Οδηγός Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG 2022 – Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2018 συμμετέχει στην πρωτοβουλία Sustainable Stock Exchanges (SSE) των Ηνωμένων Εθνών, η οποία προωθεί τη διάχυση βέλτιστων πρακτικών για τη δημοσιοποίηση και ενσωμάτωση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων, στοχεύοντας στην ανάπτυξη των βιώσιμων επενδύσεων σε τοπικές κεφαλαιαγορές. Ακολουθώντας την κλήση για δράση των οργανισμών που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, το Χρηματιστήριο Αθηνών προχώρησε στην έκδοση του «Οδηγού δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών», επιδιώκοντας να προωθήσει και να ενισχύσει τις πρακτικές δημοσιοποίησης πληροφοριών ESG που εφαρμόζουν οι ελληνικές εισηγμένες εταιρείες. Ακολουθεί ο πίνακας ανταπόκρισης της MYTILINEOS στους δείκτες του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών (όπου C: Βασικοί Δείκτες, Α: Προηγμένοι Δείκτες, SS: Κλαδικοί Δείκτες) οποίοι διαμορφώθηκαν με τη χρήση των ακόλουθων διεθνών και εθνικών πλαισίων αναφοράς / δημοσιοποίησης πληροφοριών και κατευθυντήριων γραμμών / προτύπων: GRI, SASB, GLOBAL COMPACT, IIRC, CDP,TCFD και Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας.

Κατηγορία ESG

ID

Ονομασία Δείκτη

Αναφορά
(Ενότητες/σελίδες Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021)

Περιβάλλον

C-E1

Άμεσες εκπομπές (Scope 1)

Ουσιαστικό θέμα:

Ενέργεια & Αέριες Εκπομπές

C-E2

Έμμεσες εκπομπές (Scope 2)

C-E3

Ενεργειακή κατανάλωση και παραγωγή

A-E1

Άλλες έμμεσες εκπομπές (Scope 3)

A-E2

Κίνδυνοι και ευκαιρίες από την κλιματική αλλαγή

Ουσιαστικό θέμα:

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

A-E3

Διαχείριση αποβλήτων

Ουσιαστικό θέμα:

Κυκλική Οικονομία

A-E4

Απόρριψη λυμάτων

Ουσιαστικά θέματα:

Διαχείριση Νερού

Κυκλική Οικονομία

A-E5

Περιοχές ευαίσθητης βιοποικιλότητας

Ουσιαστικό θέμα:

Οικολογικές Επιδράσεις

SS-E1

Στρατηγική διαχείρισης εκπομπών

Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

Ουσιαστικό θέμα:

Ενέργεια & Αέριες Εκπομπές

SS-E2

Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων

Ουσιαστικό θέμα:

Ενέργεια & Αέριες Εκπομπές

SS-E3

Κατανάλωση νερού

Ουσιαστικό θέμα:

Διαχείριση Νερού

SS-E4

Διαχείριση νερού

SS-E8

Κρίσιμες πρώτες ύλες

Πρώτες Ύλες και Υλικά

H Εταιρεία δεν κάνει χρήση των 27 κρίσιμων πρώτων υλών όπως αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήEuropean Commission (2019). Critical raw materials (europa.eu)

SS-E9

Χημικές ουσίες σε προϊόντα

Ποιότητα & Ασφάλεια Προϊόντων

Κοινωνία

C-S1

Συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών

Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους

C-S2

Γυναίκες εργαζόμενες

Δείκτες Επίδοσης ESG

C-S3

Γυναίκες εργαζόμενες σε διευθυντικές θέσεις

C-S4

Κινητικότητα προσωπικού

C-S5

Κατάρτιση εργαζομένων

Εργασιακές Πρακτικές

C-S6

Πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ουσιαστικό θέμα:

Ανθρώπινα Δικαιώματα

C-S7

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Δείκτες Επίδοσης ESG

C-S8

Αξιολόγηση προμηθευτών

Ουσιαστικό θέμα:

Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα

A-S1

Βιώσιμη Οικονομική Δραστηριότητα

Πως δημιουργούμε αξία

A-S2

Δαπάνες κατάρτισης εργαζομένων

Δείκτες Επίδοσης ESG

A-S3

Μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων

Ουσιαστικό θέμα:

Ίσες Ευκαιρίες

SS-S1

Ποιότητα και ασφάλεια προϊόντων

Ποιότητα & ασφάλεια προϊόντων

SS-S2

Απόρρητο πελατών

Απόρρητο Πελατών

SS-S4

Παραβιάσεις εργατικού δικαίου

Ουσιαστικό θέμα:

Κανονιστική Συμμόρφωση

SS-S5

Πρόστιμα παραβίασης ασφάλειας δεδομένων και απορρήτου

Απόρρητο Πελατών

SS-S6

Επίδοση σε θέματα υγείας και ασφάλειας

Ουσιαστικό θέμα:

Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

SS-S7

Πρακτικές μάρκετινγκ

Επικοινωνία & Marketing

SS-S8

Ικανοποίηση πελατών

Ποιότητα & Ασφάλεια Προϊόντων

SS-S9

Μηχανισμός διαχείρισης παραπόνων πελατών

Ουσιαστικό θέμα:

Επιχειρηματική Ηθική

Διακυβέρνηση

C-G1

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διοικητικό Συμβούλιο

C-G2

Εποπτεία βιώσιμης ανάπτυξης

Διακυβέρνηση Βιώσιμης Ανάπτυξης

C-G3

Ουσιαστικά θέματα

Διαδικασία Ουσιαστικότητας

C-G4

Πολιτική Βιωσιμότητας

Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

C-G5

Πολιτική επιχειρηματικής δεοντολογίας

Ουσιαστικό θέμα:

Επιχειρηματική Ηθική

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας

C-G6

Πολιτική ασφάλειας δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

A-G1

Επιχειρηματικό μοντέλο

Πως δημιουργούμε αξία

A-G2

Παραβιάσεις επιχειρηματικής δεοντολογίας

Δείκτες Επίδοσης ESG

A-G3

Στόχοι ESG

Βασικοί Στόχοι ESG

A-G4

Μεταβλητές αμοιβές

Έκθεση Αποδοχών Μελών Δ.Σ.

A-G5

Εξωτερική διασφάλιση

Δήλωση Ανεξάρτητης Διασφάλισης

SS-G1

Παραβιάσεις επιχειρηματικής δεοντολογίας

Δείκτες Επίδοσης ESG

SS-G2

Διαχείριση κρίσιμων κινδύνων

Ουσιαστικά θέματα:

Επιχειρησιακή Συνέχεια

Πρόληψη της ρύπανσης