Δείκτες Επίδοσης ESG

icon Δείκτες Διακυβέρνησης 2020 2021

Εταιρική Διακυβέρνηση

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου – 2018

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου – 2018

Πολιτική Πολυμορφίας

Ναι

Ναι

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

10

11

Διάρκεια θητείας Διοικητικού Συμβουλίου (έτη)

4

4

Μέσος όρος ηλικίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου (έτη)

60,9

59,6

Δυαδικότητα Προέδρου

Ναι

Ναι

Ορισμός Ανώτατου Ανεξάρτητου Συμβούλου (Lead Independent Director)

Ναι

Ναι

Αριθμός Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

3

3

Αριθμός Μη – Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

7

8

Αριθμός Ανεξάρτητων, Μη – Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

5

7

Αριθμός γυναικών στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

2

3

Σύστημα ψηφοφορίας

Πλειοψηφία

Πλειοψηφία

Αριθμός συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

56

63

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετείχαν σε ποσοστό <75% των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

0

0

Επιτροπή Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων

Ναι

Ναι

Ποσοστό Ανεξάρτητων Μελών στη σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων

100%

100%

Επιτροπή Ελέγχου

Ναι

Ναι

Ποσοστό Ανεξάρτητων Μελών στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου

100%

100%

Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης

Ναι

Ναι

Εταιρική Συμπεριφορά

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

3η Έκδοση 2019

3η Έκδοση 2019

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών

3η Έκδοση 2019

3η Έκδοση 2019

Δημοσίευση επιχειρηματικού μοντέλου & διαδικασία δημιουργίας αξίας

Ναι

Ναι

Διαδικασία Ουσιαστικότητας

Ναι

Ναι

Εισφορές σε πολιτικά κόμματα

Δεν επιτρέπονται

Δεν επιτρέπονται

Εξωτερική διασφάλιση των δημοσιευμένων πληροφοριών

Ναι

Ναι

Οικονομικές επιβαρύνσεις από την παραβίαση του Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας (€)

0

0

Επιβεβαιωμένα περιστατικά μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία (σε θέματα οικονομικά, περιβαλλοντικά, εργασιακά & κοινωνικά)

0

0

Επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς και δωροδοκίας

0

0

Επιβεβαιωμένα περιστατικά αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς

0

0