Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

icon
icon
icon

Τιμές που έλαβε το θέμα στη διαδικασία Ουσιαστικότητας σε κλίμακα [0–10]
όπου 0 «Καθόλου σημαντικό» και 10 «Πολύ σημαντικό»

Όρια Ουσιαστικού Θέματος [GRI 102-46] [GRI 103-1b]

Που προκαλούνται οι επιδράσεις:

Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής δύναται να συμβούν στις βιομηχανικές μονάδες, τις μονάδες ΑΠΕ, στα μεταλλεία και τα εργοτάξια των ΤΕΔ και των θυγατρικών εταιρειών της MYTILINEOS, καθώς και στα όρια της λειτουργίας αυτών.

Από ποιον προκαλούνται οι επιδράσεις:

Άμεσα εμπλεκόμενοι στις επιπτώσεις αυτές είναι οι Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας και οι θυγατρικές της εταιρείες ενώ έμμεση συμμετοχή δύναται να έχει και η εφοδιαστική της αλυσίδα.

Η διαχείριση του θέματος από τη MYTILINEOS συμβάλλει στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης:

 • Στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικής ικανότητας της παραγωγικής της διαδικασίας απέναντι στις φυσικές καταστροφές και στους κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή.
 • Στην προώθηση μηχανισμών για την αύξηση της ικανότητας οργάνωσης και διαχείρισης σχετικά με την κλιματική αλλαγή στις πιο ευαίσθητες περιοχές των τοπικών κοινοτήτων.
Θέμα αυξημένης σημαντικότητας για:
 • Εργαζομένους
 • Προμηθευτές
 • Πελάτες
 • Μετόχους / Επενδυτές / Οικονομικούς Αναλυτές
 • Μ.Κ.Ο.
 • Δημοσιογράφους
 • Ακαδημαϊκή Κοινότητα
 • Τοπικές Κοινότητες

στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη MYTILINEOS.

Διοικητική Προσέγγιση
[GRI 102-11] [GRI 103-2c]

Η παρούσα δημοσιοποίηση στοχεύει στην ενημέρωση των Κοινωνικών Εταίρων για τις ενέργειες που θα ακολουθήσει η Εταιρεία σχετικά με την προσαρμογή της στην Κλιματική Αλλαγή και τη μείωση της ευπάθειας της στο φαινόμενο, που συνδέεται με τρεις βασικούς παράγοντες: α) την εξέταση των μελλοντικών κλιματικών προγνώσεων σε τοπική κλίμακα, για την αναγνώριση πιθανών κινδύνων και του ενδεχομένου ενσωμάτωσης του θέματος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στη λήψη των επιχειρηματικών της αποφάσεων, β) την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση πιθανών ζημιών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και όπου είναι δυνατόν αξιοποίηση ευκαιριών προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και γ) την εφαρμογή μέτρων ανταπόκρισης στις υπάρχουσες ή προβλεπόμενες επιπτώσεις. [GRI 103-2b]

Βασικές Προκλήσεις / Επιδράσεις
[GRI 103-1a] [GRI 102-15]

Η MYTILINEOS, διαθέτει στην Ελλάδα παράκτιες βιομηχανικές μονάδες ενώ δραστηριοποιείται σε χώρες όπου οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι περισσότερο έντονες. Επιπλέον, η εξορυκτική της δραστηριότητα, που είναι άμεσα σχετιζόμενη με τους φυσικούς πόρους, δύναται να αντιμετωπίσει δυσκολίες εξαιτίας των αλλαγών του κλίματος, όπως και η παραγωγή αλουμίνας, λόγω των σημαντικών αναγκών της διεργασίας σε νερό. Βασική πρόκληση της Εταιρείας αποτελεί η αξιολόγηση της τρωτότητας των δραστηριοτήτων της απέναντι στην κλιματική αλλαγή, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα αλλά και τα αναμενόμενα κλιματικά γεγονότα και τις επιπτώσεις που αναμένεται να επιφέρουν.

Δέσμευση
[GRI 103-2c]

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των παραγωγικών μονάδων της MYTILINEOS και η προσαρμογή των δραστηριοτήτων της στις υφιστάμενες και δυνητικές επιπτώσεις της αλλαγής των κλιματικών φαινομένων.

Συστάσεις του Task Force on Climate – Related Financial Disclosures (TCFD)

icon

Η MYTILINEOS, ως βιομηχανική εταιρεία, αντιμετωπίζει διάφορους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα. Αυτοί οι κίνδυνοι θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική θέση, τις δραστηριότητες, τα κέρδη, την εικόνα και την πρόσβαση της MYTILINEOS σε κεφάλαια. Παράλληλα, παρουσιάζονται και ευκαιρίες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή τις οποίες η Εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει. Με στόχο την πλήρη κατανόηση των κλιματικών κινδύνων και ευκαιριών που παρουσιάζονται, την εξέταση εφαρμογής κατάλληλων μέτρων για τη διαχείριση αυτών, αλλά και τη σύνδεσή τους με οικονομικά στοιχεία, η MYTILINEOS ξεκίνησε το 2021 τη μελέτη και εφαρμογή των συστάσεων της ειδικής ομάδας του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (the Financial Stability Board Task Force on Climate Related Financial Disclosures -TCFD), σε κάθε μια από τις τέσσερις ειδικές θεματικές ενότητες: Διακυβέρνηση, Στρατηγική, Διαχείριση Κινδύνων, Δείκτες και Στόχοι. Η Εταιρεία στοχεύει στο τέλος του 2022 να έχει ευθυγραμμιστεί με το 70% των συνολικών συστάσεων της εν λόγω πρωτοβουλίας.

Διακυβέρνηση

Υπεύθυνος φορέας σχετικά με την επίβλεψη των ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης στη MYTILINEOS, είναι η Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας. Η Επιτροπή επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στις βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και λειτουργίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των δυνητικών κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Η Επιτροπή εποπτεύει και παρακολουθεί την εφαρμογή της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας, σε κάθε επίπεδο (Κλιματική Αλλαγή, ESG προσέγγιση και Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα) σύμφωνα και με τις εθνικές και διεθνείς τάσεις που δύναται να επηρεάσουν τις δραστηριότητες και τις επιδόσεις της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο και επιπρόσθετα όποτε κρίνεται απαραίτητο, αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της βιώσιμης ανάπτυξης στην Εταιρεία και ειδικότερα με το θέμα της κλιματικής αλλαγής που αποτελεί βασικό πυλώνα της σχετικής στρατηγικής της. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, μέσω της Επιτροπής, για τα θέματα που σχετίζονται με το κλίμα και επισκοπεί τη συνολική πρόοδο των πρωτοβουλιών μείωσης των εκπομπών CO2 και επίτευξης ουδέτερου ανθρακικού αποτυπώματος.

Ειδικότερα, στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης είναι να παρακολουθεί την πρόοδο της επίτευξης των στόχων μείωσης των εκπομπών CO2 και των σχετικών πρωτοβουλιών. Η Επιτροπή ενημερώνεται εκτενώς για την πρόοδο των πρωτοβουλιών αυτών από τη Γενική Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης και Αειφόρου Ανάπτυξης, ενημερώνει το Δ.Σ. και προτείνει σημεία βελτίωσης όπου κρίνεται απαραίτητο. Επιπλέον, η Επιτροπή επιβλέπει την πρόοδο της Εταιρείας και σε άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ή συμμετέχει η Εταιρεία και σχετίζονται με το κλίμα, όπως π.χ. η συμμετοχή στην διεθνή πρωτοβουλία CDP Climate Change και η ευθυγράμμιση με τις συστάσεις της πρωτοβουλίας TCFD.

Η Γενική Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης και Αειφόρου Ανάπτυξης μέσα από το νευραλγικό και συντονιστικό της ρόλο, συνεργάζεται στενά με όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και καθορίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες της Εταιρείας που αφορούν στη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής. Ενημερώνει την Εκτελεστική Επιτροπή της Εταιρείας και παρέχει πληροφορίες στο Δ.Σ., μέσω της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης, για τη διαχείριση των πρωτοβουλιών μείωσης των εκπομπών άνθρακα, της πορείας των κλιματικών στόχων καθώς και των δυνητικών κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, αν απαιτηθεί. Παράλληλα, υποστηρίζει τις εργασίες της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης που σχετίζονται με την εποπτεία των εταιρικών πρωτοβουλιών προσαρμογής και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Νέα λειτουργική δομή

Το 2021, η Εταιρεία προχώρησε σε ειδική μελέτη για τη διαμόρφωση της λειτουργικής της δομής με στόχο την περαιτέρω ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης και θεμάτων που αφορούν την κλιματική αλλαγή στις διαδικασίες της. Ειδικότερα, σε στάδιο επεξεργασίας βρίσκεται η ενσωμάτωση ESG κριτηρίων σε βασικές διαδικασίες της Εταιρείας, όπως π.χ.: στο σύστημα διαχείρισης της απόδοσης, στην αξιολόγηση επενδυτικών έργων, στην ετήσια διαδικασία θέσπισης προϋπολογισμού, στην αξιολόγηση υφιστάμενων και μελλοντικών προμηθευτών. Όσον αφορά τις δημοσιοποιήσεις μη χρηματοοικονομικών στοιχείων, προωθείται συστηματικά η σύνδεσή τους με χρηματοοικονομικά στοιχεία, με την ενσωμάτωση βασικών «best practice ESG KPIs» σε όλες τις κύριες οικονομικές αναφορές.

Όσον αφορά τη νέα λειτουργική δομή της Εταιρείας, η Γενική Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης και Αειφόρου Ανάπτυξης συνεργάζεται στενά με τους Sustainability Leaders που έχουν ανατεθεί σε κάθε ΤΕΔ ώστε να παρακολουθεί την πρόοδο της εφαρμογής των πρωτοβουλιών μείωσης των εκπομπών CO2 και επίτευξης ουδέτερου ανθρακικού αποτυπώματος. Οι Sustainability Leaders, σε συνεργασία με τους ESG category owners και τους ESG initiative owners σε κάθε ΤΕΔ, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν τα σχετικά σχέδια δράσης, η πορεία των οποίων αποτελεί το αντικείμενο εργασίας των συναντήσεων με την κεντρική Διεύθυνση Αειφόρου Ανάπτυξης της Εταιρείας. Οι ESG category owners παρακολουθούν την πρόοδο και παρέχουν τεχνική καθοδήγηση στους ESG initiative owners, οι οποίοι εκτελούν συγκεκριμένα έργα ή πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το κλίμα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Όσον αφορά τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, οι BU Sustainability Leaders σε συνεργασία με τους ESG category owners είναι υπεύθυνοι για την αναγνώριση και την αρχική αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα πριν από την ενσωμάτωση αυτών των κινδύνων στο Κεντρικό σύστημα διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας (ERM).

Στρατηγική

Η MYTILINEOS ξεκίνησε το 2021 μια ενδελεχή ανάλυση και προτεραιοποίηση των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και δύναται να επηρεάσουν τις δραστηριότητές της. Μέσω αυτής της διαδικασίας, η Εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει κατάλληλα τις λειτουργίες της, ώστε να αντιμετωπίσει τους κινδύνους και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται κατά το μέγιστο δυνατό. Η ανάλυση εστιάζει σε υφιστάμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και έργα που ανήκουν στη MYTILINEOS, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ουσιαστική η αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων και ευκαιριών. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, οι χρονικοί ορίζοντες που εξετάζονται από τη MYTILINEOS είναι οι παρακάτω:

 • Βραχυπρόθεσμος (από 1 έως 3 έτη)
 • Μεσοπρόθεσμος (από 3 έως 10 έτη)
 • Μακροπρόθεσμος (από 10 έως 30 έτη)

Κυριότερες κατηγορίες κλιματικών κίνδυνων και ευκαιριών για τη MYTILINEOS
[GRI 102-15]

 • Κίνδυνοι μετάβασης: Ανταπόκριση σε εκτεταμένες πολιτικές, νομικές, τεχνολογικές αλλαγές που σχετίζονται με μέτρα προσαρμογής και μετριασμού του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, στο γενικότερο πλαίσιο της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλότερου άνθρακα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης η κλιματική αλλαγή έχει αναγνωριστεί ως μια πιθανή πηγή κινδύνου φήμης που συνδέεται με την αλλαγή των αντιλήψεων των Κοινωνικών Εταίρων της Εταιρείας, σχετικά με τη συμβολή της σε μια οικονομία χαμηλότερων ρύπων.
 • Φυσικοί κίνδυνοι: Αφορούν σε έντονες ή πιο μακροπρόθεσμες φυσικές μεταβολές οι οποίες εκτιμώνται ως σημαντικές για τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων της Εταιρείας όπως π.χ. καταστροφές υποδομών λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, μείωση διαθέσιμων υδατικών πόρων λόγω χαμηλότερων βροχοπτώσεων, αύξηση της στάθμης της θάλασσας, απώλεια ημερών εργασίας λόγω ακραίων θερμοκρασιών, ανάγκη ενίσχυσης μέτρων και δράσεων προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος κ.ά. Οι φυσικοί αυτοί κίνδυνοι ενδέχεται να έχουν οικονομικές επιπτώσεις, όπως άμεση ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία και έμμεσες επιπτώσεις από τη διακοπή της αλυσίδας εφοδιασμού.

Τόσο οι κίνδυνοι μετάβασης, όσο και οι φυσικοί κίνδυνοι δύναται να επηρεάσουν τη MYTILINEOS και τις δραστηριότητές της. Όσον αφορά τους κινδύνους μετάβασης, όπως για παράδειγμα νέες κανονιστικές απαιτήσεις, είναι γνωστό ότι η μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συνεπάγεται τη δημιουργία πρόσθετων ρυθμιστικών μέτρων από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, πέρα από τα υφιστάμενα. Καθώς οι ΤΕΔ Μεταλλουργίας και Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου περιλαμβάνονται στις βιομηχανίες που είναι δύσκολο να απελευθερωθούν από τον άνθρακα, οι νέες κανονιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται με το κλίμα και την ενέργεια ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην Εταιρεία, οικονομικές και μη. Η MYTILINEOS παρακολουθεί στενά τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις και συμμετέχει ενεργά σε ομάδες διαβούλευσης για τη διαμόρφωση νέων κανονισμών, προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλοι οι σχετικοί κίνδυνοι περιλαμβάνονται στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας.

Παράλληλα, οξείς φυσικοί κίνδυνοι όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, σχετίζονται με όλες τις δραστηριότητες της MYTILINEOS καθώς θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα εργοστάσια, τις εγκαταστάσεις, τα εργοτάξια και τις συνήθεις λειτουργίες της Εταιρείας. Ανάλογα με τον Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, ορισμένοι από αυτούς τους κινδύνους είναι πιο σημαντικοί.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πρώτης ανάλυσης των πιο ουσιαστικών κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με το κλίμα και έχει αναγνωρίσει η MYTILINEOS για κάθε χρονικό ορίζοντα:

Κίνδυνοι Βραχυπρόθεσμος (2022-2025) Μεσοπρόθεσμος (2030) Μακροπρόθεσμος (2050)

Αύξηση των τιμών των GHG εκπομπών

Αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και των ορυκτών καυσίμων

Αυξημένο κόστος πρώτων υλών

Έλλειψη πρώτων υλών λόγω των παγκόσμιων τάσεων ανακύκλωσης

Μετάβαση σε νέες τεχνολογίες παραγωγής αλουμινίου

Ακραία βροχόπτωση

Αυξημένη σοβαρότητα ακραίων καιρικών φαινομένων (κύματα καύσωνα, καταιγίδες, πυρκαγιές, πλημμύρες κ.λπ.)

Ευκαιρίες Βραχυπρόθεσμος (2022-2025) Μεσοπρόθεσμος (2030) Μακροπρόθεσμος (2050)

Επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Εξηλεκτρισμός τελικής ζήτησης

Επενδύσεις σε προσπάθειες τεχνικής ανάπτυξης (δηλαδή ανάπτυξη χωρητικότητας αποθήκευσης μπαταριών και τεχνολογίας πρόβλεψης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)

Αύξηση κεφαλαίων μέσω έκδοσης «μεταβατικών ομολόγων»

Επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και πιο αποδοτικές διαδικασίες παραγωγής

Αυξημένη χρήση ανακυκλωμένων υλικών (παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου)

Χρήση πιο αποτελεσματικού τρόπου μεταφορών

Επενδύσεις σε υλικά χωρίς άνθρακα

Επένδυση στην παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου

Επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης

Αυξημένη ζήτηση για προϊόντα και υποδομές χαμηλών εκπομπών άνθρακα (κτίρια χαμηλών εκπομπών άνθρακα κ.λπ.)

Συμμετοχή σε έργα που στοχεύουν στην προστασία των υποδομών και την αποκατάσταση των ζημιών που σχετίζονται με το κλίμα

Ενσωμάτωση κινδύνων και ευκαιριών στο επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας

Η Εταιρεία έχει δημιουργήσει Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας προσανατολισμένους στη δυναμική ανάπτυξη βιώσιμων έργων διεθνώς (Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, και Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης). Ως εκ τούτου, η Εταιρεία προβλέπεται να διαδραματίσει, την επόμενη κρίσιμη δεκαετία, σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως, κλιμακώνοντας τη θετική της επίδραση με στόχο να γίνει μια από τις κορυφαίες εταιρείες στην παγκόσμια αγορά στον τομέα αυτό. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή ένταση εκπομπών CO2 τόσο στην παραγωγή αλουμινίου όσο και στις διαδικασίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η κλιματική αλλαγή αποτελεί βασικό στοιχείο για τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων της MYTILINEOS. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία έχει σχεδιάσει μια στρατηγική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η οποία καθοδηγεί τις πρωτοβουλίες της για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα όπως ορίζονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο, τη Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή (CoP21) και το αντίστοιχο Εθνικό Σχέδιο της Ελλάδας, η οποία καθορίζει τη συμβολή της στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η MYTILINEOS είναι η πρώτη ελληνική βιομηχανία που έθεσε συγκεκριμένους, μετρήσιμους και φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών CO2 για το 2030 και το 2050, θέτοντας έτσι τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα προτεραιότητα της νέας Στρατηγικής Αειφόρου Ανάπτυξης. Η στρατηγική για τους στόχους μείωσης των εκπομπών για κάθε έναν από τους 4 Τομείς της MYTILINEOS αναπτύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2020, σύμφωνα με το σενάριο κάτω των 2 βαθμών Κελσίου της International Energy Agency (IEA). Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της MYTILINEOS έχουν τροποποιηθεί και βελτιωθεί δραστικά τα τελευταία 4 χρόνια, ενσωματώνοντας τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με το κλίμα. Μεγάλες ή μικρές προσαρμογές έχουν πραγματοποιηθεί στους 4 Τομείς της MYTILINEOS προκειμένου να δημιουργηθεί ένας οργανισμός που επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα. Η MYTILINEOS έχει αναπτύξει και ξεκινήσει την εφαρμογή συγκεκριμένων σχεδίων δράσης προσαρμοσμένων στους κινδύνους και τις ευκαιρίες για την κλιματική αλλαγή. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ενότητα «Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

Επιπλέον, σε επίπεδο οικονομικού σχεδιασμού, ενσωματώνονται στο μοντέλο της MYTILINEOS εργαλεία που σχετίζονται με τους κλιματικούς κινδύνους και τις ευκαιρίες. Για παράδειγμα, τον Απρίλιο του 2021 η MYTILINEOS εξέδωσε Πράσινο Ομόλογο 500 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων και επενδύσεων που συμβάλλουν στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση: mytilineos.gr/el/viosimi-anaptiksi/viwsimi-xrimatodotisi/

Η MYTILINEOS βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία ενσωμάτωσης των κινδύνων και των ευκαιριών της κλιματικής αλλαγής στις διαδικασίες επίσημης στρατηγικής και οικονομικού σχεδιασμού της.

Εφαρμογή κλιματικών σεναρίων

Σύμφωνα και με τις συστάσεις του TCFD, η MYTILINEOS βασίζεται σε κλιματικά «σενάρια» για την κατανόηση των στρατηγικών επιπτώσεων των κλιματικών κινδύνων και ευκαιριών. Στο πλαίσιο της ανάλυσης της MYTILINEOS, επιλέχθηκαν 3 σενάρια (Representative Concentration Pathway - RCP), που παρουσιάζουν πιθανές εκδοχές αναφορικά με τη συγκέντρωση αερίων θερμοκηπίου υπό διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές παραδοχές και πολιτικές για το κλίμα, βάσει της 5ης Έκθεσης αξιολόγησης του IPCC (AR5).

icon

Η ανάλυση επιλεγμένων κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων (π.χ. τιμές άνθρακα, ενέργειας και καυσίμων) καθώς και κλιματικών (π.χ. θερμοκρασία, ξηρασία, αύξηση στάθμης της θάλασσας) για κάθε ένα από τα επιλεγμένα σενάρια βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ποσοτικοποίηση οικονομικών επιπτώσεων και προτεραιοποίηση

Σε τελική φάση, η MYTILINEOS θα προχωρήσει σε ποσοτικοποίηση των οικονομικών επιπτώσεων των κινδύνων και ευκαιριών, μέσω ειδικής ανάλυσης των σχετικών οικονομικών παραμέτρων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εφαρμογής των κλιματικών σεναρίων, και της ποσοτικοποίησης των οικονομικών παραμέτρων, θα πραγματοποιηθεί η προτεραιοποίηση των κλιματικών κινδύνων και ευκαιριών που αναμένονται να έχουν σημαντική επίπτωση στις δραστηριότητές της.

Διαχείριση Κινδύνων

Αναγνώριση κινδύνων και ευκαιριών

Το 2021, η MYTILINEOS ξεκίνησε μια εις βάθος ανάλυση προκειμένου να εντοπίσει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με το κλίμα στους Τομείς Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας. Η αναγνώριση των κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με το κλίμα πραγματοποιήθηκε μετά από συστηματική ανασκόπηση των δραστηριοτήτων της MYTILINEOS βάσει έρευνας γραφείου, ανάλυσης δεδομένων και διαβουλεύσεων με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη. Ως αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης, καταρτίστηκε ένας κατάλογος με 57 κινδύνους και 27 ευκαιρίες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και διαπιστώθηκε ότι επηρεάζουν τις διάφορες δραστηριότητες της MYTILINEOS.

Όλοι οι αναγνωρισμένοι κίνδυνοι και ευκαιρίες αξιολογήθηκαν ως προς δύο βασικά κριτήρια και τα παρακάτω επιμέρους υποκριτήρια:

 • Τη σημαντικότητα (materiality) των επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν από τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που έχουν αναγνωριστεί.
  • Χρονικός ορίζοντας των επιπτώσεων: βραχυπρόθεσμος (2022-2025), μεσοπρόθεσμος (μέχρι το 2030), και μακροπρόθεσμος (μέχρι το 2050).
  • Οικονομικός αντίκτυπος των επιπτώσεων.
 • Το βαθμό βεβαιότητας (certainty) που υπάρχει ότι οι αναγνωρισμένοι κίνδυνοι και ευκαιρίες θα υπάρξουν στην πραγματικότητα.
  • Εμπιστοσύνη (confidence): σε ποιο βαθμό ο κίνδυνος ή η ευκαιρία μπορούν να ποσοτικοποιηθούν μέσω των εξεταζόμενων κλιματικών σεναρίων και μπορούν να βρεθούν αξιόπιστα στοιχεία.
  • Μεταβλητότητα (sensitivity): τι είδους διακυμάνσεις παρουσιάζουν παράμετροι που σχετίζονται με τους κλιματικούς κινδύνους και ευκαιρίες βάσει των διαφορετικών εξεταζόμενων κλιματικών σεναρίων.
  • Πιθανότητα να συμβεί (outcome likelihood): κατεύθυνση ή/και ρυθμός μεταβολής των παραμέτρων που σχετίζονται με τους κλιματικούς κινδύνους και ευκαιρίες.

Μετά την εφαρμογή των κριτηρίων, οι κίνδυνοι και ευκαιρίες κατηγοριοποιήθηκαν σε 4 ομάδες για κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS:

 • Κίνδυνοι / ευκαιρίες υψηλής σημαντικότητας και υψηλής βεβαιότητας. Στο μέτρο του δυνατού, αυτοί οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες αναλύονται ποσοτικά, χρησιμοποιώντας τις βασικές πληροφορίες διαφόρων κλιματικών σεναρίων καθώς και στοιχειώδη στοιχεία της μελλοντικής ανάπτυξης της MYTILINEOS. Προβλέπονται προληπτικές ενέργειες για αυτούς τους κινδύνους και ευκαιρίες με σκοπό να ενσωματωθούν στις μελλοντικές πολιτικές της MYTILINEOS.
 • Κίνδυνοι / ευκαιρίες υψηλής σημαντικότητας και χαμηλής βεβαιότητας. Αυτοί οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες παρακολουθούνται σε συστηματική βάση και στο βαθμό που φαίνεται να αποτελούν σημαντικό κίνδυνο ή ευκαιρία για τη MYTILINEOS, θα αναπτυχθούν κατάλληλα σχέδια διαχείρισης. Ωστόσο, δεν απαιτείται άμεση δράση.
 • Κίνδυνοι / ευκαιρίες χαμηλής σημαντικότητας και υψηλής βεβαιότητας. Αυτοί οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες παρακολουθούνται χωρίς περαιτέρω ανάγκη ανάπτυξης κατάλληλων σχεδίων διαχείρισης.
 • Κίνδυνοι / ευκαιρίες χαμηλής σημαντικότητας και χαμηλής βεβαιότητας, που θεωρούνται μη σημαντικοί.

Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης
[GRI 103-2a]

Η Εταιρεία προκειμένου να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή και να μειώσει τις επιπτώσεις των σχετικών δυνητικών κινδύνων, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: α) εξετάζει τις κλιματικές προβλέψεις σε τοπική κλίμακα για την αναγνώριση πιθανών κινδύνων β) ενσωματώνει το θέμα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στη λήψη των επιχειρηματικών της αποφάσεων με σκοπό την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση των ζημιών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και όπου είναι δυνατόν αξιοποίηση ευκαιριών προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και γ) εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα ως αποτέλεσμα των παραπάνω διαδικασιών.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των σχετικών Συστημάτων Διαχείρισης της Εταιρείας, σε κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα:

 • Στον ΤΕΔ Ηλεκτρικής Ενέργειας οι βασικοί κίνδυνοι έχουν εκτιμηθεί και δεν έχει αναδειχθεί μέχρι στιγμής η ανάγκη λήψης ειδικά στοχευμένων μέτρων. Σχετικά με τους θερμικούς σταθμούς έχουν συνταχθεί Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης σε περιπτώσεις ύπαρξης ακραίων φυσικών φαινομένων (καύσωνας, παγετός, καταιγίδα, πλημμύρα κ.α.) καθώς και ειδικές μελέτες πλημμύρας όπου υπάρχουν ρέματα κοντά στους σταθμούς. Στον τομέα της λειτουργίας των Α.Π.Ε. οι ανεμογεννήτριες διαθέτουν συστήματα ασφαλείας που σε περίπτωση πολύ δυνατού ανέμου τίθενται εκτός λειτουργίας και σε ασφαλή θέση ενώ οι επιφάνειες των ηλιακών συλλεκτών είναι από την κατασκευή τους ανθεκτικές στο χαλάζι.
 • Στον Τομέα Μεταλλουργίας, έχουν εκπονηθεί μελέτες για κινδύνους σχετικούς με ατυχήματα από φυσικές καταστροφές και πλημμύρες, ενώ έχουν κατασκευαστεί ή βελτιωθεί υποδομές για την αντιμετώπιση των πλέον ακραίων φαινομένων και έχουν δημιουργηθεί και τα σχετικά σχέδια έκτακτης ανάγκης. Επίσης έχει εκπονηθεί μελέτη εκτίμησης των κινδύνων λόγω της κλιματικής αλλαγής, για το νερό. ASI
 • Σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρείας στο εξωτερικό, μέσω των Τομέων Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, λαμβάνονται και εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, εντός των ορίων των εγκαταστάσεων και των εργοταξίων.

Ενσωμάτωση κλιματικών κινδύνων στο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων για την αναγνώριση, ανάλυση, αξιολόγηση, παρακολούθηση και αναφορά των κινδύνων, με σκοπό να περιορίσει τις πιθανότητες και επιπτώσεις των κινδύνων και να μεγιστοποιήσει το όφελος από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και εφαρμόζει μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνων (Enterprise Risk Assessment). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνων, κοινοποιούνται, από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων, στην Εκτελεστική Επιτροπή και την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της MYTILINEOS. Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται έχει ως στόχο την ενσωμάτωση της διαχείρισης κινδύνων στις διαδικασίες και στις δραστηριότητές της Εταιρείας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων» της παρούσας Έκθεσης.

Όσον αφορά κινδύνους και ευκαιρίες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, η MYTILINEOS σχεδιάζει να ενσωματώσει τους πιο ουσιαστικούς στο Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας, το οποίο διαχειρίζεται η Διεύθυνση Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Οι Risk Owners σε κάθε Τομέα της Εταιρείας είναι υπεύθυνοι για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αειφόρου Ανάπτυξης. Οι γενικές αρχές για τον προσδιορισμό και τη διαχείριση των κινδύνων περιγράφονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021.

Δείκτες & Στόχοι

Η δημοσιοποίηση των εκπομπών Scope 1, 2 και 3 καθώς και οι πληροφορίες που αφορούν τους κλιματικούς στόχους που έχει θέσει η Εταιρεία και αφορούν: α) απόλυτους και ειδικούς στόχους CO2, β) το σχετικό χρονικό ορίζοντα, γ) το έτος βάσης που έχει τεθεί, καθώς και δ) τους βασικούς δείκτες επίδοσης που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της εξέλιξής τους, παρουσιάζονται στις ενότητες της παρούσας έκθεσης «Ενέργεια & Αέριες Εκπομπές» και «Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» αντίστοιχα.

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το κλίμα μπορεί να έχουν οικονομικές επιπτώσεις για τη MYTILINEOS, επηρεάζοντας τις πωλήσεις της, το λειτουργικό κόστος κυρίως λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους και των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπών, των όρων χρηματοδότησης, των επενδύσεων που απαιτούνται για την επίτευξη των διαφόρων στόχων κ.λπ. Οι ευκαιρίες που σχετίζονται με το κλίμα αφορούν κυρίως την αύξηση του μεριδίου των πωλήσεων που προέρχονται από προϊόντα χαμηλών εκπομπών άνθρακα ή προϊόντα απαραίτητα για την πράσινη μετάβαση.

photo

Αποτελέσματα
[GRI 103-3a-ii]

Εντός του 2021, η MYTILINEOS υπέβαλε για πρώτη φορά αναφορά στη διεθνή πρωτοβουλία CDP Climate Change (Ranking C), δημοσιεύοντας εκτενή στοιχεία σχετικά με τις δράσεις που αναλαμβάνει για την κλιματική αλλαγή και συγκρίνοντας τις επιδόσεις της με τις μεγαλύτερες εταιρείες από όλο τον κόσμο.

Ευρωπαϊκή ταξινομία βιώσιμων επενδύσεων

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 και να επιτευχθούν οι στόχοι της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, είναι ζωτικής σημασίας να κατευθυνθούν οι επενδύσεις σε βιώσιμα έργα και δραστηριότητες.

Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται η ανάπτυξη μιας κοινής γλώσσας και σαφής ορισμός του τι είναι «βιώσιμο». Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το σχέδιο δράσης για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης δημιούργησε ένα κοινό σύστημα ταξινόμησης για βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, την Ευρωπαϊκή ταξινομία (EU Taxonomy).

Το 2021, η MYTILINEOS προχώρησε στον έλεγχο των οικονομικών της δραστηριοτήτων ώστε να προσδιορίσει ποιες από αυτές εμπίπτουν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ταξινομίας, όπως ορίζεται τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 (αρθ. 8), και στη συνέχεια να δημοσιεύσει σχετικά οικονομικά στοιχεία όπως έσοδα, κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) και λειτουργικά έξοδα (OPEX) που αφορούν στις δραστηριότητες αυτές.

Ακολούθως παρουσιάζονται τα ποσοστά επί του ετήσιου κύκλου εργασιών από πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών, κεφαλαιουχικών (CapEx) και λειτουργικών (OpEx) δαπανών τα οποία αντιστοιχούν στις οικονομικές δραστηριότητες της MYTILINEOS που κρίθηκαν ως επιλέξιμες για σκοπούς της Ευρωπαϊκής Ταξινομίας σύμφωνα με την περιγραφή των δραστηριοτήτων αυτών και λαμβάνοντας υπόψη και τους αντίστοιχους κωδικούς δραστηριότητας NACE, όπως αυτά παρατίθενται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό 2021/2139/ΕΕ. Καθώς διανύουμε την πρώτη περίοδο εφαρμογής του πλαισίου της Ταξινομίας (1/1 – 31/12/2022), οι οικονομικές δραστηριότητες της MYTILINEOS εξετάσθηκαν και συμπεριλήφθηκαν/αποκλείστηκαν μόνο στη βάση της επιλεξιμότητας ενώ δεν έχει εξεταστεί η ευθυγράμμισή τους με τα τεχνικά κριτήρια που παρέχονται στους σχετικούς κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς.

 • Ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών. Υπολογίστηκε με βάση μόνο τον καθαρό κύκλο εργασιών από την πώληση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών. Περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες που θεωρούνται επιλέξιμες με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ταξινομίας και με την προϋπόθεση ότι τα έσοδα αυτά δεν αφορούν κάλυψη ιδίων αναγκών ή ενδοομιλικές πωλήσεις.
Επιλέξιμες δραστηριότητες βάσει Κύκλου Εργασιών
chart
 • Ποσοστό επί των ετήσιων κεφαλαιουχικών δαπανών. Υπολογίστηκε με βάση τα κεφαλαιοποιημένα έξοδα για προσθήκες σε στοιχεία ενεργητικού ή διαδικασίες που συνδέονται με επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες που θεωρούνται επιλέξιμες με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ταξινομίας.
Επιλέξιμες δραστηριότητες βάσει Κεφαλαιουχικών Δαπανών
chart
 • Ποσοστό επί των ετήσιων λειτουργικών δαπανών. Υπολογίστηκε με βάση τα λειτουργικά έξοδα που σχετίζονται με τη συντήρηση και επισκευή στοιχείων του ενεργητικού ή διαδικασίες που συνδέονται με επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες που θεωρούνται επιλέξιμες με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ταξινομίας.
Επιλέξιμες δραστηριότητες βάσει Λειτουργικών Δαπανών
chart

Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες της MYTILINEOS που εμπίπτουν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ταξινομίας είναι διαθέσιμες στην Ετήσια Έκθεση 2021 της MYTILINEOS.