Επιχειρηματικό Μοντέλο

Το επιχειρηματικό μοντέλο της MYTILINEOS βρίσκεται στο κέντρο της λειτουργίας της. Αποτελεί το σύστημα μετατροπής των διαθέσιμων πόρων που χρησιμοποιεί η Εταιρεία, μέσω των τομέων επιχειρηματικής της δραστηριότητας, σε προϊόντα, υπηρεσίες, παραπροϊόντα και απόβλητα τα οποία παράγει, διαθέτει και διαχειρίζεται με θετικές ή αρνητικές επιδράσεις, με στόχο την εκπλήρωση των στρατηγικών της στόχων και τη δημιουργία βιώσιμης αξίας για τους μετόχους της, τους εργαζόμενους, τους πελάτες, το φυσικό περιβάλλον και την ευρύτερη κοινωνία. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: scorecard.mytilineos.gr, παρουσιάζονται οι βασικοί δείκτες επίδοσης καθώς και η περιγραφή της αλληλεπίδρασης των πόρων που αξιοποιεί η Εταιρεία, στο πλαίσιο της εφαρμογής του επιχειρηματικού της μοντέλου.


Επιχειρηματικό Μοντέλο