Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα

icon icon
icon
icon

Τιμές που έλαβε το θέμα στη διαδικασία Ουσιαστικότητας σε κλίμακα [0–10]
όπου 0 «Καθόλου σημαντικό» και 10 «Πολύ σημαντικό»

Όρια Ουσιαστικού Θέματος [GRI 102-46] [GRI 103-1b]

Που προκαλούνται οι επιδράσεις:

Σε όλους τους εργασιακούς χώρους των ΤΕΔ, των θυγατρικών εταιρειών και των εργολάβων και προμηθευτών της Εταιρείας.

Από ποιον προκαλούνται οι επιδράσεις:

Άμεσα εμπλεκόμενοι στις επιδράσεις αυτές είναι οι ΤΕΔ της ΜYTILINEOS, οι θυγατρικές της εταιρείες καθώς και οι εργολάβοι / προμηθευτές της.

Η διαχείριση του θέματος από τη MYTILINEOS συμβάλλει στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης:

 • Στην προώθηση πολιτικών προσανατολισμένων στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
 • Στην προώθηση υπεύθυνων περιβαλλοντικών και κοινωνικών πρακτικών στην εφοδιαστική αλυσίδα
 • Στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της ευρύτερης αλυσίδας αξίας αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη
Θέμα αυξημένης σημαντικότητας για:
 • Προμηθευτές
 • Μετόχους / Επενδυτές / Οικονομικούς Αναλυτές
 • Τοπικές Κοινότητες

στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη MYTILINEOS.

Διοικητική Προσέγγιση
[GRI 102-11] [GRI 103-2c]

Στόχος της συγκεκριμένης δημοσιοποίησης είναι η ενημέρωση των Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS για τις υπεύθυνες πρακτικές που εφαρμόζει η Εταιρεία στην ευρύτερη εφοδιαστική αλυσίδα της. Βασικοί στόχοι της Εταιρείας, μέχρι το 2025, είναι η ενίσχυση του επιπέδου ωριμότητας και ενσωμάτωσης της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην εφοδιαστική της αλυσίδα, η συμπερίληψη ESG κριτηρίων στη διαδικασία επιλογής νέων προμηθευτών καθώς και η δέσμευση των υφιστάμενων στις καλές και υπεύθυνες πρακτικές, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη συμπράξεων για την καλύτερη κατανόηση των επιδράσεων και την αμοιβαία εναρμόνιση στόχων και προσδοκιών.

Βασικές Προκλήσεις / Επιδράσεις
[GRI 103-1a] [GRI 102-15]

Η υπεύθυνη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας ενσωματώνεται βαθμιαία στο κανονιστικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Μέσω διαδικασιών δέουσας επιμέλειας οι συνεργασίες με τα μέλη της προμηθευτικής αλυσίδας μπορούν να διασφαλίσουν καλύτερη διαχείριση κινδύνων, αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών, διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και στην πορεία μετεξέλιξη σε αλυσίδα αξίας ικανής να δημιουργήσει διευρυμένη οικονομική και κοινωνική αξία.

Δέσμευση
[GRI 103-2c]

Δημιουργία υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας με βάση ESG κριτήρια και σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών της Εταιρείας.

Κυριότεροι κίνδυνοι
[GRI 102-15]

Η έλλειψη υπεύθυνων πρακτικών στην εφοδιαστική αλυσίδα της Εταιρείας μπορεί να αποτελέσει πηγή διαφορετικών κινδύνων, όπως: προβλήματα στον εφοδιασμό πρώτων υλών, υλικών και υπηρεσιών, αυξημένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κίνδυνοι Υγείας και Ασφάλειας, κίνδυνοι παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κίνδυνοι που αφορούν θέματα ηθικής και συμμόρφωσης, με συνέπειες στη φήμη και την αξιοπιστία της MYTILINEOS καθώς και δυνητικές οικονομικές κυρώσεις.

Διαχείριση / Τακτικές Αντιμετώπισης
[GRI 103-2a] [SASB EM-MM-210b.1]

Η MYTILINEOS επιδιώκει την ανάπτυξη ισχυρών και μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης και αμοιβαίου οφέλους με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της. Η Εταιρεία έχει ως προτεραιότητα να στηρίζει τις τοπικές της κοινωνίες, συνάπτοντας συνεργασίες με τοπικούς προμηθευτές και εργολάβους ενώ παράλληλα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη βιώσιμη ανάπτυξη, έχει ξεκινήσει την εφαρμογή ειδικών πρωτοβουλιών με στόχο και την επέκταση υπεύθυνων πρακτικών στην εφοδιαστική της αλυσίδα.

Η MYTILINEOS κατά κανόνα αναπτύσσει μακροπρόθεσμες συνεργασίες με ένα μεγάλο αριθμό προμηθευτών. Ανάλογα με το αντικείμενο και το είδος της απαιτούμενης προμήθειας, προτεραιότητα δίνεται σε τοπικούς προμηθευτέςΟ όρος «τοπικοί προμηθευτές», γενικά αναφέρεται σε παρόχους υλικών, προϊόντων ή υπηρεσιών, βιομηχανικών και μη, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. σύμφωνα με την οικονομική, ποιοτική και χρονική φερεγγυότητά τους, το κόστος των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών τους, καθώς και με γνώμονα την ικανότητά τους να διασφαλίζουν την απαιτούμενη ποιότητα αλλά και την κάλυψη των αναγκών της προμήθειας βάσει των καθορισμένων προδιαγραφών, οι οποίες τίθενται από τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας.

Επιπλέον, MYTILINEOS έχει δημιουργήσει ειδικό «Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών» που περιλαμβάνει την περιγραφή των ελάχιστων προϋποθέσεων/ προσδοκιών της Εταιρείας από την εφοδιαστική της αλυσίδα, σε θέματα που άπτονται της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης ενώ αποτελεί βασική προϋπόθεση της εμπορικής συνεργασίας των δύο μερών. Ο Κώδικας είναι δομημένος σύμφωνα με τα ESG κριτήρια και ευθυγραμμισμένος με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Με σκοπό την ενίσχυση του επιπέδου ενημέρωσης, ωριμότητας και ενσωμάτωσης της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην εφοδιαστική αλυσίδα, η Εταιρεία διοργανώνει ετήσιους κύκλους εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς τους βασικούς προμηθευτές της στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον δίκτυο CSR Hellas (μέλος του ευρωπαϊκού οργανισμού CSR Europe).

Διαδικασία αξιολόγησης προμηθευτών με ESG κριτήρια

Η MYTILINEOS στοχεύει να προωθήσει την ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στην εφοδιαστική της αλυσίδα και να υποστηρίξει τους συνεργάτες της να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στη διαχείριση των ουσιαστικών ESG θεμάτων που τους αφορούν. Συγκεκριμένα, έως το 2025, η MYTILINEOS στοχεύει να δημιουργήσει μια λίστα προμηθευτών οι οποίοι πληρούν τα ESG κριτήρια που έχει θέσει η Εταιρεία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία έχει σχεδιάσει ειδικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προμηθευτών, εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών της MYTILINEOS. Η διαδικασία αξιολόγησης νέων και υφιστάμενων προμηθευτών ενσωματώνεται σταδιακά σε όλα τα τμήματα/ διευθύνσεις αγορών και προμηθειών όλων των Τομέων Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας.

Η αξιολόγηση των ESG επιδόσεων των προμηθευτών και συνεργατών της MYTILINEOS εστιάζει σε ουσιαστικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που σχετίζονται άμεσα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και περιλαμβάνουν την αξιολόγηση, μεταξύ άλλων, της συμμόρφωσης με περιβαλλοντικές απαιτήσεις, της διαχείρισης θεμάτων υγείας και ασφάλειας, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και θεμάτων δεοντολογίας και ακεραιότητας.

Παρακάτω παρουσιάζεται μια βασική περιγραφή της εφοδιαστικής αλυσίδας της MYTILINEOS:

Βασική Περιγραφή της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της MYTILINEOS [GRI 102-9]

Βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν υπηρεσίες ή προϊόντα από την αλυσίδα εφοδιασμού

 • Παραγωγή & Συντήρηση της χημικής βιομηχανίας αλουμίνας και της μεταλλουργίας πρωτόχυτου αλουμινίου
 • Παραγωγή Εργοστασίου για την αγορά πρώτων υλών ή άλλων υλικών
 • Παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου με χρήση ανακυκλωμένου (scrap) αλουμινίου
 • Κατασκευή για την αγορά εξοπλισμού για την εκτέλεση έργων EPC και έργων ΑΠΕ
 • Διακινήσεων για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης των προϊόντων σε διάφορες χώρες
 • Λειτουργία και συντήρηση Ενεργειακών Κέντρων (Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί)
 • Ανάπτυξη, κατασκευή και συντήρηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Αιολικά, Φωτοβολταϊκά, Υδροηλεκτρικά έργα)
 • Δραστηριότητα λιανικής (retail)
 • Μελέτες – Επενδύσεις
 • Διοικητικών, Οικονομικών, Νομικών και λοιπών Υπηρεσιών

Βασικές κατηγορίες προμηθευτών

 • Παραγωγοί Πρώτων Υλών
 • Προμηθευτές Ενέργειας και Φυσικού Αερίου
 • Υπεργολάβοι
 • Κατασκευαστές
 • Διανομείς/Διαμεταφορείς
 • Προμηθευτές Ανταλλακτικών/υλικών
 • Χονδρέμποροι
 • Προμηθευτές συμβουλευτικών υπηρεσιών & μελετών

Αποτελέσματα
[GRI 103-3a-ii]

 • Στο τέλος του 2021, οι ενεργοί προμηθευτές και συνεργάτες της MYTILINEOS ήταν περισσότεροι από 10.000 σε Ελλάδα και εξωτερικό. Συγκριτικά με το 2020, δεν καταγράφηκαν σημαντικές μεταβολές στη βασική δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας της Εταιρείας που να επηρέασαν τη δραστηριότητά της. [GRI 102-10]
 • Οι συνολικές δαπάνες της MYTILINEOS προς τους προμηθευτές της στην Ελλάδα για την παραγωγή των προϊόντων, την προσφορά των υπηρεσιών και την ανάπτυξη των έργων της ανήλθαν σε περίπου €1,6 δις ενώ, το συνολικό ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού αγορών που διατέθηκε σε τοπικούς προμηθευτές ανήλθε σε 59,6% συμβάλλοντας έτσι έμμεσα για άλλη μία χρονιά, τόσο στη διατήρηση θέσεων εργασίας όσο και στη δημιουργία εισοδήματος. [GRI 204-1]
 • Το 2021 σχεδόν το 14% από το σύνολο των νέων προμηθευτών με τους οποίους σύναψε εμπορική σχέση η MYTILINEOS, αξιολογήθηκαν με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, ενώ σχεδόν το 16%, αξιολογήθηκαν με βάση κοινωνικά κριτήρια. [GRI 308-1] [GRI 414-1]
 • Το 2021, ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης υφιστάμενων βασικών προμηθευτών με κριτήρια ESG. Τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τους προμηθευτές μελετώνται ώστε να προκύψουν τυχόν δράσεις που απαιτούνται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αυτών, με στόχο το μετριασμό των κινδύνων στην εφοδιαστική αλυσίδα της Εταιρείας.
  • Στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, αξιολογήθηκαν 18 βασικοί προμηθευτές.
  • Στον Τομέα Μεταλλουργίας, στην αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε εντός του 2021, αξιολογήθηκαν 6 προμηθευτές. Η αξιολόγηση συνεχίζεται εντός του 2022, και μέχρι τον Απρίλιο του 2022 είχαν αξιολογηθεί 13 προμηθευτές.
 • Εντός του 2022 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες.
 • Όσον αφορά το συνολικό αριθμό επιθεωρήσεων σχετικών με περιβαλλοντικά θέματα σε εργολάβους/προμηθευτές, πραγματοποιήθηκαν 69 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 49 μη συμμορφώσεις για τις οποίες λήφθηκαν τα κατάλληλα μέτρα. Αναφορικά με το συνολικό αριθμό επιθεωρήσεων σχετικών με θέματα υγείας και ασφάλειας, πραγματοποιήθηκαν 120 έλεγχοι σε εργολάβους/προμηθευτές και προέκυψαν 33 μη συμμορφώσεις.
 • Επιπλέον, η Εταιρεία ολοκλήρωσε το 2ο κύκλο εκπαίδευσης βασικών προμηθευτών σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας αυξάνοντας τον αριθμό των προμηθευτών που έχουν ήδη εκπαιδευτεί σε 85, ενώ 10 από αυτούς ολοκλήρωσαν επιπλέον ενδοεταιρική κατάρτιση σε θέματα βιωσιμότητας.
 • Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2021 σε προμηθευτές ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας. Όπως παρατηρείται, ο μεγαλύτερος όγκος δαπανών, που παρουσίασε και μεγάλη αύξηση κατά το 2021 (κατά 84%), αφορά τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου. Η αύξηση που παρατηρήθηκε οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αγορά αυξημένων ποσοτήτων φυσικού αερίου και τις σχετικές αυξήσεις τιμών που σημειώθηκαν εντός του έτους. Επίσης, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στις δαπάνες σε προμηθευτές του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, που οφείλεται στις προμήθειες που ήταν απαραίτητες για την κατασκευή του νέου θερμικού σταθμού.
 • Παρακάτω παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των προμηθευτών, τη γεωγραφική κατανομή και τις δαπάνες σε αυτούς ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.
Κατανομή δαπανών ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
chart
Στοιχεία Εφοδιαστικής Αλυσίδας 2019 2020 2021

Συνολικός αριθμός προμηθευτών

9.639

9.543

10.277

Γεωγραφική κατανομή

Ελλάδα: 82,6%Εξωτερικό: 17,4%

Ελλάδα: 52,3%Εξωτερικό: 47,7%

Ελλάδα: 73,7%Εξωτερικό: 26,3%

Συνολικές δαπάνες

€1.954.923.114

€1.661.972.526

€2.632.552.530

Γεωγραφική κατανομή [GRI 204-1]

Ελλάδα: 40,0%Εξωτερικό: 60,0%

Ελλάδα: 52,5%Εξωτερικό: 47,5%

Ελλάδα: 59,6%Εξωτερικό: 40,4%

Photo