Βιωσιμότητα Τοπικών κοινοτήτων

icon icon icon icon icon icon
icon
icon

Τιμές που έλαβε το θέμα στη διαδικασία Ουσιαστικότητας σε κλίμακα [0–10]
όπου 0 «Καθόλου σημαντικό» και 10 «Πολύ σημαντικό»

Όρια Ουσιαστικού Θέματος [GRI 102-46] [GRI 103-1b]

Που προκαλούνται οι επιδράσεις:

Κυρίως στις κοινότητες που γειτνιάζουν με τις βιομηχανικές μονάδες και τα εργοτάξια της Εταιρείας, στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Από ποιον προκαλούνται οι επιδράσεις:

Προκαλούνται τόσο από τους ΤΕΔ της MYTILINEOS, όσο και από τις Εθελοντικές & Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αλλά και τους δήμους στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με την Εταιρεία για την υλοποίηση της κοινωνικής της πολιτικής.

Η διαχείριση του θέματος από τη MYTILINEOS συμβάλλει στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης:

 • Στην αναβάθμιση τοπικών υποδομών και δίνοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, όπως οι γυναίκες και τα παιδιά.
 • Στην ενίσχυση τοπικής και εθνικής οικονομίας και ανάπτυξης.
 • Στην προστασία και τη διαφύλαξη της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς.
Θέμα αυξημένης σημαντικότητας για:
 • Τοπικές Κοινότητες
 • Εργαζομένους
 • Προμηθευτές
 • Μ.Κ.Ο.
 • Μετόχους / Επενδυτές / Οικονομικούς Αναλυτές

στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη MYTILINEOS.

Διοικητική Προσέγγιση
[GRI 102-11] [GRI 103-2c]

Στόχος της συγκεκριμένης δημοσίευσης είναι η πρόσβαση των Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS σε πληροφορίες που αφορούν στην ανάπτυξη του κοινωνικού ρόλου της Εταιρείας, και την ανάδειξη της υπεύθυνης λειτουργίας της απέναντι στην Κοινωνία. Στόχος της Εταιρείας είναι να εξοικειώνεται με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των τοπικών της κοινοτήτων ώστε οι αναπτυξιακές προσπάθειες της να είναι όσο το δυνατόν πιο συμβατές με τις δικές τους αλλά και ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας. [GRI 103-2b]

Βασικές Προκλήσεις / Επιδράσεις
[GRI 103-1a] [GRI 102-15]

Η κοινωνική συμμετοχή ενισχύει την πολιτική της προληπτικής προσέγγισης που ακολουθεί η MYTILINEOS, περιορίζοντας τους απρόβλεπτους μη οικονομικούς κινδύνους και συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη διατήρηση της κοινωνικής άδειας λειτουργίας της αλλά και της καλής της φήμης. Βασική πρόκληση για την Εταιρεία αποτελεί η εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις τοπικές της κοινωνίες, η οποία περιλαμβάνει τoν κοινωνικό διάλογο με τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων και τη συλλογική δράση, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά θέματα αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η ανταλλαγή πληροφοριών, η διαβούλευση και η διαπραγμάτευση αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την συμμετοχική προσέγγιση στην αναγνώριση και υλοποίηση κοινωνικών επενδύσεων της MYTILINEOS. Πρόκειται για μια συνεχώς εξελισσόμενη προσπάθεια με διάφορες μορφές, οι οποίες στο σύνολό τους συνεπάγονται τη δέσμευση της Εταιρείας να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές προσδοκίες των τοπικών της κοινοτήτων, στο βαθμό που της αναλογεί, όπως: στην ανάπτυξη της τοπικής απασχόλησης και οικονομίας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας, τη μείωση των συνεπειών της φτώχειας, την κοινωνική ένταξη, την ποιοτική εκπαίδευση και την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων της νέας γενιάς.

Κυριότεροι κίνδυνοι
[GRI 102-15]

Η αδυναμία, εκ μέρους της Εταιρείας, του έγκαιρου εντοπισμού, και διαχείρισης των συχνά μεταβαλλόμενων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων των τοπικών της κοινωνιών, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη θέση της Εταιρείας ως αναπόσπαστο μέλος τους με κοινά συμφέροντα. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη διατήρηση της «κοινωνικής άδειας» λειτουργίας της Εταιρείας, θέτοντας πιθανούς περιορισμούς στη μελλοντική της ανάπτυξη.

Διαχείριση / Τακτικές Αντιμετώπισης
[GRI 103-2a] [SASB EM-MM-210b.1]

 • Οι Γενικές Διευθύνσεις κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των σχέσεων με τις τοπικές κοινότητες που λειτουργούν. Βασική επιδίωξη αποτελεί ο εντοπισμός τυχόν αρνητικών επιχειρησιακών επιπτώσεων και η ελαχιστοποίηση αυτών μέσω της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς και δραστηριότητας.
 • Σε κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS έχει οριστεί και λειτουργεί ομάδα Sustainability/ESG που διαχειρίζεται την υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής, της ετήσιας διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων, της συνεργασίας με τοπικά μέσα ενημέρωσης και της οργάνωσης των επισκέψεων μελών της κοινότητας στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας όποτε ζητηθεί.
 • Η Εταιρεία επικοινωνεί με τις τοπικές της κοινότητες με σαφή και διαφανή τρόπο μέσω της πολιτικής «ανοιχτής πόρτας» που εφαρμόζεται κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται οι βιομηχανικές της μονάδες.
 • Η συνεργασία της MYTILINEOS τόσο με την ευρύτερη κοινωνία όσο και με τις τοπικές της κοινότητες είναι διαρκής, πολυδιάστατη και ουσιαστική. Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Εταιρεία είναι συνδεδεμένες με τις ανάγκες της κάθε κοινότητας και της ευρύτερης περιοχής της και διαμορφώνονται είτε μέσα από ανοιχτό διάλογο με τους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους είτε μέσω της διεξαγωγής ερευνών για τον προσδιορισμό των ουσιαστικών θεμάτων και ερευνών γνώμης. Παράλληλα, διοργανώνονται ετήσιες θεματικές ή γενικές ανοικτές διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για παρακολούθηση και συζήτηση σε ειδικά ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος.

Δέσμευση
[GRI 103-2c]

Η συνεπής εφαρμογή του κοινωνικού διαλόγου και της κοινωνικής πολιτικής της MYTILINEOS με δράσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αρμονία συνύπαρξης της με τις τοπικές της κοινότητες αλλά και την ευρύτερη κοινωνία, καθώς και η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών των τοπικών κοινοτήτων που γειτνιάζουν με τις βιομηχανικές μονάδες της Εταιρείας, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας.

Στόχος
[GRI 103-2c-iii]

Διαχρονικός στόχος της MYTILINEOS είναι οι κοινωνικές της επενδύσεις (πρωτοβουλίες και προγράμματα) να δίνουν προτεραιότητα σε έργα που είναι βιώσιμα σε μακροπρόθεσμη βάση συμβάλλοντας στη βελτίωση των κοινωνικών πτυχών της ζωής των τοπικών της κοινοτήτων αλλά και συνολικά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Βασικοί άξονες της κοινωνικής πολιτικής της MYTILINEOS [GRI 103-2c-i]

 • Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης: Οι βασικές δραστηριότητες της MYTILINEOS εντοπίζονται κυρίως στην περιφέρεια της ελληνικής επικράτειας, γεγονός που δείχνει ότι η Εταιρεία αναγνωρίζει και αποδέχεται το σημαντικό ρόλο που της αναλογεί στην ανάπτυξη και διατήρηση της ευημερίας των τοπικών κοινοτήτων. Σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, η πλειοψηφία του ανθρώπινου δυναμικού της προέρχεται από τοπικούς πληθυσμούς.
 • Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας: Αρχή όλων των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας αποτελεί η επιλογή εγχώριων και κατ’ επέκταση τοπικών προμηθευτών κατά προτεραιότητα, για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες τους. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στη 3η μελέτη της κοινωνικοοικονομικής επίδρασης της MYTILINEOS στην Ελλάδα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
  https://www.mytilineos.gr/el/viosimi-anaptiksi/pws-dimiourgoume-aksia/koinwniko-oikonomiki-epidrasi-stin-ellada/.
 • Ουσιαστική προσφορά μέσω του ετήσιου προγράμματος Κοινωνικών επενδύσεων με την υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων και δράσεων: Η Εταιρεία φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής επιδιώκοντας στρατηγικά τη μεγαλύτερη ενεργοποίησή της, μέσω επιλεγμένων δράσεων, σε τομείς που συνδέονται άμεσα με: α) την κουλτούρα και τις επιχειρηματικές της αξίες, β) τις επιδράσεις της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, γ) τις βασικές κοινωνικές ανάγκες που αναδείχθηκαν μέσα από την πολύχρονη οικονομική κρίση και τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και δ) τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sdactionsmap.mytilineos.gr/.
 • Περαιτέρω ενίσχυση των εποικοδομητικών σχέσεων που έχει κτίσει διαχρονικά με τους κοινωνικούς φορείς, εφαρμόζοντας ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης και διαχείρισης κοινωνικών αιτημάτων, που ενισχύει τη διαφάνεια, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των κοινωνικών της επενδύσεων αλλά και την ανάπτυξη νέων συμπράξεων. Η Εταιρεία εντός του 2021 προέβη στην δημιουργία Διαδικασίας Αξιολόγησης & Διαχείρισης Κοινωνικών Αιτημάτων, Εταιρικών Κοινωνικών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών στην οποία περιγράφονται αναλυτικά τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας για τη θέσπιση στρατηγικών στόχων, την κατάρτιση του προϋπολογισμού και τη διαχείριση των κοινωνικών αιτημάτων καθώς και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει η Εταιρεία. Επιπλέον, δημιουργήθηκε μια νέα Διαδικασία Διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων στον Τομέα Μεταλλουργίας με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας της Εταιρείας με τις τοπικές ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση όλων των αιτημάτων (ερωτήματα, αιτήματα συνεργασίας, αιτήματα χορηγίας/ δωρεάς, αιτήματα αποστολής ενημερωτικού υλικού, αιτήματα που αφορούν σε προγραμματισμό επίσκεψης), σχολίων, παραπόνων κτλ. που αφορούν σε θέματα ESG και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mytilineos.gr/el/viosimi-anaptiksi/embraktws-systima-diaxeirisis-koinwnikwn-aitimatwn/.
 • Εξειδικευμένα στελέχη σε κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας διαχειρίζονται τις σχέσεις της Εταιρείας με τις τοπικές της κοινότητες και σε συνεργασία με την κεντρική Διεύθυνση Αειφόρου Ανάπτυξης της MYTILINEOS υλοποιούν σε τοπικό επίπεδο το θεσμό της ετήσιας Διαβούλευσης των Κοινωνικών Εταίρων, ώστε να καταγράφονται οι τοπικές ανάγκες και να εξετάζονται νέες ευκαιρίες συνεργασίας.

Αποτελέσματα
[GRI 103-3a-ii]

Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων

Η MYTILINEOS, με απόλυτη συνέπεια τα τελευταία 12 χρόνια, εφαρμόζει το θεσμό του Ανοιχτού Κοινωνικού Διαλόγου με τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων. Η Εταιρεία βρίσκεται ανάμεσα στους πρωτοπόρους στον τομέα αυτό στην Ελλάδα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση νέων αντιλήψεων και πρακτικών στις σχέσεις της με τις κοινωνικές ομάδες. Στην κατεύθυνση αυτή πραγματοποιήθηκε από τον Τομέα Μεταλλουργίας, η 7η κατά σειρά θεματική διαβούλευση των Κοινωνικών Εταίρων με θέμα «Covid-19: Μέτρα και δράσεις για την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας – Προστασία της υγείας και επιχειρησιακή συνέχεια». Σχετικές αναλυτικές πληροφορίες παρουσιάζονται στην αντίστοιχη ενότητα της παρούσας Έκθεσης.

Τοπική απασχόληση και ανάπτυξη

Η MYTILINEOS, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα του 2021, έχει δημιουργήσει σχεδόν 1.480 νέες θέσεις εργασίας τα τελευταία 12 χρόνια. Παράλληλα, η Εταιρεία αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που της αναλογεί στη δημιουργία εισοδήματος των τοπικών της κοινοτήτων, συνεχίζει να διατηρεί ένα πολύ υψηλό ποσοστό τοπικής απασχόλησης με περισσότερους από 9 στους 10 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους της να προέρχονται από τοπικούς πληθυσμούς. Επιπροσθέτως, στηρίζοντας την εγχώρια και κατ’ επέκταση τοπική εφοδιαστική αλυσίδα με αγορές προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες δημιουργούν εισόδημα, θέσεις εργασίας (περισσότερες από 1.900 έμμεσες θέσεις απασχόλησης στο σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας το 2021) και μισθούς οι οποίοι καταναλώνονται στην αγορά και με τη σειρά τους δημιουργούν επαγόμενες θέσεις εργασίας, μισθούς και φόρους που καταβάλλονται στο Κράτος.

Ποσοστό εργαζομένων από τοπικές κοινότητες (άμεσα και έμμεσα εργαζόμενοι)
chart

Κοινωνικές επενδύσεις
[GRI 203-1] [GRI 413-1a-iv]

Το 2021, η Εταιρεία συνεχίζοντας την εφαρμογή της κοινωνικής της πολιτικής, υλοποίησε δράσεις σε βασικούς κοινωνικούς τομείς που συνεισφέρουν στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, ξεπερνώντας τα €9,1 εκ. Το σύνολο των κοινωνικών επενδύσεων πραγματοποιείται μέσω παροχών σε είδος (προϊόντα και υπηρεσίες) σε συνεργασία με αρμόδιους οργανισμούς. Αξιοσημείωτη είναι η συμβολή της στον Παγκόσμιο Στόχο 3 (Καλή Υγεία & Ευημερία), όπου ξεπερνά σε ποσοστό το 45%, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση και την αναχαίτιση των συνεπειών της πανδημίας SARS-CoV-2. Το ποσό που επενδύθηκε σε τοπικές υποδομές και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ξεπέρασε τα €4 εκ. καθώς η MYTILINEOS συνέβαλε σημαντικά στις προσπάθειες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Προστασίας ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό η κατάσβεση των πυρκαγιών που έπληξαν την χώρα. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία ενίσχυσε τον εναέριο στόλο παραχωρώντας στο Ελληνικό Δημόσιο για 60 ημέρες 4 υψηλής ποιότητας ελικόπτερα BELL 214BI της Αμερικανικής εταιρείας Erickson Inc, πλήρως στελεχωμένα με ιπτάμενο προσωπικό και προσωπικό υποστήριξης αποτελούμενο από περισσότερους από 20 πιλότους, μηχανικούς και μεταφραστές αποσκοπώντας στην κατάσβεση των πυρκαγιών της Δυτικής & Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, του βορειοανατολικού Αιγαίου και φυσικά της Αττικής. Πραγματοποιήθηκαν 155 ώρες πτήσης και 986 ρίψεις νερού.

Κοινωνικές επενδύσεις (εκ. €)
chart

Κοινωνικά οφέλη από την ανάπτυξη έργων Α.Π.Ε.

Η διαχρονική προστιθέμενη αξία που από την επιχειρηματική λειτουργία της Εταιρείας, με την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), μέσω του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, εντοπίζεται όχι μόνο στη συμβολή της στην επίτευξη των εθνικών περιβαλλοντικών στόχων, αλλά και στα σημαντικά οφέλη προς τις τοπικές κοινότητες. Έτσι, το 2021, η συνολική επένδυση στην υποστήριξη έργων υποδομής και υπηρεσιών, με σκοπό τη βελτίωση της διαβίωσης των κατοίκων, σε Δήμους όπου λειτουργούν ή πρόκειται να αναπτυχθούν νέα έργα ΑΠΕ ανήλθε σε €550.000. Διαχρονικά οι επενδύσεις αυτές αφορούν κυρίως: ασφαλτόστρωση και συντήρηση κεντρικών και αγροτικών δρόμων, επέκταση δικτύων ύδρευσης οικισμών, προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού LED, επισκευή ή κατασκευή δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων σε συνεργασία με τους δήμους και σε συνάρτηση με τις ανάγκες τους αλλά και δωρεές οχημάτων και εξοπλισμού αναγκαίων για τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και την πυροπροστασία.

Photo
Ανάλυση Κοινωνικών Επενδύσεων 2021
Κοινωνικοί Τομείς Σχετικοί Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης % επί των συνολικών κοινωνικών επενδύσεων

Τοπικές Υποδομές & Υπηρεσίες

SDG 11

45,9%

Πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας

SDG 3

45,4%

Στήριξη Πολιτισμού/Αθλητισμού

SDG 11

5,2%

Άμβλυνση της Φτώχειας και της Ανεργίας

SDG 1

1,1%

Μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας

SDG 2

1,1%

Ενίσχυση Ποιοτικής Εκπαίδευσης

SDG 4

0,9%

Μείωση των ανισοτήτων

SDG 10

0,4%

Βασικές Κοινωνικές Πρωτοβουλίες & Προγράμματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«#HoMellon», σε συνεργασία με την Κοινωνική Επιχείρηση «Knowl»

Επίδραση: Η MYTILINEOS, υλοποίησε για 2η συνεχόμενη χρονιά το ολιστικό και εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης βασισμένο στην μεθοδολογία του επιταχυντή δεξιοτήτων Mellon για την Επανένταξη Αστέγων στην Αγορά Εργασίας, διάρκειας 6 μηνών. Οι 25 ωφελούμενοι συμμετείχαν σε ένα Εντατικό Πρόγραμμα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, έλαβαν 1.337 ώρες διαδικτυακής και δια ζώσης εκπαίδευσης σε 35 θεματικές με την ανεκτίμητη συμβολή 17 εισηγητών, ρουχισμό-περιποίηση, τεχνολογικό εξοπλισμό και διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Ήδη 15 ωφελούμενοι εργάζονται, 4 έχουν αποκτήσει δική τους κατοικία, ενώ οι υπόλοιποι 10 συνεχίζουν ενδυναμωμένοι και κινητοποιημένοι να βελτιώσουν την ζωή τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΔΙΑΤΡΟΦΗ», σε συνεργασία με το Ινστιτούτο «PROLEPSIS»

Επίδραση: Η MYTILINEOS εξασφάλισε για 4η συνεχόμενη χρονιά συνολικά τη διανομή 18.509 υγιεινών γευμάτων, σε 225 μαθητές 7 σχολείων των Νομών Αττικής και Βοιωτίας, μειώνοντας τους επιμέρους υψηλούς δείκτες επισιτιστικής ανασφάλειας και βελτιώνοντας παράλληλα τις διατροφικές τους συνήθειες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Emergency Food Fund-for kids», σε συνεργασία με το ίδρυμα για την καταπολέμηση της πείνας και της σπατάλης «Τράπεζα Τροφίμων»

Επίδραση: Η MYTILINEOS εγκαινίασε την συνεργασία της με την «Τράπεζα Τροφίμων» αποσκοπώντας στην κάλυψη αναγκών των παιδιών που βρίσκονται σε ορφανοτροφεία, με ειδικές ανάγκες και από πολύτεκνες οικογένειες σε 25 φορείς σε όλη την Αττική. Συγκεκριμένα η Εταιρεία εξασφάλισε 61.338 ποτήρια γάλα και δημητριακά για 3.784 παιδιά εκ των οποίων 149 ζουν σε 6 ιδρύματα και 1.448 είναι με ειδικές ανάγκες.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Η MYTILINEOS συνέχισε και το 2021 την οικονομική υποστήριξη 305 οικογενειών που έχουν ενταχθεί στο ίδρυμα «Αρωγή» της ιεράς Μητρόπολης Θήβας & Λειβαδέων και αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και προβλήματα υγείας στηρίζοντας τις καθημερινές τους ανάγκες προσφέροντας τους 595 διατακτικές για αγορές από Αλυσίδα Τροφίμων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Ενίσχυση χειρουργικών επεμβάσεων άπορων παιδιών», σε συνεργασία με τον φορέα: «Καρδιές για Όλους»

Επίδραση: Η MYTILINEOS, προχώρησε στην κάλυψη εξόδων 3 απαιτούμενων χειρουργικών επεμβάσεων οικονομικά άπορων και ανασφάλιστων παιδιών ηλικίας 7 μηνών, 16 μηνών & 11 ετών που αντιμετώπισαν συγγενή ή επίκτητη καρδιοπάθεια. Συγκεκριμένα, καλύφθηκαν έξοδα χειρουργείου, νοσηλείας (ΜΕΘ & παραμονή 10 ημερών στο νοσοκομείο), φαρμάκων, ιατρικών εξετάσεων καθώς και ειδικού υλικού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών σε Νοσοκομεία και Παιδιατρικές κλινικές της χώρας», σε συνεργασία με το σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος»

Επίδραση: Η MYTILINEOS αναβάθμισε, με τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό (παροχή 38 μηχανημάτων), 3 νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών: 1) στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», 2) Κέντρο Υγείας Κύμης και 3) στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου , που εξυπηρετούν πλέον 7.631 παιδιά σε ετήσια βάση. Παράλληλα προχώρησε στην έκδοση 2.231 εξειδικευμένων ενημερωτικών εντύπων: «Προσοχή στην Επιλογή των Παιχνιδιών» που διανεμήθηκαν σε 92 παρουσιάσεις του προγράμματος «Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων» ενημερώνοντας 2.231 άτομα (παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς) για το πώς μπορούν να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και πώς να τους αποφεύγουν. Επιπλέον, μοιράστηκαν στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία 24.100 ενημερωτικά φυλλάδια του Σωματείου με συμβουλές πρόληψης για τις διάφορες κατηγορίες ατυχημάτων «Ασφάλεια στο Σχολείο», «Ασφάλεια στο Σπίτι», «Ασφάλεια στον αθλητισμό», «Προσοχή στα εγκαύματα» και «Προσοχή στην επιλογή παιχνιδιών» και περισσότερα από 42.000 ενημερωτικά φυλλάδια εστάλησαν στα Νοσοκομεία που έχει ενισχύσει το σωματείο σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Εκπλήρωση ευχών ευάλωτων παιδιών», σε συνεργασία με τον οργανισμό «Make a Wish»

Επίδραση: Έρευνες καταδεικνύουν ότι τα παιδιά στα οποία έχει εκπληρωθεί η ευχή τους, μπορούν να ανακτήσουν τη σωματική και συναισθηματική δύναμη που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν μια πολύ σοβαρή ασθένεια. Η MYTILINEOS, πραγματοποίησε τις ευχές 2 παιδιών ηλικίας 10 και 12 ετών και δεσμεύτηκε για την υλοποίηση ευχών δύο επιπλέον παιδιών εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Παροχή ιατρικού εξοπλισμού», σε συνεργασία το Σωματείο «ΠΝΟΗ – Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού»

Επίδραση: Η MYTILINEOS, παρείχε στην Νεογνολογική Κλινική – Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας έναν Νεογνικό Αναπνευστήρα SLE 6000 Infant Ventilator όγκου και πίεσης και υψηλής συχνότητας (HFO) τετράγωνης κυματομορφής απαραίτητο για την νοσηλεία περισσότερων από 700 νεογνών που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη ετησίως.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«The Tipping Point», σε συνεργασία με τον Οργανισμό «The Tipping Point»

Επίδραση: Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 30 σχολεία ανά την Ελλάδα, όπου με την χρήση της τεχνολογίας, μέσω live mentoring διάρκειας 30 λεπτών, 2.624 μαθητές και με την βοήθεια 53 εκπαιδευτικών, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης μπόρεσαν να μιλήσουν με επιτυχημένους επαγγελματίες και να λάβουν απαντήσεις σε ερωτήσεις για το μέλλον τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«S.T.E.M. Education-Εκπαιδευτική Ρομποτική», σε συνεργασία με τον Οργανισμό Εκπαιδευτικης Ρομποτικής & Επιστήμης «WRO Hellas»

Επίδραση: Προσφέρθηκαν 35 πακέτα με εξοπλισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής (πακέτα LEGO Education Wedo2) σε αντίστοιχο αριθμό σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δίνοντας την ευκαιρία σε 1.131 μαθητές να αναπτύξουν τη φαντασία τους αλλά και τις τεχνολογικές και επιστημονικές τους δεξιότητες. Ο εξοπλισμός θα παραμείνει στο σχολείο στο διηνεκές, προκειμένου να αξιοποιηθεί από όσους περισσότερους μαθητές το επιθυμούν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«S.T.E.M. Education-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», σε συνεργασία με τον Οργανισμό Εκπαιδευτικης Ρομποτικής & Επιστήμης «WRO Hellas»

Επίδραση: Προσφέρθηκαν 10 πακέτα «Gigo Light and Solar Energy» και «Gigo Wind Power» σε αντίστοιχο αριθμό Γυμνασίων στις περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, Εύβοιας και Σερρών, δίνοντας την δυνατότητα σε 536 μαθητές να πειραματιστούν ως σύγχρονοι μηχανικοί σε διάφορες εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα των φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών με την πολύτιμη συμβολή των 32 εκπαιδευτικών τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Υποτροφιών» & «Ανανέωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού σχολείων»

Επίδραση: H Εταιρεία συμβάλλοντας ενεργά στον εκσυγχρονισμό των σχολείων με κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό, ενίσχυσε 4 σχολεία της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Άρτας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σετ μελανιών δίνοντας την ευκαιρία σε 635 μαθητές να έχουν πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση.

Παράλληλα, η MYTILINEOS εξασφάλισε 30 υποτροφίες σε μαθητές των εργαζομένων της στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την υλοποίηση του 12ου Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας “Yes Program”, ενώ προσέφερε και 4 υποτροφίες στο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία, στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Μηχανικοί στην Πράξη»

Επίδραση: Εφαρμογή του επιτυχημένου προγράμματος 12μηνής έμμισθης πρακτικής άσκησης «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ». Δημιουργήσαμε 48 νέες ποιοτικές θέσεις επαγγελματικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης/θέσεις μαθητείας δίνοντας την ευκαιρία σε νέους μηχανικούς να κάνουν το πρώτο βήμα της καριέρας τους αποκτώντας μοναδικές επαγγελματικές εμπειρίες. Οι 48 συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν στους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της εταιρείας ως εξής: 11 άτομα στον Τομέα Μεταλλουργίας, 4 άτομα στον Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, 5 ωφελούμενοι στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, 27 στον Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και 1 άτομο εντάχθηκε στις Κεντρικές Υπηρεσίες της MYTILINEOS.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Mellonabilities», σε συνεργασία με την Κοινωνική Επιχείρηση «Knowl»

Επίδραση: Η MYTILINEOS, αποσκοπώντας στην παροχή εξατομικευμένης ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων σε άτομα με αναπηρία (κινητική, όρασης και ακουστική), σχεδίασε το πρόγραμμα «Mellonabilities», δίνοντας την ευκαιρία σε 25 ωφελούμενους να παρακολουθήσουν σύγχρονα μοντέλα κατάρτισης και νέες τεχνολογίες επιτυγχάνοντας την ισορροπημένη σύνδεση του επαγγελματικού τους προφίλ, με την επιθυμητή θέση εργασίας. To 12% των συμμετεχόντων εργάζεται ήδη, ενώ οι υπόλοιποι συνεχίζουν ενδυναμωμένοι και κινητοποιημένοι να βελτιώσουν την ζωή τους. Προσφέρθηκαν 1.418 ώρες διαδικτυακής εκπαίδευσης σε 24 θεματικές με την ανεκτίμητη συμβολή 21 εισηγητών, ενώ το 16% έλαβε επαγγελματική πιστοποίηση αποκτώντας χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες.

Αριθμός εταιρικών κοινωνικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών
chart
Αριθμός ωφελούμενων πολιτών από εταιρικά κοινωνικά προγράμματα / πρωτοβουλίες
chart