Διαδικασία Ουσιαστικότητας

Καθορισμός θεμάτων Ουσιαστικότητας
[GRI 102-46]

Η MYTILINEOS έχει ως βασικό κριτήριο, για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών ESG, τον καθορισμό των θεμάτων που συνδέονται με την ικανότητα της να δημιουργεί αξία και είναι επομένως ουσιαστικά για την ίδια, τους κοινωνικούς της εταίρους και ευρύτερα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η διαδικασία της Ουσιαστικότητας, αποτελεί βασικό εργαλείο της υπεύθυνης λειτουργίας της MYTILINEOS, ενώ συμβάλλει στον εμπλουτισμό και τη διαμόρφωση της στρατηγικής της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αποτελεί μια δυναμική πρακτική η οποία εξελίσσεται συνεχώς. Οι αξιολογήσεις των Ουσιαστικών ESG θεμάτων που υλοποιούνται ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, χρησιμοποιούνται ως βάση για τον αντίστοιχο καθορισμό αυτών σε κεντρικό επίπεδο και αντίστροφα. Παράλληλα, ο ανοιχτός διάλογος της Εταιρείας με τις ομάδες των κοινωνικών της εταίρων τροφοδοτεί τη διαδικασία αυτή με νέα δεδομένα ετησίως. Ο κύκλος αξιολόγησης των ουσιαστικών θεμάτων υλοποιείται ανά 2 χρόνια με ενδιάμεση αναθεώρηση.

Κατά την υλοποίηση της διαδικασίας το 2021, η Εταιρεία επικαιροποίησε τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης με βάση τις εσωτερικές και εξωτερικές πηγές που χρησιμοποιεί, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα που προτείνονται ανά τομέα δραστηριότητας από το πρότυπο SASB (Sustainability Accounting Standards Board). Στη συνέχεια τα θέματα ιεραρχήθηκαν και από τους 4 τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας ως προς το βαθμό που επηρεάζουν την ικανότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τους επιχειρηματικούς της στόχους, όσο και ως προς την επίδρασή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα ευρήματα της εσωτερικής αυτής άσκησης, συνδυάστηκαν με τα αντίστοιχα ευρήματα σχετικής έρευνας πεδίου που διεξήχθη σε περισσότερα από 1.500 άτομα, φορείς και οργανισμούς από όλες στις ομάδες των κοινωνικών εταίρων της Εταιρείας. Επιπλέον, η ευθυγράμμιση των ουσιαστικών θεμάτων με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενισχύει την ικανότητα της Εταιρείας να τα διαχειρίζεται σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των σταδίων της διαδικασίας του καθορισμού των Ουσιαστικών Μη Χρηματοοικονομικών θεμάτων για το έτος 2021:

Στάδιο Αναγνώρισης

ΑΡΧΗ: Συμμετοχικότητας Κοινωνικών Εταίρων

ΑΡΧΗ: Πλαισίου Βιωσιμότητας

22

θέματα αναγνωρίστηκαν συνολικά

Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την άσκηση της αναγνώρισης των Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης

 • Η Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS.
 • Σχετικούς νόμους, κανονισμούς, διεθνείς συμφωνίες ή εθελοντικές συμφωνίες στρατηγικής σημασίας για την Εταιρεία (UNGC, SDGs).
 • Σημαντικοί κίνδυνοι για την Εταιρεία.
 • O χάρτης Ουσιαστικότητας του προτύπου ESG δημοσιοποιήσεων SASB (Sustainability Accounting Standards Board).
 • 12 διαφορετικά διεθνή πρότυπα και πρωτοβουλίες Ε.Κ.Ε. και Βιώσιμης Ανάπτυξης (π.χ. GRI, ISO 26000, TI κ.α.).
 • Στοιχεία από την ανατροφοδότηση των αξιολογήσεων ESG που συμμετείχε η Εταιρεία.
 • Αποτελέσματα της ετήσιας Διαβούλευσης των Κοινωνικών Εταίρων.
 • Μελέτη ουσιαστικών θεμάτων ομοειδών εταιρειών.
 • Δημοσιότητα (Μελέτη θεματολογίας δημοσιευμάτων από και προς την Εταιρεία αλλά και γενικότερη δημοσιότητα στον τομέα αυτό, κατά το τελευταίο έτος).
Στάδιο Ιεράρχησης

ΑΡΧΗ: Συμμετοχικότητας Κοινωνικών Εταίρων

ΑΡΧΗ: Ουσιαστικότητας

16

θέματα χαρακτηρίστηκαν ως ουσιαστικά

Σύνθεση ευρημάτων από τη διαδικασία ιεράρχησης των αναγνωρισμένων θεμάτων εντός & εκτός Εταιρείας

Εντός Εταιρείας

 • Χρήση online εφαρμογής ιεράρχησης των αναγνωρισμένων θεμάτων με αναφορά της συνάφειας τους για την MYTILINEOS, των επιδράσεών τους στην Βιώσιμη Ανάπτυξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, καθώς και της συσχέτισής τους με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • Υλοποίηση συναντήσεων εργασίας των ομάδων ESG των ΤΕΔ με σκοπό την ιεράρχηση των αναγνωρισμένων θεμάτων – Επιβεβαίωση και έγκριση των αποτελεσμάτων από τις αντίστοιχες Γενικές Διευθύνσεις των ΤΕΔ – Σύνθεση των επιμέρους αποτελεσμάτων και καθορισμός της τελικής τιμής για κάθε αναγνωρισμένο θέμα.

Εκτός Εταιρείας

Διεξαγωγή εντός του 2021 έρευνας πεδίου στις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων της Εταιρείας (1.506 άτομα, εταιρείες, φορείς και οργανισμούς) μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση των 22 αναγνωρισμένων θεμάτων.

Πίνακας Ουσιαστικότητας 2021
[GRI 102-47]
Scheme

Στα 16 ουσιαστικά θέματα (με τιμή > 8,60/10 στην εσωτερική ιεράρχηση και τιμή 7,60/10 στην εξωτερική ιεράρχηση) περιλαμβάνονται:

α) τα 3 πιο σημαντικά θέματα για τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων,

β) τα 5 πιο σημαντικά ως προς τις επιδράσεις τους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και

γ) τα 8 κοινά θέματα δηλαδή αυτά που ταυτόχρονα παρουσιάζονται ως σημαντικά τόσο για τους Κοινωνικούς Εταίρους όσο και ως προς τις επιδράσεις τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συμπερασματικά, οι αλλαγές στα ουσιαστικά θέματα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Νέα ουσιαστικά θέματα

 • Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Επιχειρηματικό μοντέλο
 • Ίσες Ευκαιρίες

Ουσιαστικά θέματα με ανανεωμένο τίτλο

 • Κανονιστική Συμμόρφωση (Νομοθετική Συμμόρφωση)
 • Επιχειρηματική Ηθική (Καταπολέμηση Διαφθοράς & Δωροδοκίας)
 • Οικολογικές Επιδράσεις
 • Επιχειρησιακή Συνέχεια (Σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών)
Στάδιο Επικύρωσης

ΑΡΧΗ: Συμμετοχικότητας Κοινωνικών Εταίρων

ΑΡΧΗ: Πληρότητας

Επικυρώθηκαν όλα τα Ουσιαστικά Θέματα

Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επικύρωση των Ουσιαστικών θεμάτων και η τελική έγκριση για τη δημοσιοποίηση τους στον Ετήσιο Απολογισμό και την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας δόθηκε από την Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης στην οποία παρουσιάστηκαν, σε ειδική συνεδρίαση, αναλυτικά τα βήματα της σχετικής μεθοδολογίας, τα επιμέρους αποτελέσματα της, καθώς και ο σχετικός πίνακας Ουσιαστικότητας για το έτος 2021.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της διαδικασίας Ουσιαστικότητας και της συνεχούς βελτίωσης και της καλύτερης δυνατής ανταπόκρισης στις σύγχρονες απαιτήσεις της επενδυτικής κοινότητας και των κοινωνικών της Εταίρων, η MYTILINEOS εξετάζει ήδη την εφαρμογή της προσέγγισης «double materiality». Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης προσέγγισης η Εταιρεία θα συμπεριλάβει στην ανάλυση των Ουσιαστικών θεμάτων, εκτός από το κριτήριο της επίδρασής τους στη βιώσιμη ανάπτυξη, και το κριτήριο της επίδρασής τους στην οικονομική επίδοση και θέση της Εταιρείας.

Ακολουθεί συμπληρωματικός πίνακας κατηγοριοποίησης των Ουσιαστικών θεμάτων με βάση: α) τον πυλώνα ESG στον οποίο κατατάσσεται κάθε αναγνωρισμένο θέμα, β) τα θέματα που αναδείχθηκαν ως Ουσιαστικά από τον Τομέα Μεταλλουργίας ως αποτέλεσμα της διαδικασίας ιεράρχησης, στο πλαίσιο της διεθνούς Πρωτοβουλίας Υπεύθυνης Διαχείρισης Αλουμινίου – Aluminium Stewardship Initiative (ASI) στην οποία συμμετέχει ο ΤΕΔ, και γ) τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που συνεισφέρει η Εταιρεία μέσω της διαχείρισης των αντίστοιχων Ουσιαστικών θεμάτων.

Πυλώνας ESG Ουσιαστικά θέματα 2021 Τομέας ΜεταλλουργίαςΟυσιαστικά θέματα Τομέα Μεταλλουργίας
ASI
Σχετικοί SDGs
icon

Οικολογικές Επιδράσεις

icon

15

Ενέργεια & Αέριες εκπομπές

icon

7, 13

Διαχείριση Νερού

icon

6, 12

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

13

Κυκλική Οικονομία

icon

6, 8, 12

Πρόληψη της ρύπανσης

icon

12, 14, 15

Έρευνα & Ανάπτυξη

icon

Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

icon

3, 8

Απασχόληση

icon

8, 9

Ανθρώπινα Δικαιώματα

icon

5, 8, 10, 16

Ίσες Ευκαιρίες

icon

5, 8, 10, 16

Βιωσιμότητα Τοπικών κοινοτήτων

icon

1, 2, 3, 4, 10, 11

Επιχειρησιακή Συνέχεια

icon

11

Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα

icon

8, 12

Εργασιακές Πρακτικές

icon

Κυβερνοασφάλεια

icon

Απόρρητο Πελατών

Ποιότητα & Ασφάλεια Προϊόντων

Επικοινωνία & Marketing

icon

Επιχειρηματικό μοντέλο

Επιχειρηματική Ηθική

icon

16

Κανονιστική Συμμόρφωση

icon

Ουσιαστικά θέματα – Άλλα σημαντικά θέματα