Επιχειρησιακή Συνέχεια

icon
icon
icon

Τιμές που έλαβε το θέμα στη διαδικασία Ουσιαστικότητας σε κλίμακα [0–10]
όπου 0 «Καθόλου σημαντικό» και 10 «Πολύ σημαντικό»

Όρια Ουσιαστικού Θέματος [GRI 102-46] [GRI 103-1b]

Που προκαλούνται οι επιδράσεις:

Οι επιδράσεις μπορούν να συμβούν στις βιομηχανικές μονάδες και εγκαταστάσεις της Εταιρείας και στα εργοτάξια καθώς και στις τοπικές κοινότητες που γειτνιάζουν με αυτά.

Από ποιον προκαλούνται οι επιδράσεις:

Δύναται να προκληθούν από τους ΤΕΔ της MYTILINEOS, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς και από τους στρατηγικούς προμηθευτές και εργολάβους που συνεργάζονται.

Η διαχείριση του θέματος από τη MYTILINEOS συμβάλλει στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης:

Στην εφαρμογή και προαγωγή ολοκληρωμένων πολιτικών και σχεδίων που αποβλέπουν στην αποτελεσματική διαχείριση εκτάκτων περιστατικών και καταστάσεων σε όλα τα επίπεδα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της κοινωνικής ευημερίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Θέμα αυξημένης σημαντικότητας για:
 • Εργαζόμενους
 • Προμηθευτές
 • Μετόχους / Επενδυτές / Οικονομικούς Αναλυτές
 • Μ.Κ.Ο.
 • Τοπικές Κοινότητες

στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη MYTILINEOS.

Διοικητική Προσέγγιση
[GRI 102-11] [GRI 103-2c]

Στόχος της συγκεκριμένης δημοσίευσης είναι η πρόσβαση των Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS σε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η Εταιρεία έκτακτες καταστάσεις στις εγκαταστάσεις και στις περιοχές δραστηριοποίησής της και τους τρόπους με τους οποίους η Εταιρεία διασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία της.

Στόχος της Εταιρείας είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον, διασφαλίζοντας την Υγεία & Ασφάλεια όλων όσοι βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων και των χώρων δραστηριοποίησής της και την ευημερία των γειτονικών τοπικών κοινοτήτων. [GRI 103-2b]

Βασικές Προκλήσεις / Επιδράσεις
[GRI 103-1a] [GRI 102-15]

Η ανάπτυξη της ικανότητας ενός οργανισμού να διασφαλίζει την αδιάκοπη παροχή προϊόντων / υπηρεσιών (χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα / διαθεσιμότητα τους) σε καταστάσεις μη κανονικής λειτουργίας, όπως π.χ. φυσικές καταστροφές, επιδημική / πανδημική κρίση ή άλλα δυσμενή συμβάντα (και συνδυασμούς αυτών) καθώς και θέματα εσωτερικής λειτουργίας & οργάνωσης όπως π.χ. παύση λειτουργίας κρίσιμων εφαρμογών IT, αστοχίες προμηθευτών / υπεργολάβων, ελλείψεις σε ανθρώπινους πόρους κ.α.

Κυριότεροι κίνδυνοι
[GRI 102-15]

Ο χαμηλός βαθμός ανταπόκρισης και ετοιμότητας σε έκτακτα περιστατικά (πυρκαγιές, εκρήξεις, καθίζηση εδάφους, έκλυση χημικών ουσιών στο περιβάλλον, μεταφορά προϊόντων, απόβλητα, φυσικούς κινδύνους όπως καιρικά και σεισμικά φαινόμενα, περιστατικά υγείας και ασφάλειας και άλλοι κίνδυνοι) με σοβαρές συνέπειες στους εργαζόμενους, την τοπική κοινωνία, το φυσικό περιβάλλον αλλά και στην ομαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων της και κατ’ επέκταση στη φήμη, καθώς και στα οικονομικά της αποτελέσματα.

Δέσμευση
[GRI 103-2c]

Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας και της Πολιτικής Περιβάλλοντος της MYTILINEOS.

Διαχείριση / Τακτικές Αντιμετώπισης
[GRI 103-2a]

Η διαχείριση των εκτάκτων καταστάσεων και η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας είναι υψίστης προτεραιότητας για την MYTILINEOS. Γι’ αυτό σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας εφαρμόζονται τα κατάλληλα Σχέδια Πρόληψης και Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών (πυρκαγιά, έκρηξη, διαρροές, φυσικά φαινόμενα, ακραίες καιρικές καταστάσεις κ.ά.) ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά όλα τα αναγνωρισμένα περιστατικά που έχουν σαν αποτέλεσμα την παρέκκλιση από την ομαλή λειτουργία τους, με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων και ευρύτερα των τοπικών κοινοτήτων.

 • Στον Τομέα Μεταλλουργίας έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης στις εγκαταστάσεις του Αγ. Νικολάου Βοιωτίας με βασικούς άξονες: α) ένα ολοκληρωμένο Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτων Αναγκών (ΕΣΕΑ) με ειδικά σχέδια εκκένωσης των εγκαταστάσεων, β) τη συστηματική εκπαίδευση προσωπικού και γ) το σχεδιασμό και την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα και την προσαρμογή στις απαιτήσεις του ΕΣΕΑ. Ειδικά για τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση βιομηχανικών ουσιών, τόσο τα μέτρα πρόληψης όσο και τα σχέδια αντιμετώπισης ακολουθούν τα αναφερόμενα στην οδηγία SEVESO III και περιγράφονται στη σχετική Μελέτη Ασφαλείας του εργοστασίου, η οποία είναι καταχωρημένη στο Εθνικό Μητρώο που έχει συσταθεί για εγκαταστάσεις τέτοιου είδους. ASI
 • Στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, τόσο στα ενεργειακά κέντρα, όσο και στις μονάδες ΑΠΕ αλλά και στα γραφεία εφαρμόζεται δέσμη μέτρων ανταπόκρισης σε έκτακτα περιστατικά που περιλαμβάνει: α) Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών ή Υπεύθυνο Έκτακτης Ανάγκης, β) καταγεγραμμένες Διαδικασίες Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων / Συμβάντων / Ατυχημάτων, γ) υλοποίηση Σχεδίων Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων και δ) υλοποίηση ασκήσεων και εκπαιδεύσεων του προσωπικού σύμφωνα με τα ειδικά Σχέδια Εκκένωσης και τις Οδηγίες για Έκτακτες Καταστάσεις των κτιρίων.
 • Στον Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και στον Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, εφαρμόζονται κατάλληλα Σχέδια Πρόληψης και Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά όλες οι αναγνωρισμένες από το σύστημα καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Για την προστασία του εργατικού δυναμικού και του περιβάλλοντος σε περίπτωση εκδήλωσης συμβάντος, έχουν εκπονηθεί και εφαρμόζονται Πλάνα Έκτακτης Ανάγκης. Το κάθε εργοτάξιο διαθέτει δικό του σχέδιο έκτακτης ανάγκης, κατάλληλο για τη φύση των δραστηριοτήτων του και τους κινδύνους που έχουν αναγνωριστεί και εκτιμηθεί. Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης είναι τεκμηριωμένα, προσβάσιμα και κοινοποιούνται με σαφήνεια σε όλο το προσωπικό το οποίο εκπαιδεύεται στην κατανόηση των εν λόγω σχεδίων καθώς και στην εκμάθηση του ρόλου και των ευθυνών του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μέσω της υλοποίησης τακτικών ασκήσεων ετοιμότητας..

Αποτελέσματα
[GRI 103-3a-ii]

 • Το 2021, δεν υπήρξαν βιομηχανικά ατυχήματα ή περιβαλλοντικά συμβάντα με επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον ή στη δημόσια υγεία.
 • Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 82 ασκήσεις ετοιμότητας σε όλες τις παραγωγικές μονάδες, τα εργοτάξια και τα κτίρια γραφείων της Εταιρείας. Ειδικότερα:
 • Στον Τομέα Μεταλλουργίας πραγματοποιήθηκαν συνολικά 26 ασκήσεις που αφορούσαν στην αντιμετώπιση πυρκαγιάς (εγκαταστάσεις, πλοίο), διάσωσης σε κλειστό χώρο και σε ύψος καθώς και εκκένωση γραφείων και εγκαταστάσεων Χημείου. Οι ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της λειτουργίας της «Κινητής Μονάδας Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών» που απαρτίζεται από εργαζομένους της ομάδας Πυροπροστασίας. Το προσωπικό είναι άρτια εκπαιδευμένο σε θέματα πυρασφάλειας και φύλαξης των εγκαταστάσεων, ενώ η συγκεκριμένη ομάδα υποστηρίζεται ενεργά από περίπου 100 εθελοντές πυροσβέστες των υπόλοιπων υπηρεσιών του εργοστασίου, οι οποίοι εκπαιδεύονται κατάλληλα και επανεκπαιδεύονται περιοδικά. Πέραν της διενέργειας και της ανάλυσης των ασκήσεων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, η ομάδα της Πυροπροστασίας διαθέτει τον κατάλληλο πιστοποιημένο, κινητό εξοπλισμό και τα ανάλογα μέσα επέμβασης συνδράμοντας τις τοπικές Αρχές στην αντιμετώπιση περιστατικών στην ευρύτερη περιοχή, με την αποτελεσματική και έγκαιρη παροχή βοήθειας, όταν απαιτηθεί. Η ετοιμότητα της ομάδας δεν επηρεάστηκε από τις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας και ανταποκρίθηκε άμεσα σε όλα τα συμβάντα μέσα και έξω από το εργοστάσιο. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις εκκένωσης-ετοιμότητας (συναγερμού), αλουμινοθερμίας, καθώς και ασκήσεις που αφορούσαν σε έκρηξη φυσικού αερίου και αντιμετώπισης ρυπασμένων νερών πυρόσβεσης καθώς και ασκήσεις που αφορούσαν διάσωση σε ύψος στο εργοτάξιο του ΙΡΡ ΙΙ και πυρόσβεση σε μετασχηματιστή υψηλής τάσης του Υποσταθμού του εργοστασίου.
 • Στον Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκαν 14 ασκήσεις ετοιμότητας που αφορούσαν σε ασκήσεις γενικής εκκένωσης καθώς και εκκένωσης κτηρίου, ασκήσεις αντιμετώπισης πυρκαγιάς και σεισμού καθώς και άσκηση διάσωσης από ύψος και σε περιορισμένο χώρο.
 • Στον Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας πραγματοποιήθηκαν 27 ασκήσεις ετοιμότητας αντιμετώπισης πυρκαγιάς, αστραπών, σεισμού και πλημμύρας.
 • Στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, πραγματοποιήθηκαν 15 ασκήσεις ετοιμότητας που αφορούν κυρίως στην εκκένωση κτηρίου σε περίπτωση σεισμού, (δασικής) πυρκαγιάς και στην εγκατάλειψη σταθμού λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και κεραυνοπτώσεων.
Αριθμός ασκήσεων ετοιμότητας
chart