Ευρετήριο Βασικών Όρων

Άμεσα εργαζόμενοι

Συνολικός αριθμός υπαλλήλων που βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με την Εταιρεία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και περιλαμβάνονται στο σύστημα μισθοδοσίας της.


Άλλες έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Scope 3)

Έμμεσες εκπομπές GHG που δεν περιλαμβάνονται στις έμμεσες εκπομπές Scope 2 και εκλύονται εκτός του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εκπομπών ανάντη όσο και κατάντη.


Άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Scope 1)

Οι άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Scope 1) προέρχονται από πηγές (φυσικές μονάδες ή διαδικασίες που απελευθερώνουν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα). Οι άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις εκπομπές σε ισοδύναμα CO2, από την κατανάλωση καυσίμων.


Ανακυκλωμένες πρώτες ύλες

Υλικά που αντικαθιστούν παρθένα (πρωτογενή) υλικά και αγοράζονται ή αποκτώνται από εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές και που δεν είναι υποπροϊόντα και εκροές της Εταιρείας.


Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση νερού

Η επεξεργασία χρησιμοποιημένου νερού και λυμάτων μέσω κάποιου άλλου κύκλου πριν την απόρριψη για τελική επεξεργασία και απόρριψη στο περιβάλλον.


Α.Π.Ε. (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

Πηγές ενέργειας που μπορούν να ανανεωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα μέσω φυσικού κύκλου (π.χ. Γεωθερμική, Αιολική, Ηλιακή, Υδροηλεκτρική, Βιομάζα).


Αποκαταστάσεις (Αποκατασταθείσες περιοχές)

Περιοχές στις οποίες υπάρχει λειτουργική δραστηριότητα ή που επηρεάστηκαν από λειτουργικές δραστηριότητες και στις οποίες τα μέτρα αποκατάστασης έχουν επαναφέρει το περιβάλλον στην αρχική του κατάσταση ή σε κατάσταση όπου υφίσταται ένα υγιές και λειτουργικό οικοσύστημα.


Α.Σ.Π.Η.Ε.

Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας


Αυτοαξιολόγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Εταιρική διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης που εφαρμόζει μια σειρά από κριτήρια σεβασμού και υποστήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Tα θέματα που περιλαμβάνονται στη αξιολόγηση ενδεικτικά είναι: καταναγκαστική & παιδική εργασία, υγεία και ασφάλεια, ώρες εργασίας, αμοιβές και άδειες προσωπικού, δίκαιη μεταχείριση, ελευθερία συνδικαλισμού, περιορισμός δικαιωμάτων πληθυσμού των τοπικών κοινοτήτων κ.α.


Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η ανάπτυξη με τρόπο που να σέβεται το περιβάλλον και να χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους αρμονικά έτσι ώστε να μην θίγεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους.


Γονική άδεια

Άδεια που χορηγείται σε άνδρες και γυναίκες εργαζομένους λόγω γέννησης παιδιού.


Διάκριση

Η ενέργεια και το αποτέλεσμα της άνισης μεταχείρισης ατόμων με την επιβολή άνισων βαρών ή τη στέρηση παροχών αντί της ίσης μεταχείρισης κάθε ατόμου βάσει της αξίας του. Ως διάκριση μπορεί να θεωρηθεί και η παρενόχληση, η οποία ορίζεται ως σειρά σχολίων ή ενεργειών που είναι ανεπιθύμητα, ή εύλογα θεωρούνται ανεπιθύμητα, από το άτομο στο οποίο απευθύνονται.


Διαρροή

Απροσδόκητη απελευθέρωση επικίνδυνης ουσίας που μπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινη υγεία, το έδαφος, τη βλάστηση, τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα.


Δυστύχημα

Ο θάνατος εργαζομένου που συμβαίνει κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς και οφείλεται σε τραυματισμό κατά την εργασία ή ασθένεια την οποία υπέστη ή του μεταδόθηκε όσο εργαζόταν στην Εταιρεία.


Έμμεσα εργαζόμενοι

Συνολικός αριθμός αυτοαπασχολούμενων και εργαζομένων μόνιμων ανεξάρτητων εργολάβων που εκτελούν πολύ σημαντικές εργασίες της Εταιρείας σε μακροπρόθεσμη βάση.


Έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Scope 2)

Εκπομπές που προκύπτουν από την παραγωγή ηλεκτρικής, θερμαντικής ψυκτικής ενέργειας και ατμού που αγοράζεται ή αποκτάται και καταναλώνεται από την Εταιρεία.


Επίδραση

O όρος αναφέρεται σε σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις που είναι: θετικές, αρνητικές, υφιστάμενες, δυνητικές, άμεσες, έμμεσες, βραχυπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες, εκούσιες, ακούσιες.


Επικίνδυνα απόβλητα

Απόβλητα με οποιοδήποτε από τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III της Σύμβασης της Βασιλείας ή που θεωρούνται επικίνδυνα από την εθνική νομοθεσία.


Εργαζόμενοι από τις τοπικές κοινότητες

Άτομα που είτε έχουν γεννηθεί ή έχουν νόμιμο δικαίωμα διαμονής για αόριστο χρόνο στην ίδια γεωγραφική τοποθεσία με τις εν λειτουργία εγκαταστάσεις της Εταιρείας. Ο γεωγραφικός ορισμός του όρου «τοπικός» μπορεί να περιλαμβάνει την κοινωνία γύρω από τις δραστηριότητες, μια περιοχή εντός μιας χώρας ή μια χώρα.


Ευάλωτες ομάδες

Ευάλωτη ομάδα είναι μια ομάδα ή υποομάδα ατόμων με κάποια ιδιαίτερη φυσική, κοινωνική, πολιτική ή οικονομική κατάσταση ή ένα χαρακτηριστικό που θέτει την ομάδα σε μεγαλύτερο κίνδυνο να πληγεί ή κίνδυνο να πληγεί σφοδρά από τις κοινωνικές, οικονομικές επιδράσεις ή τις περιβαλλοντικές επιδράσεις που προκύπτουν από τις λειτουργίες της Εταιρείας. Οι ευάλωτες ομάδες μπορεί να περιλαμβάνουν παιδιά και νέους, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, πρόσφυγες, νοικοκυριά που έχουν πληγεί από τον ιό HIV/AIDS, αυτόχθονες πληθυσμούς και εθνικές μειονότητες.


Ε.Υ.Α.Ε.

Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας


Εφοδιαστική αλυσίδα

Σειρά δραστηριοτήτων ή συνεργάτες που παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες στην Εταιρεία.


Δείκτης Απολεσθέντων ημερών

Η επίδραση των εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών όπως εκφράζεται μέσα από τον χρόνο που έμειναν εκτός εργασίας οι παθόντες εργαζόμενοι. Εκφράζεται με το σύνολο των χαμένων ημερών ανά 200.000 ώρες εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού κατά την περίοδο αναφοράς.


Δείκτης Επαγγελματικών ασθενειών

Η συχνότητα των επαγγελματικών ασθενειών ανά 200.000 ώρες εργασίας στο σύνολό του ανθρώπινου δυναμικού κατά την περίοδο αναφοράς.


Δείκτης Κινητικότητας εργαζομένων (εθελοντικές αποχωρήσεις)

Αφορά στον αριθμό εθελοντικών αποχωρήσεων προς το μέσο όρο του αριθμού των άμεσα εργαζομένων της Εταιρείας κατά το έτος αναφοράς.


Δείκτης Τραυματισμών

Η συχνότητα των τραυματισμών με διακοπή εργασίας ανά 200.000 ώρες εργασίας στο σύνολό του ανθρώπινου δυναμικού κατά την περίοδο αναφοράς.


Ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα (CO2 eq)

Ισοδύναμο του CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) είναι η παγκόσμια μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται για τη σύγκριση των εκπομπών διαφόρων αερίων του θερμοκηπίου, βάσει του δυναμικού θέρμανσης του πλανήτη που έχουν τα αέρια. Το ισοδύναμο CO2 ενός αερίου προσδιορίζεται πολλαπλασιάζοντας τους τόνους του αερίου με το αντίστοιχο δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη.


Καταναγκαστική εργασία

Κάθε εργασία ή υπηρεσία που απαιτείται από κάποιο άτομο υπό την απειλή ποινής και για την οποία το εν λόγω άτομο δεν έχει προσφερθεί εκούσια (Σύμβαση ΔΟΕ 29, «Forced Labour Convention»).


Κατανάλωση νερού

Η ποσότητα νερού που προκύπτει αν αφαιρεθεί από τη συνολική ποσότητα άντλησης νερού η ποσότητα νερού που επιστρέφει στην αρχική πηγή άντλησης (μετά από επεξεργασία).


Κοινωνικές επενδύσεις

Οι συνολικές επενδύσεις προς τις τοπικές κοινότητες αναφέρονται σε πραγματικές δαπάνες που έγιναν κατά την περίοδο αναφοράς. H Εταιρεία υπολογίζει τις επενδύσεις που έγιναν προς τις τοπικές κοινότητες ως το άθροισμα των εθελοντικών δωρεών συν τις επενδύσεις κεφαλαίων στην ευρύτερη τοπική κοινότητα. Οι εθελοντικές δωρεές και οι επενδύσεις οικονομικών πόρων στην ευρύτερη τοπική κοινότητα μπορεί να περιλαμβάνουν: (α) χορηγίες/συνεισφορές σε φιλανθρωπικές δράσεις, ΜΚΟ και ακαδημαϊκούς ή ερευνητικούς φορείς (β) κεφάλαια προς υποστήριξη των υποδομών της τοπικής κοινότητας, όπως εγκαταστάσεις αθλητισμού ή αναψυχής (γ) τα άμεσα κόστη κοινωνικών προγραμμάτων, δ) κόστη/χορηγίες πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων/δράσεων. Οι επενδύσεις στην τοπική κοινότητα συμπεριλαμβάνουν την επένδυση σε υποδομές η οποία καθοδηγείται πρωταρχικά από βασικές επιχειρηματικές ανάγκες ή διευκολύνει τις επιχειρηματικές λειτουργίες της Εταιρείας όπως τα αντισταθμιστικά οφέλη στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ. Η Εταιρεία παρακολουθεί τις δωρεές και τις επενδύσεις προς τις τοπικές κοινότητες σε μετρητά, στο τέλος της περιόδου αναφοράς.


Κυκλική Οικονομία

Η κυκλική οικονομία είναι ένα οικονομικό μοντέλο που εστιάζει στη μείωση της σπατάλης των πόρων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πόρων, την ανάκτηση και την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, αλλά και την παραγωγή ενέργειας από τα απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών, τη διατήρηση ενός προϊόντος σε καλή λειτουργική κατάσταση για μακρύ χρονικό διάστημα, τη χρησιμοποίηση προϊόντων για την παροχή υπηρεσιών σε πολλαπλούς χρήστες και τη χρήση της υπηρεσίας που προσφέρει ένα προϊόν.


Μέθοδος απόρριψης αποβλήτων

Η μέθοδος με την οποία πραγματοποιείται η επεξεργασία ή η απόρριψη των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των εξής: επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, υγειονομική ταφή, αποθήκευση στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, κ.α.


Μη ανανεώσιμα υλικά

Πόροι που δεν ανανεώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως ορυκτά, μέταλλα, πετρέλαιο, αέριο ή άνθρακας.


Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Πηγές ενέργειας που δεν μπορούν να ανανεωθούν, αναπαραχθούν, αυξηθούν ή παραχθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα μέσω φυσικού κύκλου. Οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνουν: Καύσιμα που διυλίζονται από πετρέλαιο ή αργό πετρέλαιο όπως βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης - Φυσικό αέριο όπως το πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) και το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) - Καύσιμα που προέρχονται από επεξεργασία του φυσικού αερίου και τη διύλιση πετρελαίου - Άνθρακας - Πυρηνική ενέργεια.


Μ.Κ.Ο.

Μη - Κυβερνητικές Οργανώσεις


Ουσιαστικά Θέματα

Ουσιαστικά Θέματα είναι αυτά τα οποία αντανακλούν τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις της Εταιρείας ή επηρεάζουν σημαντικά τις αξιολογήσεις και τις αποφάσεις των ενδιαφερόμενων μερών.


Ουσίες προτεραιότητας

Ουσίες που μπορούν να παρουσιάσουν σημαντικό κίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον. Οι ουσίες αυτές ορίζονται από την Οδηγία 2013/39/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


Περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (water stress areas)

Περιοχές που επηρεάζονται σημαντικά από την άντληση νερού είτε σε επίπεδο διαθεσιμότητας, ποιότητας ή και προσβασιμότητας του νερού.


Περιβαλλοντικοί νόμοι και κανονισμοί

Αναφέρεται στους κανονισμούς που σχετίζονται με κάθε τύπου περιβαλλοντικό θέμα (δηλαδή, εκπομπές, υγρές εκροές και απόβλητα, καθώς και χρήση υλικών, ενέργεια, νερό, και βιοποικιλότητα) που ισχύουν για την Εταιρεία.


Περιοχές με υψηλής αξίας βιοποικιλότητα

Περιοχές που δεν υπόκεινται σε νομική προστασία αλλά που έχουν αναγνωριστεί λόγω των σημαντικών χαρακτηριστικών βιοποικιλότητας από ορισμένες κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις


Περίοδος αναφοράς

Συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που καλύπτεται από τα στοιχεία που δημοσιεύονται. Για τη MYTILINEOS, η περίοδος αναφοράς είναι το έτος που αρχίζει τον Ιανουάριο και τελειώνει τον Δεκέμβριο.


Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, στην έδρα του Ο.Η.Ε στη Νέα Υόρκη, 193 εκπρόσωποι κρατών και κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο δεσμεύτηκαν για την υιοθέτηση 17 Παγκόσμιων Στόχων με σκοπό να αναλάβουν δράση απέναντι σε τρεις μεγάλες προκλήσεις μέσα στα επόμενα 15 χρόνια (έως το 2030): την ακραία φτώχεια, την ανισότητα και την κλιματική αλλαγή.


Ποσοστό παραμονής εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στην εργασία

Αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στο τέλος της περιόδου αναφοράς x 100/ Αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στο τέλος του προηγούμενου έτους.


Σημαντικές λειτουργικές αλλαγές

Αλλαγές στο σχήμα λειτουργίας της Εταιρείας που έχουν σημαντικές θετικές ή αρνητικές συνέπειες για τους εργαζομένους. Τέτοιες αλλαγές μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, αναδιάρθρωση, ανάθεση σε τρίτους, κλείσιμο, επέκταση, νέο άνοιγμα, εξαγορές, πώληση ολόκληρου ή μέρους του οργανισμού ή συγχωνεύσεις.


Σημαντική επίδραση στη βιοποικιλότητα

Επιδράσεις που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ακεραιότητα μιας γεωγραφικής περιοχής ή περιφέρειας, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Αυτό συμβαίνει μέσω της ουσιαστικής αλλαγής των οικολογικών χαρακτηριστικών, των δομών και των λειτουργιών ολόκληρης της περιοχής μακροπρόθεσμα. Αυτό σημαίνει ότι ο οικότοπος, το επίπεδο του πληθυσμού του και τα συγκεκριμένα είδη που καθιστούν σημαντικό τον οικότοπο δεν μπορούν να διατηρηθούν.


Συνολική άντληση νερού

Το σύνολο του νερού που αντλείται εντός των ορίων του οργανισμού από όλες τις πηγές (συμπεριλαμβανομένων των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, του βρόχινου νερού και του δημόσιου δικτύου ύδρευσης) για κάθε χρήση κατά την περίοδο αναφοράς.


Συνολική απόρριψη νερού

Το σύνολο των υγρών εκροών που απορρίπτονται κατά την περίοδο αναφοράς στα υπόγεια ύδατα, στα επιφανειακά ύδατα, στις αποχετεύσεις που οδηγούν σε ποτάμια, ωκεανούς, λίμνες, υγρότοπους, εγκαταστάσεις επεξεργασίας, και υπόγεια ύδατα.


ΤΕΔ

Τομέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας


Τοπική κοινότητα

Άτομα ή ομάδες ατόμων που κατοικούν ή/και εργάζονται σε περιοχές που υφίστανται θετική ή αρνητική οικονομική, κοινωνική ή περιβαλλοντική επίδραση από τις δραστηριότητες του οργανισμού. Η τοπική κοινότητα μπορεί να περιλαμβάνει τα άτομα που κατοικούν κοντά σε δραστηριότητες του οργανισμού έως και τους απομονωμένους οικισμούς σε απόσταση από τις δραστηριότητες, και που μπορεί να υφίστανται επίδραση από τη λειτουργία των εν λόγω δραστηριότητες.


Τοπικός προμηθευτής

Ένας οργανισμός ή άτομο που παρέχει προϊόν ή υπηρεσία στον οργανισμό που συντάσσει τον απολογισμό και που έχει την έδρα του στην ίδια γεωγραφική αγορά με τον οργανισμό που συντάσσει τον απολογισμό. Ο γεωγραφικός ορισμός του όρου «τοπικός» μπορεί να περιλαμβάνει την κοινωνία γύρω από τις δραστηριότητες, μια περιοχή εντός μιας χώρας ή μια χώρα.


Φρέσκο νερό

Νερό με συγκέντρωση ολικών διαλυμένων στερεών ίση ή μικρότερη από 1.000 mg/l.