πολύ σημαντικός ως περιοχή διατροφής για αρπακτικά πουλιά που φωλιάζουν στα κοντινά δάση, ως περιοχή διαχείμασης και ενδιάμεσος σταθμός για τα μεταναστευτικά πουλιά, καθώς και μια περιοχή αναπαραγωγής για μεγάλο αριθμό πουλιών. Η αυξημένη βιολογική παραγωγικότητα, η ύπαρξη σπάνιων ειδών φυτών και επίσης σπάνιας και ποικίλης πανίδας (ψάρια, θηλαστικά, αμφίβια, ερπετά) αυξάνουν ακόμη περισσότερο την οικολογική αξία της περιοχής.

Το έτος 2021, όπως και τα έτη 2018, 2019 και 2020, στην περιοχή των Α.Σ.Π.Η.Ε. διενεργήθηκε ετήσια μελέτη παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας που υποβάλλεται ακολούθως (συνήθως εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους) στην αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΝ. Δεν υφίστανται επιδράσεις στην προστατευόμενη περιοχή, καθώς οι χώροι λειτουργίας των Α.Σ.Π.Η.Ε. βρίσκονται στην περιφερειακή ζώνη, μακριά από τους Οικότοπους Προτεραιότητας.

Στον υπόψη 2ο Α.Σ.Π.Η.Ε., έχει εγκατασταθεί αυτοματοποιημένο σύστημα αποτροπής πρόσκρουσης πτηνών.

Δεν έχει παρατηρηθεί συμβάν θανάτωσης πτηνού.

2. Α.Σ.Π.Η.Ε. στη θέση «Κορυφή (Επέκταση)» του Δήμου Σιντικής, Π.Ε. Σερρών, ισχύος 15,0 MW, σε λειτουργία, της εταιρείας Αιολική Σιδηροκάστρου Α.Ε., που βρίσκεται σε μέση απόσταση 1,0 km εντός των ορίων της περιοχής ΦΥΣΗ 2000, με τον κωδικό «GR 1260001» και περισσότερο από 7,5 km από την «GR 1260008».

Αφορά σε μίσθωση 27,182 στρεμμάτων από το Δήμο Σιντικής.

Μέγεθος λειτουργικής εγκατάστασης 0,035 km2.

3. Α.Σ.Π.Η.Ε. στη θέση «Πύργος» του Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Ευβοίας, συνολικής ισχύος 15,3MW, σε δοκιμαστική λειτουργία από τον Απρίλιο 2019, της εταιρείας Αιολική Ευβοίας Πύργος Α.Ε., που βρίσκεται: α) σε μέγιστη απόσταση 1.000μ εντός των ορίων της περιοχής με κωδικό «GR 2420012», που αποτελεί τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά (ΖΕΠ) «Όρος Όχη, Παράκτια Ζώνη και Νησίδες». Εντός αυτής της ζώνης ανήκουν 7 Ανεμογεννήτριες και β) σε μέγιστη απόσταση 200μ εντός των ορίων της περιοχής με κωδικό «GR2420001», που αποτελεί την Ειδική Ζώνη Διαχείρισης (ΕΖΔ) «'Ορος 'Οχη – Κάμπος Καρύστου – Ποτάμι – Ακρωτήριο Καφηρέας – Παραλιακή θαλάσσια Ζώνη» του Δικτύου Natura 2000. Εντός αυτής της ζώνης ανήκουν 2 Ανεμογεννήτριες.

Αφορά σε μίσθωση 57,9 στρεμμάτων από ιδιώτες που κατέχουν έκταση ιδιωτικού δάσους.

Μέγεθος λειτουργικής εγκατάστασης 0,103 km2.

Στην περιοχή Natura «GR2420012» (Όρος Όχη, Παράκτια Ζώνη και Νησίδες) έχουν καταγραφεί 55 είδη ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΚ, καθώς και 38 σημαντικά είδη μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας. Η προστατευόμενη περιοχή «GR2420001» (Όρος Όχη, Κάμπος Καρύστου, Ποτάμι, Ακρωτήριο Καφηρεύς, Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη) είναι κυρίως ορεινή περιοχή με μια σχετικά άγρια και δυσπρόσιτη ακτογραμμή στους βορειοανατολικούς πρόποδες του όρους Όχη. Στην περιοχή 16 οικότοποι ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ από τους οποίους ο οικότοπος 1120* – Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae), αποτελεί οικότοπο προτεραιότητας. Τέσσερα είδη ερπετών, 2 ασπόνδυλων και 2 θηλαστικών ανήκουν στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και το άρθρο 4 της Κοινοτικής Οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ. Τα δύο είδη θηλαστικών (μεσογειακή φώκια και βίδρα), αποτελούν είδη προτεραιότητας. Το έτος 2021, όπως τα έτη 2018, 2019 και 2020, διενεργήθηκε ετήσια μελέτη παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας που αξιολογεί τις περιορισμένες επιδράσεις από την δοκιμαστική λειτουργία του Α.Σ.Π.Η.Ε. στην ορνιθοπανίδα της περιοχής.

Περιορισμένες επιδράσεις στην ορνιθοπανίδα της περιοχής λόγω της λειτουργίας του Α.Σ.Π.Η.Ε.

Δεν έχει παρατηρηθεί συμβάν θανάτωσης πτηνού.

4. Α.Σ.Π.Η.Ε. στη θέση «Χελώνα» του Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Ευβοίας, ισχύος 8,1MW, σε δοκιμαστική λειτουργία από τον Οκτώβριο 2019, της εταιρείας Αιολική Ευβοίας Χελώνα Α.Ε., που βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση 200μ. εντός των εξωτερικών ορίων της Ζώνης Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά (ΖΕΠ) «Όρος Όχη, Παράκτια Ζώνη και Νησίδες» με κωδικό GR 2420012 που ανήκει στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000. Εντός αυτής της ζώνης ανήκουν 7 Ανεμογεννήτριες.

Μέγεθος λειτουργικής εγκατάστασης 0,130 km2.

Η περιοχή Natura GR2420012 «Όρος Όχη, Παράκτια Ζώνη και Νησίδες» είναι κυρίως ορεινή περιοχή μαζί με μια σχετικά άγρια και δυσπρόσιτη ακτογραμμή στους απότομους βόρειους και ανατολικούς πρόποδες της Όχης. Έχουν καταγραφεί 55 είδη ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΚ, καθώς και 38 σημαντικά είδη μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας. Είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ, είναι τα Puffinus yelkouan (Μύχος), Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος), Hieraaetus fasciatus (Σπιζαετός), Bubo bubo (Μπούφος) και Emberiza caesia (Φρυγανοτσίχλονο), ενώ τα είδη οριοθέτησής της είναι Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας), Circaetus gallicus (Φιδαετός), Falco peregrinus (Πετρίτης), Apus melba (Βουνοσταχτάρα), Lullula arborea (Δεντροσταρήθρα), Anthus campestris (Ωχροκελάδα). Το έτος 2021, όπως και τα έτη 2018, 2019 και 2020, διενεργήθηκε ετήσια μελέτη παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας που υποβάλλεται ακολούθως (συνήθως εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους) στην αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, του ΥΠΕΝ.

Περιορισμένες επιδράσεις στην ορνιθοπανίδα της περιοχής λόγω της λειτουργίας του Α.Σ.Π.Η.Ε. Στον συγκεκριμένο Α.Σ.Π.Η.Ε. έχει εγκατασταθεί αυτοματοποιημένο σύστημα αποτροπής πρόσκρουσης πτηνών.

Δεν έχει παρατηρηθεί συμβάν θανάτωσης πτηνού.