Διαχείριση Νερού

icon icon
icon
icon

Τιμές που έλαβε το θέμα στη διαδικασία Ουσιαστικότητας σε κλίμακα [0–10]
όπου 0 «Καθόλου σημαντικό» και 10 «Πολύ σημαντικό»

Όρια Ουσιαστικού Θέματος [GRI 102-46] [GRI 103-1b]

Που προκαλούνται οι επιδράσεις:

Οι επιδράσεις λαμβάνουν χώρα στις περιοχές (π.χ. Κορινθιακός κόλπος) των βιομηχανικών μονάδων, των ΤΕΔ και των θυγατρικών εταιρειών της MYTILINEOS.

Από ποιον προκαλούνται οι επιδράσεις:

Οι επιδράσεις προκαλούνται από τους ΤΕΔ Μεταλλουργίας & Ηλεκτρικής Ενέργειας της MYTILINEOS, ενώ έμμεση εμπλοκή δύναται να έχουν τόσο οι θυγατρικές της εταιρείες ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ και ΕΠΑΛΜΕ όσο και οι τοπικοί οικισμοί που γειτνιάζουν με το εργοστάσιο αλουμινίου.

Η διαχείριση του θέματος από τη MYTILINEOS συμβάλλει στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης:

 • Στην πρόσβαση σε ασφαλές και προσιτό, πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής σε εργαζόμενους και τοπικούς οικισμούς.
 • Στην αποτελεσματικότητα της χρήσης του νερού και στη διασφάλιση της βιώσιμης άντλησής του στο πλαίσιο της βιομηχανικής δραστηριότητας.
 • Στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στη βελτίωση της διαχείρισης του νερού.
Θέμα αυξημένης σημαντικότητας για:
 • Εργαζομένους
 • Προμηθευτές
 • Πελάτες
 • Μετόχους / Επενδυτές / Οικονομικούς Αναλυτές
 • Μ.Κ.Ο.
 • Ακαδημαϊκή Κοινότητα
 • Τοπικές Κοινότητες

στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη MYTILINEOS.

Διοικητική Προσέγγιση
[GRI 102-11] [GRI 103-2c]

Στόχος της συγκεκριμένης δημοσιοποίησης είναι η παροχή πληροφοριών και στοιχείων προς τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS για να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία διαχειρίζεται τους υδάτινους πόρους, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του συνολικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού οφέλους. Η κάλυψη των αναγκών σε νερό τόσο των εργοστασιακών μονάδων της MYTILINEOS, στον Τομέα Μεταλλουργίας και στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας, όσο και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων των τοπικών της κοινοτήτων, στην περιοχή της Βοιωτίας, απαιτούν την άντληση και τη χρήση σημαντικών ποσοτήτων νερού. Η Εταιρεία αναγνωρίζοντας τη σημασία αυτού του φυσικού πόρου, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αποδοτική χρήση και την εξοικονόμηση καθώς και στην ελεγχόμενη διαχείριση των απορρίψεων νερού. [GRI 103-2b]

Βασικές Προκλήσεις / Επιδράσεις
[GRI 103-1a] [GRI 102-15]

Η MYTILINEOS χρησιμοποιεί σημαντικές ποσότητες νερού σε συγκεκριμένους τομείς και περιοχές δραστηριοποίησης. Ως εκ τούτου, η διατήρηση της ορθολογικής άντλησης, χρήσης, κατανάλωσης και απόρριψης του νερού αποτελεί σημαντικό θέμα για την Εταιρεία, στο πλαίσιο της συμβολής της στην εθνική και διεθνή προσπάθεια για υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Κυριότεροι κίνδυνοι
[GRI 102-15]

 • Η πιθανή μείωση των αποθεμάτων νερού του υδροφόρου ορίζοντα (υπόγεια ύδατα) που αξιοποιεί η Εταιρεία τόσο στις παραγωγικές της δραστηριότητες όσο και στην κάλυψη των αναγκών των οικισμών των τοπικών της κοινωνιών, αφορά σε δυνητικό κίνδυνο που μπορεί να επιφέρει μείωση ή διακοπή της παραγωγής, παράπονα από τις τοπικές κοινότητες, αυξημένες δαπάνες μέσω της χρήσης νερού από δημόσιες εταιρείες ύδρευσης ως εναλλακτική πηγή.
 • Πιθανές μελλοντικές αλλαγές στα όρια άντλησης και παραμέτρων απόρριψης νερού στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των βιομηχανικών μονάδων της Εταιρείας, ειδικότερα στους Τομείς Μεταλλουργίας και Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αφορά σε δυνητικό κίνδυνο που μπορεί να επιφέρει αυξημένες κεφαλαιακές δαπάνες και λειτουργικές δαπάνες συντήρησης που συνδέονται με την ανάπτυξη εναλλακτικών υδάτινων αποθεμάτων.

Δέσμευση
[GRI 103-2c]

Υπεύθυνη διαχείριση της άντλησης, της χρήσης και της απόρριψης του νερού, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της πολιτικής Περιβάλλοντος της MYTILINEOS.

Διαχείριση / Τακτικές Αντιμετώπισης
[GRI 103-2a] [GRI 303-1] [SASB IF-EU-140a.3]

Σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας:

 • Η χρήση του νερού ακολουθεί αυστηρά τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και τις Άδειες Χρήσης Νερού όλων των βιομηχανικών της μονάδων.
 • Για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση του μελλοντικού δυναμικού των ρυθμιστικών αλλαγών των ζητημάτων βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, η Εταιρεία βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και τους ρυθμιστικούς φορείς.
 • Οι υπεύθυνοι περιβάλλοντος, σε κάθε ΤΕΔ της Εταιρείας, μεριμνούν για την παρακολούθηση των στόχων και την υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων από τη δραστηριότητα όλων των βιομηχανικών μονάδων.
 • Σε ετήσια βάση ορίζονται εσωτερικοί στόχοι για την κατανάλωση νερού ανά παραγωγικό Τομέα.
 • Αναφορικά με τη διαχείριση των απορρίψεων νερού που προκύπτουν από τη δραστηριότητα της MYTILINEOS, αυτή είναι απολύτως ελεγχόμενη και γίνεται μέσω παρακολούθησης παραμέτρων που καθορίζονται από τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και όρους, σύμφωνα με τους οποίους έχουν αποκτηθεί οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις των εγκαταστάσεων των Τομέων Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας.
 • Από το 2016 η Εταιρεία, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωσή της και στον εμπλουτισμό των πρακτικών της στον τομέα αυτό, συμμετέχει οικειοθελώς στην παγκόσμια πρωτοβουλία Βιώσιμης Ανάπτυξης CDP – Water Security, μέσω της δημοσιοποίησης εκτενών στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, συγκρίνοντας τις επιδράσεις και τις επιδόσεις της με τις μεγαλύτερες εταιρείες από όλο τον κόσμο.

Ειδικότερα αναφορικά με τον Τομέα Μεταλλουργίας:

 • Η άντληση νερού από υπόγεια ύδατα, στον Τομέα Μεταλλουργίας, γίνεται από ελεγχόμενο δίκτυο γεωτρήσεων που επιτρέπει στο νερό να ανανεώνεται, μετά την άντληση του, με φυσικό τρόπο (ανανεώσιμες πηγές). Συγκεκριμένα, μετά από πρόσφατη ειδική μελέτη που υλοποίησε η Εταιρεία, το 2021, για τη διαχείριση της άντλησης από το δίκτυο γεωτρήσεων σε σχέση με το συνολικό δυναμικό του υδροφορέα της ευρύτερης περιοχής, αποδείχθηκε ότι η μέση κατείσδυση της υδρολογικής λεκάνης της περιοχής είναι της τάξης των 51,36εκ.m3 (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις κ.λπ.). Από αυτή την ποσότητα, η Εταιρεία με βάση την άδεια χρήσης νερού έχει δικαίωμα άντλησης σε ποσοστό 10%, ενώ το πραγματικό ποσοστό άντλησης είναι ακόμα μικρότερο, γεγονός που διασφαλίζει την διαφύλαξη της στάθμης στον υδροφόρο και κατ’ επέκταση στις γεωτρήσεις, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνεται και από τις συνεχείς μετρήσεις που πραγματοποιούνται στις στάθμες των πηγαδιών. Επιπλέον, εντός του 2020, ο Τομέας Μεταλλουργίας ανέθεσε σε εξειδικευμένο οίκο την ανάλυση διακινδύνευσης και επιπτώσεων (Risk & Impact Assessment) στον υπόγειο υδροφορέα της περιοχής καθώς και μία σειρά υδρογεωλογικών μελετών οι οποίες ολοκληρώθηκαν και δημιουργήθηκε κατάλληλο σχέδιο διορθωτικών προληπτικών ενεργειών. ASI
 • Η κάλυψη των αναγκών του συνόλου των εγκαταστάσεων του εργοστασίου παραγωγής αλουμινίου, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκών του σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας ΣΗΘ, του ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΑΣΗ (IPP) αλλά και των γειτονικών οικισμών, καλύπτονται από ένα δίκτυο δεκαεπτά (17) γεωτρήσεων. Η άντληση ποσότητας νερού που προκύπτει από τις 17 γεωτρήσεις καταναλώνεται για βιομηχανική – ενεργειακή χρήση και ύδρευση των γειτονικών οικισμών. Το υφάλμυρο νερό αντλείται από 2 γεωτρήσεις οι οποίες ανήκουν στο δίκτυο των 17 γεωτρήσεων και χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για το ψυκτικό κλειστό κύκλωμα του χυτηρίου και των ανόδων. Το υφάλμυρο νερό, αφού χρησιμοποιηθεί για ψύξη των παραπάνω εγκαταστάσεων, επιστρέφει στην θάλασσα. Το θαλασσινό νερό αντλείται για τις ανάγκες ψύξης του σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας ΣΗΘ, για τον ανεξάρτητο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΑΣΗ (IPP) ενώ επιστρέφει στον θαλάσσιο αποδέκτη μέσω κλειστού αγωγού.
 • Εφαρμόζονται προγράμματα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης νερού στις παραγωγικές διαδικασίες ή σε δευτερεύουσες χρήσεις στον Τομέα Μεταλλουργίας, σε μέγιστο δυνατό βαθμό, καθώς και πρακτικές συλλογής και αξιοποίησης όμβριων υδάτων. ASI
 • Ο Τομέας Μεταλλουργίας παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα υγρών αποβλήτων και το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών ανακυκλώνεται εντός της ίδιας της διαδικασίας παραγωγής.
 • Οι προδιαγραφές και τα όρια του απορριπτόμενου νερού που προκύπτει από κάθε δραστηριότητα καθορίζονται από την ισχύουσα ΑΕΠΟ και την Άδεια Χρήσης Νερού. Για τον έλεγχο της ποιότητας διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών βιομηχανικών αποβλήτων πραγματοποιούνται μετρήσεις σε συνεχή βάση της παροχής, του pH και της θερμοκρασίας ενώ μία φορά το μήνα πραγματοποιούνται αναλύσεις στην έξοδο της μονάδας επεξεργασίας οι οποίες αφορούν θερμοκρασία, αιωρούμενα στερεά, ολικά διαλυμένα στερεά, COD, BOD5, pH, θειούχα και φθοριούχα. Ως προς τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου αποδέκτη όπου πραγματοποιείται η απόρριψη, παρακολουθούνται τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του ως προς την συμμόρφωση με τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ). [GRI 303-2]
 • Όσον αφορά στις ουσίες προτεραιότητας, ο τρόπος ορισμού καθώς και ο καθορισμός των ορίων απόρριψης για τις ουσίες αυτές ορίζεται από την ΑΕΠΟ της εκάστοτε μονάδας, ενώ κατά το 2021 δεν παρατηρήθηκαν περιστατικά υπέρβασης των ορίων ή περιστατικά μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. [GRI 303-4d] ASI
 • Κατά τη διάρκεια του 2021 ξεκίνησε έργο χρήσης της απόρριψης υφάλμυρου νερού για αντικατάσταση νερού ποιότητας για βιομηχανική χρήση που χρησιμοποιείται σήμερα, με στόχο την εξοικονόμηση 120 m3 νερού/ώρα. ASI

Αποτελέσματα
[GRI 103-3a-ii] [SASB EM-CM-140a.1] [SASB EM-MM-140a.1] [SASB IF-EU-140a.1]

icon
 • Το 2021, η MYTILINEOS αξιολογήθηκε, για 6η συνεχόμενη χρονιά, από το διεθνή οργανισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης CDP, στην κατηγορία Water Security σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τους υδάτινους πόρους στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η Εταιρεία διατήρησε τη βαθμολογία B (σε κλίμακα D-/A) που την κατατάσσει στην ανώτερη επίδοση της 2ης κατηγορίας “Management level” του δείκτη. Η επίσημη έκθεση της Εταιρείας καθώς και η σχετική αξιολόγηση, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της στη διεύθυνση: mytilineos.gr/el/viosimi-anaptiksi/esg-epidoseis/esg-aksiologiseis/
 • Οι δραστηριότητες της Εταιρείας, στο πλαίσιο της άντλησης νερού, δεν περιορίζουν ούτε απειλούν την επάρκεια του διαθέσιμου νερού στον υδροφόρο ορίζοντα, ούτε οποιαδήποτε πηγή νερού που έχει υψηλή αξία για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ή είναι σημαντική για τις τοπικές κοινότητες. Κατά το 2021, η μοναδική ποσότητα νερού που αντλήθηκε από περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, περιορίστηκε στην ελάχιστη δυνατή και δεν ξεπέρασε τα 0,3 ML που αποτελεί ελάχιστο ποσοστό της συνολικής άντλησης.
 • Συνολικά αντλήθηκαν 169 χιλ. ML νερού προς χρήση, 1.247 ML λιγότερα από το 2020, ενώ η ποσότητα του χρησιμοποιημένου νερού το οποίο επιστράφηκε στους υδάτινους αποδέκτες μετά από ποιοτική επεξεργασία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ανά Τομέα Δραστηριότητας, ήταν 162 χιλ. ML. Ως αποτέλεσμα, η συνολική κατανάλωση νερού ανήλθε στα 6,95 χιλ. ML, σημειώνοντας αύξηση κατά σχεδόν 5,5%, ενώ η κατανάλωση φρέσκου νερού παρέμεινε σε σχεδόν σταθερά επίπεδα (μικρή αύξηση κατά 1%) σε σχέση με το 2020.
 • Σχετικά με τις απορρίψεις υγρών αποβλήτων, συνεχίστηκε και το 2021 η προσπάθεια για τη καλύτερη δυνατή διαχείρισή τους τόσο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος όσο και προς όφελος της ανθρώπινης υγείας. Τα στοιχεία ποιότητας απορριπτόμενου νερού σημειώνεται ότι είναι χαμηλότερα και σε αρκετές περιπτώσεις πολύ χαμηλότερα των νομοθετικά επιβαλλομένων. Συνολικά οι ρύποι των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων που απορρίπτονται στους υδάτινους αποδέκτες ανήλθαν σε 16,1 t, οι οποίοι αναλύονται σε 5,6 t BOD, 9,0 t COD, 1,5 t TSS, 0 t TN και 0 t TP.
Πηγές και ποσότητες άντλησης νερού 2021 [GRI 303-3] Όλες οι περιοχέςΠεριλαμβάνουν και τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (water stress areas) Περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές(water stress areas)

1. Θάλασσα (ML)

Ποσότητα θαλασσινού νερού που χρησιμοποιείται για τη ψύξη της μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας του Τομέα Μεταλλουργίας. Το όριο της ποσότητας του αντλούμενου νερού σε ετήσια βάση έχει καθοριστεί επακριβώς σύμφωνα με Απόφαση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επίσης περιλαμβάνονται και οι ανάγκες των εργοταξίων.

Υποσύνολο

159.824,5

0,0

Φρέσκο νερό Φρέσκο νερό (νερό με συγκέντρωση ολικών διαλυμένων στερεών ίση ή μικρότερη από 1.000 mg / L).

0,0

0,0

Άλλο νερόΆλλο νερό (νερό με συγκέντρωση ολικών διαλυμένων στερεών μεγαλύτερη από 1.000 mg / L).

159.824,5

0,0

2. Υπόγεια ύδατα (ML)

Αφορά στην ποσότητα βιομηχανικού, υφάλμυρου και πόσιμου νερού που χρησιμοποιείται κυρίως για την κάλυψη των βιομηχανικών, ενεργειακών και υδρευτικών αναγκών των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Η συγκεκριμένη ποσότητα προέρχεται κυρίως από ένα δίκτυο 17 γεωτρήσεων, ιδιοκτησίας του Τομέα Μεταλλουργίας, το οποίο εκμεταλλεύεται η Εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων του εργοστασίου της, όπως ακριβώς καθορίζεται με Απόφαση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επίσης περιλαμβάνονται και οι ανάγκες των εργοταξίων.

Υποσύνολο

8.599,2

0,3

Φρέσκο νερό

5.178,3

0,0

Άλλο νερό

3.421,3

0,3

3. Επιφανειακά ύδατα (ML)

Αφορά σε ποσότητα νερού που αντλείται από παρακείμενο ρέμα από την εταιρεία Δελφοί-Δίστομον καθώς και βρόχινου νερού το οποίο συλλέγεται. Επίσης περιλαμβάνονται και οι ανάγκες των εργοταξίων.

Υποσύνολο

13,9

0,0

Φρέσκο νερό

10,0

0,0

Άλλο νερό

3,9

0,0

4. Παραγόμενα ύδατα (ML)

Αφορά στην ποσότητα υπόγειου νερού που προκύπτει από τη διαδικασία εξόρυξης βωξίτη της Δελφοί-Δίστομον θυγατρικής εταιρείας της MYTILINEOS, και το οποίο αντλείται και οδηγείται προς επεξεργασία πριν την τελική απόρριψή του.

Υποσύνολο

216,0

0,0

Φρέσκο νερό

216,0

0,0

Άλλο νερό

0,0

0,0

5. Τρίτα μέρη (ML)

Αφορά στην ποσότητα νερού από δημοτικά αποθέματα και δημόσιες υπηρεσίες παροχής που καλύπτει τις ανάγκες των κτιρίων και κυρίως των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της MYTILINEOS καθώς και επιστροφές θαλασσινού νερού της εταιρείας Motor Oil που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία αφαλάτωσης για την παραγωγή βιομηχανικού νερού σε θερμικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Υποσύνολο

426,8

0,0

Φρέσκο νερό

194,7

0,0

Άλλο νερό

232,1

0,0

Συνολική άντληση νερού (Υποσύνολα 1+2+3+4+5)

169.080,5

0,3

Φρέσκο νερό

5.599,0

0,0

Άλλο νερό

163.481,5

0,3

Απόρριψη νερού ανά υδάτινο αποδέκτη 2021 [GRI 303-4] Όλες οι περιοχές Περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές(water stress areas)

1. Θάλασσα (ML)

 • Τομέας Μεταλλουργίας Αφορά στην ποσότητα θαλασσινού και υφάλμυρου νερού από τη διαδικασία ψύξης της μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, στην ποσότητα υφάλμυρου νερού από γεωτρήσεις που χρησιμοποιείται για την ψύξη των εναλλακτών του χυτηρίου του εργοστασίου παραγωγής αλουμινίου της ΑτΕ καθώς και υγρών αποβλήτων και βρόχινου νερού στην έξοδο των εγκαταστάσεων πρωτοβάθμιας επεξεργασίας.
 • Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού ΑερίουΠοσότητα απορριπτόμενου νερού από διαδικασία αφαλάτωσης.

Υποσύνολο

161.795,6

0,0

Φρέσκο νερό

0,0

0,0

Άλλο νερό

161.795,6

0,0

2. Υπόγεια ύδατα (ML)

Αφορά στην ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται για την διάτρηση του υπεδάφους κατά τη διαδικασία εξόρυξης βωξίτη της εταιρείας Δελφοί-Δίστομον.

Υποσύνολο

23,0

0,0

Φρέσκο νερό

15,9

0,0

Άλλο νερό

7,1

0,0

3. Επιφανειακά ύδατα (ML)

Αφορά στην απόρριψη του παραγόμενου νερού από τη μονάδα εξόρυξης βωξίτη, διαβροχές χωμάτινων δρόμων μεταφοράς και πότισμα πρασίνου που έχει χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και στην ποσότητα πρωτοβάθμια επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της μονάδας επεξεργασίας δευτερόχυτου αλουμινίου.

Υποσύνολο

267,8

0,0

Φρέσκο νερό

267,8

0,0

Άλλο νερό

0,0

0,0

4. Τρίτα μέρη (ML)

Αφορά στην ποσότητα υγρών αστικών αποβλήτων προς δημόσιες υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και στην ποσότητα βιομηχανικού νερού στο πλαίσιο της διαδικασίας ηλεκτροπαραγωγής το οποίο διατίθενται σε μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων της εταιρείας Motor Oil αφού πρώτα ρυθμιστούν το pH και η θερμοκρασία του.

Υποσύνολο

43,7

0,0

Φρέσκο νερό

13,9

0,0

Άλλο νερό

29,7

0,0

Συνολική απόρριψη νερού (Υποσύνολα 1+2+3+4)

162.130,0

0,0

Φρέσκο νερό

297,6

0,0

Άλλο νερό

161.832,4

0,0

Συνολική κατανάλωση νερού (σύνολο δραστηριοτήτων) 2019 2020 2021

Συνολική άντληση νερού (ML)

170.788,2

170.327,5

169.080,5

Συνολική απόρριψη νερού (ML)

164.254,7

163.724,1

162.130,0

Συνολική κατανάλωση νερού (ML)

6.533,6

6.603,4

6.950,5

Συνολική κατανάλωση νερού ανά κατηγορία 2021 [GRI 303-5] Όλες οι περιοχές Πηγές/Περιοχές ευαίσθητες σχετικά με τα αποθέματα νερού

Συνολική κατανάλωση νερού (ML)

6.950,5

0,3

Φρέσκο νερό (ML)

5.301,4

0,0

Άλλο νερό (ML)

1.649,1

0,3

 • Μόνο το 2,9% της συνολικής κατανάλωσης αφορούσε νερό που αντλήθηκε από τη δημόσια επιχείρηση παροχής νερού. Παράλληλα, 1.219,6 ML δηλαδή το 17,5% της συνολικής κατανάλωσης, αφορούσε στην τροφοδότηση των οικισμών Άσπρα Σπίτια, Αντίκυρα και Αγ. Νικολάου Βοιωτίας, με πόσιμο νερό για την κάλυψη των αναγκών τους. Η αύξηση της κατανάλωσης πόσιμου νερού στους οικισμούς σε σχέση με το 2020 κατά 5,3%, οφείλεται στην αύξηση του πληθυσμού (επισκέπτες, εργολαβίες για έργα που υλοποιούνται στο εργοστάσιο) καθώς και σημαντικές διαρροές πόσιμου νερού οι οποίες εντοπίστηκαν στα δίκτυα των οικισμών λόγω παλαιότητας.
 • Αναφορικά με τις προσπάθειες της Εταιρείας για την αποτελεσματική διαχείριση του νερού στην παραγωγική διαδικασία, ειδικότερα στον Τομέα Μεταλλουργίας, που διαχειρίζεται το 99,8% της συνολικής ποσότητας αντλούμενου νερού, καταγράφηκαν σημαντικές μειώσεις στις ειδικές καταναλώσεις νερού τόσο ανά τόνο παραγωγής ένυδρης αλουμίνας κατά 6,6%, όσο και πρωτόχυτου αλουμινίου κατά 5,8%.
Τομέας Μεταλλουργίας – Ειδικές καταναλώσεις νερούΕφαρμόστηκε μια πιο ακριβής διαδικασία υπολογισμού των ειδικών καταναλώσεων νερού και ως εκ τούτου τα στοιχεία για το 2019 και το 2020 έχουν ανανεωθεί. [GRI 102-48] ASI 2019 2020 2021

Κατανάλωση νερού / τόνο παραγωγής ένυδρης αλουμίνας (m3)

3,24

3,61

3,37

Κατανάλωση νερού / τόνο παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου (m3)

1,23

1,37

1,29

 • H ποσότητα νερού που επαναχρησιμοποιήθηκε σε άλλες μονάδες της Εταιρείας, αποτρέποντας επιπλέον ποσότητα άντλησης, ανήλθε σε 7.484,3 ML (2020: 6.757,5 ML) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,4% επί του συνολικού αντλούμενου όγκου νερού παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,8% σε σχέση με το 2020. Η συγκεκριμένη ποσότητα αφορά σε ποσοστό 99,9% στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας και συγκεκριμένα: α) στην αξιοποίηση 7.448,1 ML απορριπτόμενου θαλασσινού νερού από το δίκτυο ψύξης της μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας για την ψύξη της θερμοηλεκτρικής μονάδας παραγωγής στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας και β) στην ανακύκλωση 29,2 ML υγρών αποβλήτων από το Λέβητα Ανάκτησης Θερμότητας της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου (ΘΗΣ), στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. Το υπόλοιπο σχετίζεται με τη χρήση βρόχινου νερού 7 ML που συλλέγεται, ως καλή πρακτική, στη δραστηριότητα της εξόρυξης βωξίτη.
Επαναχρησιμοποίηση νερού (ML)
chart