Πίνακας Στοιχείων TCFD

Διακυβέρνηση

Δομή διακυβέρνησης της Εταιρείας σχετικά με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Δομή διακυβέρνησης της Εταιρείας σχετικά με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Ο ρόλος της Διοίκησης στην αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Στρατηγική

Πραγματικές και πιθανές επιπτώσεις των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με το κλίμα στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τη στρατηγική και τον οικονομικό σχεδιασμό του οργανισμού, για τις περιπτώσεις για τις οποίες οι πληροφορίες αυτές είναι ουσιαστικής σημασίας.

Κίνδυνοι που συνδέονται με το κλίμα και τις ευκαιρίες τις οποίες έχει εντοπίσει ο οργανισμός σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

Επιδράσεις των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με το κλίμα στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τη στρατηγική και τον οικονομικό σχεδιασμό του οργανισμού.

Ανθεκτικότητα της στρατηγικής του οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα σενάρια που συνδέονται με το κλίμα, συμπεριλαμβανομένου ενός σεναρίου υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 2°C ή λιγότερο.

Διαχείριση κινδύνων

Τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός αναγνωρίζει, αξιολογεί και διαχειρίζεται τους κινδύνους που συνδέονται με το κλίμα.

Διαδικασίες του οργανισμού για την αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα.

Διαδικασίες του οργανισμού για τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα.

Τρόπος με τον οποίο οι διαδικασίες για την αναγνώριση, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα ενσωματώνονται στη συνολική διαχείριση κινδύνων του οργανισμού.

Δείκτες & Στόχοι

Δείκτες και Στόχοι που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα, για τις περιπτώσεις για τις οποίες οι πληροφορίες αυτές είναι ουσιαστικής σημασίας.

Δείκτες που χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό για την αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με το κλίμα, σύμφωνα με τη στρατηγική και τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων του οργανισμού.

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) Scope 1, Scope 2 και ενδεχομένως Scope 3, καθώς και σχετικοί κίνδυνοι.

Στόχοι που χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό για τη διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με το κλίμα και επιδόσεις σε σχέση με τους στόχους.