Πώς δημιουργούμε αξία

H MYTILINEOS δημιουργεί αξία για τους Κοινωνικούς της Εταίρους μέσω των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, συνεισφέροντας με ουσιαστικό τρόπο στην οικονομία, την απασχόληση και στην ανάπτυξη των τοπικών της κοινοτήτων.

Από την προσέγγιση των αγορών, την ανάπτυξη και διατήρηση των σχέσεων με τους πελάτες, την προμήθεια πρώτων υλών, την παραγωγή, την προώθηση, την πώληση μέχρι και το τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων της και την άντληση εσόδων, η MYTILINEOS δημιουργεί μία σημαντική αλυσίδα αξίας με ισχυρή κοινωνική και οικονομική επίδραση. Σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας η MYTILINEOS υποστηρίζει εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και θέσεις εργασίας και, κατά αντιστοιχία, το ίδιο ισχύει και για τους προμηθευτές και συνεργάτες της στη δική τους αλυσίδα αξίας. Με τον τρόπο αυτό, παράγεται το πολλαπλό θετικό αποτύπωμα που δημιουργείται πέρα από την Εταιρεία, στην εγχώρια απασχόληση και στους σχετικούς επαγγελματικούς κλάδους της οικονομίας συνολικά. Οι πληροφορίες που δίνονται σχετικά με την παραγωγή και τη διανομή οικονομικής αξίας, στον ακόλουθο πίνακα, απεικονίζουν το πως η MYTILINEOS δημιουργεί πλούτο για τις βασικές ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων.

Πίνακας Οικονομικής ΑξίαςΑνανεώθηκαν τα ποσά που αφορούν φόρους εισοδήματος και λοιπούς φόρους αφού εξαιρέθηκαν για τα προηγούμενα έτη οι αναβληθέντες φόροι. [GRΙ 102-48] [GRI 201-1] 2019 2020 2021
Αξία που παράγεται

Πωλήσεις (χιλ. €)

2.256.091

1.898.623

2.664.050

Αξία που κατανέμεται

Κόστος πωληθέντων και έξοδα διοίκησης / διάθεσης (χιλ. €)Κόστος πωληθέντων πλέον εξόδων διοίκησης / διάθεσης, εξαιρουμένων των συνταξιοδοτικών παροχών και λοιπών παροχών εργαζομένων, των φόρων και τελών, και επενδύσεων σε επίπεδο κοινότητας, που έχουν ενσωματωθεί στο εν λόγω ποσό.

1.939.672

1.558.864

2.249.228

Συνταξιοδοτικές παροχές και λοιπές παροχές σε εργαζομένους (χιλ. €)

93.807

112.538

114.114

Φόροι εισοδήματος και λοιποί φόροι (χιλ. €)

84.767

73.544

75.929

Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου (χιλ. €)Περιλαμβάνονται καταβληθέντες τόκοι και πληρωθέντα μερίσματα.

73.053

80.299

75.322

Κοινωνικές Επενδύσεις (χιλ. €)

3.471

3.211

9.179

Σύνολο (€)

2.194.770

1.828.456

2.523.772

% Οικονομικής αξίας που διανέμεται

97,3%

96,3%

94,7%

% Οικονομικής αξίας που διατηρείται

2,7%

3,7%

5,3%

Κοινωνικό Προϊόν

Το συνολικό Κοινωνικό Προϊόν της MYTILINEOS, για το έτος 2021, ανήλθε σε €2.348 εκ. αυξημένο κατά 72% από το 2020. Η οικονομική αξία που δημιουργήθηκε και κατανεμήθηκε ανά ομάδα βασικών Κοινωνικών Εταίρων αναλύεται ως εξής:

€114,1 εκ.
Αμοιβές και παροχές εργαζομένων

€75,9 εκ.
Πληρωμές σε φόρους

€1,6 δις.
Συνολικές δαπάνες προς Έλληνες προμηθευτές

€75,3 εκ.
Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίων

€9,2 εκ.
Κοινωνικές επενδύσεις

€82,8 εκ.Οι περιβαλλοντικές δαπάνες της MYTILINEOS, το 2021, ανήλθαν σε €82,8 εκ. και αφορούσαν τη διάθεση αποβλήτων, τη διαχείριση και το κόστος των αέριων εκπομπών, την περιβαλλοντική αποκατάσταση, καθώς και ενέργειες περιβαλλοντικής πρόληψης & διαχείρισης. Από τις παραπάνω δαπάνες, το ποσό των €78,3 εκ. αφορούσε λειτουργικές δαπάνες (Operational Expenditure - OpEx) και το ποσό των €4,5 εκ. αφορούσε κεφαλαιουχικές δαπάνες (Capital Expenditure – CapEx).
Δαπάνες για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

€379,3 εκ.
Επενδύσεις για τη βελτίωση της εταιρείας

Η Κοινωνικο – Οικονομική Επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα

Η MYTILINEOS παράγει κάθε χρόνο αξιοσημείωτη οικονομική και κοινωνική αξία στη χώρα, ως υπεύθυνη επιχείρηση που αλληλεπιδρά με τους κοινωνικούς της εταίρους. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε η 3η μελέτη Κοινωνικο – Οικονομικής επίδρασης της Εταιρείας, με περίοδο αναφοράς το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2021 έως και 31η Δεκεμβρίου 2021, που διεξήχθη από μια ανεξάρτητη εξειδικευμένη εταιρεία έρευνας κοινωνικο-οικονομικού αποτυπώματος σύμφωνα με το βραβευμένο με Νόμπελ οικονομικό μοντέλο "εισροών-εκροών".

Τα αποτελέσματα της μελέτης επιβεβαίωσαν, για μια ακόμα φορά την υπεύθυνη στάση και την ευρύτερη συνεισφορά της MYTILINEOS στην εθνική οικονομία και την απασχόληση, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη συλλογική προσπάθεια για την επίτευξη των Στόχων 8 & 9 Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της απασχόλησης στον βιομηχανικό τομέα αντίστοιχα.

Η κοινωνική και οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα προκύπτει από την οικονομική δραστηριότητα που προκαλεί σε όλη την αλυσίδα αξίας της, από την παραγωγή μέχρι την προώθηση και πώληση των προϊόντων της. Για τη λειτουργία της, η MYTILINEOS προμηθεύεται πρώτες ύλες, προϊόντα και υπηρεσίες από Έλληνες προμηθευτές, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως τον κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, τον κλάδο των κατασκευών, τον κλάδο της μεταλλουργίας. Έτσι, η Εταιρεία υποστηρίζει εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και θέσεις εργασίας και, κατά αντιστοιχία, το ίδιο ισχύει και για τους προμηθευτές και συνεργάτες της στη δική τους αλυσίδα αξίας.

Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2021)
Η συνεισφορά της MYTILINEOS στην ελληνική οικονομία και απασχόληση (συνολική εικόνα)
Η MYTILINEOS με τη δραστηριότητά της:

Δημιουργεί συνολικήΆμεσες, έμμεσες και επαγόμενες επιδράσεις προστιθέμενη αξία

€2,16 δισ.
ίση με το 1,21% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας

Διαθέτει συνολικήΆμεσες, έμμεσες και επαγόμενες επιδράσεις φορολογική συνεισφορά

€245,8 εκ.
ίση με το 0,36% των συνολικών φορολογικών εσόδων του κράτους

Υποστηρίζει συνολικάΆμεσες, έμμεσες και επαγόμενες επιδράσεις

26.216
θέσεις εργασίας
ίση με το 0,69% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα

συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επίτευξη των
Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
icon icon icon

Το πολλαπλασιαστικό όφελος της λειτουργίας της MYTILINEOS στην ελληνική οικονομία:

  • Το 2021, κάθε μονάδα προστιθέμενης αξίας που παράγεται στην MYTILINEOS συνεισφέρει 2,6 μονάδες προστιθέμενης αξίας στην οικονομία.
  • Το 2021, δημιουργούνται 43,57 θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία ανά εκατομμύριο ευρώ προστιθέμενης αξίας της MYTILINEOS.
  • Από κάθε 1 άμεση θέση εργασίας της εταιρείας υποστηρίζονται 10 επιπλέον θέσεις εργασίας στην ευρύτερη ελληνική οικονομία.
  • Η πλήρης μελέτη της Κοινωνικο-Οικονομικής επίδρασης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της MYTILINEOS