Παράμετροι Έκθεσης

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS (στο εξής «Έκθεση»), δημοσιοποιείται σε ετήσια βάση [GRI 102-52] και αναφέρεται στην επισκόπηση των Μη Χρηματοοικονομικών επιδόσεων της Εταιρείας, συμπληρώνοντας τον Ετήσιο Απολογισμό της. Επίσης, είναι διαθέσιμη σε on line μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της MYTILINEOS.

Αρχές σύνταξης της Έκθεσης

Η Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τα Πρότυπα τoυ Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI STANDARDS), βασικούς δείκτες του Sustainability Accounting Standards Board (SASB), τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. Global Compact, το AA1000AP 2018 Accountability Principles Standard και λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές πρότυπο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ISO 26000. Επιπλέον, η Έκθεση είναι σύμφωνη με τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την ελληνική νομοθεσία και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Πεδίο αναφοράς της Έκθεσης

Η παρούσα Έκθεση αφορά στην περίοδο 1/1/2021 έως 31/12/2021 [GRI 102-50] και περιλαμβάνει στοιχεία από τις ακόλουθες δραστηριότητες ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας.

Τομέας Δραστηριότητες

Μεταλλουργίας ASI

 • Εξόρυξη Βωξίτη.
 • Παραγωγή άνυδρης και ένυδρης Αλουμίνας.
 • Παραγωγή κραμάτων Αλουμινίου.
 • Λειτουργία Λιμενικών εγκαταστάσεων φόρτωση και εκφόρτωση προϊόντων.
 • Επεξεργασία κραμάτων αλουμινίου.

Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

 • Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από σταθμούς συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο και από σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση των σταθμών.
 • Διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
 • Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε τελικούς καταναλωτές.
 • Προμήθεια φυσικού αερίου για την ιδιοκατανάλωση της Εταιρείας, για πωλήσεις στην χονδρεμπορική αγορά φυσικού αερίου και σε τελικούς καταναλωτές.
 • Σωρευτική εκπροσώπηση παραγωγών ΑΠΕ/ ΣΗΘΥΑ στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας – δραστηριότητα ΦοΣΕ.

Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης

 • Ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και κατασκευή έργων δικτύων μεταφοράς και υποσταθμών.
 • Έργα υποδομών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων έργων παραχωρήσεων και συμπράξεων (ΣΔΙΤ).
 • Έργα περιβαλλοντικής διαχείρισης και επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων.
 • Ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία έργων ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων έργων υλοποιούμενων μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (Σ.Ε.Α.).
 • Ανάπτυξη και κατασκευή υβριδικών έργων και έργων εκτός δικτύου (off-grid), καθώς και έργων βιώσιμης ανάπτυξης με χρήση νέων τεχνολογιών, ψηφιοποίησης και έξυπνης διαχείρισης συστημάτων παραγωγής ενέργειας.
 • Έργα σχεδιασμού και κατασκευής υποδομών φύλαξης και επεξεργασίας δεδομένων (data centers).
 • Ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία έργων που αφορούν την οικονομία του υδρογόνου, με έμφαση στη παραγωγή μπλε και πράσινου υδρογόνου.

Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας

 • Ανάπτυξη, Μελέτη - Προμήθεια - Κατασκευή (EPC).
 • Λειτουργία και Συντήρηση (Ο&Μ), φωτοβολταϊκών έργων, έργων αποθήκευσης ενέργειας και υβριδικών έργων μεγάλης κλίμακας.

Οι παραπάνω δραστηριότητες καλύπτονται από τις κεντρικές υπηρεσίες και τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS στην ελληνική επικράτεια, τα εργοτάξια που διατηρεί η Εταιρεία μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε χώρες του εξωτερικού, τις θυγατρικές εταιρείες ΑΠΕ σε καθεστώς οριστικής λειτουργίας και τις υπόλοιπες θυγατρικές όπου η συμμετοχή της Εταιρείας είναι άνω του 50%, όπως αναφέρονται στον Ετήσιο Απολογισμό της. Δεν συμπεριλαμβάνονται Μη Χρηματοοικονομικά στοιχεία από τις δραστηριότητες της Μεταλλουργίας Ψευδαργύρου / Μολύβδου. [GRI 102-45]

Στοιχεία της Έκθεσης

Η δομή της Έκθεσης στοχεύει στην παρουσίαση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων της MYTILINEOS ως προς την πλήρωση βασικών Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών κριτηρίων καθώς και κριτηρίων Διακυβέρνησης (ESG) και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα διεθνή GRI STANDARDS «Core option». [GRI 102-54]

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην Έκθεση συλλέγονται σε πρώτο επίπεδο με βάση τις διαδικασίες και τους τρόπους καταγραφής που εφαρμόζονται σε κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και τις θυγατρικές της Εταιρείας αλλά και από τις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο πλαίσιο εφαρμογής των κεντρικών εταιρικών συστημάτων. Στη συνέχεια, τα στοιχεία προωθούνται μέσω του ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης της δημοσιοποίησης των μη χρηματοοικονομικών επιδόσεων, το οποίο αποτελείται από μία πλατφόρμα λογισμικού εσωτερικής ανάπτυξης (ειδικά διαμορφωμένα αρχεία Excel στη βάση των GRI Standards).

Ο υπολογισμός των δεδομένων που συνθέτουν τους μη χρηματοοικονομικούς δείκτες επίδοσης, που περιλαμβάνονται στην Έκθεση, ακολουθεί γενικά τους ορισμούς και τη μεθοδολογία που περιγράφεται στα αντίστοιχα GRI και SASB Standards. Τα στοιχεία ελέγχονται και επαληθεύονται μέσω του συστήματος SAP (όπου είναι διαθέσιμο) καθώς και από διεθνώς αποδεκτές μεθόδους επαλήθευσης όπως τα συστήματα διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001, το Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, και το πρότυπο διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 που διαθέτει η Εταιρεία. Επίσης, περιλαμβάνονται στοιχεία που προέκυψαν από άμεσες μετρήσεις ή εκτιμήσεις, ενώ για λόγους συγκρισιμότητας, αναφέρονται κυρίως δεδομένα τριετίας. Ο υπολογισμός των συνολικών επιδόσεων γίνεται κυρίως με την ενοποίηση (αθροίζοντας τις σχετικές ποσότητες) των επιμέρους στοιχείων που προέρχονται από τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριοποίησης και των θυγατρικών της Εταιρείας.

Το περιεχόμενο επικεντρώνεται στα θέματα βιωσιμότητας που είναι σημαντικά για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της MYTILINEOS και τα οποία αναδείχθηκαν μέσω της επίσημης διαδικασίας Ουσιαστικότητας σύμφωνα με τα GRI STANDARDS: [GRI 102-40] έως [GRI 102-47]. Oι πληροφορίες της Έκθεσης συμπληρώνονται από τις απαιτούμενες παραπομπές στον Ετήσιο Απολογισμό 2021 της Εταιρείας. Ορισμένα μεγέθη έχουν υποστεί στρογγυλοποίηση για λόγους ομοιογένειας και καλύτερης απεικόνισης.

Ειδικότερα για τον Τομέα Μεταλλουργίας, σε ολόκληρο το εύρος της παρούσας Έκθεσης, τα στοιχεία που αφορούν την πιστοποίηση του εργοστασίου Αλουμινίου με το πρότυπο Aluminium Stewardship Initiative (ASI) θα συνοδεύονται από το διακριτικό: ASI.


Αλλαγές σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις
[GRI 102-49]

 • Ο μετασχηματισμός της Επιτροπής Ε.Κ.Ε σε Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Δημοσιοποίηση νέων Ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης «Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα», «Επιχειρηματικό Μοντέλο», «Ίσες Ευκαιρίες».
 • Νέες ενότητες «Έρευνα & Ανάπτυξη», «Κυβερνοασφάλεια» και «Ευρωπαϊκή Ταξινομία βιώσιμων επενδύσεων».
 • Ενσωμάτωση δεικτών του Sustainability Accounting Standards Board (SASB) και SASB Content Index.

Επικοινωνία
[GRI 102-53]

Παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις για το περιεχόμενο της Έκθεσης μπορείτε να αποστείλετε μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου στη διεύθυνση:
mytilineos.gr/el/viosimi-anaptiksi/dimosieuseis-viwsimis/erwthmatologio-ekthesis-viwsimis-anaptiksis/ ενώ για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Γιώργος Γαλάνης

Διευθυντής Αειφόρου Ανάπτυξης

MYTILINEOS S.A.

Αρτέμιδος 8

Μαρούσι, 15125 Αθήνα