Κυκλική Οικονομία

icon icon icon
icon
icon

Τιμές που έλαβε το θέμα στη διαδικασία Ουσιαστικότητας σε κλίμακα [0–10]
όπου 0 «Καθόλου σημαντικό» και 10 «Πολύ σημαντικό»

Όρια Ουσιαστικού Θέματος [GRI 102-46] [GRI 103-1b]

Που προκαλούνται οι επιδράσεις:

Οι επιδράσεις λαμβάνουν χώρα στις βιομηχανικές μονάδες της MYTILINEOS.

Από ποιον προκαλούνται οι επιδράσεις:

Οι επιδράσεις προκαλούνται κυρίως από τον ΤΕΔ Μεταλλουργίας ενώ έμμεση συμβολή δύναται να έχουν οι επιχειρηματικοί εταίροι της Εταιρείας.

Η διαχείριση του θέματος από τη MYTILINEOS συμβάλλει στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης:

 • Στη μείωση παραγωγής αποβλήτων μέσω της πρόληψης, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης.
 • Στην επαναχρησιμοποίηση υλικών, διευρύνοντας τον κύκλο ζωής των προϊόντων με σκοπό να χρησιμοποιούνται ξανά, δημιουργώντας πρόσθετη οικονομική αξία.
 • Στη μείωση των λυμάτων που δεν υφίστανται επεξεργασία καθώς και στην ουσιαστική αύξηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης του νερού σε εθνικό επίπεδο.
Θέμα αυξημένης σημαντικότητας για:
 • Εργαζομένους
 • Προμηθευτές
 • Πελάτες
 • Μέτοχους / Επενδυτές / Οικονομικούς Αναλυτές
 • Μ.Κ.Ο.
 • Δημοσιογράφους
 • Φορείς Βιώσιμης Ανάπτυξης / Ρυθμιστικούς Φορείς
 • Ακαδημαϊκή Κοινότητα
 • Τοπικές Κοινότητες

στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη MYTILINEOS.

Διοικητική Προσέγγιση
[GRI 102-11] [GRI 103-2c]

Στόχος της συγκεκριμένης δημοσιοποίησης είναι η παροχή πληροφοριών και στοιχείων προς τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS για να κατανοήσουν το πώς η Εταιρεία διαχειρίζεται τα απόβλητα από την παραγωγική της διαδικασία, τον τρόπο με τον οποίο η ορθή διαχείρισή τους συμβάλλει στην αποδοτική της λειτουργία και στη συμμόρφωσή της με την περιβαλλοντική νομοθεσία, ενώ ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλους τους αποδέκτες. [GRI 103-2b]

Βασικές Προκλήσεις / Επιδράσεις
[GRI 103-1a] [GRI 102-15]

Η συλλογή, η διαχείριση και η μείωση των αποβλήτων αποτελούν βασικό στοιχείο της περιβαλλοντικής πολιτικής της MYTILINEOS. Τα κατάλοιπα βωξίτη που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της παραγωγικής διαδικασίας στον Τομέα Μεταλλουργίας, αποτελούν τον μεγαλύτερο όγκο των στερεών αποβλήτων της Εταιρείας. Βασική πρόκληση για την MYTILINEOS αποτελεί η βελτίωση στον τομέα αυτό, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αξιοποίηση των συγκεκριμένων αποβλήτων είτε από την ίδια μέσω της συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά πιλοτικά προγράμματα, είτε από τη διάθεσή τους ως πρώτη ύλη για την παραγωγή άλλων βιομηχανικών υλικών. Ο συγκεκριμένος τύπος αποβλήτων εναποτίθενται, σε ειδικό χώρο ο οποίος υπολογίζεται, για τους σκοπούς της μέτρησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της MYTILINEOS, ως Χώρος Διάθεσης Καταλοίπων Βωξίτη και λειτουργεί σύμφωνα με τις αδειοδοτικές πράξεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αντίστοιχα.

Επιπλέον διαχρονικές προκλήσεις για την Εταιρεία στον τομέα αυτό αποτελούν: α) διαχείριση όλων των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων με έμφαση στις μεθόδους της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης και ιδιαίτερα των καταλοίπων βωξίτη με τη μέθοδο της αξιοποίησης και β) η μείωση της ποσότητας των αποβλήτων προς υγειονομική ταφή, συμβάλλοντας στη ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία αλλά και στη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Κυριότεροι κίνδυνοι
[GRI 102-15]

Βασικό περιβαλλοντικό κίνδυνο για την Εταιρεία αποτελεί η σταδιακή μείωση των διαθέσιμων χώρων απόθεσης καταλοίπων βωξίτη, που μπορεί να επιφέρει κοινωνικές και οικονομικές αρνητικές επιδράσεις για την Εταιρεία.

Δέσμευση
[GRI 103-2c]

Έλεγχος, συνεχής μείωση και ορθή διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων με τεχνικές ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης όπου είναι εφικτό, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες πολιτικής Περιβάλλοντος της MYTILINEOS με σημείο αναφοράς την εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών στην παραγωγική διαδικασία.

Διαχείριση / Τακτικές Αντιμετώπισης
[GRI 103-2a] [GRI 306-1] [GRI 306-2]

 • H διαχείριση και μείωση των αποβλήτων αποτελούν βασικά στοιχεία της περιβαλλοντικής πολιτικής της Εταιρείας. Σε κάθε παραγωγική μονάδα έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί δίκτυο συλλογής αποβλήτων, προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.
 • Στις περιπτώσεις που η ανακύκλωση δε μπορεί να ολοκληρωθεί εσωτερικά, η διάθεση και η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται μέσω της συνεργασίας της Εταιρείας με φορείς συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, που έχουν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία εγκρίσεις του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, καθώς και με αδειοδοτημένες (ανά κατηγορία αποβλήτου) εταιρείες συλλογής, μεταφοράς, διάθεσης/αξιοποίησης αποβλήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Αναφορικά με τη διαχείριση των απορρίψεων υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά της MYTILINEOS, αυτή είναι απολύτως ελεγχόμενη και γίνεται μέσω παραμέτρων που καθορίζονται από τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και όρους, σύμφωνα με τους οποίους έχουν αποκτηθεί οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις των βιομηχανικών της μονάδων.

Ειδικότερα για τον Τομέα Μεταλλουργίας, που κατέχει το 99% των συνολικών αποβλήτων της Εταιρείας:

 • O κύριος όγκος των παραγόμενων αποβλήτων προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία και την επεξεργασία πρώτων υλών (π.χ. κατάλοιπα βωξίτη, στείρα απασβεστοποίησης), από εργασίες συντήρησης (π.χ. απόβλητα λεκανών ηλεκτρόλυσης) και από την επεξεργασία του μετάλλου προς χύτευση (π.χ. εξαφρίσματα χυτηρίου). Η διαχείριση των αποβλήτων αυτών περιλαμβάνει διαδικασίες συλλογής, διαλογής στην πηγή, μεταφοράς, αξιοποίησης/ απόθεσης όλων των ρευμάτων αποβλήτων ανάλογα τη φύση του εκάστοτε αποβλήτου και τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Περίπου 150.000t αποβλήτων αξιοποιούνται ετησίως μέσω συνεργαζόμενων αδειοδοτημένων εταιρειών. Από αυτά οι 70.000-100.000t είναι κατάλοιπα βωξίτη, οι 30.000-45.000t στείρα απασβεστοποίησης (100% αξιοποίηση της παραγόμενης ποσότητας) και η υπόλοιπη ποσότητα περιλαμβάνει απόβλητα όπως εξαφρίσματα χυτηρίου (100% αξιοποίηση ποσότητας), συσκευασίες, ΑΛΕ κ.τ.λ. Ιδιαίτερα για τα κατάλοιπα βωξίτη, αξίζει να αναφερθεί ότι παράλληλα με την αξιοποίηση σε συνεργαζόμενες εταιρείες (βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου), η MYTILINEOS συμμετέχει και συγχρηματοδοτεί 12 ευρωπαϊκά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων βωξίτη ενώ εντός των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της ΑτΕ έχουν δημιουργηθεί πιλοτικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας καταλοίπων βωξίτη. Αντίστοιχα, η εταιρεία συμμετέχει σε 2 επιπλέον ευρωπαϊκά προγράμματα για την ανακύκλωση των αποβλήτων των λεκανών ηλεκτρόλυσης. ASI
 • Διατηρούνται και χρησιμοποιούνται ειδικά διαμορφωμένοι χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων (Επικινδύνων – Χ.Υ.Τ.Ε.Α. και αδρανών αποβλήτων – Χ.Δ.Α.Α) στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου, ενώ η απόθεση των καταλοίπων βωξίτη (μη επικίνδυνο απόβλητο που αποτελεί το 95% των συνολικών αποβλήτων της Εταιρείας) πραγματοποιείται με ειδικό τρόπο βάσει γεωτεχνικών μελετών ακολουθώντας το φυσικό ανάγλυφο της εν λόγω περιοχής. ASI
 • Στο πλαίσιο της εθελοντικής δέσμευσης για συνεχή μείωση των ποσοτήτων των επικινδύνων αποβλήτων που παράγονται από τις παραγωγικές δραστηριότητές της ο Τομέας Μεταλλουργίας έχει προχωρήσει στις παρακάτω δράσεις:
  • Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα που αποσκοπούν στην επεξεργασία και στη συνεχή αξιοποίηση των επικίνδυνων αποβλήτων που προκύπτουν από την αποξήλωση των λεκανών ηλεκτρόλυσης στο τέλος ζωής τους (ανθρακούχα και πυρίμαχα υλικά). Η ΑτΕ συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα SPL Cycle το οποίο επικεντρώθηκε στην κονιορτοποίηση των υλικών και στη συνέχεια επεξεργασία τους με κατάλληλους διαλύτες, ώστε να παραχθούν προϊόντα χρήσιμα ως πρώτες ύλες στη βιομηχανία. Επίσης εξετάζεται μέσω του προγράμματος REMOVAL η αξιοποίηση του ανθράκινου μέρους του αποβλήτου, ως αναγωγικού στη μεταλλουργική διεργασία.
  • Μελέτη για αποχαρακτηρισμό των σοδούχων αποβλήτων της παραγωγικής διεργασίας αλουμίνας, εντός των εγκαταστάσεων της ΑτΕ. Η μελέτη εκπονείται από τη θυγατρική της ΜYTILINEOS, Zeologic και βρίσκεται στα τελικά στάδια. Οι εργαστηριακές αναλύσεις δίνουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
  • Ενέργειες περαιτέρω βελτίωσης των διεργασιών διαλογής αποβλήτων στην πηγή, με στόχο το διαχωρισμό πιθανών μη επικινδύνων ροών, που λόγω των υφιστάμενων διεργασιών παραγωγής και αποκομιδής δεν είναι δυνατός.
 • Το 2021 ολοκληρώθηκε μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (AKZ) / Life Cycle Assessment (LCA) για την αξιολόγηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με την εξόρυξη βωξίτη και την παραγωγή αλουμίνας και αλουμίνιου από τον ΤΕΔ Μεταλλουργίας της MYTILINEOS. Η μελέτη ΑΚΖ είναι μια διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων που έχει ένα προϊόν στο περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του (cradle-to-grave), αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα χρήσης πόρων. Η μελέτη ΑΚΖ δείχνει τα στάδια του κύκλου ζωής, τα οποία προκαλούν τη μεγαλύτερη επίδραση στο περιβάλλον και τον κυρίαρχο τύπο επιπτώσεων. Η μελέτη διεξήχθη σύμφωνα με τις αρχές των προτύπων ISO 14040 και ISO 14044 με στόχο την παροχή όλων των δεδομένων που απαιτούνται για την πιστοποίηση με το Performance Standard της πρωτοβουλίας Aluminium Stewardship Initiative (ASI). ASI
 • Με σκοπό την ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας και την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης της Εταιρείας και την υποστήριξη των εθνικών προσπαθειών για αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης αλουμινίου, το οποίο είναι 100% ανακυκλώσιμο, έχουν τεθεί φιλόδοξοι στόχοι όσον αφορά την παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου και την ποσότητα ανακυκλωμένου (scrap) αλουμινίου που χρησιμοποιείται. Πιο συγκεκριμένα για το 2022 ο στόχος είναι η χρήση 28.673t ανακυκλωμένου αλουμινίου και παραγωγή 27.049t δευτερόχυτου αλουμινίου, ενώ για το 2025 ο στόχος είναι η χρήση 68.600t ανακυκλωμένου αλουμινίου και παραγωγή 65.000t δευτερόχυτου αλουμινίου.
 • Όσον αφορά τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, ο Τομέας Μεταλλουργίας παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα υγρών αποβλήτων, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων ανακυκλώνεται εντός της ίδιας της διαδικασίας παραγωγής. Συγκεκριμένα, το εργοστάσιο παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου διαθέτει ένα υπόγειο σύστημα αγωγών συλλογής νερού ή υγρών εκροών, το οποίο καταλήγει σε μονάδα επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, η οποία αποτελείται από δεξαμενές καθίζησης, ελαιοδιαχωριστή και πολυστρωματικά φίλτρα ενεργού άνθρακα. Υπάρχει συνεχής μέτρηση και online παρακολούθηση pH, θερμοκρασίας και παροχής, ενώ υφίσταται και δεξαμενή ασφαλείας 1.330m3, στην οποία οδηγούνται τα απόβλητα, όταν απαιτείται, μέσω αυτόματης εκτροπής. ASI
 • Επιπλέον, λειτουργούν τρεις Βιολογικοί Σταθμοί για τις ανάγκες του εργοστασίου παραγωγής αλουμινίου και των τοπικών οικισμών: o Βιολογικός Σταθμός Άσπρων Σπιτιών & Αντίκυρας δυναμικότητας 10.000 κατοίκων, o Βιολογικός Σταθμός Αγ. Νικολάου δυναμικότητας 200 κατοίκων που εξυπηρετεί τον ομώνυμο οικισμό και ο Βιολογικός Σταθμός Εργοστασίου δυναμικότητας 2.000 ατόμων, που εξυπηρετεί τον πληθυσμό του εργοστασίου και των σταθμών παραγωγής ενέργειας. O Βιολογικός Σταθμός Άσπρων Σπιτιών & Αντίκυρας αποτελεί τον πρώτο σταθμό βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων στην Ελλάδα και κατασκευάστηκε μαζί με τον οικισμό, από τον οίκο Degremont-France. Σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων πραγματοποιούνται μηνιαίες αναλύσεις στην εκροή των επεξεργασμένων λυμάτων από διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO – 17025, εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου. Κατά την θερινή περίοδο (Μάϊος – Σεπτέμβριος) πραγματοποιείται δειγματοληψία στα νερά κολύμβησης σε 8 σημεία του Κόλπου Αντίκυρας αλλά και ετήσια αξιολόγηση από ανεξάρτητο φορέα. Στα σημεία αυτά περιλαμβάνεται και η έξοδος στη θάλασσα του αγωγού των επεξεργασμένων νερών του Βιολογικού Σταθμού Άσπρων Σπιτιών & Αντίκυρας. Τα αποτελέσματα για το εν λόγω σημείο, έχουν δείξει ότι ανταποκρίνονται στα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ανώτατα όρια για τα παράκτια ύδατα εξαιρετικής ποιότητας και καλής ποιότητας. ASI

Αποτελέσματα
[GRI 103-3a-ii] [GRI 306-3] [GRI 306-4] [GRI 306-5] [SASB EM-CM-150a.1]

 • Το 2021, η συνολική ποσότητα των στερεών αποβλήτων της Εταιρείας ανήλθε σε 934,1 χιλ. τόνους ποσότητα αυξημένη κατά 11,3% από το 2020 (839,4 χιλ. τόνοι), η οποία προήλθε κυρίως από την αύξηση της παραγωγής των ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) ως αποτέλεσμα της αυξημένης κατασκευαστικής δραστηριότητας εντός του 2021. Σημειώνεται, ότι το σύνολο της συγκεκριμένης κατηγορίας αποβλήτων ανακυκλώθηκε.
 • Το 84% της συνολικής ποσότητας αποβλήτων αφορούσε σε στείρα και κατάλοιπα βωξίτη, ενώ στο υπόλοιπο 16% συμπεριλαμβάνονται αλουμίνιο, βιομηχανικά, αστικά απόβλητα, υλικά που συλλέγονται και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων σκραπ μετάλλων (π.χ. σιδήρου και χάλυβα), μπαταρίες οχημάτων, ελαστικά, χρησιμοποιημένα λιπαντικά, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, χαρτί, πλαστικό, ξύλο, γυαλί, μπαταρίες οχημάτων, λάμπες και αναλώσιμα από φωτοτυπικά μηχανήματα. ASI
Ποσότητες μη επικίνδυνων αποβλήτων (t)
chart
Ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων (t)
chart
 • Το ποσοστό υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων, ως ποσοστό επί των συνολικών παραγόμενων μη-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων εξαιρουμένων των καταλοίπων βωξίτη που υφίστανται ειδική επεξεργασία, περιορίστηκε περαιτέρω εντός του 2021 και διαμορφώθηκε στο 2,0% (2020: 2,4%).
 • Όσον αφορά τα επικίνδυνα απόβλητα, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της ποσότητάς τους κατά 18,9% η οποία οφείλεται στη μείωση του αριθμού των λεκανών ηλεκτρόλυσης που είχαν φτάσει στο τέλος ζωής τους και έχριζαν ανακατασκευής, διαδικασία που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία επικίνδυνων αποβλήτων.
 • Το ποσοστό των στερεών αποβλήτων που επαναχρησιμοποιήθηκε, ανακυκλώθηκε και αξιοποιήθηκε με διάφορους τρόπους είτε από την ίδια την Εταιρεία, είτε μέσω τρίτων αυξήθηκε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε στο 25% (2020: 18,6%) επί του συνόλου των αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων και των καταλοίπων βωξίτη). Στην κατεύθυνση αυτή διατέθηκαν περίπου 115.000 τόνοι καταλοίπων και στείρων βωξίτη στην τσιμεντοβιομηχανία και σε άλλες βιομηχανικές χρήσεις. ASI
Μη Επικίνδυνα Απόβλητα (t)
[GRI 306-4] [GRI 306-5]
Onsite Offsite 2021

Ανακύκλωση

909,4

97.774,2

98.683,6

Επαναχρησιμοποίηση

0

26.395,2

26.395,2

Αξιοποίηση από τρίτους

0

102.814,0

102.814,0

Υγειονομική ταφή (Χώρος Καταλοίπων βωξίτη)

669.683,9

0

669.683,9

Υγειονομική ταφή (Χ.Υ.Τ.Α.)

3.154,5

1.629,2

4.783,7

Αποθήκευση προς αξιοποίηση

12.165,2

0

12.165,2

Αποθήκευση σε εγκαταστάσεις τρίτου

0

86,3

86,3

Ανάκτηση/Ανταλλαγή

0

12,3

12,3

Αποτέφρωση

0

0

0

Σύνολο

685.913,0

228.711,2

914.624,3

Επικίνδυνα Απόβλητα (t)
[GRI 306-4] [GRI 306-5]
Onsite Offsite 2021

Ανακύκλωση

0

382,7

382,7

Επαναχρησιμοποίηση

0

24,9

24,9

Αξιοποίηση από τρίτους

0

4.784,5

4.784,5

Υγειονομική ταφή (Χ.Υ.Τ.E.Α.)

13.887,2

0

13.887,2

Αποθήκευση προς αξιοποίηση

347,6

0

347,6

Αποθήκευση σε εγκαταστάσεις τρίτου

0

1,1

1,1

Ανάκτηση/Ανταλλαγή

0

45,5

45,5

Αποτέφρωση

0

14,9

14,9

Σύνολο

14.234,8

5.253,6

19.488,4

Παραγωγή αποβλήτων ανά κατηγορία αποβλήτου (t)Η κατηγοριοποίηση έχει γίνει σύμφωνα με της κατηγορίες του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.).
[GRI 306-3] [GRI 306-4] [GRI 306-5]
Ποσότητα που εκτρέπεται από την απόρριψη Ποσότητα που οδηγείται σε απόρριψη 2021

Απόβλητα από αναζήτηση, εξόρυξη, εργασίες λατομείου, φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών.

115.005,3

674.091,7

789.097,0

Απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ) επιστρώσεων (χρώματα, βερνίκια, και σμάλτο υάλου), στεγανωτικών και μελανών εκτύπωσης.

0,3

-

0,3

Απόβλητα από θερμικές επεξεργασίες.

7.171,9

1.830,6

9.002,5

Απόβλητα από τη μορφοποίηση, τη φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών.

157,8

-

157,8

Απόβλητα ελαίων και απόβλητα υγρών καυσίμων (εκτός βρώσιμων ελαίων)

237,8

-

237,8

Απόβλητα από συσκευασίες, απορροφητικά υλικά, υφάσματα σκουπίσματος, υλικά φίλτρων και προστατευτικός ρουχισμός μη προδιαγραφόμενα άλλως.

2.470,0

-

2.470,0

Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως στον κατάλογο.

347,9

10.426,2

10.774,1

Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις (περιλαμβάνεται χώμα εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες).

118.851,0

-

118.851,0

Απόβλητα από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εκτός σημείου παραγωγής και προετοιμασίας ύδατος προοριζόμενου για κατανάλωση από τον άνθρωπο και ύδατος για βιομηχανική χρήση.

1.189,2

377,1

1.566,3

Αστικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα), συμπεριλαμβανόμενων των χωριστά συλλεγμένων μερών.

326,5

1.629,2

1.955,7

Σύνολο

245.757,8

688.354,8

934.112,6