Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής
[SASB EM-CM-110a.2] [SASB EM-MM-110a.2] [SASB IF-EU-110a.3]

Τον Αύγουστο του 2021, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), στην Έκτη Έκθεση Αξιολόγησης για την κλιματική αλλαγή (AR6 WGI – The Physical Science Basis), τόνισε ότι το κλιματικό σύστημα αντιμετωπίζει αλλαγές σε πρωτοφανή κλίμακα. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η κλιματική αλλαγή ήδη επηρεάζει πολλές ακραίες καιρικές και κλιματικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο με την αύξηση της θερμοκρασίας να αναμένεται να ξεπεράσει τους 2°C εκτός αν μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σημαντικό βαθμό, επιτυγχάνοντας μηδενικό ισοζύγιο (net zero) άνθρακα και σημαντικές μειώσεις σε εκπομπές άλλων αερίων του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με την Επιτροπή, μεταξύ 3,3 και 3,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή.IPCC 2021, IPCC Sixth Assessment Report

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal), και της επίτευξης του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, υιοθέτησε τον Ιούλιο του 2021 σχετικό πακέτο προτάσεων. Η Επιτροπή τονίζει ότι είναι κρίσιμης σημασίας η μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία να γίνει με δίκαιο τρόπο, γεγονός που αναδείχθηκε και στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή το Νοέμβριο του 2021 (CoP 26). Στην CoP 26, συμφωνήθηκε η Διακήρυξη Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition Declaration), την οποία υπέγραψαν πάνω από 30 χώρες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Μέσω της Διακήρυξης αυτής, οι χώρες δεσμεύονται να διασφαλίσουν την υποστήριξη των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των κοινοτήτων κατά τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία.

Η MYTILINEOS ως σύγχρονη επιχείρηση διέγνωσε εγκαίρως την ανάγκη της μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Στα τέλη του 2020 πήρε τη στρατηγική απόφαση της ενεργειακής μετάβασης καθώς έκρινε ότι η προσέγγιση αυτή ήταν σωστή, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Η απόφαση αυτή βασίστηκε:

 • στην επιθυμία της Εταιρείας να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στο μέτρο που της αναλογεί, ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα στον 21ο αιώνα και που προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων στη διαδικασία μετάβασης προς μια οικονομία ουδέτερου ανθρακικού αποτυπώματος βασισμένη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και
 • στη διαπίστωση, μετά από τη σχετική ανάλυση και αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές ανάγκες που απορρέουν από τις διευρυμένες δραστηριότητές της, ότι η Εταιρεία προκειμένου να παραμείνει ανθεκτική και ανταγωνιστική στις σύγχρονες προκλήσεις, θα πρέπει να ενσωματώσει τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της δραστηριότητάς της, αναπτύσσοντας φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών CO2 και επίτευξης ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα, ξεχωριστά για κάθε Τομέα Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας.

Το νέο όραμα της Εταιρείας περιέγραψε ο ίδιος ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MYTILINEOS, Ευάγγελος Μυτιληναίος, κατά την έναρξη των εργασιών του «ESG Summit Net Zero Action» που διοργάνωσε η Εταιρεία τον Φεβρουάριο του 2021:

«Σήμερα, η ανάγκη για επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μάς ωθεί στην MYTILINEOS να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα, θέλοντας να συμβάλουμε στη δραστική αντιμετώπιση του φαινομένου. Σήμερα, θέτουμε τις βάσεις για μία 100% βιώσιμη και πράσινη βιομηχανική δραστηριότητα και δεσμευόμαστε σε μείωση κατά 30% των εκπομπών ρύπων για όλη την επιχειρηματική μας δραστηριότητα έως το 2030 και σε μηδενικό αποτύπωμα εκπομπών έως το 2050. Οι φιλόδοξοι στόχοι που ανακοινώνουμε, αποτυπώνονται 100% στο DNA μας, γίνονται στρατηγικός πυλώνας, κριτήριο λήψης αποφάσεων και οδηγός κάθε επιχειρησιακής λειτουργίας μας. Από σήμερα, η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι και πρέπει να γίνει προτεραιότητα όλων. Μόνο θέτοντας θαρραλέους και υψηλούς στόχους βιωσιμότητας, ξεκινώντας από εμάς τις βιομηχανίες, μπορούμε να διασφαλίσουμε τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας προς όφελος όλων και ενός συλλογικού βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές».

Κλιματικοί Στόχοι της MYTILINEOS

Βασικός Στόχος 2030σε σχέση με τα επίπεδα του 2019 Μείωση συνολικών εκπομπών CO2e (Scope 1 & 2) κατά -30%
Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Επιμέρους Στόχοι Κλιματικό σενάριο Βασικές πρωτοβουλίες

Μεταλλουργία

Συνολικές εκπομπές kt CO2e (Scope 1 & 2)

-65% icon

icon

Well below
2°C

 • Ηλεκτροδότηση αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές
 • Χρήση καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα
 • Εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής και ψηφιοποίηση
 • Αύξηση παραγωγής δευτερόχυτου αλουμινίου και αύξηση χρήσης scrap στην παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου

Ειδικές εκπομπές t CO2e/t Al

-75% icon

Ηλεκτρική Ενέργεια & Φυσικό Αέριο

Ειδικές εκπομπές kg CO2e/MWh

~50% icon

 • Παραγωγή 7.600GWh από ΑΠΕ

Έργα Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας

Ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα

 • Χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
 • Χρήση ηλεκτρικών οχημάτων
 • Χρήση ηλεκτρικών αντλιών θερμότητας
 • Χρήση Συσσωρευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας στα εργοτάξια

Έργα Βιώσιμης Ανάπτυξης

Βασικός Στόχος 2050 Net Zero

Το 2021, η MYTILINEOS ξεκίνησε την εφαρμογή εξειδικευμένων σχεδίων δράσης για κάθε βασική πρωτοβουλία που συμβάλλει στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μείωσης του ανθρακικού της αποτυπώματος. Συνολικά, 11 βασικές πρωτοβουλίες και 50 επιμέρους δράσεις σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας εστιάζουν τόσο στην αξιοποίηση της υφιστάμενης τεχνολογίας όσο και στην καινοτομία και την ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε Τομέα αλλά και την υφιστάμενη κατάσταση στο ενεργειακό σύστημα.

Πιο συγκεκριμένα: η υλοποίηση στρατηγικών συνεργασιών στο χώρο των ΑΠΕ, η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, η εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων και δράσεων, οι ειδικές ενέργειες τεχνικού χαρακτήρα με εφαρμογή κυρίως στις παραγωγικές δραστηριότητες, η βελτιστοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών και τεχνολογικές αναβαθμίσεις, η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, η παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών προς μελλοντική εφαρμογή, αποτελούν ενδεικτικές κατηγορίες ενεργειών οι οποίες ξεκίνησαν να εφαρμόζονται εντός του 2021.

Στο γράφημα παρουσιάζεται η εξέλιξη του βασικού στόχου της MYTILINEOS για μείωση των συνολικών εκπομπών CO2 (Scope 1 & 2) κατά -30% το 2030 σε σχέση με το έτος βάσης 2019. H Εταιρεία, καταγράφει το 2021 ήδη μείωση σχεδόν -12,4% αξιοποιώντας την αυξημένη χρήση ενέργειας από, ανανεώσιμες πηγές. Εν τούτοις, λόγω και της επίσημης έναρξης της λειτουργίας της νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, στα μέσα του 2022, εκτιμά ότι θα φτάσει στην ανώτερη τιμή των CO2 εκπομπών της στο τέλος του 2023, καθώς θα έχει παρέλθει ήδη 1,5 χρόνος πλήρους λειτουργίας του νέου σταθμού. Από το σημείο αυτό και έπειτα, αναμένεται να ξεκινήσει η σταδιακή μείωση των εκπομπών CO2 καθώς ένα μεγάλο μέρος των επιμέρους δράσεων των βασικών πρωτοβουλιών ουδέτερου αποτυπώματος σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, θα είναι σε προχωρημένο στάδιο εφαρμογής.

Ακολούθως παρουσιάζεται και η εξέλιξη των επιμέρους στόχων ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. Η μείωση των συνολικών εκπομπών CO2 οφείλεται κυρίως στη μείωση των εκπομπών Scope 2 λόγω της βελτιστοποίησης του ενεργειακού μίγματος, μέσω της σταδιακής απολιγνιτοποίησης και χρήσης περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Συνολικές εκπομπές CO2 (Scope 1 & 2) (kt CO2 eq)
scheme
Εξέλιξη επιμέρους στόχων ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
graphic__img