Βασικοί Στόχοι ESG

(σχετίζονται με τη στρατηγική ESG που έχει θέσει η Εταιρεία)

Στόχοι Εκτιμώμενος χρόνος επίτευξης
icon

Μείωση συνολικών εκπομπών CO2 Scope 1 & 2 (σε σχέση με το έτος βάσης 2019) (t CO2e)

-30%

icon

Τομέας Μεταλλουργίας: Μείωση συνολικών εκπομπών CO2 Scope 1 & 2 (σε σχέση με το έτος βάσης 2019) (t CO2e) ASI

-65%

icon

Τομέας Μεταλλουργίας: Μείωση ειδικών εκπομπών CO2 (t CO2e) ανά τόνο παραγόμενου αλουμινίου (σε σχέση με το έτος βάσης 2019) ASI

-75%

icon

Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας: Μείωση ειδικών εκπομπών CO2 (kg CO2e) ανά τόνο παραγόμενης ΜWh (σε σχέση με το έτος βάσης 2019)

~50%

icon

Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (t CO2e) (σε σχέση με το έτος βάσης 2019)

Μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα

icon

Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας (t CO2e) (σε σχέση με το έτος βάσης 2019)

Μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα

icon

Τομέας Μεταλλουργίας: Εκπομπές φθορίου (kg/t Al) ASI

1,5

Ετήσιος

Τομέας Μεταλλουργίας: Εκπομπές τετραφθοράνθρακα (kg CF4/t Al) ASI

< 0,06

Ετήσιος

Τομέας Μεταλλουργίας: Εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2) (kg/t Al) – διαδικασία ηλεκτρόλυσης ASI

≤ 15

Ετήσιος

Παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου (t)

65.000

icon

Τομέας Μεταλλουργίας: Συνολική άντληση νερού (βιομηχανικό & πόσιμο, m3 / ημέρα) ASI

≤10.550

icon

Τομέας Μεταλλουργίας: Οριστική διάθεση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στον ΧΥΤΕΑ (kg/ t Al)Αφορά στον Τομέα Μεταλλουργίας (Ηλεκτρόλυση-Χυτήριο-Άνοδοι)

< 75

icon

Σοβαρά περιβαλλοντικά περιστατικά

0

Ετήσιος

Ποσοστό αποκατάστασης της συνολικής εκμεταλλεύσιμης έκτασης από την εξορυκτική διαδικασία

87%

icon
icon

Αριθμός δυστυχημάτων

0

Ετήσιος

Επαγγελματικές ασθένειες

0

Ετήσιος

Αριθμός σοβαρών ατυχημάτων

0

Ετήσιος

Δείκτης συχνότητας συνολικών καταγεγραμμένων ατυχημάτων (ανά 200.000 ώρες εργασίας)

Συνεχής βελτίωση

Ετήσιος

Περιστατικά παραβίασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

0

Ετήσιος

Πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για την Ενδυνάμωση της Γυναίκας (United Nations Women’s Empowerment Principles - UN WEPs)

Υιοθέτηση Αρχών

icon

Ποσοστό αξιολόγησης εργαζομένωνΑφορά στο ποσοστό εργαζομένων οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθούν στη διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης της απόδοσης (δηλαδή εκτός αυτών που εργάζονται στην Εταιρεία διάστημα μικρότερο των 6 μηνών, καθώς και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων βάσει ρόλου/αντικειμένου).

> 80%

Ετήσιος

Ποσοστό παραμονής στην εργασία εργαζομένων πλήρους απασχόλησης

> 90%

Ετήσιος

Αριθμός ωφελούμενων πολιτών από την ανάπτυξη κοινωνικών προγραμμάτων

~250.000

icon

Ποσοστό αξιολόγησης βασικών προμηθευτών βάσει ESG κριτηρίων

60%

icon
icon

Επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς και δωροδοκίας

0

Ετήσιος

Οικονομικές επιβαρύνσεις από την παραβίαση του Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας (€)

0

Ετήσιος

Επιβεβαιωμένα περιστατικά μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία (σε θέματα οικονομικά, περιβαλλοντικά, εργασιακά & κοινωνικά)

0

Ετήσιος

Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι (1–3 έτη)

icon

Μεσοπρόθεσμοι Στόχοι (4–7 έτη)

icon

Μακροπρόθεσμοι Στόχοι (8–10 έτη)

icon